BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  // KVIETIMAS  SUSIPAŽINTI  SU ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTU   II  DALIS # 2020 – 01 – 08

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

KVIETIMAS  SUSIPAŽINTI  SU

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022

METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

PROJEKTU   II  DALIS

2020 – 01 – 07

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

2020-01-08

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO

PROGRAMOS APRAŠYMAS (Nr. 03)

Biudžetiniai metai 2020 m.
Asignavimų valdytojo/priemonių vykdytojo pavadinimas Asignavimų valdytojo kodas Priemonių vykdytojo kodas
Elektrėnų savivaldybės administracija 188756190 1
Finansų ir strateginio planavimo skyrius 7
Socialinės paramos skyrius 9
Ūkio plėtros ir investicijų skyrius 14
Elektrėnų socialinių paslaugų centras 181631711 52
Elektrėnų socialinės globos namai 181631711 60
Elektrėnų šeimos namai 181631864 63

 

Programos parengimo argumentai

Elektrėnų savivaldybė yra socialinės paramos bei socialinių paslaugų teikimo jos teritorijoje gyvenantiems asmenims organizatorė. Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją bei efektyvią socialinę apsaugą, įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytosios savarankiškosios savivaldybių funkcijos: socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis; sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas; savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma; kitos funkcijos, nepriskirtos valstybės institucijoms, ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas; socialinių išmokų, socialinių pašalpų ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimas ir mokėjimas; socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas; kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos.

 

Ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą)

Ilgalaikio prioriteto kodas
Ekonominio konkurencingumo didinimas 1
Visuomenės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas 2
Šia programa įgyvendinami 2020–2022 m. strateginiai tikslai Strateginio tikslo kodas
Užtikrinti, kad Elektrėnų savivaldybės bendruomenė būtų aktyvi, draugiška aplinkai ir socialiai saugi 1

 

Programos tikslas Didinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją Kodas 01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Savivaldybė, vykdydama Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisės aktais numatytą socialinę politiką – didinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją ir mažinti jų atskirtį, privalo teikti socialinę paramą ir užtikrinti galimybę gauti socialines paslaugas įvairioms savivaldybės gyventojų grupėms. Teikiamos paslaugos turi būti kokybiškos, įvairios ir prieinamos.

Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti 4 uždavinius:

01 uždavinys. Teikti socialinę paramą pinigais ir natūra. Vykdydamas šį uždavinį savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius įstatymų nustatyta tvarka mokės išmokas iš valstybės bei savivaldybės biudžetų lėšų ir organizuos socialinę paramą mokiniams.Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės:

„Gyvenamųjų patalpų ir būsto pritaikymas neįgaliesiems“ (01.01.05. priemonė). Neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, savivaldybė organizuoja būsto, gyvenamosios aplinkos pritaikymą, prižiūri, remontuoja eksploatuojamus keltuvus (liftus), kompensuoja būstų pritaikymo išlaidas. Šios priemonės vykdymas finansuojamas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų);

„Kitos socialinės paramos teikimas“ (01.01.07. priemonė).Finansuojami asociacijų vykdomi socialiniai projektai (skiriamas dalinis finansavimas) ir socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai, teikiama socialinė parama dalyvaujantiems detoksikacijos ir Minesotos programose, teikiama socialinė parama vaikų sveikatos priežiūrai – vaikų gydymui ir ištyrimui, mokama už pašto paslaugas, pašalpų pervedimą ir pan.;

„Išmokų vaikams mokėjimas“ (01.01.13. priemonė). Vaikams iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto mokamos išmokos (vienkartinė išmoka vaikui, išmoka vaikui, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka įvaikinus vaiką;

„Tikslinių kompensacijų mokėjimas“ (01.01.15. priemonė).Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto mokamos tikslinės kompensacijos asmenims, kuriems dėl jų neįgalumo, amžiaus ar dėl kitų šiame įstatyme nustatytų priežasčių skirtos minėtos išmokos.

