II. ĮDOMYBĖS IX # WWW.DIRST.LT P. <1036 / 1187> PRITRENKIANTYS PANDEMIJOS REZULTATAI: TURTINGIAUSI PASAULIO ŽMONĖS PADVIGUBINO SAVO TURTUS, O VARGŠŲ PADIDĖJO 160 MLN. # 2022 – 01 – 19

II: ĮDOMYBĖS / ЛЮБОПЫТНОЕ / CURIOSITY IX

1036 / 1187

2022 – 01 – 19 / 19 – 01 – 2022

Šaltinis: Interneto erdvė / Источник: Пространство интернета/ Sourse: Internet space 

Vertė / Перевел / Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas Czerneckis  

Pritrenkiantys pandemijos rezultatai: turtingiausi pasaulio žmonės padvigubino savo turtus, o vargšų padidėjo 160 mln.

10 turtingiausių pasaulio žmonių per pirmuosius dvejus koronaviruso pandemijos metus padvigubino savo turtus dėl smarkiai išaugusio skurdo ir nelygybės. Apie taip teigiama tarptautinės organizacijos „Oxfam“, nagrinėjančios skurdo ir nelygybės problemas, ataskaitoje.

„Oxfam“ duomenimis, turtingiausių pasaulio žmonių turtas šoktelėjo nuo 700 mlrd. USD iki 1,5 trilijono USD. Vidutiniškai per dieną jis iaugo 1,3 mlrd. Tai matyti iš pirmadienį, sausio 17 d., Berlyne paskelbtos ataskaitos.

Visi milijardieriai pandemijos metu sugebėjo padidinti savo turtą daugiau nei 14 metų iki koronaviruso atakos. 55 000 turtingiausių planetos žmonių 2019–2021 metais savo turtą padidino 14 proc. Palyginimui, pasaulinis turtas per šį laikotarpį išaugo 1%.

„Bedugnė tarp pačių turtingiausių ir likusios žmonijos dramatiškai išsiplėtė“, –konstatuoja ataskaitos autoriai.

Iki koronaviruso pandemijos maždaug pusė pasaulio gyventojų arba 3,2 milijardo žmonių gyveno skurde. „Oxfam“ duomenimis, iki šiol šis skaičius išaugo 160 mln. Kadangi skurdesnių šalių ekonomika dar turi atsigauti po pandemijos padarinių, labiausiai dėl prarastų pajamų  nukentėjo 20 % skurdžiausiųjų.

„Milijardieriams pandemija tapo aukso karštine. Vyriausybės pumpavo milijardus į ekonomiką, tačiau didžioji dalis (šių pinigų – Red.) liko žmonėms, kuriems ypač naudinga akcijų kaina“, – atkreipė dėmesį „Oxfam“ apžvalgininkas Manuelis Schmittas.

Specialistai ypatingai susirūpinę dėl prastėjančios mergaičių ir moterų padėties. Palyginti su situacija prieš dvejus metus, moterų, gaunančių pinigus už savo darbą, planetoje sumažėjo 13 mln. Tuo pačiu metu padaugėjo moterų, dirbančių nemokamą darbą, pavyzdžiui, prižiūrinčių šeimos narius.

„Oxfam“ ragina viso pasaulio vyriausybes įvesti didesnius mokesčius korporacijoms ir itin turtingiems žmonėms, o gautas lėšas panaudoti socialinėms paslaugoms plėtoti. Be to, būtina atsisakyti koronaviruso vakcinų patentų ir užtikrinti sąžiningą jų platinimą planetoje, mano asociacija.

Primename, kad Elonas Muskas tapo turtingiausiu žmogumi istorijoje, jo turtas artėja prie 300 mlrd. O Ukrainos milijardierius Rinatas Achmetovas 2021 metais praturtėjo daugiau nei keturiais milijardais dolerių.

Шокирующие результаты пандемии: богатейшие люди мира удвоили своё состояние, а бедных стало больше на 160 млн

10 самых богатых людей мира удвоили свое состояние за первые два года пандемии коронавируса из-за резкого роста бедности и неравенства. Об этом говорится в отчете международной организации Oxfam, которая занимается проблем бедности и неравенства.

