POLITIKA: ŽINOMŲ MĄSTYTOJŲ NUOMONĖS: KOKS BUS PASAULIS PO KORONAVIRUSO? I – III D. (PRADŽIA. I D.) Lietuvių, rusų, anglų kalba # 2020 – 08 – 01

POLITIKA/ПОЛИТИКА/POLITICS

ŽINOMŲ MĄSTYTOJŲ NUOMONĖS:

KOKS

BUS PASAULIS PO KORONAVIRUSO? 

(PRADŽIA. I D.)

МНЕНИЯ ВЕДУШИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ:

КАКИМ

БУДЕТ МИР ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА?

(НАЧАЛО. I Ч.)

OPTIONS OF LEADING THINKERS:

WHAT WILL BE THE WORLD AFTER

CORONAVIRUS?

(START. P. I)

2020 – 08 – 01 / 01 – 08 – 2020

Šaltinis: Interneto erdvė/Источник: Пространство интернета/Sourse: Internet space 

Vertė/Перевел/Translated:  Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas  Czerneckis 

♦♦

Koronavirusas dar nenugalėtas, o įtakingas Amerikos žurnalas Foreign Policy (Užsienio politika) jau nusprendė dirstelėti į ateitį. Tam leidinys paprašė 12 gerai žinomų mąstytojų pasidalinti savo prognozėmis. Kai kurie iš jų kalba apie globalinio kapitalizmo pokyčius, o atsargos generolas generolas mano, kad nugalėtojai visiškai performatuos tarptautinį „valdžios pasidalinimą.“

Panašiai kaip Berlyno sienos griuvimas ir „Lehman Brothers“ žlugimas koronaviruso pandemija sukrėtė pasaulį, ir mes tik dabar pradedame suvokti jos tolimesnes pasekmes. Vieną dalyką galima pasakyti tikrai: liga naikina gyvybes, kelia keblumų rinkų funkcionavimui bei demonstruoja vyriausybių kompetenciją (arba jos nebuvimą). Tai nulems nuolatinius politinės ir ekonominės valdžios pokyčius, nors šie pasikeitimai bus aiškūs tik po kažurio laiko.

Tam, kad susigaudyti, kaip ir kodėl krizės sąlygomis žemė slysta iš po kojų, leidinys Foreign Policy paprašė 12 žinomų pasaulio mąstytojų iš įvairių šalių pasidalinti savo prognozėmis apie pasaulio tvarką, kuri susuformuos po pandemijos.

I. Mažiau atviras, klestintis ir laisvas pasaulis

Stephen Walt  – Harvardo universiteto tarptautinių santykių profesorius.

Pandemija užtikrins valstybės galią ir sustiprins nacionalizmą. Visų valdymo formų šalys imsis ypatingų priemonių krizei įveikti, ir daugelis jai pasibaigus nenorės atsisakyti savo naujų įgaliojimų.

COVID-19 taip pat paspartins galios ir įtakos judėjimą iš vakarų į rytus. Pietų Korėja ir Singapūras geriausiai sureagavo į protrūkį, o Kinija pradėjo atsakomuosius veiksmus jau po to, kai iš pat pradžių padarė eilę klaidų. Pallyginus su jais Europa ir Amerika reagavo lėtai ir neapdairiai, dar labiau pakenkdamos išgirtajam vakarietiškajam “brendui“ (prekės ženklui“).

Kas nesikeis, tai pasaulio politikos iš esmės konfliktinis pobūdis. Ankstesnės epidemijos nenutraukė konkurencijos tarp didžiųjų valstybių ir nepaskelbė apie naują globalinio bendradarbiavimo epochą. Nebus to ir po COVID-19. Mes tapsime tolesnio atsitraukimo nuo hiperglobalizacijos liudininkais, nes piliečiai tikisi, kad juos apgins nacionalinės vyriausybės, o valstybės bei kompanijos bando pašalinti būsimus pažeidžiamumus.

Trumpiau sakant, COVID-19 sukurs mažiau atvirą, klestintį bei laisvą pasaulį. Viskas galėjo būti kitaip, tačiau mirtino viruso, silpno planavimo ir nekompetentingo vadovavimo derinys nuvedė žmoniją nauju ir labai nerimą keliančiu keliu.

II. Mums žinomos globalizacijos pabaiga

Robinas Niblett´as – Chatham House direktorius.

