BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS // KVIETIMAS  SUSIPAŽINTI  SU ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTU   I DALIS # 2020 – 01 – 07

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

KVIETIMAS  SUSIPAŽINTI  SU

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022

METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

PROJEKTU   I DALIS

2020 – 01 – 07

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

2020-01-07

Kviečiame gyventojus susipažinti su Elektrėnų savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano projektu ir teikti pasiūlymus ir pastabas.

Jūsų pasiūlymų ir pastabų lauksime iki 2020 m. sausio 20 d. el. paštu oksana.saleciene@elektrenai.lt, tel. (8 528) 58 097 ir raštu Elektrėnų savivaldybės administracijai.

Elektrėnų savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas (SVP (26.7 kb))

1 priedas. Asignavimų valdytojų ir priemonių vykdytojų sąrašas (1 priedas (20.7 kb))

2 priedas. Strateginių planavimo dokumentų klasifikatorius (2 priedas (18.2 kb))

3.1. priedas. Savivaldybės valdymo programos aprašymas (1 programa (47.7 kb))

3.2. priedas. Švietimo ir ugdymo programos aprašymas (2 programa (43.8 kb))

3.3. priedas. Socialinės apsaugos plėtojimo programos aprašymas (3 programa (43.5 kb))

3.4. priedas. Sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo programos aprašymas (4 programa (59.8 kb))

3.5. priedas. Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programos aprašymas (5 programa (45.5 kb))

3.6. priedas. Verslo ir turizmo plėtros bei žemės ūkio konkurencingumo skatinimo programos aprašymas (6 programa (45.7 kb))

Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo vertinimo kriterijų suvestinė (vertinimo kriterijai (41.7 kb))

PRIEDAI

SVP

PATVIRTINTA

Elektrėnų savivaldybės tarybos

2020 m.sausio__d.

sprendimu Nr. V.TS–

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS

2020–2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

Asignavimų valdytojai

Elektrėnų savivaldybės administracija

Architektūros ir kraštotvarkos skyrius

Bendrasis skyrius

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Civilinės metrikacijos skyrius

Finansų ir strateginio planavimo skyrius

Socialinės paramos skyrius

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Teisės ir personalo administravimo skyrius

Ūkio dalies tarnyba

Ūkio plėtros ir investicijų skyrius

Žemės ūkio ir melioracijos skyrius

Tarybos ir mero sekretoriatas

Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Elektrėnų savivaldybės administracijos Beižionių seniūnija

Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnija

Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnija

Elektrėnų savivaldybės administracijos Kazokiškių seniūnija

Elektrėnų savivaldybės administracijos Kietaviškių seniūnija

Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnija

Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnija

Elektrėnų savivaldybės administracijos Vievio seniūnija

Elektrėnų sav. Vievio gimnazija

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija

Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija

Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinė mokykla

Elektrėnų pradinė mokykla

Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla

Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“

Elektrėnų mokykla-darželis „Žiogelis“

Elektrėnų sav. Pylimų vaikų lopšelis-darželis

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“

Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“

Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis „Gandriukas“

Elektrėnų švietimo paslaugų centras

Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla

Elektrėnų meno mokykla

Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba

Elektrėnų socialinių paslaugų centras

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus

Elektrėnų kultūros centras

Vievio kultūros centras

Elektrėnų socialinės globos namai

Elektrėnų šeimos namai

Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Elektrėnų savivaldybės sporto centras

Uždaroji akcinė bendrovė „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė

VšĮ Elektrėnų ligoninė

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė

VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centras

VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras

VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras

Savivaldybės misija – informuoti, sutelkti ir atstovauti bendruomenei užtikrinant darnią Elektrėnų savivaldybės plėtrą
Strateginiai tikslai ir efekto kriterijai:
Kodas Strateginio tikslo pavadinimas:
01 Užtikrinti, kad Elektrėnų savivaldybės bendruomenė būtų aktyvi, draugiškaa aplinkai ir socialiai saugi
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os):
Kodas Vykdomos programos pavadinimas:
02

03

04

05

Švietimo ir ugdymo programa

Socialinės apsaugos plėtojimo programa

Sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa

Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programa

Efekto kriterijai:

E-01-01. Migracijos saldo (2018 – 97, 2019 – 103, 2020 – 110);

E-01-02. Veikiančių kaimo bendruomenių skaičius (2019 – 30, 2020 – 31);

E-01-03. Praktikuojančių gydytojų skaičius Elektrėnų savivaldybėje 10 000 gyv. (2019 m. – 23, 2020 m. – 23);

E-01-04.Elektrėnų savivaldybės gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metais) (2018 m. – 74,1, 2019 m. – 74, 2020 m. – 74);

E-01-05. Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų, proc. (2019 m. – 6,2, 2020 m. – 6,7).

Strateginiai tikslai ir efekto kriterijai:
Kodas Strateginio tikslo pavadinimas:
02 Kryptingai ir nepažeidžiant darniosios plėtros principų didinti Elektrėnų savivaldybės konkurencingumą
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os):
Kodas Vykdomos programos pavadinimas:
01

06

Savivaldybės valdymo programa

Verslo ir turizmo plėtros bei žemės ūkio konkurencingumo skatinimo programa

Efekto kriterijus:

E-02-01. Veikiančių ūkio subjektų skaičius Elektrėnų savivaldybėje (2018 m. – 469, 2019 m. – 477, 2020 m. – 480).

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės Asignavimai 2019 m. Poreikis

2020 m.

Projektas 2021 m. Projektas  2022 m.
1. Lėšų poreikis:        
1.1. išlaidoms        
iš jų darbo užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti        
2. Finansavimo šaltiniai:        
2.1. savivaldybės lėšos (iš viso): 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1. savivaldybės biudžetas        
iš jo:        
2.1.1.1. savivaldybės biudžeto lėšos SB
2.1.1.2. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)
2.1.1.3. gaunamųjų pajamų lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą) SB (SP)
2.1.1.4. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB)
2.1.1.5. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos investicijų projektamsSB (VIP)
2.1.1.6. savivaldybės biudžeto lėšos investicijų projektams bendrai finansuotiSB (BF)
        2.1.1.7. valstybės biudžeto lėšos LRVB(SB)
        2.1.1.8. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšos ES(SB)
        2.1.1.9. valstybės biudžeto dotacija investicijų projektams bendrai finansuoti LRVB(VIPA)
        2.1.1.10. vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti LAKD
2.1.2. skolintos lėšos P(K)
2.1.3. apyvartinių lėšų (n-1) metų likutis, iš jo:
        2.1.3.1. savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų (n-1) metų likutis SB(AL)
        2.1.3.2. savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos 1(-n) m. nepanaudotas likutis AA(AL)
        2.1.3.3. gaunamųjų pajamų 1(-n) m. nepanaudotas likutis SP(AL)
        2.1.3.4. skolintų lėšų 1(-n) m. nepanaudotas likutis P(AL)
2.2. kiti šaltiniai (iš viso):        
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos LRVB
2.2.3. Kiti finansavimo šaltiniai Kt
2.2.4. Užsienio valstybių UV

Strateginio veiklos plano priedai

1 priedas. Asignavimų valdytojų ir priemonių vykdytojų sąrašas.

2 priedas. Strateginių planavimo dokumentų klasifikatorius.

3.1. priedas. Savivaldybės valdymo programos (Nr. 01) aprašymas.

3.2. priedas. Švietimo ir ugdymo programos (Nr.02) aprašymas.

3.3. priedas. Socialinės apsaugos plėtojimo programos (Nr. 03) aprašymas.

3.4. priedas. Sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo programos (Nr. 04) aprašymas.

3.5. priedas.Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programos (Nr. 05) aprašymas.

3.6. priedas.Verslo ir turizmo plėtros bei žemės ūkio konkurencingumo skatinimo programos (Nr. 06) aprašymas.

4.priedas. 2020–2022-ųjų metų Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano programų tikslų, uždavinių, priemonių ir išlaidų suvestinė.

5 priedas. Programų vertinimo kriterijų suvestinė.

