PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS /  POLITIKA # WWW.DIRST.LT P.<901/1052> BMJ „DOVANOS“ ŽIEMĄ 2021  V LIETUVIŲ, RUSŲ, ANGLŲ KALBA # 2021-12-17

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS /  POLITIKA

МИР:  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ / ОБОЗРЕНИЕ / ПОЛИТИКА

 WORLD:  GEOPOLITICAL GRIMACES / REVIEWS / POLITICS

СТРАНИЦА / PAGE   901/1052

♦♦

BMJ „DOVANOS“ ŽIEMĄ

2021  V

БМБ «ПОДАРКИ» ЗИМОЙ

2021  V

WMB „GIFTS“ IN WINTER

2021  V

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space. 

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2021 – 12 – 17 / 17 – 12 – 2021.

 ♦♦

Putinas ir Xi planuoja sukurti nepriklausomą finansinę struktūrą

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas aptarė būtinybę sukurti nepriklausomą finansinę infrastruktūrą, kuri aptarnautų Rusijos ir Kinijos prekybos operacijas, kuriai negalėtų daryti įtakos trečiosios šalys, pranešė prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas.

Ušakovas apie tai žurnalistams pasakė trečiadienį po Putino ir Xi Jinpingo derybų.

Jis taip pat pranešė, jog abiejų šalių vadovai pasisakė už nacionalinių valiutų dalies didinimą tarpusavio atsiskaitymuose, už bendradarbiavimo plėtrą, siekiant užtikrinti Rusijos ir Kinijos investuotojų bei emitentų prieigą prie vieni kitų akcijų rinkos.

Į patikslinantį žurnalistų klausimą, ar tokios Maskvos ir Pekino tarpusavio atsiskaitymų sistemos sukūrimas jau aptariamas praktiškai, Kremliaus atstovas pasakė: „Tai iš tikrųjų svarstoma ir realiai vyksta“.

Be to, pasikeista patirtimi tokioje srityje kaip centrinių bankų skaitmeninės valiutos.

Anot Ušakovo, taip pat pažymėta, kad per pastaruosius metus buvo žengtas svarbus žingsnis į priekį gerinant infrastruktūrą Rusijos ir Kinijos pasienyje. Antai po daugelio metų darbo buvo baigtas automobilių tiltas per Amūro upę į Blagoveščensko ir Heihe miestų regioną.

Finišo tiesiąją taip pat pasiekė geležinkelio tilto per Amūrą tiesimas netoli Nižneleninskojės ir Tongdziango kontrolės punktų,pasakė prezidento padėjėjas.

Pasak jo, šių dviejų projektų svarbą vargu ar galima pervertinti, nes iki šiol visoje valstybių sienos ruože, einančioje didžiosiomis Amūro ir Usūrio upėmis (apie 2300 km), nebuvo nė vieno nuolatinio tilto. .

„Atsižvelgiant į šių projektų svarbą, pokalbio metu buvo pasiektas supratimas, kad kitais metais valstybių vadovai telekonferencijos režimu dalyvaus vieno iš eismo tiltų per Amūrą paleidimo ceremonijoje“, –pranešė Ušakovas.

♦♦

Путин и Си планируют создать независимую финансовую структуру

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили необходимость создания независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем, на которую не смогли бы влиять третьи страны, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Об этом Ушаков сказал журналистам в среду по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина.

Он также сообщил, что лидеры двух стран выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов и эмитентов на фондовом рынке друг друга.

На уточняющий вопрос журналистов, обсуждается ли уже в практической плоскости создание такой системы взаиморасчетов между Москвой и Пекином, представитель Кремля сказал: «Это реально обсуждается и реально происходит».

Кроме того, состоялся обмен опытом в такой сфере, как цифровые валюты центральных банков.

По словам Ушакова, также было отмечено, что в последний год сделан важный шаг вперед по совершенствованию инфраструктуры на российско-китайской границе. Так, после многих лет работы завершено строительство автомобильного мостового перехода через реку Амур в район городов Благовещенск и Хэйхэ.

На финишную прямую вышло также сооружение железнодорожного моста через Амур в районе пунктов пропуска Нижнеленинское и Тунцзян, сказал помощник президента.

По его словам, значение этих двух проектов трудно переоценить, поскольку до сих пор на всем участке границы между странами, который проходит по крупным рекам Амур и Уссури (это около 2300 км), не было ни одного постоянного моста.

«С учетом важности этих проектов было достигнуто понимание в ходе разговора, что в следующем году главы государств в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска движения по одному из мостов через Амур», — сообщил Ушаков. 

♦♦

Putin and Xi plan to create an independent financial structure

Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping discussed the need to create an independent financial infrastructure to service trade operations between Russia and China, which could not be influenced by third countries, said Presidential Aide Yuri Ushakov.

Ushakov told reporters about this on Wednesday following the talks between Putin and Xi Jinping.

He also said that the leaders of the two countries spoke in favor of increasing the share of national currencies in mutual settlements, for expanding cooperation to ensure access for Russian and Chinese investors and issuers to each other’s stock market.

When asked by journalists whether the creation of such a system of mutual settlements between Moscow and Beijing is already being discussed on a practical plane, a Kremlin spokesman said: „This is actually being discussed and is actually happening.“

In addition, an exchange of experience took place in such a field as digital currencies of central banks.

According to Ushakov, it was also noted that an important step forward was made in the last year to improve the infrastructure on the Russian-Chinese border. So, after many years of work, the construction of a road bridge across the Amur River to the region of the cities of Blagoveshchensk and Heihe was completed.

The construction of a railway bridge across the Amur near the checkpoints Nizhneleninskoye and Tongjiang has also reached the home stretch, the presidential aide said.

According to him, the importance of these two projects can hardly be overestimated, since until now there was not a single permanent bridge on the entire section of the border between the countries, which runs along the large rivers Amur and Ussuri (about 2,300 km).

“Taking into account the importance of these projects, an understanding was reached during the conversation that next year the heads of state would take part in a teleconference mode in the ceremony of launching traffic on one of the bridges across the Amur,” Ushakov said. 

Related posts