DIRST: Elektrėnų krašto aktualijos 2019 – 09 – 04

Aktualią informacinę medžiagą paruošė ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 

DIRST: Elektrėnų krašto aktualijos

2019 – 09 – 04

Šaltinis: www.elektrenai.lt

Tęsiame įdomesnių aktualijų apžvalgas mūsų krašte. Šį kartą www.dirst.lt sudomino rugpjūčio 28 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio priimti sprendimai.

“Tarybos posėdyje priimti sprendimai

2019-09-03

2019-08-28 vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis.

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius informavo apie 2019 m. I pusmečio tarybos sprendimų vykdymą. Elektrėnų savivaldybės tarybai svarstyti buvo pateikti 183 sprendimų projektai, priimti 173 sprendimai, iš jų įvykdyti 108, vykdomi 50, nuolat vykdomi 14, nevykdomas 1, nes sprendimas „Dėl sutikimo reorganizuoti Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželį „Gandriukas“ 2019-05-28 tarybos posėdyje atidėtas neribotam laikui.

Taryba nusprendė pritarti Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai.

Nuspręsta patvirtinti Elektrėnų savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

Taryba nusprendė pakeisti Elektrėnų savivaldybės 2019 metų biudžetą, siekdama užtikrinti veiklų, programų, investicijų projektų įgyvendinimą.

Nuspręsta imti ilgalaikę komercinę iki 338,47 tūkst. Eur paskolą iki dešimties metų investicijų projektų bendrajam finansavimui užtikrinti.

Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

Iš dalies pakeistas Elektrėnų savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. V.TS–57 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“. Kadangi taryba nusprendė nereorganizuoti Semeliškių vaikų darželio „Gandriukas“, todėl reikia iš dalies pakeisti Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrąjį planą.

Taryba nusprendė patikslinti Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičių kiekviename sraute ir mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičių grupėse, ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičių grupėse 2019–2020 mokslo metais.

Iš dalies pakeistas Elektrėnų savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. V.TS–25 „Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo ir sporto įstaigų vadovams“. Nuo 2019 m. liepos 1 d. Elektrėnų sanatorinė mokykla tapo Vievio gimnazijos Abromiškių skyriumi, todėl pagal teisės aktus nustatytas Vievio gimnazijos vadovui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.

Iš dalies pakeistas Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 23 d. sprendimas Nr. V.TS–70 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų darbo suderinimo“. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Semeliškių filialo darbo laikas nustatytas nuo 9.00 iki 17.00 val. darbo dienomis.

Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių tinklo schemą, pateiktą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt ).

Nuspręsta sutikti UAB „Irlanda“ teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis padalyti nuomojamą žemės sklypą  Sabališkių g. 1C Elektrėnuose.

Nuspręsta suteikti Pušyno gatvės Šaltupės kaime, Ežero ir Geibonių gatvių Giedraitiškių ir Abromiškių kaimuose pavadinimus.

Nuspręsta panaikinti Birutės ir Šermukšnių gatvių Lapiakalnio ir Vievininkų kaimuose registraciją ir pakeisti Lapiakalnio kaimo Birutės gatvės pavadinimą į Mindaugo, Šermukšnių gatvės pavadinimą į Pušų.

Nuspręsta deleguoti Gediminą Ratkevičių, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių, į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę, pavesti Ingai Kartenienei, administracijos direktoriaus pavaduotojai, dalyvauti darbo grupės posėdžiuose, kai negali administracijos direktorius.

Taryba pritarė projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano kvietimą.

Nuspręsta pavesti Elektrėnų savivaldybės sporto centrui pagal projektą „Centrinės Elektrėnų miesto dalies ir jos prieigų sutvarkymas“ teikti viešąsias paslaugas Rungos g. 18A Elektrėnuose ir prižiūrėti įrengtą infrastruktūrą.

Taryba nusprendė skirti iki 25 000,00 Eur projektui „Nuotekų išvadų įrengimas aglomeracijoje Elektrėnai – Vievis“  įgyvendinti pagal Aplinkos apsaugos rėmimo programą.

 Nuspręsta sutikti perimti Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn valstybinės reikšmės rajoninius kelius: Gilučiai – Gabriliavą ir Jagėlonys – Žikaronys, kai bus sutvarkyta kelio danga (išasfaltuota).

Taryba nusprendė perduoti panaudos pagrindais 10 metų laikotarpiui  Elektrėnų sav. Vievio gimnazijai Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias Geibonių k. Vievio gimnazijos Abromiškių sanatorijos skyriaus veiklai vykdyti.

Nuspręsta sutikti perimti Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centro patikėjimo teise valdomą mokyklinį autobusą, o perėmus jį Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn, perduoti Elektrėnų „Versmės“ gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Taryba sutiko įstatymų nustatyta tvarka perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.

Taryba nustatė uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei  atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas.

Iš dalies pakeistas Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, skaičiaus ir dydžio Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir švietimo ir sporto įstaigų pavyzdinių pareigybių sąrašų patvirtinimo“. Pareigybių skaičius pakeistas, nes gimnazijai skirtas autobusas mokiniams vežti, todėl būtina vairuotojo pareigybė,  Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos Lazdėnų skyriuje – 0,36 ikimokyklinio mokytojo pareigybės.

Taryba nusprendė perduoti panaudos pagrindais laikotarpiui iki 2030 m. liepos 31 d. viešajai įstaigai Elektrėnų profesinio mokymo centrui Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančius pastatus, esančius Elektrėnuose, Elektrėnų profesinio mokymo centro veiklai vykdyti.

Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimai ir sprendimų projektai skelbiami www.elektrenai.lt/ Taryba/Tarybos sprendimų projektai/Tarybos sprendimai.

Tarybos ir mero sekretoriatas

Related posts