1

Asignavimų valdytojų ir priemonių vykdytojų sąrašas

 

Asignavimų valdytojo/priemonės vykdytojo pavadinimas Asignavimų valdytojo kodas Vykdytojo kodas
Elektrėnų savivaldybės administracija 188756190 1
Architektūros ir kraštotvarkos skyrius 2
Bendrasis skyrius   3
Centralizuotas vidaus audito skyrius 4
Civilinės metrikacijos skyrius 5
Finansų ir strateginio planavimo skyrius 7
Socialinės paramos skyrius 9
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 11
Teisės ir personalo administravimo skyrius 12
Ūkio dalies tarnyba 13
Ūkio plėtros ir investicijų skyrius 14
Žemės ūkio ir melioracijos skyrius 17
Tarybos ir mero sekretoriatas 18
Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 188635281 KONTROL
Elektrėnų savivaldybės administracijos Beižionių seniūnija 188750885 22
Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnija 188673563 23
Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnija 188750547 24
Elektrėnų savivaldybės administracijos Kazokiškių seniūnija 288750690 25
Elektrėnų savivaldybės administracijos Kietaviškių seniūnija 188684435 26
Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnija 188750732 27
Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnija 188674850 28
Elektrėnų savivaldybės administracijos Vievio seniūnija 188673759 29
Elektrėnų sav.Vievio gimnazija 190669038 30
Elektrėnų „Versmės“ gimnazija 190659268 31
Elektrėnų „Ąžuolyno“progimnazija 190659072 32
Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija 190664977 34
Elektrėnų sav.Kietaviškių pagrindinė mokykla 190595189 35
Elektrėnų pradinė mokykla 190675315 39
Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla 195007693 40
Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“ 190649726 41
Elektrėnų mokykla-darželis „Žiogelis“ 190648962 42
Elektrėnų sav.Pylimų vaikų lopšelis-darželis 190651378 43
Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ 190649911 45
Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“ 190647718 46
Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis „Gandriukas“ 290658690 47
Elektrėnų švietimo paslaugų centras 181639188 48
Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla 190680981 49
Elektrėnų meno mokykla 190681211 50
Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 181630577 51
Elektrėnų socialinių paslaugų centras 181631711 52
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka 188207697 55
Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 300002463 56
Elektrėnų kultūros centras 300008516 57
Vievio kultūros centras 300008587 58
Elektrėnų socialinės globos namai 191808213 60
Elektrėnų šeimos namai 181631864 63
Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 303210658 65
Elektrėnų savivaldybės sporto centras 304104330 66
Uždaroji akcinė bendrovė „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 181613656 68
Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė 300633795 69
Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė 304030129 70
VšĮ Elektrėnų ligoninė 181383721 71
VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė 181370656 72
VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centras 181522929 73
VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras 181527132 74
VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras 181391821 75

2

Strateginių planavimo dokumentų klasifikatorius

Kodas Dokumento pavadinimas
BP Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2016 metų, tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimas TS–71
SPP Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano atnaujinimas 2019–2020 metams, tarybos 2018 m. gruodžio27 d. sprendimas V.TS–240
P4 Elektrėnų savivaldybės darnaus vystymosi politika, tarybos 2004 m. kovo 31 d. sprendimas TS–67
P6 Elektrėnų savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014–2020 m.,tarybos 2015 m. gegužės 29 d. sprendimas TS–206
P7 Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės, tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas TS–137
P8 2017–2020 metųElektrėnųsavivaldybėssveikatingumo ir sporto plėtrosstrategija, tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimas V.TS–254
P9 Elektrėnų savivaldybės tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2017–2020 m. programa, administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymas 03V-1000
P10 Vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos Elektrėnų savivaldybėje 2017–2020 metų priemonių planas 2017 m. lapkričio 29 sprendimas V.TS–248
P11 Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo 2020–2022 m. veiksmų

planas, patvirtintas 2019 m. spalio 30 d. sprendimu VI.TS-152

P12 Elektrėnų savivaldybės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos 2020-2025 m. programa, tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas VI.TS–172

3.1

SAVIVALDYBĖS VALDYMO

PROGRAMOS APRAŠYMAS (Nr. 01)

 

Biudžetiniai metai 2020 m.
Asignavimų valdytojo/priemonių vykdytojo pavadinimas Asignavimų valdytojo kodas Priemonių vykdytojo kodas
Elektrėnų savivaldybės administracija 188756190 1
Architektūros ir kraštotvarkos skyrius 2
Bendrasis skyrius 3
Centralizuotas vidaus audito skyrius 4*
Civilinės metrikacijos skyrius 5
Tarybos ir mero sekretoriatas 6
Finansų ir strateginio planavimo skyrius 7
Socialinės paramos skyrius 9*
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
12
Ūkio dalies tarnyba 13*
Ūkio plėtros ir investicijų skyrius 14
Žemės ūkio ir melioracijos skyrius 17
Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 188635281 KONTROL
Elektrėnų savivaldybės administracijos Beižionių seniūnija 188750885 22
Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnija 188673563 23
Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnija 188750547 24
Elektrėnų savivaldybės administracijos Kazokiškių seniūnija 288750690 25
Elektrėnų savivaldybės administracijos Kietaviškių seniūnija 188684435 26
Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnija 188750732 27
Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnija 188674850 28
Elektrėnų savivaldybės administracijos Vievio seniūnija 188673759 29
Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 181630577 51
Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė 300633795 69
Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė 304030129 70

* – kadangi šių vykdytojų veikla programoje neišskirta atskiromis priemonėmis (numatytas tik vykdytojų išlaikymas), 4 priede jų priemonės vykdytojo kodas nenurodomas (nurodomas bendras kodas „1“).

 

Programos parengimo argumentai

Už savivaldos teisės įgyvendinimą savivaldybės bendruomenės interesais atsakingos institucijos yra savivaldybės taryba, administracijos direktorius ir administracijos direktoriaus pavaduotojas. Administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai, ji atlieka pavestas administravimo funkcijas ir yra atsakinga už šių funkcijų įgyvendinimą. Arteisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, prižiūri savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

Nuo to, kaip užtikrinamas sklandus minėtų savivaldybės institucijų funkcionavimas, priklauso visų savivaldybės funkcijų vykdymas.

 

Ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą) Ilgalaikio prioriteto kodas
Ekonominio konkurencingumo didinimas 1
Visuomenės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas 2
Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas 3
Šia programa įgyvendinami 2020–2022 m. strateginiai tikslai Strateginio tikslo kodas
Kryptingai ir nepažeidžiant darniosios plėtros principų didinti Elektrėnų savivaldybės konkurencingumą 2

 

Programos tikslas Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbą Kodas 01
Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Savivaldybė, įgyvendindama Vietos savivaldos įstatymą, vykdo savarankiškąsias ir valstybines funkcijas. Šių funkcijų vykdymo kokybė priklauso nuo savivaldos institucijų darbo organizavimo.

Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti 4 uždavinius:

01 uždavinys. Sudaryti sąlygas savivaldybių funkcijoms vykdyti. Savivaldybių funkcijos – tai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo bei kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos.

Kokybiškamsavivaldybių funkcijų įgyvendinimui didelę įtaką turi savivaldybės tarybos, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bei savivaldybės administracijos padalinių ir seniūnijų tinkamai organizuotas finansinis, ūkinis bei materialinis aptarnavimas (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos, pastatų išlaikymo išlaidos, ryšių paslaugos ir kitos išlaidos, reikalingos savivaldybių funkcijoms įgyvendinti).

Šiam uždaviniui įgyvendintinumatytos priemonės:

„Savivaldybėstarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas“ (01.01.01.priemonė);

Tarybos ir mero sekretoriatas aptarnauja tarybos posėdžius, komitetus ir merą, atsako už mero, mero pavaduotojo, tarybos, tarybos kolegijos, komitetų, komisijų posėdžių bei pasitarimų organizavimą, dokumentų techninį parengimą ir pateikimą laiku tarybos nariams, savivaldybės administracijai ir pasitarimų dalyviams, informuoja visuomenę apie tarybos priimtus sprendimus ir mero priimtus potvarkius, kt. Svarbiausias Tarybos ir mero sekretoriato uždavinys – padėti tarybai ir merui įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo nuostatas.