Koronaviruso pandemija gali tapti šiaudeliu, kuris sulaužys ekonominės globalizacijos kupranugario stuburą. Auganti Kinijos ekonominė ir karinė galia jau privedė prie to, kad abidvi pagrindinės partijos Jungtinėse Amerikos Valstijose tvirtai nusprendė nušalinti kinus nuo amerikiečių aukštųjų technologijų ir intelektinės nuosavybės, bei pabandyti pareikalauti to paties iš sąjungininkų. Kad įvykdyti išmetamo anglies dioksido tikslinius rodiklius, didėja visuomenės ir politinis spaudimas. Dėl to daugelis kompanijų gali atsisakyti itin tolimų tiekimo grandinių. Ilgalaikėmis saviizoliacijos sąlygomis COVID-19 verčia valstybes, kompanijas ir visuomenę stiprinti savo išlikimo potencialą.

Esant tokiai padėčiai pasaulis kažin ar sugrįš prie abipusiškai naudingos globalizacijos idėjos, to lemiamo XXI amžiaus pradžios bruožo. Be paskatos ginti bendrus pasaulinės ekonominės integracijos pasiekimus 20-ajame amžiuje suformuota pasaulio ekonomikos valdysenos architektūra sparčiai atrofuojasi. Politiniams lyderiams reikės didžiulės savidrausmės, kad išlaikyti tarptautinį bendradarbiavimą, o ne nugrimzti į geopolitinės konkurencijos pelkę.

Jeigu lyderiai įrodys piliečiams savo gebėjimą įveikti COVID-19 krizę, tai įsigys tam tikrą politinį kapitalą. Tačiau tiems, kuriems nepavyks to patvirtinti, bus labai sunku atsispirti pagundai neapkaltinti kitų dėl savo nesėkmių.

III. Į Kiniją orientuota globalizacija

Kishore Mahbubani – Singapūro nacionalinio universiteto nusipelnęs mokslininkas, knygos „Ar Kinija laimėjo? Kinijos iššūkis Amerikos viršenybei“ (Has China Won? The Chinese Challenge to American Primacy) autorius.

COVID-19 pandemija iš esmės nepakeis pasaulio ekonomikos vystymosi krypties. Ji tik paspartins jau prasidėjusius pokyčius. Omenyje turimas pasitraukimas nuo JAV orientuotos ir perėjimas prie Kinijon nukreiptos globalizacijos.

Kodėl ši tendencija išliks? JAV gyventojai prarado tikėjimą globalizacija ir tarptautine prekyba. Laisvosios prekybos susitarimai kenkia tiek su prezidentu Trumpu, tiek ir be jo. Kinija gi, skirtingai nei Amerika, tikėjimo neprarado. Kodėl? Tam yra gilių istorinių priežasčių. Šios šalies vadovai dabar puikiai supranta, kad Kinijos pažeminimo šimtmetis nuo 1842 iki 1949 m. buvo jos pačios pasitikėjimo savimi ir beprasmiškų bandymų izoliuotis nuo išorinio pasaulio rezultatas. Paskutiniai gi smarkaus ekonomikos augimo dešimtmečiai yra tarptautinio bendradarbiavimo rezultatas. Taip pat pas kiniečių liaudį atsirado bei sutvirtėjo kultūrinis pasitikėjimas savimi. Kinai mano, kad jie gali konkuruoti visur ir visada.

Taigi (apie tai aš rašau savo naujoje knygoje „Kinija laimėjo?“ (Has China Won?). turi menką pasirinkimą. Jeigu pagrindinis Amerikos tikslas – pasaulyje išsaugoti dominavimą, tai jai politinėje ir ekonominėje srityse su Kinija teks pratęsti šią antogonistinę geopolitinę konkurenciją. Bet jeigu JAV tikslas – pagerinti Amerikos žmonių, kurių gyvenimo sąlygos blogėja, gerovę, jos turėtų bendradarbiauti su Kinija. Sveikas protas sako, kad bendradarbiavimas yra geriausias pasirinkimas. Bet dėl JAV priešiškumo Kinijai (iš esmės turimi oenyje politikai), sveikas protas šiuo atveju kažin ar įsivyraus.

(Bus daugiau)

♦♦

Коронавирус еще не побежден, а влиятельный американский журнал Foreign Policy уже решил заглянуть в будущее. Для этого издание попросило 12 известных мыслителей поделиться своими прогнозами. Некоторые из них говорят об изменении глобального капитализма, а отставной генерал считает, что победители полностью переформатируют международное «разделение властей».

Подобно падению Берлинской стены и краху «Леман Бразерс» пандемия коронавируса потрясла весь мир, и мы только сейчас начинаем осознавать ее далеко идущие последствия. Одно можно сказать наверняка: болезнь разрушает жизни, вносит сумятицу в работу рынков и демонстрирует компетентность правительств (либо отсутствие таковой). Это приведет к перманентным изменениям в политической и экономической власти, хотя изменения эти станут понятны лишь через какое-то время.

