PASAULIS: ĮDOMYBĖS / ЛЮБОПЫТНОЕ / CURIOSITY LXXX # WWW.DIRST.LT P.<840/991> BRITŲ MOKSLININKAI SIŪLO BŪDĄ PAKEISTI MARSO KLIMATĄ # 2021-12-02

PASAULIS: ĮDOMYBĖS / ЛЮБОПЫТНОЕ / CURIOSITY LXXX

840/991

2021 – 12 – 02 / 02 – 12 – 2021

Šaltinis: Interneto erdvė / Источник: Пространство интернета/ Sourse: Internet space 

Vertė / Перевел / Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas Czerneckis  

Britų mokslininkai siūlo būdą pakeisti Marso klimatą

Mokslininkų grupė, vadovaujama Ruth Bamford iš Oksfordo universiteto, pasiūlė galimybę sukurti dirbtinį magnetinį lauką Marse. Šis laukas galės išlaikyti atmosferą ir apsaugoti planetą nuo saulės vėjo ir jonizuojančių dalelių.

„Kad užtikrinti ilgalaikį žmogaus buvimą Marse, būtina rimtai pagalvoti apie planetos teraformavimą. Vienas iš pagrindinių reikalavimų tokiam teraformavimui yra planetinis magnetinis laukas, kurio Marse šiuo metu nėra “, – pareiškė tyrėjų komanda.

Žemės magnetinis laukas neleidžia daugumai didelės energijos įkrautų dalelių pasiekti paviršių. Vietoj to, jie nukrypsta nuo Žemės apsaugodami mus.

Magnetinis laukas taip pat padeda užkirsti kelią saulės vėjams sunaikinti Žemės atmosferą. Ankstyvajame Marse vyravo tanki, vandens turtinga atmosfera, tačiau be stipraus magnetinio lauko apsaugos ji palaipsniui buvo išeikvota.

Kad aplink planetą atsirastų magnetinis laukas, reikalingas stiprus įkrautų dalelių srautas planetos viduje (kaip Žemėje) arba aplink ją. Pirmasis variantas Marsui netinka, tačiau antrasis yra įmanomas: galima sukurti įkrautų dalelių žiedą naudodami Fobo palydovą, kuris sukasi aplink Marsą ganėtinai artimoje orbitoje.

Antai mokslininkai siūlo jonizuoti daleles ant Fobo paviršiaus, o tada jas pakankamai pagreitinti, kad palei palydovo orbitą būtų sukurtas toro (spurgos) formos plazmos srautas.

Tai sukurs pakankamai stiprų magnetinį lauką, kad apsaugoti terraformuotą Marsą. Tai drąsus planas ir netgi atrodo įgyvendinamas, nors inžinerinės kliūtys bus didelės.

Британские учёные предлагают способ изменить климат Марса

Группа ученых во главе с Рут Бэмфорд из Оксфордского университета предложила вариант создания на Марсе искусственного магнитного поля. Это поле сможет удерживать атмосферу и защитить планету от солнечного ветра и ионизирующих частиц.

«Чтобы обеспечить долгосрочное присутствие человека на Марсе, необходимо серьезно подумать о терраформировании планеты. Одним из основных требований для такого терраформирования является планетарное магнитное поле, которого в настоящее время у Марса нет», — заявила команда исследователей.

Магнитное поле Земли не позволяет большинству заряженных частиц высокой энергии достигать поверхности. Вместо этого они отклоняются от Земли, обеспечивая нам безопасность.

Магнитное поле также помогает предотвратить разрушение атмосферы Земли солнечными ветрами. Ранний Марс имел плотную, богатую водой атмосферу, но она постепенно истощалась без защиты сильного магнитного поля.

Для появления магнитного поля вокруг планеты необходим сильный поток заряженных частиц внутри (как на Земле) или вокруг планеты. Первый вариант не подходит для Марса, но второй осуществим: можно создать кольцо заряженных частиц с помощью спутника Фобос, который вращается вокруг Марса на довольно близкой орбите.

В частности, ученые предлагают ионизировать частицы на поверхности Фобоса, а затем ускорить их настолько, чтобы они создали плазменный поток в форме тора (пончика) вдоль орбиты спутника.

Это создаст магнитное поле, достаточно сильное, чтобы защитить терраформированный Марс. Это смелый план, и он даже кажется достижимым, хотя инженерные препятствия будут значительными.

British scientists suggest a way to change the climate of Mars

A group of scientists led by Ruth Bamford of the University of Oxford proposed the option of creating an artificial magnetic field on Mars. This field will be able to hold the atmosphere and protect the planet from solar wind and ionizing particles.

“To ensure a long-term human presence on Mars, it is necessary to seriously consider terraforming the planet. One of the main requirements for such terraforming is a planetary magnetic field, which Mars does not currently have, ”the research team said.

The Earth’s magnetic field prevents most high-energy charged particles from reaching the surface. Instead, they tilt away from the Earth, keeping us safe.

The magnetic field also helps prevent solar winds from destroying the Earth’s atmosphere. Early Mars had a dense, water-rich atmosphere, but it was gradually depleted without the protection of a strong magnetic field.

For the appearance of a magnetic field around the planet, a strong flow of charged particles is required inside (as on Earth) or around the planet. The first option is not suitable for Mars, but the second is feasible: you can create a ring of charged particles using the Phobos satellite, which revolves around Mars in a fairly close orbit.

In particular, scientists propose to ionize particles on the surface of Phobos, and then accelerate them enough to create a torus (donut) plasma flow along the satellite’s orbit.

This will create a magnetic field strong enough to protect the terraformed Mars. This is a bold plan, and even seems to be achievable, although the engineering hurdles will be significant.

Related posts