„Savivaldybėsadministracijos darbo organizavimas“ (01.01.02. priemonė). Savivaldybės administracijos veiklos organizavimo išlaidas sudaro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio fondas, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo, ryšių paslaugų, savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų paslaugų ir automobilių išlaikymo ir priežiūros, kanceliarinių bei ūkinių prekių įsigijimo ir kitos išlaidos;

„Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas“ (01.01.03. priemonė). Kontrolės ir audito tarnyba prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai;

„Seniūnijų darbo organizavimas“ (01.01.04. –01.01.11. priemonės). Organizuojamas valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimas ir administravimas. Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – tai valstybės funkcijos, perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios funkcijos perduodamos įstatymais ir įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais. Savivaldybės, įgyvendindamos šias funkcijas, turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę. Šiame programos uždavinyje įvardijamos ne visos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos, o tik dalis jų (kitos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytos funkcijos yra įtrauktos į kitas programas).

„Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo Valstybės registrui  organizavimas“ (01.01.12. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams;

„Civilinės būklės aktų registravimo organizavimas“ (01.01.13. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – civilinės būklės aktų registravimas;

„Civilinės saugos administravimo organizavimas“ (01.01.14. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – civilinė sauga;

„Valstybinės žemės ir turto valdymo naudojimo patikėjimo teise organizavimas(01.01.15. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise;

„Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės organizavimas“ (01.01.16. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;

„Archyvinių dokumentų tvarkymo organizavimas“ (01.01.17. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas;

„Mobilizacijos administravimo organizavimas“ (01.01.19. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą;

„Gyvenamosios vietos deklaravimo organizavimas“ (01.01.20. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas;

„Duomenų teikimo Valstybės suteiktos pagalbos registrui organizavimas“ (01.01.21. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams;

„Jaunimo politikos įgyvendinimo organizavimas“ (01.01.22. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – jaunimo politikos įgyvendinimas, kurią įgyvendinti padeda savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius. Koordinatorius savivaldybės institucijoms padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką. Jis yra tarpininkas tarp savivaldybės politikų, tarnautojų bei jaunimo. Siekiant įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką, jaunimo reikalų koordinatorius koordinuoja ir inicijuoja jai įgyvendinti reikalingas priemones, pagal poreikius vykdo jaunimo situacijos tyrimus. Siekiant tinkamai bendradarbiauti jaunimo reikalų srityje, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje.

„Pirminės teisinės pagalbos organizavimas“ (01.01.23. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas;

„Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimo organizavimas“ (01.01.24. priemonė). Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas (paramos mirties atveju ir paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti) ir tikslinių kompensacijų administravimo bei savivaldybių administracijų dalyvavimo vertinant asmens savarankiškumą kasdieninėje veikloje lėšų mokėjimas.

Vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu ir Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašu vertinamas asmens savarankiškumas kasdienėje veikloje.

„Globos asmenims su sunkia negalia administravimo organizavimas“ (01.01.25. priemonė);

„Socialinės paramos mokiniams administravimo organizavimas“ (01.01.26. priemonė);

„Išmokų vaikams administravimas“ (01.01.27. priemonė);

„Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas“ (01.01.28. priemonė). Savivaldybė, vykdydama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punkte numatytą valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją (dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas) ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 17 straipsniu, dalyvauja įgyvendinant užimtumo rėmimo priemones, rengia ir vykdo užimtumo didinimo programas, kurioms finansuoti naudojamos specialiųjų tikslinių dotacijų ir savivaldybės biudžeto lėšos. Įgyvendinant priemonę, darbdaviams kompensuojamos išlaidos, susijusios su užimtumo didinimo programų vykdymu;

„Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas“ (01.01.30. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, vykdomos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos:žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas, žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas, stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra, kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas, techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimas, melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos teikimas;

„Būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas“ (01.01.31. priemonė).

„Savivaldybės erdvinių duomenų rinkimo, tvarkymo užtikrinimas“ (01.01.32. priemonė). Tikslas – bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis naudojant bendrą erdvinių duomenų modelį, tvarkyti topografinių ir inžinerinės infrastruktūros esamų ir projektuojamų objektų erdvinius duomenis, juos pakartotinai naudoti teritorijų planavimo, statybos, nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, turto valdymo ir kituose susijusiuose procesuose.

Uždavinio vertinimo kriterijai (produkto kriterijai):

1. Tarybos posėdžių skaičius (2019 m. – 12, 2020 m. – 11);

2. Surengtų viešųjų pirkimų skaičius (2019 m. –134, 2020 m. –200);

3. Išduotų veiklos licencijų ir leidimų skaičius (2019 m. –55, 2020 m. –10);

4. Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius (2019 m. –450, 2020 m. –400);

5.Išduotų archyvinių pažymų skaičius (2019 m. – 180, 2020 m. –150);

6. Atlikti įstaigų patikrinimai valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės klausimais (2019 m. – 4, 2020 m. –4);

7. Pasirašomų ir įgyvendinamų užimtumo didinimo programų su darbdaviais sutarčių skaičius (2019m. –8, 2020 m. –9);

8. Suderintų topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų skaičius (2019 m. – 1850, 2020 m. –1500);

9. Suteiktų adresų skaičius (2019 m. – 510, 2020 m. –500).

02 uždavinys. Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti, eksploatuoti ir valdyti savivaldybės turtą.

Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

„Savivaldybės turto administravimas, eksploatacija, remontas“ (01.02.01. priemonė).Bus vykdoma nekilnojamojo turto teisinė registracija (kadastriniai, geodeziniai, topografiniai matavimai ir teisinė registracija), vertinamas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas, rengiamos objektų privatizavimo programos ir privatizuojami objektai, didinamas savivaldybės įmonių akcinis kapitalas, atliekamos kitos turto valdymo procedūros;

„Gyvenamojo fondo remontas ir renovacija“ (01.02.02. priemonė).Bus remontuojamas (renovuojamas) savivaldybės turtas, užtikrinama savivaldybės turto eksploatacija (lietaus kanalizacijos, hidrantų eksploatacija);

„Administracinio pastato rekonstrukcija (Rungos g. 5)“ (01.02.04. priemonė). Tikslas – rekonstruoti pastatą įrengiant savivaldybės administracijos patalpas.

Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto kriterijus)

1. Savivaldybės turto išlaikymo išlaidų padengimas, proc. (2019 m. – 100, 2020 m. –100).

03 uždavinys. Įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir sudaryti galimybę finansuoti iš anksto negalimas suplanuoti išlaidas.

Uždaviniui įgyvendinti bus vykdomos priemonės:

„Savivaldybės prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas“ (01.03.01. priemonė).Siekiama pagal grafiką ir pasirašytas paskolų grąžinimo sutartis laiku vykdyti savivaldybės prisiimtus finansinius įsipareigojimus: grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas;

„Kreditorinių įsiskolinimų dengimas“ (01.03.02. priemonė). Tikslas – dengti kreditorinius įsiskolinimus;

„Galimybė vykdyti nenumatytas priemones (iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo)“ (01.03.03. priemonė) skirtaišlaidoms, atsiradusioms dėl stichinės nelaimės, ekologinės katastrofos ir pan.,finansuoti;

„Mero fondas“ (01.03.04. priemonė);

„Kompensacijų vežėjams už nuostolingus maršrutus išmokėjimas(01.03.06. priemonė).Įgyvendinant šią priemonę, siekiama sudaryti sąlygas gyventojams, kurie gyvena nuošaliose vietovėse, susisiekti su savivaldybės centru. Paprastai šiais maršrutais vykstančių keleivių skaičius mažas ir maršrutai yra nuostolingi. Priemonei įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto planuojama panaudoti 253 tūkst. Eur,

Uždavinio vertinimo kriterijai (produkto kriterijai):

1. Grąžinta paskolų, tūkst. Eur (2019 m. – 610,3, 2020 m. – 596,7);

2. Sumokėta palūkanų, tūkst. Eur(2019 m. – 105,6, 2020 m. – 56,93);

3. Mero fondas, tūkst. Eur (2019 m. – 11,15, 2020 m. –15,80).

04 uždavinys. Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis naujausiais vadybos principais. Uždaviniu siekiama tobulinti vidaus administravimą, gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę plečiant elektroninių paslaugų spektrą ir sudarant sąlygas savivaldybės gyventojams dalyvauti savivaldybės valdymo procese.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės:

