Įdomybės XXXII (sveikatos tema)

Informacinę medžiagą paruošė Romualdas Černeckis 

Įdomybės XXXII (sveikatos tema)

(lietuvių/rusų kalba)

Jungtinių Tautų Organizacijoje (JTO): kaip pasikeis gyventojų skaičius po 30 metų

Paskelbta 2019 – 04 – 02

Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinio sekretoriaus pranešime pažymima, jog 2019 metais žemiečių skaičius pasiekė 2,7 mlrd. žmonių, o 2050 m. išaugs iki 9,7 mlrd.
Žmonių kiekio augimą Žemėje lydės gyventojų senėjimas, gimstamumo lygio mažėjimas bei greita urbanizacija.
Šiandien pasaulyje moteriai tenka 2.5 gimstantys vaikai, o 2030 metais šis rodiklis smuks iki 2,4 gimimų.
2050 metais 70 proc. planetos žmonių gyvens šalyse su žemesniu gimstamumo lygiu, būtinu gyventojų reprodukcijai.
Pasaulyje dar labiau išaugs skaičius asmenų, kurių amžius didesnis nei 65 m. Dabar Europoje jų 19 proc. ir Šiaurės Amerikoje 16 proc. Artėjant 2050 m. šie rodikliai atitinkamai padidės iki 28 proc. bei 23 proc.
Per tą laikotarpį padidės ir pagyvenusių žmonių Azijoje, Lotynų Amerikoje bei Karibų baseine – nuo esamų 8 proc. iki 18 proc. Tuo tarpu Afrikoje, kur nūnai patys jauniausi gyventojai, prieš 2050 m. senjorai sudarys 9 proc.


Šiuo metu daugiau kaip pusė žmonijos – apie 56 proc. –gyvena miestuose. Ateityje jos prieaugis vyks daugėjant miestiečių skaičiui. Numatoma, jog 2030 m. miestelėnai sudarys 60 proc. pasaulio gyventojų, o prieš 2050 m. – apie 68 proc.
JTO primena, kad per pastaruosius 25 m. pasaulyje pakilo gyventojų būties gerovės lygis – pailgėjo gyvenimo trukmė, 40 proc. sumažėjo motinų mirtingumas, o taip pat vargingųjų.
Nuo 1994 – jų iki 2019 m. ženkliai sumenko vaikų iki 5 metų mirtingumas – 54 proc.
Per šį periodą pasaulyje taip pat išaugo prognozuota vidutinė gyvenimo trukmė – nuo 64,9 iki 72,3 m. Tikimasi, jog iki 2030 – jų ji pailgės dar 2 metais.

. Genetikai paaiškino skirtumą tarp girtavimo ir alkoholizmo

2019 – 04 – 06

Tiriant žmogaus DNR išaiškėjo įvairios genų kombinacijos, kurios atskirai viena nuo kitos atsako už asmens priklausomumą girtavimui bei alkoholizmo vystymąsi.
Ir nors pastovus išgėrimas yra sąlyga tokios priklausomybės formavimuisi, dėl genetinių ypatumų tai gali ir neįvykti.
Kaip skelbiama minimos aukštosios mokyklos saite, tokią išvadą padarė Pensilvanijos (JAV) universiteto mokslininkai, išanalizavę genetinių tyrimų, kuriuose dalyvavo beveik 275 tūkstančiai žmonių, rezultatus.


Iš viso išaiškinta 18 genetinių kombinacijų, susijusių su pastoviu poreikiu alkoholiniams gėrimams. Bet tuo pačiu tik 5 iš pastarųjų tebuvo bendros „buitiniam girtavimui“ ir alkoholizmui. Tai reikėtų suprasti kaip visišką nebegalėjimą pasipriešinti poreikiui gerti, kas vakarietiškoje terminologijoje vadinama – alcohol use disorder (AUD). Dar aštuoni genetiniai variantai susiję tik su girtavimu, o penki – su AUD.
„Mūsų tyrimas išaiškino šių dviejų reiškinių nepriklausomumą, – pažymėjo pagrindinis analitinio darbo autorius, medicinos mokslų daktaras Henris Krancleris. – Dėmesį skyrę genetinėms kombinacijoms, susaistytomis tik su AUD, ateityje mes galėsime išskirti žmones su padidėjusia alkoholizmo vystymosi rizika ir sukurti atitinkamus vaistus“.
Eksperimente dalyvavo įvairių rasių žmonės, ir rezultatai visiems buvo bendri. Mokslininkai taip pat išanalizavo medicinos kortelių duomenis, kad rasti koreliacijas (priklausomybes) tarp genų bei įvairių susirgimų.
Įsidėmėtina, jog pernelyg didelis alkoholio vartojimas buvo susijęs su menkesne išeminės širdies ligos rizika bei antro tipo diabetu, bet tuo pačiu, kas suprantama, visumoje blogino sveikatos būklę. Tuo tarpu alkoholizmas lėmė žemesnį intelektą, padidintą riziką nemigai ir daugelio psichinių negalavimų atsiradimą.

Mokslininkai papasakojo, kaip užkirsti kelią senatviškai silpnaprotystei

2019 – 04 – 20

Bostono universiteto tyrėjai (JAV) išsiaiškino, kad netgi nedidelis fizinis aktyvumas per dieną sugeba sumažinti demencijos (senatviškos silpnaprotystės) riziką.
Eksperimento rezultatai paskelbti žurnale JAMA. Publikacijoje pažymima, jog tyrimas vyko laikotarpiu nuo 2016 metų iki 2019 m. vasario. Dalyvavo 2354 žmonės – iš jų 1099 vyrai bei 1276 moterys. Jame buvo panaudoti akselerometrai ir magnetinė – rezonansinė tomografija.