Чтобы разобраться в том, как и почему в условиях кризиса почва уходит у нас из-под ног, издание Foreign Policy попросило 12 ведущих мировых мыслителей из разных стран поделиться своими прогнозами о том мировом порядке, который сформируется после пандемии.

I. Мир менее открытый, процветающий и свободный

Стивен Уолт — профессор международных отношений Гарвардского университета.

Пандемия усилит государственную власть и укрепит национализм. Государства всех типов будут принимать чрезвычайные меры по преодолению кризиса, и многие не захотят отказываться от своих новых полномочий после его окончания.

COVID-19 также ускорит процесс перемещения власти и влияния с запада на восток. Южная Корея и Сингапур отреагировали на вспышку наилучшим образом, а Китай начал ответные действия уже после того, как в самом начале допустил ряд ошибок. Европа и Америка по сравнению с ними реагировали медленно и непродуманно, еще больше запятнав хваленый западный «бренд».

Что не претерпит изменений, так это конфликтный в своей основе характер мировой политики. Прежние эпидемии не приводили к прекращению соперничества между великими державами и не возвещали новую эпоху глобального сотрудничества. Не будет этого и после COVID-19. Мы станем свидетелями дальнейшего отступления от гиперглобализации, поскольку граждане надеются на то, что их защитят национальные правительства, а государства и компании стремятся ликвидировать будущие уязвимости.

Короче говоря, COVID-19 создаст такой мир, который будет менее открытым, процветающим и свободным. Все могло быть иначе, но сочетание смертоносного вируса, слабого планирования и некомпетентного руководства поставило человечество на новый и весьма тревожный путь.

II. Конец глобализации в известном нам виде

Робин Ниблетт — директор Чатэм-Хауса.

Пандемия коронавируса может стать той соломинкой, которая сломает хребет верблюду экономической глобализации. Усиливающаяся экономическая и военная мощь Китая уже привела к тому, что обе ведущие партии в США твердо решили отстранить китайцев от американских высоких технологий и интеллектуальной собственности, и попытаться добиться того же от союзников. Усиливается общественное и политическое давление, имеющее целью добиться выполнения целевых показателей по углеродным выбросам. Это может привести к тому, что многие компании откажутся от своих сверхдальних цепочек поставок. COVID-19 вынуждает государства, компании и общества усиливать свой потенциал выживания в условиях продолжительной самоизоляции.

В такой ситуации мир вряд ли вернется к идее взаимовыгодной глобализации, которая стала определяющей чертой начала 21 века. Не имея стимулов защищать общие достижения глобальной экономической интеграции, сформированная в 20 веке архитектура глобального экономического управления очень быстро атрофируется. Политическим лидерам понадобится колоссальная самодисциплина, чтобы сохранить международное сотрудничество и не сползти в болото геополитического соперничества.

Если лидеры докажут гражданам свою способность преодолеть кризис COVID-19, это даст им определенный политический капитал. Но тем, кому не удастся это доказать, будет очень трудно устоять перед искушением обвинить в своем провале других.

III. Глобализация, ориентированная на Китай

Кишор Махбубани — заслуженный научный сотрудник Национального университета Сингапура, автор книги «Выиграл ли Китай?. Китайский вызов американскому первенству» (Has China Won? The Chinese Challenge to American Primacy).

Пандемия COVID-19 кардинально не изменит направление глобального экономического развития. Она лишь ускорит те изменения, которые уже начались. Речь идет об отходе от глобализации, ориентированной на США, и о переходе к глобализации, ориентированной на Китай.

Почему сохранится эта тенденция? Население США утратило веру в глобализацию и в международную торговлю. Соглашения о свободной торговле несут вред как с президентом Трампом, так и без него. А Китай, в отличие от Америки, веру не утратил. Почему? На то есть глубокие исторические причины. Руководители этой страны сейчас хорошо понимают, что столетие унижения Китая с 1842 по 1949 годы стало результатом его собственной самонадеянности и тщетных попыток самоизолироваться от внешнего мира. А последние десятилетия бурного экономического роста являются результатом международного сотрудничества. У китайского народа также появилась и прочно укрепилась культурная уверенность в себе. Китайцы считают, что могут конкурировать везде и во всем.

Следовательно (я пишу об этом в своей новой книге «Китай победил?» (Has China Won?), у Соединенных Штатов выбор невелик. Если главная цель Америки заключается в сохранении мирового господства, то ей придется продолжать это антагонистическое геополитическое соперничество с Китаем в политической и экономической областях. Но если цель США состоит в повышении благосостояния американского народа, условия жизни которого ухудшаются, тогда они должны сотрудничать с КНР. Здравый смысл говорит о том, что сотрудничество — это лучший выбор. Но из-за враждебного отношения США к Китаю (речь идет в основном о политиках), здравый смысл в данном случае вряд ли возобладает.

