Žemaičių bibliofilas Nr.8 (9d., IX )Pokalbis apie lakonikas

Atsiuntė GINTAUTAS ČERNECKIS 

Žemaičių bibliofilas Nr. 8 (9 d., IX)

Pokalbis apie lakonikas

Literatė Ilona Linkevičienė kalbina lakonikų autorių Gintautą Černeckį

(Tęsinys IX) 

 

 

2019 – 05 – 24 

…….

– Kas yra lakonika? Kokią ji neša žinią?

– Lakonika– minties kūryba. Vidinio potyrio pranešimas. Toks mąstančios sielos simbolinis

kalbėjimas. Simbolinio mąstymo ypatybė – vaizduotės siekimas apimti visumą. Lakonikose kalbama apie žmogų, augantį iš vidaus. Jose atsispindi vidinio pasaulio skaidrumas. Poetas Vladas Braziūnas knygos „Lakonikos“ sutiktuvėse Vilniaus universiteto P. Smuglevičiaus salėje pastebėjo, „jog šios lakonikos – šviesos laiškai suklusti dar gebančiai sielai“. Perskaitęs lakoniką Tie nuskaidrėjimai/ kasdien darbuojantis/ šviesos lauke/ nelaukiant dovanų, poetas tarė: „Iš tų nuskaidrėjimų ir randasi lakonika, individualus, intymus žanras, toks eilėraštis. Gražiai rymantis erdviame švariame puslapyje“. Anot poeto, lakonikos beveik neturi kasdienybės ribų – ribojančių: „Nebent retkarčiais vos gali nuspėti buvus kokią konkrečią situaciją kaip pirmą eilėraščio impulsą, bet ir tai nedrįstum tvirtinti. Nes lakonikos visas konkretybes plečia ir bendrina– iki gryno sielos įvykio“.

– Kaip atsirado„lakonikos“pavadinimas?

– „Lakonikos“ graikiškai – „trumpai, glaustai“. Lakoniškai kalbėjo spartiečiai. Lakonija – istorinis Graikijos regionas Peloponeso pietvakariuose. Joje įsigalėjo vienintelis miestas – Sparta. Nuo VIII a. pr. Kr. Sparta valdė ne tik Lakoniją, bet užkariavo gretimą Mesenijos regioną. Lakoniškas kalbėjimo būdas artimas ir žemaičiams. Poetas Stasys Anglickis yra pasakęs, kad „žemaičiai daugiau linkę į esmę, į mintis, į refleksus<…>. Toksai yra ir žemaičių stilius: sakiniai esmingi, kalba glausta.<…> Tai nulemia, žinoma, ir žemaičių nenoras daug kalbėti bei palinkimas keliais žodžiais daug pasakyti. Jie moka iš savęs išgauti tokį paprastumą, kokį retai kur galima rasti. O tikras, didelis menas visuomet yra paprastas“. Poetas Rimvydas Stankevičius straipsnyje „Lietuva didelė!“ laikraštyje „Respublika“ 2012 m. birželio 27 d. atsiliepė apie knygą „Lakonikos“: „Pats terminas, matyt, autoriaus naujadaras, reiškia tam tikra (per visą knygą išlaikyta) ritmika sukonstruotą, rytais gaiviai dvelkiantį ketureilį – sinkope paremtos semantinės struktūros – kažką tarpinio tarp haiku ir sentencijos“.

– Kas sąlygojo lakonikų atsiradimą?

– Kelias į save, kurį pasirinkus gyvenimas sąlygojamas iš vidaus. Tai kitas būdas gyventi. Tai dvasinis kelias, kuris nerūpi šiuolaikinei civilizacijai. Apie šį sielos įvykį pranešu lakonikoje: Bundantysis/švinta/ iš vidaus.

– Paaiškinkite plačiau. Ką tai reiškia?

– Tai reiškia sugrįžti į Namus. Į tikrąją žmogaus prigimtį. Į Gelmę. Ir gyventi nuosavą gyvenimą. Kai nebesinori pertvarkyti pasaulio. Apie tai rašau lakonikoje:Sugrįžę namo/ sėja ugnines sėklas/ ir stato baidykles/ nuo juodvarnių.

 

– Kas gali ryžtis tokiam žingsniui?