„Dalyvavimas tarptautinių ir vietinių organizacijų veikloje, asociacijų narystės mokesčiai“ (01.04.05. priemonė). Savivaldybės tarptautinis bendradarbiavimas vyksta įgyvendinant bendrus projektus, finansuojamus ES bei kitų fondų, programų lėšomis, organizuojant įvairius dvišalius pažintinius, gerosios patirties perėmimo vizitus, mainus bei kitus bendrus renginius įvairiose srityse. Palaikoma narystė Lietuvos savivaldybių asociacijoje. Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau – LSA) realizuoja esmines vietos savivaldos savarankiškumo ir plėtros nuostatas, daro įtaką valdžios bei tarptautinių institucijų veiklai. Ši organizacija atstovauja bendriesiems visų Lietuvos savivaldybių interesams ir daro esminę įtaką vietos savivaldos raidai. Kasmet Elektrėnų savivaldybė skiria savivaldybės biudžeto išlaidų LSA nario mokesčiui mokėti;

„Informacijos apie savivaldybės veiklą viešinimas“ (01.04.06 priemonė). Vykdydama kasdienes funkcijas, savivaldybė apie svarbiausius įvykius visuomenei pateikia informaciją spaudoje, informaciniuose leidiniuose, internete, organizuoja susitikimus su gyventojais, skatina gyventojus dalyvauti priimant sprendimus;

„Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027 m. parengimas“ (01.04.07 priemonė). Projekto tikslas – nustatyti pagrindines Elektrėnų savivaldybės subalansuoto vystymosi kryptis 2021–2027 m. Elektrėnų savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2027 m. bus rengiamas parengus verslo plėtros ir investicijų pritraukimo, sporto ir laisvalaikio, socialinės paramos, švietimo, sveikatos sektorines studijas. Atliekant situacijos analizę bus įvertintas savivaldybės valdymo sistemos efektyvumas. Įgyvendinus projektą, bus parengta nauja Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano redakcija 2021–2027 metų laikotarpiui. Numatoma, kad priemonei įgyvendinti 2020 m. prireiks 15 000 Eur savivaldybės biudžeto lėšų;

„Elektrėnų miesto VVG strategijos įgyvendinimas“ (01.04.13 priemonė). 2019 m  pradėta įgyvendinti Elektrėnų miesto VVG strategija. Siekiant tinkamai įgyvendinti Elektrėnų miesto VVG strategiją 2019 m. sausio 23d. pasirašyta projekto „Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ finansavimo sutartis, kurios vertė 37 410,34 Eurai, iš jų ES lėšos – 31 798,79 ir Elektrėnų savivaldybės lėšos  5 611,55 eurai. 2019 m. pradėta įgyvendinti vykdyti  Elektrėnų miesto VVG strategijoje numatytų veiklų įgyvendinimo parengiamieji darbai, t.y. paskelbti 7 kvietimai projektiniams pasiūlymams teikti, sudaryti ir patvirtinti 3 iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašai. Tinkamais finansuoti pripažinti ir patvirtinti 6 projektai, kurių bendra vertė – 115 449,36 Eur, iš jų ES lėšos 103 552,32 Eur ir pareiškėjų lėšos 11 896,98 Eur.  Patvirtintų projektų įgyvendinimo laikotarpis 2020–2023 m.

Siekiant tinkamai įgyvendinti Elektrėnų miesto VVG strategiją buvo suorganizuoti 11 mokymų skirtų pareiškėjams ir Elektrėnų miesto VVG valdybos nariams.

Elektrėnų miesto VVG strategijoje numatytoms veikloms finansuoti numatyta 374 103 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 317 975 Eur,  Savivaldybės biudžeto lėšos – 28 064 Eur;

2020 m. strategijai įgyvendinti lėšų poreikis – 10 653,89 Eur, iš jų ES lėšos – 9 055,81 Eur ir Savivaldybės biudžeto lėšos – 1 598,08 Eur.

2020 m. planuojama patvirtinti 6Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašus, t.y. likusiems Strategijoje numatytiems veiksmams;

„Asmens duomenų apsaugos užtikrinimas“ (01.04.14 priemonė). Tikslas – įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

„Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas“  (01.04.17. priemonė).Viena iš prioritetinių savivaldybės valdymo programos krypčių Gyventojųaptarnavimo gerinimas ir administracinės naštos mažinimas, siekiant taupyti piliečių, verslo subjektų ir valstybės finansinius, materialinius ir nematerialinius išteklius (plėtoti informacines technologijas ir elektronines paslaugas, parengti arba atnaujinti administracinių paslaugų aprašus bei elektronines prašymų formas. Organizuoti ir atlikti apklausą pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas, įvertinti administracinę naštą besikreipiantiems į Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius dėl administracinių paslaugų suteikimo. Aktyvuotos 38 elektroninės paslaugos, teikiamos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt.) Aktyvuotos elektroninės paslaugos per interneto svetainę www.spis.lt dėl socialinės paramos šeimai prašymų formų pateikimo. Suteiktos prieigos teisės prie SPIS programos Socialinių paslaugų centro specialistams, teikiantiems bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas);

„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Elektrėnų savivaldybėje“ (01.04.18. priemonė).Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą Elektrėnų savivaldybės administracijos ir Elektrėnų socialinio paslaugų centro teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis bei asmenų aptarnavimu. Projekto metu numatoma įgyvendinti paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones. Projekto vertė – 133 127 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 113 158 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 19 969 Eur.

Uždavinio vertinimo kriterijai (produkto kriterijai):

1. Pasirašytų naujų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių ir susitarimų skaičius (2019 m. – 1, 2020 m. –1);

2. Organizuotų įvairių dvišalių pažintinių, gerosios patirties perėmimo vizitų (2019 m. –13, 2020 m. –10);

3. Atliktos elektroninės apklausos ir įvertinta administracinė našta besikreipiantiems į Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius dėl administracinių paslaugų suteikimo (2019 m. – 2, 2020 m. –2);

4. Kaimo VVG strategijose dalyvaujančių bendruomenių ir kitų organizacijų, gavusių finansinę paramą, skaičius(2019 m. – 14, 2020 m. –8);

5.Miesto VVG strategijose dalyvaujančių bendruomenių ir kitų organizacijų, gavusių finansinę paramą, skaičius, (2019 m. –0, 2020 m. –5).

Tikslo vertinimo kriterijai (rezultato kriterijai):

1. Registruotų skundų savivaldybės administracijoje skaičius (2019 m. – 10, 2020 m. –8);

2 Atliktų vidaus auditų skaičius (2019 m. – 8, 2020 m. –7);

3. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų, vertinimų, teiktų ataskaitų ir išvadų savivaldybės tarybai, išnagrinėtų skundų skaičius (2019 m. –8, 2020 m. –7);

4. Finansinių įsipareigojimų vykdymas, proc. (2019 m. – 100, 2020 m. – 100);

5.Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius (2019 m. –675, 2020 m. –750);

6. Asmenų apklausų skaičius (2019 m. – 5, 2020 m. –5);

7. Savivaldybės užimtumo didinimo programos lėšų panaudojimas, tūkst. Eur (2019 m. – 41,49, 2020 m. –50);

8. Lėšų, skirtų Užimtumo didinimo programai įgyvendinti, panaudojimo efektyvumas (procentais) (2019m. – 100%, 2020 m. – 100%).

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas. Įgyvendinus programoje užsibrėžtus siekius, savivaldos institucijų darbas bus profesionalus, rezultatyvus ir efektyvus, pagerės darbo ir valdymo kokybė, bus ekonomiškai ir efektyviai naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos ir kitas turtas, greitas ir kokybiškas asmenų, besikreipiančių į savivaldybę, aptarnavimas teikiant jiems viešąsias paslaugas, į savivaldos procesus bus įtraukta savivaldybės bendruomenė.

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Savivaldybės biudžeto lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos, lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, ES ir valstybės biudžeto lėšos.

