PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / KARYBA # WWW.DIRST.LT P.<588/739> BMJ „DOVANOS “ VASARĄ 2021 II LIETUVIŲ, RUSŲ, ANGLŲ KALBA # 2021 – 08 – 28

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / KARYBA

МИР:  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ / ОБОЗРЕНИЕ / ВОЕННОЕ ДЕЛО

 WORLD:  GEOPOLITICAL GRIMACES / REVIEWS / WARFARE

СТРАНИЦА / PAGE  588/739

♦♦

BMJ „DOVANOS “ VASARĄ 2021

II

«ПОДАРКИ» БМБ ЛЕТОМ 2021 II

WMB „GIFTS“ IN SUMMER 2021

II

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space 

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2021 – 08 – 28/  28 – 08  – 2021

♦♦

Daugybė žuvusiųjų, oro uoste tvyro chaosas

Tęsiami žuvusiųjų ir sužeistųjų paskaičiavimai per vakarykščius išpuolius Afganistano sostinėje – Kabule. Jungtinėse Valstijose paskelbti nauji duomenys, pagal kuriuos jau yra mažiausiai 170 nužudytųjų ir beveik du šimtai nukentėjusiųjų.

Paskutiniai Afganistano sveikatos ministerijos duomenys transliuoti per televizijos kanalą CBS.

Taip pat pranešta apie apie 18 sužeistų JAV karių. Anksčiau JAV pranešė, kad Kabule žuvo 13 amerikiečių kariškių.

Tuo tarpu ryte Kabulo oro uoste susirinko dar  žmonių. Mieste tvyro panika ir chaosas.

Filmuota medžiaga, rodanti didžiulę afganų koncentraciją oro uoste, šiandien buvo paskelbta internete.

Be to, Talibano * atstovai šiandien paskelbė sulaikę mažiausiai tris ISIS * teroristus ntoli prieigų į sostinės oro uostą. Patikslinama, jog dirbo prieš kelias dienas šioje teritorijoje dislokuotos Talibano specialiosios pajėgos „Badri 313“.

Rugpjūčio pradžioje Talibanas sustiprino puolimą prieš vyriausybės pajėgas Afganistane. Rugpjūčio 15 – ąją Talibanas įžengė į sostinę ir perėmė prezidento rūmų kontrolę, o rugpjūčio 16 dieną paskelbė, kad karas Afganistane baigėsi, artimiausiu metu paaiškės valstybės valdymo forma.

Vienintelė jų nekontroliuojama provincija yra Panjshiras, į šiaurės rytus nuo Kabulo, vienas mažiausių šalies regionų pagal plotą ir gyventojų skaičių.

Dabar visas sausumos sienos kirtimo vietas iš Afganistano šiuo metu kontroliuoja Talibanas. Užsienio darbuotojų ir užsienio misijose dirbančių afganų evakuacija vykdoma per vienintelį Kabulo oro uostą, kurį valdo JAV ir kitų NATO šalių kariuomenė. Talibanas sakė, kad neketina suteikti amerikiečiams pratęsimo evakuoti JAV piliečius po rugpjūčio 31 d. 

♦♦

Огромное количество убитых, у аэропорта хаос

Продолжаются подсчеты погибших и раненых в ходе вчерашних терактов в столице Афганистана — Кабуле. В США опубликовали новые данные, согласно которым уже насчитывается по меньшей мере 170 убитых и почти две сотни пострадавших.

Последние данные от министерства здравоохранения Афганистана были озвучены в эфире телеканала CBS.

Также сообщается о 18 пострадавших американских военнослужащих. Ранее в США сообщили, что в Кабуле погибли 13 американскмх военных.

А тем временем утром у аэропорта Кабула собралось ещё больше людей. В городе паника и хаос.

Кадры, свидетельствующие об огромном скоплении афганцев у воздушной гавани, были опубликованы сегодня в Сети.

Кроме того, сегодня представители «Талибана»* сообщили о задержании не менее трех террористов ИГИЛ* на подъезде к столичному аэропорту. Уточняется, что работал спецназ талибов «Бадри 313», который был развёрнут несколько дней назад в этом районе.

В начале августа движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.

В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа. 

♦♦

A huge number of people killed, the airport is in chaos

Counting of the dead and wounded during the Yesterday’s terrorist attacks in the capital of Afghanistan – Kabul. In the United States, new data have been published, according to which there are already at least 170 killed and almost two hundred injured.

The latest data from the Afghan Ministry of Health was aired on CBS.

Also reported about 18 injured US military personnel. Earlier, the United States reported that 13 American soldiers were killed in Kabul.

Meanwhile, in the morning, more people gathered at the Kabul airport. There is panic and chaos in the city.

The footage showing the huge concentration of Afghans at the air harbor was posted online today.

In addition, representatives of the Taliban * today announced the arrest of at least three ISIS * terrorists at the entrance to the capital’s airport. It is clarified that the Taliban special forces „Badri 313“, which was deployed a few days ago in the area, worked. 

In early August, the Taliban intensified their offensive against government forces in Afghanistan. The Taliban entered the capital on August 15 and took control of the presidential palace, and on August 16 announced that the war in Afghanistan was over, the form of government in the state would become clear in the near future.

The only province not under their control remains Panjshir, northeast of Kabul, one of the smallest regions in the country in terms of area and population.

All land border crossings from Afghanistan are currently controlled by the Taliban. The evacuation of foreign personnel and Afghans working for foreign missions is carried out through the only airport in Kabul, which is held by the military of the United States and other NATO countries. The Taliban said they did not intend to provide Americans with an extension to evacuate US citizens after August 31. 

Related posts