PASAULIS: KARYBA // APIE NATO PROBLEMAS / Lietuvių, rusų, anglų kalba # 2019 – 12 – 17

PASAULIS: KARYBA

APIE NATO PROBLEMAS 

VALSTYBĖS

Peštynės NATO viduje: Pentagone atsakė į Erdogano

grasinimus uždaryti JAV bazes

2019 – 12 – 17

Šaltinis: Interneto erdvė 

Lietuvių / rusų/ anglų kalba (vertė Romualdas Černeckis ir Jonas Paulauskas) 

Kaip Pentagone pakomentavo Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano žodžius apie pasirengimą uždaryti Inčerliko ir Kyrečiko amerikiečių karines bazes, jeigu sankcijos vis dėlto bus įvestos, JAV karines bazes Turkijoje panaudoja tik su Ankaros leidimu,.

Pentagonas patikino, kad siekia išsaugoti santykius su Turkija, tačiau tuo pat metu ragina „vykdyti konstruktyvesnę politiką dėl S-400 bei dėl nesutarimų kitose sferose“.

„JAV pajėgos būna Turkijos bazėse, taip pat ir Inčerliko taške, sutikus Turkijos vyriausybei. Mūsų pajėgų Turkijoje statusą vertiname kaip abipusės daugiametės draugystės simbolį bei pasišventimą bendradarbiauti ir ginti saviškę NATO sąjunginikę bei strateginę partnerę“, – teigiama oficialiame amerikiečių karinės žinybos pranešime.

JAV gynybos departamentas pridūrė, kad realizuojant amerikiečių nacionalinės gynybos strategijos tikslus Turkija „prisideda prie misijų Afganistane, Kosove, Irake ir Pietų Korėjoje“.

Kaip žinia, anksčiau Erdoganas ganėtinai griežtai atsakė į Jungtinių Amerikos Valstijų grasinimus taikyti sankcijas, patikinęs, kad „Turkija nedelsiant atsakys į bet kokias sankcijas“ – tarp Erdogano ketinimų buvo ir Kyrečiko bei Inčerliko bazių uždarymo klausimas.

Amerikiečių kariškiai naudojasi Inčerliko aviacijos baze. Kyrečiko rajone veikia ankstyvojo perspėjimo apie raketinį užpuolimą radiolokacinė stotis, kuri yra NATO priešraketinės gynybos sistemos dalis Europoje.

JAV nori su Turkija aptarti Inčerliko bazės uždarymo

planus

JAV karinės žinybos vadovas Markas Esperas papasakojo, kad apie galimą amerikiečių Inčerliko bazės Turkijoje uždarymo perspektyvą sužinojęs iš žiniasklaidos ir su Turkijos gynybos ministru žadąs aptarti Ankaros ketinimų rimtumą.

Kaip žinia, Recepas Erdoganas pareiškė, jog atsakant į JAV sankcijas amerikiečių kariškiams gali būti uždarytos Inčerliko bei Kyrečiko bazės.

Be to, naktį iš sekmadienio į pirmadienį tiesiog sugriaudėjo žinia, kad atsakydama į JAV Senato armėnų genocido Osmanų imperijoje 1915 metais pripažinimą, pasirengusi pripažinti Šiaurės Amerikos vietinių tautų genocidą kolonizuojant Ameriką.

„Šis klausimas man anksčiau nekilęs. Apie tai sužinojau iš laikraščių, todėl man reikia pasikalbėti su kolega iš Gynybos ministerijos (Turkija), kad suprasti, ką jie iš tikrųjų turėjo omenyje ir kaip rimtai nusiteikę“, – cituoja Esperą Pentagono spaudos tarnyba.

Atsakydamas į klausimą, ar tokius pareiškimus jis nelaiko „niekinėmis grėsmėmis“, Esperas sakė, jog nežinąs ir neįsitikinęs, kiek rimta buvo Ankara.

Jis taip pat neatsakė į klausimą, ar reikia iš bazės  išvežti branduolinį ginklą.

Dėl galimo Kyrečeko bazės uždarymo, kaip informavo Esperas, NATO partneriai turėtų su Ankara apsitarti. „Tai suvereni tauta, todėl jos neginčijama teisė dislokuoti ar nedislokuoti NATO bazes ar užsienio kariuomenę“, – pridūrė jis.

MИР: ВОЕННОЕ ДЕЛО

О ПРОБЛЕМАХ НАТО

Драка внутри НАТO: в Пентагоне ответили на

угрозы Эрдогана закрыть военные базы США 

 

17 – 12 – 2019

Источник: Пространство интернета

Русский  язык (перевел Ромуальдас Чернецк

США используют военные базы на территории Турции только лишь с разрешения Анкары, прокомментировали в Пентагоне слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных, если санкции всё же будут введены.

Пентагон заверил, что стремится сохранить отношения с Турцией, но вместе с тем призывает «проводить более конструктивную политику в отношении С-400 и других сфер разногласий».