Kita svarbi informacija

Su programa susijusios Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 metams (kodas SPP) priemonės:

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas
1.1.2.2. Skatinti vietos ir tarptautinį bendradarbiavimą 2014–2020
1.3.1.4. Vietos plėtros strategijos rengimas ir įgyvendinimas 2019–2020
1.3.1.5. Kaimo bendruomenių ir kitų NVO kūrimosi skatinimas, reikalingų sąlygų jų veiklai sudarymas 2014–2020
2.5.1.1. Veiklos valdymo, finansų apskaitos, viešųjų paslaugų kokybės ir strateginio planavimo sistemos optimizavimas ir plėtra 2014–2020
2.5.1.2. Savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų mokymų organizavimas 2014–2020
2.5.1.3. Tobulinti paslaugas vieno langelio principu 2014–2020
2.5.1.4. Partnerystės ryšių plėtra 2014–2020
2.5.1.5. Dalyvavimas parodose, mugėse, informacinių leidinių apie savivaldybę rengimas ir platinimas 2014–2020
2.5.1.7. Kokybės vadybos standartų diegimas 2014–2020
2.5.1.8. Elektrėnų savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų (ilgalaikės / trumpalaikės trukmės) atnaujinimas ir rengimas 2014–2020
2.5.1.9. Moterų ir vyrų lygias teises užtikrinančių priemonių savivaldybėje įgyvendinimas 2014–2020
2.5.1.10. Administracinės naštos mažinimas 2014–2020
2.5.1.11. Efektyvaus savivaldybės turto valdymo ir atnaujinimo užtikrinimas 2014–2020
3.4.2.1. Skaitmeninis kapaviečių inventorizavimas 2019–2020
Su programa susiję Elektrėnų savivaldybės darnaus vystymosi politikos (kodas P4) uždaviniai:
4.1.1.2 Stiprinti savivaldybės administracijos ir jos socialinių partnerių administracinius gebėjimus
Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas, Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymas, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas, Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. V.TS–240 patvirtintas Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano atnaujinimas 2019–2020 metams, 2004 m. kovo 31 d. sprendimu TS – 67 patvirtinta Elektrėnų savivaldybės darnaus vystymosi politika.

Bendras (Nr. 01) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės Asignavimai 2019 m. Poreikis 2020 m. Projektas 2021 m. Projektas  2022 m.
1. Lėšų poreikis:
1.1. išlaidoms        
iš jų darbo užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti        
2. Finansavimo šaltiniai:
2.1. savivaldybės lėšos (iš viso): 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1. savivaldybės biudžetas        
iš jo:        
2.1.1.1. savivaldybės biudžeto lėšos SB
2.1.1.2. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)
2.1.1.3. gaunamųjų pajamų lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą) SB (SP)
2.1.1.4. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB)
2.1.1.5. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos investicijų projektams SB (VIP)
2.1.1.6. savivaldybės biudžeto lėšos investicijų projektams bendrai finansuoti SB (BF)
2.1.1.7. valstybės biudžeto lėšos LRVB(SB)
2.1.1.8. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšos ES (SB)
2.1.1.9. valstybės biudžeto dotacija investicijų projektams bendrai finansuoti LRVB (VIPA)
2.1.1.10. vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti LAKD
2.1.2. skolintos lėšos P(K)
2.1.3. apyvartinių lėšų (n-1) metų likutis, iš jo:
2.1.3.1. savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų (n-1) metų likutis SB(AL)
2.1.3.2. savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos 1(-n) m. nepanaudotas likutis AA (AL)
2.1.3.3. gaunamųjų pajamų 1(-n) m. nepanaudotas likutis SP (AL)
2.1.3.4. skolintų lėšų 1(-n) m. nepanaudotas likutis P (AL)
2.2. kiti šaltiniai (iš viso):        
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos LRVB
2.2.3. Kiti finansavimo šaltiniai Kt
2.2.4. Užsienio valstybių UV

_________________

3.2

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS (Nr. 02)

 

Švietimo,

Biudžetiniai metai 2020 m.
Asignavimų valdytojo/priemonių vykdytojo pavadinimas Asignavimų valdytojo kodas Priemonių vykdytojo kodas
Elektrėnų savivaldybės administracija 188756190 1
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 11
Ūkio plėtros ir investicijų skyrius

14
Elektrėnų sav. Vievio gimnazija 190669038 30
Elektrėnų „Versmės“ gimnazija 190659268 31
Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ progimnazija 190659072 32
Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija 190664977 34
Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinė mokykla 190595189 35
Elektrėnų pradinė mokykla 190675315 39
Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla 195007693 40
Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“ 190649726 41
Elektrėnų mokykla-darželis ,,Žiogelis“ 190648962 42
Elektrėnų sav. Pylimų lopšelis-darželis 190651378 43
Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis ,,Drugelis“ 190649911 45
Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“ 190647718 46
Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis „Gandriukas“ 290658690 47
Elektrėnų švietimo paslaugų centras 181639188 48
Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla 190680981 49
Elektrėnų meno mokykla 190681211 50
Elektrėnų savivaldybės sporto centras 304104330 66

 

Programos parengimo argumentai
Švietimas – prioritetinė, valstybės remiama Lietuvos Respublikos raidos sritis. Švietimas turi įtakos miesto ir kaimo kultūrinei, socialinei ir ekonominei pažangai. Išsilavinęs žmogus geriau suvokia šiuolaikinį pasaulį, įgyja kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir tampa savarankiškas, veiklus, atsakingas žmogus, norintis ir gebantis nuolat mokytis ir kurti savo ir bendruomenės gyvenimą.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytos savarankiškosiossavivaldybių ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas (švietimo įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas, mokymo pagal formaliojo švietimo programas organizavimas ir įgyvendinimas), bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas, vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ir užimtumo organizavimas, priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimas (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas, mokymo pagal priešmokyklinio ugdymo programas organizavimas ir įgyvendinimas), maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, suaugusiųjų neformalusis švietimas, neformaliojo švietimo programų organizavimas ir įgyvendinimas, mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas.

Šia programa vykdomos išvardytos funkcijos ir įgyvendinami šie švietimo plėtotės siekiai: 1) kuriama veiksminga ir darni, atsakinga, su tikslingu finansavimu, socialiai teisinga, prieinama švietimo sistema; 2) užtikrinama švietimo kokybė.

 

Ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)

Ilgalaikio prioriteto kodas
Ekonominio konkurencingumo didinimas 1
Visuomenės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas 2
Šia programa įgyvendinami 2020–2022 m. strateginiai tikslai Strateginio tikslo kodas
Užtikrinti, kad Elektrėnų savivaldybės bendruomenė būtų aktyvi, draugiška aplinkai ir socialiai saugi 1

 

Programos tikslas

Sudaryti galimybes gauti aukštos kokybės švietimo ir ugdymo paslaugas pagal savivaldybės gyventojų gebėjimus ir poreikius Kodas 01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas reglamentuoja, kad savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų tiekėjų tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba teikiančių įstaigų tinklą.

Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti 3 uždavinius:

01 uždavinys. Užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams. Šiuo uždaviniu siekiama užtikrinti, kad savivaldybės gyventojai galėtų gauti švietimo paslaugas įvairiose ugdymo įstaigose. Elektrėnų savivaldybėje veikia 4 savivaldybės gimnazijos, 2 savivaldybės pradinės mokyklos, 4 savivaldybės lopšeliai-darželiai, 2 savivaldybės meno mokyklos, savivaldybės pagrindinė mokykla, savivaldybės progimnazija, savivaldybės mokykla-darželis, savivaldybės darželis,Elektrėnų savivaldybės sporto centras, Elektrėnų švietimo paslaugų centras su Pedagogine psichologine tarnyba.