 – Tokiam žingsniui reikia nuoširdumo, drąsos ir minties aštrumo. Dvasios žygeivis nutildo paprastą protą, kuris nukreiptas į išorę. Tą įkyrų plepį, kuris kaip žvirblis čirškia ir šokinėja iš vienos vietos į kitą, keldamas sumaištį. Atsikrato iliuzijų. Kitaip tariant, nustoja gaudyti vėją laukuose.

– Lakonikose dažnai pasikartoja ugnies motyvas. Ką tai reiškia kūrėjui?

– Ugnis yra Dieviškosios Kosminės Sąmonės simbolis. Ji virsta mintimi, kuri yra kūrybos pagrindas. Be minties nėra mąstymo. Mintis yra subtiliausia energija ir evoliucijos variklis. Tai ji yra Dvasios kibirkštis, uždeganti širdį.

– Ką reiškia Saulės Gėlė? Ugninė Gėlė?

– Jos reiškia dvasinės sąmonės būseną, kurioje pasireiškia tikroji žmogaus prigimtis – Dvasia. Vydūnas savo raštuose nurodė kelią, kaip tapti saulėtu žmogumi. Jo saulėta natūra nešė ugninę energiją ir skleidė šviesą lietuvių tautai.

– Ar lakonikų autorius dėl savo idėjų ir stilistinių atradimų nesibaimina likti nesuprastas ir pasmerktas būti kultūros paribiuose?

– Būdrauju ir tiek. Stoviu sielos sargyboje ir nuoširdžiai dalinuosi vidinio pasaulio šviesa, kurią patiriu kelyje į save. Žmogus susiduria su melo pasauliu, bet nepraranda gebėjimo mylėti ir patirti ypatingą išmintį – džiaugsmą. Apie tai siunčiu žinią pakeleiviams.

 – Ačiū už pokalbį.

Iš lakonikų ciklo„Ugnies rate“, Gintautas Černeckis

 

  Dail. G. Didelytės graviūra Dail. G. Didelytės graviūra  Dail. G. Didelytės graviūra

Atgimimas“ „Šviesa II“ „Žalčio pasaka“

 

XVIII

Tikrasis pilnas

Spurdančių minčių,

Kurias pagavęs

tuoj paleidžia gelmėn.

  XIX

Plunksnuotas kūnas

Šauna aukštyn,

jo žvilgsnis

toks nesudrumstas.

 XX

Laukta žinia išskleidžia

Sielos burę,metas

Eiti pėdomis

negrįžtančiojo.

 

XXI

Tik nuskaidrėjęs atranda

Mylimąją sielos

soste,tie pasimatymai.

 

XXII

Neužtenka maldos, tenka

Kautis už brolį

Nusilpusį tamsiųjų

nelaisvėj.

 

XXIII

Kasdienybėn pasviręs

Ištaria piktą žodį,dangus negirdi jo skundo.

XXIV

Atjaustas gaunasi

kaip želmuo po lietaus,

bet ne visas pabūna šviesoj.

 

 XXV

Vos keli eina per dykumą

ir kalbasi su širdimi,

jų smėlis neužpusto.

 

XXVI

Vienišas sodas tarytum

laukinis, skinant jo vaisių

nėra kam dėkoti.

 

 

 

XXVII

Gyvenimo vainiko nepaleidęs

pasroviui, iriasi pats vienas

į saulėtą krantą.

 

XXIX

Užmigus piktoji lyg marga

Išnara neturi galios

Išbaidyti sparnuočio.

 

 

 

XXIX

Kur apačios tamsios,

ten Kilnusis kaip vėjas

paleidžia nuo kalno

ugnelėlės sėklas.

 

 

XXX

Daugiau ugnies

ant aukuro ir toks lengvumas,

kai mažo žmogaus nėra.

 

 XXXI

Skydas blyksi, kai svetimi

Meta juodą šešėlį

ant saulėtų namų.

 

XXXII

Nubudę iš vidaus džiaugiasi

Kasdien ir jų giedrumas

Artina nutolusį.

 

 

 

 XXXIII

Saulei tekant ne sodo

Paukštelis Tylusis

Augina sielai sparnus.

 

XXXIV

Pagavęs ugnies kibirkštį,

Kitam paduoda ranką,

taip kelias veriasi

į tolumas.

 XXXV

Toks tikras nuoširdumo

Ilgesys pakeleivių

Veiduose ir apsikabinimas.

 

(Bus daugiau)

Related posts