I. VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS # WWW.DIRST.LT P. < 1846> DIRST: ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SPRENDIMAI (IŠRAŠAS) # 2022-07-06

I. VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS

1846

DIRST: 

ELEKTRĖNŲ  SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SPRENDIMAI  (IŠRAŠAS)

Portale paskelbta: 2022 – 07 – 06

Informacijos šaltinis:

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI SPRENDIMAI

(IŠRAŠAS – WWW.DIRST.LT)

2022-07-05

2022-06-29 vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyje priimti sprendimai.

Patvirtintas Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022 metų II pusmečio darbo planas, kuris parengtas siekiant užtikrinti tarybos veiklos viešumą, skaidrumą ir atvirumą visuomenei, efektyviau paskirstyti ir panaudoti tarybos darbo laiką, suvienodinti komitetų ir tarybos posėdžių darbo krūvį. Į darbo planą įrašyti tik pagrindiniai klausimai, kuriuos taryba planuoja svarstyti 2022 m. II pusmetį, todėl tarybos posėdžių darbotvarkės bus pildomos. Darbo planas, tarybos posėdžių darbotvarkės skelbiamos www.elektrenai.lt/Taryba.

Vienbalsiai nuspręsta suteikti dirigentui, kompozitoriui, pedagogui, profesoriui Tadui Šumskui Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio vardą už aukštus meninius pasiekimus ir Elektrėnų savivaldybės vardo garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje.

(…)

Nuspręsta iš dalies pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos Etikos komisijos bei Elektrėnų savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatus, kad jų teisės normos neprieštarautų įsigaliojusiems Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimams.

Taryba pakeitė Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudėtį: Ūkio reikalų komitete Kęstas Vitkauskas pakeitė atsistatydinusį Audrių Valaišą, Kontrolės komitete Lina Ališauskienė pakeitė Audrių Valaišą, Vytautas Vėželis – Arūną Ščerbavičių.

Iš dalies pakeista Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų personalinė sudėtis: Atikorupcijos komisijoje Gediminas Jachimavičius pakeitė Audrių Valaišą.

Nuspręsta suteikti teisę Elektrėnų savivaldybės administracijai atlikti centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) funkcijas ir pavesti jai nuo 2023 m. sausio 1 d. teikti viešųjų pirkimų veiklos paslaugas Elektrėnų savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybė.

Taryba nustatė didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaiči  Elektrėnų savivaldybės administracijoje – 172. Sprendimas priimtas siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktais Elektrėnų savivaldybės administracijai priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą.

Iš dalies pakeista Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūra ir papildyta nauju Viešųjų pirkimų skyriumi.

Taryba pakeitė Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus.

Pakeistos Saugaus elgesio Elektrėnų savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės. Elektrėnų savivaldybės paplūdimius tvarkyti ir prižiūrėti pavesta viešajai įstaigai Elektrėnų baseinui.

(…)

Nuspręsta pakeisti Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių bei Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašus. Sprendimai įsigalios nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Taryba pakeitė Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo 5 punktą, kuriame išdėstyta, kad atlyginimą už vaiko išlaikymą sudaro: mokestis už maitinimą bei edukacinis mokestis. Nustatytas vienos dienos mokesčio dydis vaikams iki 3 metų – 2,30 Eur (pusryčiai – 0,62 Eur, pietūs – 1,10 Eur, vakarienė – 0,58 Eur), 3–7 metų vaikams – 2,60 Eur (pusryčiai – 0,70 Eur, pietūs – 1,25 Eur, vakarienė – 0,65 Eur).  Nustatytas edukacinis mokestis vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 12 Eur kiekvieną mėnesį (nepriklausomai nuo lankytų / nelankytų dienų) bei vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 12 Eur kiekvieną mėnesį (nepriklausomai nuo lankytų / nelankytų dienų), jei vaikas lanko grupę ilgiau negu 4 valandas per dieną. Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo nuostatos dėl lengvatų taikymo nebuvo keičiamos.

Nuspręsta pakeisti Atlyginimo dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Elektrėnų savivaldybės meno mokyklose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą, kuriame nustatomas atlyginimo dydis vaikams už vieną pasirinktą lankyti programą – 20 Eur už vieną mokslo metų mėnesį. Suaugusiems nustatomas atlyginimo dydis už vieną pasirinktą programą – 40 Eur už vieną mokslo metų mėnesį. Atkreiptinas dėmesys, kad nustatyto dydžio mokestis taikomas ir vaikams, besimokantiems pagal kryptingo, tęstinio muzikinio arba saviraiškos dailės ugdymo programas bei pasirinktą antrą programą. Atlyginimo dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Elektrėnų savivaldybės meno mokyklose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo nuostatos dėl lengvatų taikymo nebuvo keičiamos.