Savivaldybės teritorijoje taip pat veikia Elektrėnų profesinio mokymo centras bei viena nevalstybinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės:

„Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas lopšeliuose-darželiuose“ (01.01.01. priemonė).Ikimokyklinio ugdymo programos vykdomos Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“, Elektrėnų sav. Vievio lopšelyje-darželyje „Eglutė“, Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželyje „Gandriukas“, Elektrėnų sav. Pylimų lopšelyje-darželyje, Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Pasaka“.Elektrėnų savivaldybės taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą.Tėvams, kurių vaikai nepatenka į savivaldybės darželius ikimokykliniam ugdymui, suteikiama teisė gauti dalinę kompensaciją už patirtas išlaidas, ugdant vaiką privačiame darželyje ar samdant auklę;

Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas mokyklose-darželiuose“ (01.01.02. priemonė). Elektrėnų mokykloje-darželyje „Žiogelis“ vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo (individualizuota) programos. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas teikiamas 8 gyvenamųjų vietovių vaikams. Sudarytos sąlygos mokinių su kompleksine ir protine negalia mokymuisi ir auklėjimui;

„Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose“ (01.01.03. priemonė). Užtikrinant išsilavinimo standartus atitinkantį išsilavinimą, Elektrėnų sav. Vievio gimnazijoje, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje, Elektrėnų sav.Semeliškių gimnazijoje, Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinėje mokykloje, Elektrėnų pradinėje mokykloje, Elektrėnų pradinės mokyklos Gilučių skyriuje, Elektrėnų sav. Vievio pradinėje mokykloje yra įgyvendinamos bendrojo ugdymo programos;

„Neformalųjį švietimą teikiančių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas“ (01.01.04. priemonė). Elektrėnų savivaldybėje veikiančių neformaliojo švietimo įstaigų (Elektrėnų meno mokykla, Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla, Elektrėnų savivaldybės sporto centras) paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, vykdant kryptingas užimtumo ir edukacines programas;

Elektrėnų švietimo paslaugų centro veiklos organizavimas“ (01.01.05. priemonė). Siekiant nuolatinio pedagoginio darbo kokybės gerinimo ir operatyvaus reagavimo į ugdymo turinio kaitą, būtina tikslingai organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus pedagogams, skatinti juos dalytis metodinės veiklos ir gerąja pedagoginio darbo patirtimi. Profesionali pedagoginė psichologinė pagalba turi būti koncentruota, kad būtų galima sėkmingai konsultuoti mokytojus, tėvus ir vaikus, vykdyti individualias ir grupines pratybas, padėti lavinti vaikų sutrikusias funkcijas. Būtina plėtoti socialinės pedagoginės, psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo sistemą, sudaryti savivaldybės švietimo sistemoje tinkamas sąlygas ugdytis įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams. Būtina savivaldybėje sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, plėtojant neformaliojo švietimo paslaugas. Šias funkcijas atlieka Elektrėnų švietimo paslaugų centras;

„Vaikų užimtumo, socializacijos, prevencinių, pilietinio ir tautinio ugdymo bei pan. programų rėmimas“ (01.01.07. priemonė). Siekiant didinti vaikų ir jaunimo iniciatyvumą, atsakomybę, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, savanoriškumą, skatinti gabiuosius, ugdyti pilietiškumą, būtina įgyvendinti ir iš dalies finansuoti kryptingo vaikų užimtumo, vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo, vasaros užimtumo bei gabių vaikų ir jaunimo prevencijos programas;

„Mokinių pavėžėjimas į mokyklas ir iš jų (arba važiavimo išlaidų kompensavimas“ (01.01.08. priemonė). Užtikrinant švietimo prieinamumą organizuojamas mokinių pavėžėjimas į mokyklas ir iš jų, kompensuojamos transporto išlaidos mokiniams;

„Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ (01.01.11. priemonė). Tikslas – plėtoti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas savivaldybės gyventojams, sudaryti sąlygas teikti besimokančių įvairius pažinimo poreikius, didinti asmenų, ugdomų pagal programas, skaičių;

Uždavinio vertinimo kriterijai (produkto kriterijai):

1. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius (2019 m. – 932, 2020 m.  –941);

2. Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius (2019 m. – 244, 2020 m. –240);

3. Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, skaičius (2019 m. –976, 2020 m. –978);

4. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skaičius (2019 m. – 1 311, 2020 m. –1311);

5. Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, skaičius (2019 m. – 321, 2020 m. –321);

6. Elektrėnų savivaldybės meno mokyklas ir sporto centrą lankančių mokinių skaičius (2019 m. –1070, 2020 m. –1070);

7. Specialiąją pedagoginę ir specialiąją, psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų etatų skaičius (2019 m. –48,6, 2020 m. –47,5);

8.Vaikų/mokinių, kuriems PPT buvo atliktas specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas ir paskirta švietimo pagalba, skaičius (2019 m. – 70, 2020 m. –70);

9. Vaikų/mokinių, kuriems PPT suteikta specialioji pedagoginė (specialiojo pedagogo, logopedo) pagalba, skaičius (2019 m. – 25, 2020 m. –25);

10. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, kuriems PPT buvo parengtos pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų pritaikymo pažymos, skaičius (2019 m. – 9, 2020 m. –7);

11. Pavėžėjamų į mokyklą mokinių skaičius (2019 m. – 899, 2020 m. –838);

12. Mokykliniais autobusais pavėžėjamų į mokyklą mokinių skaičius (2019 m. – 368, 2020 m. –421);

13. Mokytojams ir švietimo pagalbą teikiantiems specialistams organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius(2019 m. – 100, 2020 m. –100);

14. Dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų skaičius (2019 m. – 380, 2020 m. –380);

15. Organizuotų neformalaus suaugusiųjų švietimo renginių (2019 m. – 40, 2020 m. –40);

16. Neformalaus suaugusiųjų švietimo renginius lankančių asmenų skaičius (2019 m. – 80, 2020 m. –65);

17. Iš dalies finansuotų neformalaus suaugusiųjų švietimo programų skaičius (2019 m. – 12, 2020 m. –5);

18. Iš dalies finansuotų vaikų socializacijos vaikų vasaros užimtumo ir kitų rėmimo programų projektų skaičius (2019 m. – 25, 2020 m. –25).

02 uždavinys. Gerinti ugdymo paslaugų kokybę. Ugdymo paslaugų kokybė susideda iš kelių sudedamųjų dalių: aukšta pedagogų kvalifikacija ir atsidavimas savo darbui. Labai svarbu gera psichologinė atmosfera ugdymo įstaigose, įgyvendinamų programų ir taikomų metodų įvairovė, individualus darbas ir dėmesys kiekvienam vaikui, geros ugdymo sąlygos, tvarkingos ir jaukios, higienos reikalavimus atitinkančios patalpos, apsirūpinimas reikiamu inventoriumi, gražiai sutvarkyta ugdymo įstaigos aplinka, kokybiška žaidimų ir sporto infrastruktūra nuteikia optimistiškai ir skatina mokinius ir pedagogus siekti geresnių rezultatų. Siekdama pagerinti ugdymo paslaugų kokybę, savivaldybė planuoja daug dėmesio skirti materialinei bazei atnaujinti ir įgyvendinti šiuos projektus:

„Vievio gimnazijos (Šviesos g. 4a, Vievis) rekonstrukcija (01.02.01. priemonė).Valstybės investicijų 2019–2021 m. programai pateiktas projektas.Projekto tikslas – užbaigti Vievio gimnazijos modernizavimą pakeičiant inžinerinius tinklus (šilumos punkto, šildymo sistemos, vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemų rekonstravimas), atliekant vidaus patalpų remontą ir kt.Projektą planuojama įgyvendinti, gavus finansavimą iš Valstybės investicijų programos (SB(VIP);

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (01.02.23. priemonė).Tikslas – didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą ir įvairovę Elektrėnų savivaldybėje.Šiuo metu neformaliojo vaikų švietimo veiklas lanko apie 659 vaikai. Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos (ES), valstybės biudžeto (MK) lėšomis;

„Švietimo įstaigų remontas, įstaigų darbo organizavimas ir plėtra(01.02.28. priemonė). Planuojama pagerinti švietimo įstaigų infrastruktūrą. Lėšų poreikis – 126 000 Eur;

Elektrėnų savivaldybės viešųjų pastatų infrastruktūros gerinimas“ (01.02.31. priemonė).Tikslas – pagerinti Semeliškių ir Lazdėnų gyvenamųjų vietovių aplinką bei gyvenimo kokybę jose, mažinant neigiamą poveikį aplinkai. Planuojami atlikti darbai: įrengti biokuro katilus Semeliškių darželio ir Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Lazdėnų skyriaus patalpose. Projekto vertė – 137 040 Eur: Europos Sąjungos (ES) lėšos – 109 632 Eur, savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 27 408 Eur;