„Socialinės išmokos ir kompensacijos“ (01.01.16. priemonė). Mokamos socialinės išmokos ir kompensacijos (savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos socialinės pašalpos, būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų mokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, finansinė parama studijoms, globėjo išmokos, priedas fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą, socialinė parama mokiniams išimties tvarka, finansinė parama būsto šildymo sistemai atnaujinti ar vandentiekio ir nuotekų tinklams įvesti, laidojimas savivaldybės biudžeto lėšomis, vienkartinė finansinė parama ligos, stichinių nelaimių ar skurdo atveju, ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimas ir kitos;

„Socialinės paslaugos“ (01.01.17. priemonė).Apmokamos socialinės paslaugos (mokama už dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialinėse įstaigose, teikiamos asmenims su sunkia negalia);

„Socialinė parama mokiniams“ (01.01.18. priemonė).Mokama socialinė parama mokiniams (mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamas maitinimas mokyklose, parama mokinio reikmenims įsigyti);

„Socialinių įstaigų infrastruktūros ir paslaugų plėtra“ (01.01.20 priemonė);

„Parama būstui įsigyti ir išsinuomoti“ (01.01.21 priemonė). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus ir sulaukusiems eilės skiriamas socialinis būstas ar, atsižvelgiant į skirtos valstybės biudžeto dotacijos dydį, mokama būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija. Asmenims ar šeimoms, turintiems mažas pajamas ir neturintiems turto, skiriama parama būstui įsigytivadovaujantis Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu.

„Lėšos už bendravimo su vaiku kursus nepasiturintiems tėvams (globėjams, rūpintojams)“ (01.01.22 priemonė). Teismo sprendimu ar asmens prašymu vykdomi bendravimo su vaikais kursai. Asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą, mokymai finansuojami valstybės lėšomis;

„Parama mirties atveju“ (01.01.23 priemonė). Vadovaujantis Paramos mirties atveju įstatymu mokama laidojimo pašalpa ir parama užsienyje mirusių (žuvusių) palaikams parvežti;

Uždavinio vertinimo kriterijai (produkto kriterijai)

1. Socialinės paramos pinigais ir natūra gavėjų skaičius (2019 m. –9 400, 2020 m. –9450);

2. Pritaikytų neįgaliesiems žmonėms būstų skaičius (2019 m. –7, 2020 m. – 6);

3. Naujai pastatytų ir įsigytų socialinių būstų skaičius (2019 m. –5, 2020 m. – 0);

4. Socialinės rizikos šeimų, kurioms suteiktos socialinės paslaugos, skaičius(2019 m. –178, 2020 m. – 170);

5. Išmokų vaikams gavėjų skaičius (2019 m. – 4 546, 2020 m. – 4425);

6. Mokinių, kuriems teikiama socialinė parama, skaičius (2019 m. – 446, 2020 m. – 890);

7. Asmenų, gavusių paramą mirties atveju, skaičius(2019 m. –335, 2020 m. – 365);

8. Asmenų, gavusių paramą palaikams parvežti mirties atveju, skaičius(2019 m. – 4, 2020 m. – 4);

9. Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius (2019 m. –683, 2020 m. – 685);

10. Šildymo išlaidų, geriamojo ir karšto vandens kompensacijų gavėjų skaičius (2019 m. –1 379, 2020 m. – 1400);

11. Kredito ir palūkanų gavėjų skaičius (2019 m. – 73, 2020 m. – 90)

12. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius (2019 m. – 714, 2020 m. – 730);

