II.: KARYBA/APŽVALGOS/GEOPOLITINĖS GRIMASOS XI # JVT „DOVANOS“ VASARĄ XI (L., R., A.) RED.P.<7888> 2023-07-09

II.: KARYBA/APŽVALGOS/GEOPOLITINĖS GRIMASOS XI

II: ВОЕННОЕ ДЕЛО / ОБОЗРЕНИЕ / ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ XI

II.: WARFARE / REVIEWS / GEOPOLITICAL GRIMACES XI

ROMUALDO ČERNECKIO

 

(RED.P.)

СТРАНИЦА / PAGE  7888

♦♦

JVT „DOVANOS“ VASARĄ XI

«ПОДАРКИ» ЧВК ЛЕТОМ XI

BWR „GIFTS“ IN SUMMER XI

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space 

Straipsnis portale paskelbtas /Статья в портале опубликована / The article was published in the portal: 2023-07-09 / 09-07-2023

♦♦

Mokslininkai sumodeliavo keitimąsi branduoliniais smūgiais tarp JAV ir Rusijos bei jo pasekmes

Gyvybės ateities tyrimų (Future of Life) instituto mokslininkai imitavo apsikeitimą branduoliniais smūgiais tarp Rusijos ir JAV, taip pat jų pasekmes, vizualizuodami procesą trumpame vaizdo įraše.

Vienos pusės branduolinių galvučių paleidimas išprovokuos beveik momentinį kitos šalies atsaką. Pirmosios atakos išjungs visą elektroniką ir elektros tinklus.

Vėlesni konflikto šalių smūgiai bus vykdomi prieš didžiuosius priešo miestus, iš dalies dėl to, kad juose yra kariniai ir branduoliniai objektai, ir siekiant, kad pokarinis atstatymas būtų neįmanomas.

Kiekvienas branduolinės raketos smūgis sukurs ugnies kamuolį, kurio temperatūra beveik lygi Saulės centro temperatūrai, o po to susidaro radioaktyvus branduolinis grybas. Sprogimai tankiai apgyvendintuose miestuose tiesiogine prasme sukels žmonių ir pastatų išgaravimą artimiausiu spinduliu.

Didžioji Britanija ir Prancūzija turi branduolinius ginklus ir pagal NATO chartijos 5 straipsnį jos privalo ginti JAV, todėl Rusija šioms šalims taip pat smogs.

Tuo tarpu audra apims vis daugiau miestų, naikindama ugnimi viską, kas gali degti, tirpindama stiklą ir metalą, paversdama asfaltą įkaitusiu skysčiu.

Tačiau visa tai, kas išdėstyta aukščiau, nėra pati prasčiausia dalis, o blogiausia –branduolinė žiema.

Tiršti juodi dūmai po sprogimų ir ugnies audrų pasieks stratosferą, o jos plotas bus toks, kad laikui bėgant apims beveik visą šiaurinį pusrutulį, tvirtai dengdamas Žemės paviršių nuo saulės spindulių, vidutinė temperatūra visoje Žemėje nukris 15-30 laipsnių Celsijaus, teigia analitikai.

Tai tęsis dešimtmečius.

„Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad iš bado gali mirti daugiau nei penki milijardai žmonių, įskaitant apie 99 procentus Amerikos, Europos, Rusijos ir Kinijos gyventojų“, – rašoma medžiagoje.

Apibendrindami ekspertai pažymėjo, kad negali tiksliai pasakyti, kiek žmonių išgyvens branduolinį karą, tačiau, anot jų, kuo daugiau žmonių sužinos apie siaubingas tokios katastrofos pasekmes, tuo didesnė tikimybė jos išvengti. 

♦♦

Учёные смоделировали обмен ядерными ударами между США и Россией и его последствия

Ученые исследовательского института Future of Life смоделировали обмен ядерными ударами между Россией и США, а также их последствия, визуализировав процесс в формате короткого видео.

Запуск ядерных боеголовок одной стороной спровоцирует практически моментальный ответный удар другой стороны. Первые атаки выведут из строя всю электронику и энергосети.

Последующие удары участники конфликта будут наносить по крупным городам противника, частично из-за того, что там расположены военные и ядерные объекты, и для того, чтобы сделать невозможным послевоенное восстановление.

Каждый удар ядерной ракеты создаст огненный шар по температуре практически равный ядру Солнца, после чего образуется радиоактивный ядерный гриб. Взрывы в густонаселенных городах приведут в буквальном смысле к испарению людей и построек в ближайшем радиусе.

Великобритания и Франция обладают ядерным оружием и согласно статье 5 устава НАТО обязаны защищать США, поэтому по этим странам Россия также нанесёт удар.

Ну а пока огненный шторм будет охватывать всё больше и больше городов, воспламеняя всё, что может гореть, расплавляя стекло и металл, превращая асфальт в раскалённую жидкость.

Но всё вышеперечисленное — не худшая часть, худшая часть — это ядерная зима.

Густой черный дым после взрывов и огненных штормов достигнет стратосферы, а площадь его будет такова, что со временем он покроет практически всё северное полушарие, прочно закрыв поверхность Земли от солнечного света, средняя температура по всей Земле опустится на 15–30 градусов Цельсия, считают аналитики.

Это продлится десятилетия.

«Последние научные исследования свидетельствуют, что более пяти миллиардов человек могут погибнуть от голода, включая около 99 процентов населения Америки, Европы, России и Китая», — говорится в материале.

В заключение эксперты отметили, что не могут точно сказать, сколько людей переживут ядерную войну, однако, по их словам, чем больше людей узнают об ужасающих последствиях такой катастрофы, тем больше вероятность ее избежать. 

♦♦

Scientists modeled the exchange of nuclear strikes between the United States and Russia and its consequences

Scientists at the Future of Life Research Institute simulated the exchange of nuclear strikes between Russia and the United States, as well as their consequences, visualizing the process in a short video format.

The launch of nuclear warheads by one side will provoke an almost instantaneous retaliation by the other side. The first attacks will disable all electronics and power grids.

Subsequent strikes by the parties to the conflict will be carried out against the major cities of the enemy, partly due to the fact that military and nuclear facilities are located there, and in order to make post-war reconstruction impossible.

Each hit of a nuclear missile will create a fireball at a temperature almost equal to the core of the Sun, after which a radioactive nuclear mushroom is formed. Explosions in densely populated cities will literally lead to the evaporation of people and buildings in the nearest radius.

Britain and France have nuclear weapons and are required by Article 5 of the NATO Charter to protect the United States, so Russia will also strike at these countries.

In the meantime, the firestorm will cover more and more cities, igniting everything that can burn, melting glass and metal, turning asphalt into a hot liquid.

But all of the above is not the worst part, the worst part is nuclear winter.

Thick black smoke after explosions and firestorms will reach the stratosphere, and its area will be such that over time it will cover almost the entire northern hemisphere, firmly covering the Earth’s surface from sunlight, the average temperature across the Earth will drop by 15-30 degrees Celsius, analysts say .

This will last for decades.

“Recent scientific studies suggest that more than five billion people could die of starvation, including about 99 percent of the population of America, Europe, Russia and China,” the material says.

In conclusion, the experts noted that they cannot say exactly how many people will survive a nuclear war, however, according to them, the more people learn about the horrific consequences of such a catastrophe, the more likely it is to avoid it.  

Related posts