„Kazokiškių daugiafunkcio centro atnaujinimas“ (01.02.32. priemonė). Tikslas – pagerinti Kazokiškių kaime svarbiausią viešąją infrastruktūrą sutvarkant kaimo viešąjį pastatą ir pagerinant jame teikiamų viešųjų paslaugų kokybę. Planuojami atlikti darbai: suremontuoti, apšiltinti ir nauja danga uždengti UDC pastato stogą. Projekto vertė – 85 213 Eur: Europos Sąjungos (ES) lėšos – 68 170 Eur ir savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 17 043Eur;

„Semeliškių gimnazijos pastato pritaikymas kultūrinei ir socialinei veiklai(01.02.34. priemonė).Tikslas – pagerinti Semeliškėse svarbiausią viešąją infrastruktūrą sutvarkant miestelio viešąjį pastatą, pritaikant erdves bendruomenės reikmėms, bibliotekai bei edukaciniams, kultūriniams ir kitiems renginiams. Planuojami atlikti darbai: sutvarkyti Semeliškių gimnazijos pastatą (vienas korpusas) ir jį pritaikyti bibliotekos ir bendruomeninei veiklai. Projekto vertė – 237 223 Eur: Europos Sąjungos (ES) lėšos – 189 778 Eur, savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 47 445 Eur;

„Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“, Saulės g. 2, Elektrėnai, pastato energetinio efektyvumo didinimas“ (01.02.35 priemonė).Projekto tikslas –atnaujinti Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“, Saulės g. 2, Elektrėnai, pastatą siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą. Projekto vertė – 593 403,23 Eur, finansuojama iš Valstybės investicijų plėtros agentūros Savivaldybių pastatų fondo lengvatinių paskolų lėšomis.

„Semeliškių gimnazijos pastato (Trakų g. 73, Semeliškių mstl.) modernizavimas“ (01.02.36 priemonė). Valstybės investicijų 2019–2021 m. programai pateiktas projektas.Planuojami darbai: langų ir durų keitimas, išorinių sienų, stogo dangos, perdangos, grindų ant grunto šiltinimas, šildymo, karšto vandens, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemų rekonstrukcija.Projektą planuojama įgyvendinti, gavus finansavimą iš Valstybės investicijų programos (SB(VIP));

Pylimų vaikų darželio pastato pritaikymas kultūrinei ir socialinei veiklai“ (01.02.37. priemonė). Tikslas – pagerinti Pylimuose svarbiausią viešąją infrastruktūrą sutvarkant gyvenvietės viešąjį pastatą ir jo teritoriją, pritaikant erdves bendruomenės reikmėms, edukaciniams, kultūriniams ir kitiems renginiams. Planuojami atlikti darbai: pagerinta Pylimų vaikų darželio infrastruktūra (pabaigiant neatliktus iki galo pastato remonto darbus ir įrengiant teritoriją) ir dalis jo pritaikyta bendruomeninei veiklai. Projekto vertė – 184 820 Eur, Europos Sąjungos (ES) lėšos – 147 856 Eur ir savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 36964 Eur;

Elektrėnų miesto ugdymo įstaigos „Pasaka“ ugdymo infrastruktūros gerinimas“ (01.02.43. priemonė). Tikslas – didinti Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų veiklos efektyvumą. 2020 m. planuojami atlikti papildomi darbai – sutvarkyti 2 papildomas darželio grupes Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Pasaka“, sukuriant tinkamą ir modernią aplinką ikimokykliniam ugdymui. Papildomų veiklų  vertė 131 603 Eur, iš  jų Europos Sąjungos (ES) lėšos – 88 963 Eur, valstybės biudžeto (LRVB) lėšos – 7 842 Eur ir savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 34 798 Eur.

Bendra Projekto vertė – 299 999,00 Eur: Europos Sąjungos (ES) lėšos – 202 799 Eur, valstybės biudžeto (LRVB) lėšos – 17 880 Eur ir savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 79 320 Eur. Įgyvendinus projektą bus modernizuotos 4 ikimokyklinio ugdymo grupės Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Projektą planuojama baigti įgyvendinti 2020 m.;

„Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūros atnaujinimas (01.02.48. priemonė). Tikslas – didinti Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų paslaugų efektyvumą. 2020 m. planuojamos papildomos veiklos –papildomų 2 edukacinių erdvių Elektrėnų pradinėje mokykloje ir Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje įrengimas. Papildomų veiklų vertė – 280 148 Eur, iš  jų Europos Sąjungos (ES) lėšos – 228 798 Eur, valstybės biudžeto (LRVB) lėšos – 20 198 Eur ir savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 31 152 Eur.

Bendra Projekto vertė – 1 237 319 Eur: Europos Sąjungos (ES) lėšos – 1 010 518 Eur, valstybės biudžeto (LRVB) lėšos – 89 087 Eur ir savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 137 560 Eur. Projektą planuojama baigti įgyvendinti 2020 m.

Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto kriterijus).

Modernizuotų ir/arba renovuotų švietimo įstaigų skaičius (2019 m. –4, 2020 m. –4).

03 uždavinys. Užtikrinti jaunimo politikos įgyvendinimą. Jaunimo politika– tai kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės:

„Jaunimo politikos įgyvendinimas dalinai finansuojant jaunimo veiklos projektus“ (01.03.01. priemonė). Siekiant didinti jaunimo organizacijų veiklos efektyvumą, skatinti jaunimo dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką, stiprinti socialinius įgūdžius, skatinti savanorišką veiklą, įvairias jaunimo iniciatyvas ir jaunimo verslumą, savivaldybėje iš dalies finansuojami jaunimo veiklos skatinimo projektai. Iš savivaldybės biudžeto kasmet yra skiriama lėšų jaunimo organizacijų projektams įgyvendinti. Finansuojama veikla: pilietiškumo ugdymas; dalyvavimas kultūriniame ir sportiniame gyvenime; savižudybių, nusikalstamumo; jaunimo informavimas, mokymai, susiję su įvairių jaunimo organizacijų veikla ir jaunimo interesų atstovavimu vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu; profesinei, kultūrinei, akademinei ir kitokiai patirčiai įgyti skirtų renginių ir seminarų organizavimas; tarptautinis ir regioninis jaunimo bendradarbiavimas. Skatinamas naujų jaunimo organizacijų kūrimasis ir užtikrinama savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veikla;

„Atviro ir mobilaus darbo su jaunimu plėtra“ (01.03.02. priemonė). Siekiant savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms suteikti galimybę saugiai leisti laisvalaikį, užimant juos dominančia prasminga veikla, o prireikus – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams spręsti kasdienybėje kylančius klausimus, būtina plėtoti atviro ir mobilaus darbo su jaunimu sistemą: plėsti atviras erdves jaunimui seniūnijose, užtikrinant darnų erdvinį jų tinklą savivaldybėje ir jaunimo specialistų plėtrą, kurie galėtų teikti mobilias paslaugas seniūnijose, kuriose nėra atvirų jaunimo erdvių, užtikrinti atviro jaunimo centro veiklą.Vykdant Elektrėnų savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros metu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įgyjant praktinių įgūdžių. Programa skirta Elektrėnų savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 18 m., besimokančiam Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose. Šios programos metu darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 50 procentų nustatytos Lietuvos Respublikos minimalios mėnesinės algos dydžio.

„Jaunimo savanorystės plėtra“ (01.03.03. priemonė). Jaunų žmonių įsitraukimas į savanorišką veiklą ne tik skatina pilietiškumą, didina visuomeninį aktyvumą, bet ir įgyjama darbinių įgūdžių. Norint plėsti jaunimo savanorystės sritį, būtina skatinti jaunuolius dalyvauti savanoriškoje veikloje, plėsti savanorius priimančių organizacijų tinklą.