По данным Oxfam, состояние самых богатых людей мира подскочило с 700 миллиардов долларов до 1,5 триллиона долларов. В среднем оно росло на 1,3 миллиарда долларов в день. Это следует из доклада, обнародованного в Берлине в понедельник, 17 января.

Всем миллиардерам за период пандемии удалось приумножили свое состояние сильнее, чем за 14 лет до атаки коронавируса. 55 000 богатейших людей на планете с 2019 по 2021 год увеличили свои состояния на 14%. Для сравнения: мировое богатство за этот период выросло на 1%.

«Пропасть между самыми богатыми и остальной частью человечества, таким образом, драматически расширилась», — констатируют авторы доклада.

До пандемии коронавируса около половины населения планеты, или 3,2 млрд людей жили в бедности. К сегодняшнему дню это число увеличилось на 160 млн, констатируют в Oxfam. Поскольку экономика менее обеспеченных стран еще не восстановилась от последствий пандемии, сильнее всего от потери дохода пострадали 20% самых бедных людей.

«Для миллиардеров пандемия стала золотой лихорадкой. Правительства закачали в экономику миллиарды, однако большая часть (этих денег — Ред.) осталась у людей, которые особенно выигрывают от курсов акций», — указал референт Oxfam Мануэль Шмитт.

Эксперты особенно обеспокоены ухудшением положения девочек и женщин. По сравнению с ситуацией два года назад число женщин, получающих за свою работу деньги, сократилось на планете на 13 млн человек. Одновременно с этим возросло число женщин, которые выполняют неоплачиваемую работу, — например, по уходу за членами семьи.

Oxfam призывает правительства стран по всему миру ввести повышенные налоги для концернов и сверхбогатых людей, а вырученные за счет этого средства направить на развитие социальных услуг. Кроме того, необходимо отказаться от патентов на вакцины от коронавируса и обеспечить их справедливое распределение на планете, считают в объединении.

Напомним, что Илон Маск стал самым богатым человеком в истории, его состояние приближается к 300 млрд. А украинский миллиардер Ринат Ахметов за 2021 год стал богаче на четыре с лишним миллиарда долларов. 

The shocking results of the pandemic: the richest people in the world have doubled their wealth, and the poor have increased by 160 million

The 10 richest people in the world have doubled their wealth in the first two years of the coronavirus pandemic due to a sharp increase in poverty and inequality. This is stated in the report of the international organization Oxfam, which deals with the problems of poverty and inequality.

According to Oxfam, the wealth of the world’s richest people has jumped from $700 billion to $1.5 trillion. On average, it grew by $1.3 billion a day. This follows from a report published in Berlin on Monday, January 17th.

All billionaires during the pandemic managed to increase their fortune more than 14 years before the coronavirus attack. The 55,000 richest people on the planet increased their wealth by 14% between 2019 and 2021. By comparison, global wealth rose by 1% over this period.

“The gap between the richest and the rest of humanity has thus widened dramatically,” – the authors of the report state.

Before the coronavirus pandemic, about half of the world’s population, or 3.2 billion people, lived in poverty. To date, this number has increased by 160 million, according to Oxfam. As the economies of the poorer countries have yet to recover from the effects of the pandemic, the poorest 20% have been hardest hit by the loss of income.

“For billionaires, the pandemic has become a gold rush. Governments pumped billions into the economy, but most (of this money – Ed.) remained with people who especially benefit from stock prices,” – said Manuel Schmitt, an Oxfam columnist.

Experts are particularly concerned about the deteriorating situation of girls and women. Compared to the situation two years ago, the number of women who receive money for their work has decreased by 13 million people on the planet. At the same time, there has been an increase in the number of women doing unpaid work, such as caring for family members.

Oxfam is calling on governments around the world to impose higher taxes on corporations and the super-rich, and use the proceeds from this to develop social services. In addition, it is necessary to abandon patents for coronavirus vaccines and ensure their fair distribution on the planet, the association believes.

Recall that Elon Musk became the richest man in history, his fortune is approaching 300 billion. And the Ukrainian billionaire Rinat Akhmetov in 2021 became richer by more than four billion dollars.

Related posts