Pakeistas sprendimas „Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. nustatytas mokesčio dydis už papildomą ugdymą – ugdymo grupėms 7 eurai per mėnesį (1 asmeniui). Kaip ir anksčiau, nuo šio mokesčio atleidžiami neįgalieji sportininkai, institucijose globojami vaikai bei vaikai, augantys šeimose, gaunančiose socialinę paramą, taip pat vaikai, pasitraukę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų ir laikinai gyvenantys Elektrėnų savivaldybės teritorijoje.

Šie sprendimai įsigalioja nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Iš dalies pakeistas Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės sporto centrą tvarkos aprašas, kuriuo nustatyta pagrindinio priėmimo į sporto centrą vykdymo data – iki rugsėjo 8 d.

Nuspręsta nustatyti Elektrėnų ir Vievio meno mokyklų bei Elektrėnų savivaldybės sporto centro klasių (grupių) ir mokinių klasėse (grupėse) skaičių 2022–2023 mokslo metams.

Taryba įgaliojo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių pritarti Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms.

Nuspręsta patvirtinti Bendradarbiavimo sutarties tarp Elektrėnų savivaldybės ir VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro projektą ir įgalioti Elektrėnų savivaldybės merą pasirašyti.

Pakeisti Didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto lėšų, skaičiaus ir dydžio Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir švietimo ir sporto įstaigų pavyzdinių pareigybių sąrašo 1 ir 7 priedai.

Nustatytas Elektrėnų kultūros centro didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 27,8 (pareigybių dydžiais) ir Vievio kultūros centro didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 16,75.

Pakeistas Elektrėnų savivaldybės socialinio būsto ir Elektrėnų savivaldybės būsto nuomos tvarkos aprašas. Aprašas papildytas Savivaldybės būsto nuomos atvejais, nustatyta, kas ir kokiais atvejais tikrins išnuomoto socialinio būsto būklę, patikslinta, kokiais atvejais nutraukiama socialinio būsto nuomos sutartis, patikslinti ir nustatyti atvejai, kai socialinis būstas nuomojamas kaip Savivaldybės būstas.

Nuspręsta pakeisti sprendimą dėl Elektrėnų savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo ir keitimo. Sprendimas parengtas dėl pakeistų Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatų.

Pakeisti 2022 m. užimtumo didinimo programos, Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos nuostatai. Papildyta Elektrėnų savivaldybės užimtumo didinimo programa užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliu.

Taryba patvirtino Elektrėnų socialinių paslaugų centro nuostatus. Pakeistas buveinės adresas, pakoreguotos Globos centro funkcijos, kai kurie socialinės srities terminai pagal pasikeitusį teisinį reglamentavimą.

(…)

Nuspręsta suteikti Medelyno gatvės Strošiūnų kaime, Miško gatvės Strošiūnų ir Kalninių Mijaugonių kaimuose, Parko gatvės Lubakos, Naujųjų Migūčionių ir Pūstakiemio kaimuose,  Elektrėnų gatvės Naujųjų Migūčionių kaime bei Klevų gatvės Senųjų Migūčionių ir Pūstakiemio kaimuose pavadinimus.

Taryba nusprendė pritarti papildomo susitarimo Nr. 1 prie 2019 m. gegužės 31 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr. S-408 tarp Elektrėnų savivaldybės administracijos ir valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos projektui. Bendradarbiaujant su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija bus sprendžiamas klausimas dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys ruožo nuo 0,00 km iki 5,830 km, kuriam Lapiakalnio, Vilkbalių, Juodelių, Vilkiškių ir Abromiškių kaimuose suteikti Dvaro ir Sanatorijos gatvių pavadinimai, rekonstravimo ir pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo.

Nuspręsta leisti viešo konkurso būdu nuomoti 5 metų laikotarpiui su galimybe pratęsti sutarties terminą ne ilgesniam kaip 10 metų bendram nuomos laikotarpiui Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančias prekybos paskirties patalpas, esančias Rungos g. 12 Elektrėnuose.

Perduotas Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinei ir gelbėjimo tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise priešgaisrinės saugos funkcijoms įgyvendinti Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausantis trumpalaikis turtas.

Taryba patvirtino uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo investicijų plano 2021–2025 metams pakeitimą.

Nuspręsta derinti uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos investicijų plano 2021–2025 metams pakeitimą.

Taryba nustatė naują keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutą Nr. 210 Elektrėnai – Sabališkių kapinės – Elektrėnai, šiam maršrutui taikyti fiksuotą 1 Eur vežimo kainą.

Nuspręsta perduoti panaudos pagrindais 10 metų asociacijai Abromiškių bendruomenei negyvenamąsias patalpas Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame svirno pastate bendruomenės veiklai vykdyti.

Taryba sutiko teisės aktų nustatyta tvarka perimti turtą Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir perduoti jį Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (7 mobilūs vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginiai, 37 automatinės vaizdo kameros su mikrofonais).

Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimai ir sprendimų projektai skelbiami www.elektrenai.lt  (Taryba, Tarybos sprendimų projektai, Tarybos sprendimai).

Tarybos ir mero sekretoriatas

Related posts