Uždavinio vertinimo kriterijai (produkto kriterijai):

1.Iš dalies finansuotų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų skaičius (2019 m. –7, 2020 m. –6);

2. Veikiančių įsisteigusių jaunimo organizacijų skaičius (2019 m. –9, 2020 m. –10);

3. Veikiančių atvirų jaunimo erdvių skaičius (2019 m. – 4, 2020 m. – 5);

4. Atviras jaunimo erdves lankančių jaunų žmonių (14–29 m. amžiaus) (2019 m. – 320, 2020 m. –350);

5. Veikiančių atvirų jaunimo centrų skaičius (2019 m. – 1, 2020 m. –1);

6. Atvirą jaunimo centrą lankančių jaunų žmonių skaičius (2018 – 320, 2019 – 500, 2020 – 550);

6. Akredituotų jaunimo savanorius priimančių organizacijų skaičius (2019 – 3, 2020 m. –3);

7. Savanorišką veiklą atliekančių jaunų žmonių skaičius (2019 – 20, 2020 m. –30);

8. Įvykusių savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžių skaičius (2019 – 7, 2020 m. –7).

9. Įsidarbinusių jaunuolių skaičius (2019 – 28, 2020 m. – 30).

 

Tikslo vertinimo kriterijai (rezultato kriterijai):

1. Išlaikiusių brandos egzaminus mokinių dalis (proc.) pagal egzaminų tipus: valstybiniai egzaminai (VBE), mokykliniai egzaminai (MBE) (pagrindinėje sesijoje) (2019 m. – VBE –87,48%, MBE – 91,92%, 2020 m. – VBE – 89%, MBE – 92%);

2. Išlaikiusių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus mokinių dalis, proc. (2019 m. – 71,84%, 2020 m. – 75%);

3. Kartojančių kursą (pirmą, antrą kartą) mokinių dalis, proc. (2019 m. –0,3, 2020 m. – 0,3);

4. 5–12 klasių mokinių pažangumas, proc. (2019 m. –34 proc. gerai ir labai gerai, 1,7 proc. prastai, 2020 m. – 35 proc. gerai ir labai gerai, 1 proc. prastai);

5. Mokinių, lankančių meno mokyklas ir sporto centrą, dalis nuo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendro mokinių skaičiaus, proc. (2019 m. – 41%,  2020 m. – 41%);

6. Vienam mokytojui vidutiniškai tenkantis kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius per metus (2019 m. – 4, 2020 m. – 4);

7. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro savivaldybės pedagogų skaičiaus, proc. (2019 m. – 90, 2020 m. – 90);

8. Specialiąją pedagoginę pagalbą gavusių mokinių dalis nuo bendro savivaldybės specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus, švietimo įstaigų duomenimis, proc. (2019 m. – 84,9, 2020 m. – 83,7);

9. Logopedopagalbą gavusių mokinių dalis nuo bendro savivaldybės specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus, švietimo įstaigų duomenimis, proc. (2019 m. – 56,6, 2020 m. – 60,7);

10. Psichologinę pagalbą gavusių mokinių dalis nuo bendro savivaldybės specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus, švietimo įstaigų duomenimis, proc. (2019 m. – 69,6, 2020 m. – 46,3);

11. Socialinę pagalbą gavusių mokinių dalis nuo bendro savivaldybės specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus, švietimo įstaigų duomenimis, proc. (2019 m. – 99,1, 2020 m. – 96,7);

12. Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo bei gabių vaikų ir jaunimo ugdymo rėmimo programų projektams remti skirta lėšų, Eur (2019 m. – 11 000, 2020 m. – 15000);

13. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos projektams remti skirta lėšų, Eur (2019 m. – 7500, 2020 m. – 7500).

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Įgyvendinus programoje užsibrėžtus siekius, funkcionuos racionalus gyventojų poreikius atitinkantis švietimo įstaigų tinklas, bus sudarytos visos galimybės gauti aukštos kokybės švietimo ir ugdymo paslaugas pagal savivaldybės gyventojų gebėjimus ir poreikius, švietimo įstaigos teiks kokybiškas paslaugas savo bendruomenių nariams (vyrams ir moterims), bus atnaujintas įstaigų inventorius ir materialinė bazė.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Savivaldybės biudžeto, mokinio krepšelio, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos, ES, valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.

Kita svarbi informacija

Su programa susijusios Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 metams (kodas SPP) priemonės:

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas
1.3.1.6. Universalių daugiafunkcių centrų steigimas ir plėtra 2014–2020
2.1.1.1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pedagogų kvalifikacijos kėlimas 2014–2020
2.1.2.1. Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų, patalpų, inžinerinių sistemų rekonstrukcija 2014–2020
2.1.2.2. Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų materialinės bazės atnaujinimas 2014–2020
2.1.2.3. Sporto ir sveikatingumo infrastruktūros prie mokyklų ir darželių įrengimas ir atnaujinimas 2014–2020
2.1.2.4. Valgyklų atnaujinimas 2014–2020
2.1.2.5. Neformalaus ugdymo įstaigų pastatų, patalpų, inžinerinių sistemų rekonstrukcija, įrangos atnaujinimas 2014–2020
2.1.2.6. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų interneto svetainių plėtra ir priežiūra 2019–2020
2.1.2.7. Transporto priemonių įsigijimas mokiniams pavėžėti ir šios paslaugos prieinamumo gerinimas 2014–2020
2.1.2.8. Įrengti / atnaujinti ugdymo įstaigų viešąsias erdves ir lauko inventorių 2014–2020
2.1.2.9. Atnaujinti ugdymo įstaigų kompiuterinę įrangą 2014–2020
2.1.2.10. Įrengti šiuolaikinės gamtos ir technologijų mokymo įrangą bei bazes pagrindinėse mokyklose 2014–2020
2.1.3.1. Sudaryti palankias finansines sąlygas privačioms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms steigti 2014–2020
2.1.4.1. Suaugusiųjų neformalaus švietimo galimybių plėtra 2014–2020
2.1.4.2. Profesinio ugdymosi plėtra 2014–2020
2.1.5.1. Finansuoti projektinę veiklą 2014–2020
2.1.5.2. Vaikų ir jaunimo užimtumo veikla užsiimančių organizacijų tinklo plėtra 2014–2020
Su programa susiję Elektrėnų savivaldybės darnaus vystymosi politikos (kodas P4) uždaviniai:
4.3.2.1. Optimizuoti švietimo ir ugdymo įstaigų tinklą
4.3.2.2. Modernizuoti ir renovuoti ugdymo ir švietimo įstaigas
4.3.2.3. Kompiuterizuoti švietimo įstaigas
Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas, Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa, 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. V.TS–240 patvirtintas Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano atnaujinimas 2019–2020 metams, 2004 m. kovo 31 d. sprendimu TS – 67 patvirtinta Elektrėnų savivaldybės darnaus vystymosi politika.

Bendras (Nr. 02) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės Asignavimai 2019 m. Poreikis

2020 m.

Projektas 2021 m. Projektas  2022 m.
1. Lėšų poreikis:
1.1. išlaidoms        
iš jų darbo užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti        
2. Finansavimo šaltiniai:
2.1. savivaldybės lėšos (iš viso): 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1. savivaldybės biudžetas        
iš jo:        
2.1.1.1. savivaldybės biudžeto lėšos SB
2.1.1.2. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)
2.1.1.3. gaunamųjų pajamų lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą) SB (SP)
2.1.1.4. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB)
2.1.1.5. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos investicijų projektams SB (VIP)
2.1.1.6. savivaldybės biudžeto lėšos investicijų projektams bendrai finansuoti SB (BF)
2.1.1.7. valstybės biudžeto lėšos LRVB (SB)
2.1.1.8. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšos ES (SB)
2.1.1.9. valstybės biudžeto dotacija investicijų projektams bendrai finansuoti LRVB (VIPA)
2.1.1.10. vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti LAKD
2.1.2. skolintos lėšos P(K)
2.1.3. apyvartinių lėšų (n-1) metų likutis, iš jo:
2.1.3.1. savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų (n-1) metų likutis SB(AL)
2.1.3.2. savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos 1(-n) m. nepanaudotas likutis AA(AL)
2.1.3.3. gaunamųjų pajamų 1(-n) m. nepanaudotas likutis SP (AL)
        2.1.3.4. skolintų lėšų 1(-n) m. nepanaudotas likutis P(AL)
2.2. kiti šaltiniai (iš viso):        
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos LRVB
2.2.3. Kiti finansavimo šaltiniai Kt
2.2.4. Užsienio valstybių UV

(Bus daugiau)

Related posts