13. Vienkartinės socialinės paramos gavėjų skaičius (2019 m. – 181, 2020 m. – 190);

14. Išmokų globėjams gavėjų skaičius (2019 m. –13, 2020 m. – 15).

02 uždavinys. Plėtoti teikiamas socialines paslaugas. Pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai savivaldybėje yra senyvo amžiaus asmenys ir neįgalūs asmenys, socialinės rizikos asmenys ir šeimos. Norint minimaliai patenkinti socialinių paslaugų poreikį ir įvairovę, būtina užtikrinti savivaldybės socialinių įstaigų veiklą bei papildomų paslaugų pirkimą, todėl įgyvendinant uždavinį bus vykdomos šios priemonės:„Elektrėnų socialinės globos namų veiklos užtikrinimas“ (01.02.01. priemonė).Įstaiga teikia kompleksines paslaugas, kuomet reikia nuolatinės specialistų priežiūros (pagalbos) visiškai nesavarankiškiems ir dalinai savarankiškiems asmenims, t.y. socialines globos paslaugas. Globos namuose gyvena 40 senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų. Teikiamos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos, 27 kambariai, pritaikyti neįgaliųjų poreikiams ir savarankiškam gyvenimui.

Pakalniškių padalinyje teikiamos bendrosios socialinės priežiūros paslaugos (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo, intensyvi krizių įveikimo pagalba). Paslaugų gavėjai yra socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, senyvo amžiaus asmenys, benamiai, asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl įvairių priežasčių gyvenamosios vietos (būsto) netekę asmenys;

„Elektrėnų socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas“ (01.02.03. priemonė).Teikiamos bendrosios, socialinės priežiūros ir dienos globos paslaugos asmens namuose visiems Elektrėnų savivaldybės gyventojams. Įstaigai priklausančiose tarnybose:Vievio vaikų dienos centreir Kazokiškių vaikų dienos centre, socialinės rizikos ir mažas pajamas turinčioms šeimoms (ypač jose augantiems vaikams) bei socialinės rizikos vaikams teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos dienos metu. Ruošiami vaikai savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje. Sudaromos sąlygos vaiko saviraiškai, skatinama vaiko fizinė, psichinė bei socialinė branda, ugdomi sveikos gyvensenos ir higienos, pilietiškumo, doriniai, šeiminiai, darbiniai ir socialiniai įgūdžiai, mokomi gerbti kitų asmenų teises ir laisves, darbą ir turtą. Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai asmens namuose padeda asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime, taip siekiama išvengti stacionarių paslaugų, taip pat aprūpina gyventojus techninės pagalbos, higienos priemonėmis. Socialinių paslaugų tarnybos socialiniai darbuotojai teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, taip pat tarnyboje organizuojamos specialaus transporto, pirties (dušo), skalbimo paslaugos, aprūpinimo maisto talonais ir pietumis, vykdoma prieglobstį gavusių užsieniečių socialinė integracija. Įstaigai priskirtos Socialinės globos centro funkcijos;

„Elektrėnų šeimos namų veiklos užtikrinimas“. Stacionarios socialinės globos paslaugos Elektrėnų šeimos namuose ir nestacionarios dienos socialinės priežiūros paslaugos Elektrėnų savivaldybės asociacijose (01.02.09. priemonė). Elektrėnų šeimos namuose laikinai ar nuolatos įkurdinami našlaičiai ir likę be tėvų globos vaikai. Įstaiga teikia socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos grupės šeimų vaikams ir socialinių, psichologinių ar kitų problemų turinčioms šeimoms ir jų vaikams. Paramos šeimai tarnybojeteikiamos dienos socialinės globos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sociokultūrinės paslaugos suaugusiems neįgaliems asmenims bei socialinė pagalba jų šeimoms. Sprendžiamos vaikų ir jaunuolių, turinčių specialių poreikių, ugdymo, tarpusavio santykių bei kitos socialinės ir psichologinės problemos. Savivaldybėje veikiančios asociacijos skatinamos teikti dienos centrų paslaugas savo teritorijoje gyvenantiems vaikams ir socialinės atskirties prevencines priemones šeimoms, dalinai finansuojamos;

„Alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės tobulinimas“ (01.02.10. priemonė). Tikslas – priklausomybių prevencija. Siekiant užkirsti kelią priklausomybės ligoms atsirasti, labai aktualu teikti priklausomybių prevencijos paslaugas, kurios būtų lengvai prieinamos jauniems žmonėms, linkusiems vartoti alkoholį ir (ar) narkotikus. Numatoma ypatingą dėmesį skirti jaunimui, eksperimentuojančiam ar nereguliariai vartojančiam alkoholį ir (ar) narkotikus. Planuojama teikti Ankstyvosios intervencijos paslaugas ir plėtoti priklausomybių prevencijos priemones. Priemonė finansuojama savivaldybės lėšomis;

„Intervencinė smurtinio elgesio keitimo programa“ (01.02.11. priemonė).Tai Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta programa, kuri numato grupinius užsiėmimus teismo sprendimu paskirtiems asmenims. Programos tikslas – padėti šeimoje smurtaujantiems asmenims išmokti nenaudoti smurto. Programą sudaro 2 individualūs ir 24 grupiniai užsiėmimai, vykstantys vieną kartą per savaitę po 2 valandas. 2020 m. planuojama organizuoti vieną grupę, kurioje gali būti nuo 6 iki 10 asmenų.

  „Socialinės paramos prieinamumo didinimas“ (01.02.12. priemonė). Siekiant užtikrinti sklandų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0008 „Socialinės paramos prieinamumo didinimas“ įgyvendinimą, kurio vykdytoja yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, buvo pasirašyta partnerystės sutartis su Elektrėnų savivaldybės administracija (2019 m. kovo 15 d. Nr. (5.1.4E)-29 / 2019-02-27 Nr. 03S-51).Projekto tikslas – padidinti socialinės paramos paslaugų kokybę, didinant socialinės paramos paslaugų prieinamumą ir paslaugų teikimo administravimo efektyvumą.Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2020 m. birželio 22 d., kuris Projekto įgyvendinimą reguliuojančių teisės aktų tvarka gali būti pratęstas.

„Kompleksinės paslaugos šeimai. Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ (01.02.13. priemonė), tai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu skirtas 261824 tūkst. Eur finansavimas savivaldybei. Šio projekto metu planuojama 1000 asmenų suteikti paslaugas. Tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto kriterijus)

1. Patenkinta prašymų paslaugoms, proc. (2019 m. –99, 2020 m. – 99);

2. Socialinių darbuotojų, jų padėjėjų, pakėlusių kvalifikaciją, skaičius (2019 m. –130, 2020 m. – 130);

3. Asmenų, kuriems suteiktos socialinės paslaugos Elektrėnų socialinės globos namuose, skaičius (2019 m. –124, 2020 m. – 140);

4. Socialinių paslaugų gavėjų Elektrėnų socialinių paslaugų centre skaičius (2019 m. –1 620, 2020 m. – 1620);

5. Asmenų, kuriems suteiktos socialinės paslaugos Elektrėnų šeimos namuose, skaičius (2019 m. –91 (Asmenų, kuriems suteiktos socialinės paslaugos Beižionių vaikų globos namuose, skaičius 60, 2019 m.), 2020 m. – 103);

6. Asmenų, kuriems suteiktos socialinės globos paslaugos valstybiniuose (nevyriausybiniuose) socialinės globos namuose, skaičius (2019 m. –25, 2020 m. – 22);

7. Neveiksnių asmenų, kuriems nustatyta globa ir paskirtas globėjas, skaičius (2019 m. –48, 2020 m. – 48).

03 uždavinys. Gerinti socialinės paramos įstaigų infrastruktūrą. Siekdama pagerinti socialinių paslaugų kokybę, savivaldybė planuoja daug dėmesio skirti materialinei bazei atnaujinti ir, panaudodama ES lėšas, įgyvendinti šiuos projektus, kuriais bus siekiama užtikrinti aukštą socialinių paslaugų kokybę ir saugią aplinką:Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Elektrėnų savivaldybėje (01.03.06 priemonė). Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Projekto vertė – 186 970 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 185 640 Eur ir valstybės biudžeto lėšos – 1 330 Eur. 2019 m. panaudota 101 473 Eur Europos Sąjungos lėšų. 2020 m. planuojama panaudoti likusias lėšas – 85 497 Eur.