(Продолжение следует)

♦♦

Coronavirus has not yet been defeated, and the influential American magazine Foreign Policy has already decided to look into the future. To do this, the publication asked 12 well-known thinkers to share their predictions. Some of them talk about changing global capitalism, and the retired general believes that the winners will completely reformat the international „separation of powers.“

Like the fall of the Berlin Wall and the collapse of The Lehman Brothers, the coronavirus pandemic has shocked the world, and we are only now beginning to realize its far-reaching consequences. One thing is for sure: the disease destroys lives, confuses markets and demonstrates the competence of governments (or lack thereof). This will lead to permanent changes in political and economic power, although these changes will become clear only after some time.

To understand how and why the soil is going out of our hands in times of crisis, Foreign Policy has asked 12 of the world’s leading thinkers from different countries to share their predictions about the world order that will be formed after the pandemic.

I. A world less open, prosperous and free

Stephen Walt is a professor of international relations at Harvard University.

The pandemic will strengthen state power and strengthen nationalism. States of all types will take extraordinary measures to overcome the crisis, and many will not want to relinquish their new powers once it is over.

COVID-19 will also accelerate the movement of power and influence from west to east. South Korea and Singapore responded well to the outbreak, and China retaliated after making a series of mistakes in the beginning. Europe and America reacted slowly and ill-consideredly, further tarnishing the vaunted Western „brand“.

What will not change is the conflicting nature of world politics. Previous epidemics have not brought an end to the rivalry between the great powers or ushered in a new era of global cooperation. There won’t be this after COVID-19. We will see a further retreat from hyperglobalization, as citizens hope to be protected by national governments and states and companies seek to address future vulnerabilities.

In short, COVID-19 will create a world that is less open, prosperous and free. It could have been different, but the combination of a deadly virus, weak planning and incompetent leadership has put humanity on a new and very troubling path.

II. The end of globalization as we know it

Robin Niblett is the director of Chatham House.

The coronavirus pandemic could be the straw that would break the camel’s backbone of economic globalization. China’s growing economic and military might has already led both major parties in the United States to firmly choose to remove the Chinese from American high-tech and intellectual property, and to try to do the same from the allies. Public and political pressures are mounting to meet carbon emissions targets. This can lead to many companies abandoning their ultra-long-range supply chains. COVID-19 forces states, companies and societies to strengthen their survival potential in a long-term self-isolation environment.

In such a situation, the world is unlikely to return to the idea of mutually beneficial globalization, which has become a defining feature of the early 21st century. With no incentive to defend the overall achievements of global economic integration, the architecture of global economic governance, shaped in the 20th century, is rapidly atrophied. Political leaders will need tremendous self-discipline to maintain international cooperation and not slide into the swamp of geopolitical rivalry.

If leaders prove to citizens their ability to overcome the COVID-19 crisis, it will give them some political capital. But it will be very difficult for those who fail to prove it to resist the temptation to blame others for their failure.

III. China-focused globalization

Kishore Mahbubani is an emeritus researcher at the National University of Singapore and author of „Has China Won?. Chinese Challenge to the American Championship“ (Has China Won? The Chinese Challenge to American Primacy).

The COVID-19 pandemic will not fundamentally change the direction of global economic development. It will only accelerate the changes that have already begun. It is a departure from U.S.-oriented globalization and a shift towards China-oriented globalization.

Why will this trend continue? The U.S. population has lost faith in globalization and international trade. Free trade agreements are hurting both with and without President Trump. And China, unlike America, has not lost faith. Why? There are deep historical reasons for that. The leaders of that country are now well aware that the centenary of China’s humiliation from 1842 to 1949 was the result of its own arrogance and futile attempts to isolate itself from the outside world. And the last decades of rapid economic growth are the result of international cooperation. The Chinese people also have developed and firmly strengthened their cultural self-confidence. The Chinese believe that they can compete everywhere and in everything.

Hence (I write about it in my new book „China has won?“ (Has China Won?), the United States has little choice. If America’s main objective is to maintain world domination, it will have to continue this antagonistic geopolitical rivalry with China in the political and economic fields. But if the goal of the United States is to improve the well-being of the American people, whose living conditions are deteriorating, then they should cooperate with China. Common sense says that cooperation is the best choice. But because of the U.S. hostility to China (it’s mostly about politicians), common sense in this case is unlikely to prevail.

(Continued follow)

Related posts