Ekspertai padarė išvadas, kad pastovus fizinis aktyvumas geba pagerinti ne tik fizinę, bet ir protinę žmogaus sveikatą,. Užsiimant sportu, jeigu turėti omenyje netgi paprasčiausius pasivaikščiojimus, lėtėja smegenų senėjimo procesai.
To pasėkoje fiziškai aktyviems žmonėms galimybė susirgti demencija daug menkesnė.
Bostono universiteto mokslininkų apskaičiavimais, tie žmonės, kurių fizinis aktyvumas (f. a.) siekia 150 – 300 minučių per savaitę (sav.), smegenų senėjimas kiekvieną f. a./sav. valandą atitolsta 1,1 metais, o tie, kurie savaitės bėgyje nueina 7500 žingsnių ar daugiau – 1,4 – 2,2 m.

****

В ООН: как изменится население Земли через 30 лет

02 – 04 – 2019

В докладе Генерального секретаря ООН отмечается, что в 2019 году число землян достигло 7,7 млрд человек, а к 2050 г. оно составит порядка 9,7 млрд человек.


Рост численности людей на Земле будет сопровождаться старением населения, снижением уровня рождаемости и стремительной урбанизацией.
Сегодня в мире на одну женщину приходится 2,5 рождающихся детей, a к 2030 году этот показатель снизится до 2,4 рождений.
К 2050 году 70% людей планеты будет проживать в странах с показателем рождаемости ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.
В мире ещё больше вырастет число лиц старше 65 лет. Сейчас их 19% в Европе и 16% в Северной Америке. К 2050 году эти показатели увеличaтся до 28% и 23% соответственно.
За этот период увеличится и доля пожилых людей в Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне — с нынешних 8% до 18%. В свою очередь в Африке, где сейчас самое молодое население, к 2050 году доля пожилых людей составит 9%.
Сейчас больше половины — около 56% — населения мира живет в городах. В будущем прирост населения будет происходить за счет увеличения жителей города.
По прогнозам, в 2030 г. число горожан составит 60% населения стран мира, а к 2050 г. — примерно 68%.
В ООН напоминают, что за последние 25 лет во всем мире повысился уровень благосостояния населения — увеличилась продолжительность жизни, на 40% снизились масштабы материнской смертности, а также сократилось количество тех, кто живет в крайней бедности.
С 1994 года по 2019 год существенно сократился уровень смертности детей до пяти лет — на 54%.
За этот период также во всем мире выросла средняя ожидаемая продолжительность жизни — с 64,9 до 72,3 г. Ожидается, что к 2030 г. она увеличится ещё на 2 года.

Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом

06 – 04 – 2019

При исследовании в ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, которые отдельно друг от друга отвечают за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
И хотя регулярное пьянство является условием формирования такой зависимости, из-за генетических особенностей этого может и не произойти.
Как сообщается на сайте вуза, к такому выводу пришли ученые из Пенсильванского университета (США) по результатам генетического исследования с участием почти 275 тысяч человек.


В целом было выявлено 18 генетических комбинаций, связанных с регулярной тягой к спиртному. Но вместе с тем только пять из них оказались общими для «бытового пьянства» и алкоголизма. Под ним понимается полная невозможность противостоять потребности выпить, в западной терминологии для этого существует отдельный термин — alcohol use disorder (AUD). Еще восемь генетических вариантов связаны только с пьянством, а пять — только с AUD.
«Наше исследование выявило независимость этих двух явлений, — отметил ведущий автор аналитической работы, доктор медицинских наук Генри Кранцлер. — Сосредоточив внимание на генетических комбинациях, связанных только с AUD, в будущем мы сможем выявлять людей с повышенным риском развития алкоголизма и создать соответствующие лекарства».
В исследовании учствовали люди разных рас, и результаты оказались общими для всех. Ученые также проанализировали данные из медицинских карт, чтобы найти корреляции между генами и различными заболеваниями.
Примечательно, что чрезмерное употребление алкоголя было связано с более низким риском ишемической болезни сердца и диабетом второго типа, но вместе с тем, что ожидаемо, в целом ухудшало состояние здоровья. Алкоголизм же напрямую влиял на снижение интеллекта, повышенный риск появления бессонницы и большинства психических расстройств.

Учёные рассказали, как предотвратить старческое слабоумие

20 – 04 – 2019

Исследователи Бостонского университета (США) выяснили, что даже небольшое количество физической активности в день способно сократить риск развития деменции (старческого слабоумия).
Результаты эксперимента опубликованы в журнале JAMA. В публикации говорится, что исследование проводилось в период с 2016 года по февраль 2019 года. Участвовали 2354 человек — из них 1099 мужчин и 1276 женщин. В нём использовались акселерометры и магнитно-резонансная томография.


Эксперты пришли к выводам, что регулярная физическая активность способна улучшить не только физическое здоровье человека, но и умственное. Если заниматься спортом, при том, что под спортом можно даже иметь в виду простые пешие прогулки, то замедляются процессы старения мозга.
В итоге у физически активных людей шансы заболеть деменцией намного ниже.
По подсчетам исследователей Бостонского университета, у тех людей, чья физическая активность (ф. а.) составляет 150−300 минут в неделю (нед.), старение мозга отдаляется на 1,1 год за каждый час физической активности в неделю, а у тех, кто в течении недели проходит 7500 шагов или более, за каждый час ф. a./нед. – на 1,4−2,2 года.

Related posts