«Присутствие сил США на турецких базах, в том числе на базе Инджирлик, осуществляется с разрешения правительства Турции. Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней дружбы и приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнера», — говорится в официальном сообщении американского военного ведомства.

В Минобороны США добавили, что Турция «вносит свой вклад в миссии* в Афганистане, Косово, Ираке и важна» для целей стратегии американской национальной обороны.

Как известно, ранее Эрдоган довольно резко ответил на угрозы Штатов ввести санкции, заверив, что «Турция даст незамедлительный ответ на любые санкции» — среди обещаний Эрдогана было и закрытие баз Кюреджик и Инджирлик.

Авиабазу Инджирлик используют американские военные. В районе Кюреджик находится радиолокационная станция раннего оповещения оракетном нападении, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.

США хотят обсудить с Турцией планы закрытия

базы Инджирлик

Глава военного ведомства США Марк Эспер рассказал, что узнал о возможной перспективе закрытия американской базы Инджирлик в Турции из СМИ и намерен обсудить с министром обороны Турции, насколько Анкара серьезна в своих намерениях.

Как уже известно, Реджеп Эрдоган заявил, что в ответ на санкции США для американских военных могут быть закрыты базы Инджирлик и Кюреджик.

Кроме того, в ночь с воскресенья на понедельник буквально прогремела новость о том, что Анкара готова признать геноцид коренных североамериканских  народов при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

«Этот вопрос раньше передо мной не стоял. Я узнал об этом из газет, и поэтому мне нужно поговорить с коллегой из министерства обороны (Турции), чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько серьезно настроены», — цитирует Эспера пресс-служба Пентагона.

Отвечая на вопрос, считает ли он подобные заявления «пустыми угрозами», Эспер ответил, что не знает и не уверен в том, насколько серьезна Анкара.

Он также оставил без ответа вопрос о том, считает ли он нужным вывезти ядерное оружие с базы.

Что же до возможного закрытия базы Кюреджик, Эспер сообщил, что партнеры по НАТО должны обсудить этот вопрос с Анкарой.

«Это суверенная нация, поэтому у них есть это неотъемлемое право размещать или не размещать базы НАТО или иностранные войска», — добавил он.

WORLD: MILITARY

About NATO’s problems

Scramble within NATO: The Pentagon responded to

Erdogan’s threats to close US bases

2019 – 12 – 17

SOURCE: Internet Space

English translator Jonas Paulauskas

As Pentagon commented on the words of Turkish President Receo Tayyipo Erdogan about the readiness to close the American military bases of Inčerliko and Kyrečiko, if sanctions are still imposed, the US military bases in Turkey are used only with the authorisation of Ankara.

The Pentagon assured that he was striving to maintain relations with Turkey, but at the same time calls for a more constructive policy on the S-400 as well as for disagreements in other spheres.

„US forces are located in Turkish bases, including in the Inčerlik point, with the consent of the Turkish Government. We assess the status of our forces in Turkey as a symbol of reciprocal multi-annual friendship and dedication to cooperate and defend our own NATO Alliance and strategic partner, „says the official report of the American military Agency.

The U.S. Department of Defense added that by realizing the goals of the American National Defence strategy, Turkey ‘ contributes to missions in Afghanistan, Kosovo, Iraq and South Korea ‘.

As we know earlier, Erdogan had quite a strict response to the threat of sanctions by the United States of America, believing that „Turkey will immediately respond to any sanctions“-between the intentions of Erdogan and the closure of the bases of Kyrečiko and Incherliko Question.

American military uses the Incherliko aviation base. In the Kyrečiko district there is an early rocket assault radar station, which is part of the NATO missile defence system in Europe.

USA wants Turkey to discuss Inčerliko base closing

plans

 

The US wants to discuss with Turkey the Incherliko base of the closing Planus military agency manager Mark Esperas told that the prospect of the closing of Americans ‘ Incherliko base in Turkey has learned from the media and the promise of the Turkish Minister of Defence To discuss the seriousness of Ankara’s intentions.

As is known, Receas Erdogan stated that, in response to US sanctions against American troops, the Inčerliko and Kyrečiko bases could be closed. In addition, the night from Sunday to Monday just ruthed the news that in response to the recognition of the Armenian genocide of the US Senate in the 1915 years, it is ready to recognize the genocide of the Indigenous peoples of North America in the colonization of America.

„This question I do not come previously. I learned about it from newspapers, so I need to talk to a colleague from the Ministry of Defense (Turkey) to understand what they really meant and how serious they are, „cites the Pentagon press service in Esperanto. In answer to the question of whether he does not consider such statements as a „void of threats“, Esperas said he had not known or convinced how serious it was in Ankara.

Nor did he answer the question whether a nuclear weapon should be removed from the base.

As a result of the possible closure of the Kyreček base, as advised by the Esperas, NATO partners should have an apsitarti with Ankara.

„It’s a sovereign nation, so its undisputed right to deploy or deploy NATO bases or a foreign army,“ he added.

Related posts