„Socialinių paslaugų plėtra Pakalniškių kaime (01.03.10 priemonė). Projekto tikslas – plėsti teikiamų socialinių paslaugų spektrą Pakalniškių kaimo gyventojams, siekiant gerinti skurdo riziką patiriančių šeimų, daugiavaikių šeimų, socialinės rizikos šeimų ir kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių gyvenimo kokybę. Projekto vertė – 25 000 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 15 800 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 4 200 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos – 5 000 Eur;

„Socialinių paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybės kaimiškoje teritorijoje“ (01.03.11 priemonė). Projekto tikslas – didinti teikiamų socialinių paslaugų spektrą Semeliškių ir Pastrėvio kaimų gyventojams, siekiant gerinti skurdo riziką patiriančių šeimų, daugiavaikių šeimų, socialinės rizikos šeimų ir kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių gyvenimo kokybę. Projekto vertė – 25 000 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 15 800 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 4 200 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos – 5 000 Eur;

Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto kriterijus)

Įrengtų socialinių paslaugų įstaigų skaičius (2019 m. –2, 2020 m. – 1);

Rekonstruotų/įrengtų socialinių būstų skaičius (2019 m. –5, 2020 m. – 1);

Nupirktų socialinių būstų skaičius (2019 m. –6, 2020 m. – 0).

 

04 uždavinys. Padėti bedarbiams grįžti į darbo rinką. Įgyvendinant šį uždavinį, siekiama didinti savivaldybės gyventojų užimtumą, socialiai remtinų visuomenės grupių integraciją, naudojant aktyvias darbo rinkos politikos priemones. Užimtumo didinimo programa viena iš aktyviausių gyventojų užimtumo priemonių, leidžianti pagerinti vietos socialinę infrastruktūrą, sukurti laikinas naujas darbo vietas, įtraukti į programą labiausiai socialiai pažeidžiamus asmenis.Užimtumo didinimo (Viešųjų darbų)programos vykdymas“ (01.04.01. priemonė). Savivaldybė įgyvendina Užimtumo didinimo programą. Užimtumo didinimo programos tikslas – kompleksiškai spręsti gyventojų užimtumo problemas, įtraukiant socialinius partnerius ir verslo organizacijas, Užimtumo tarnybą. Jai įgyvendinti skiriamos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, savivaldybės biudžeto lėšos ir darbdavių lėšos.

Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto kriterijus)

1. Žmonių, dalyvavusių Užimtumo didinimo programoje, skaičius (2019 m. – 14, 2020 m. – 15).

Tikslo vertinimo kriterijai (rezultato kriterijai):

1. Patenkintas socialinės paramos gavėjų paramos poreikis, proc. (2019 m. – 99, 2020 m. – 99);

2. Socialinių paslaugų rūšių įvairovės padidėjimas, vnt. (2019 m. – 23, 2020 m. – 25);

3. Finansuotų NVO projektų skaičius (2019 m. – 16, 2020 m. – 16);

4. Įgyvendinus Užimtumo didinimo programą, darbdavių įdarbinti asmenys (2019 m. – 2, 2020 m. –2).

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Įgyvendinus programoje numatytas priemones, mažės socialinė atskirtis, įvairioms gyventojų socialinėms grupėms (vyrams ir moterims) bus sudaryta galimybė integruotis į visuomenę, nežeminant žmogiškojo orumo ir užtikrinant normalias gyvenimo sąlygas, kokybiškesnes socialines paslaugas gaus daugiau žmonių.

Teikiant socialinę paramą Elektrėnų savivaldybės gyventojams, įgyvendinami socialinio teisingumo, žmogaus teisių užtikrinimo, lygiateisiškumo ir nediskriminacijos principai.

Vykdant prevencinę ir visuomenės informavimo veiklą, dirbant su socialinių ir psichologinių problemų turinčiais vaikais bei šeimomis, mažinamas socialinių problemų pavojus ateityje.

Teikiant socialines paslaugas rizikos šeimoms, išgyvenančioms socialinę psichologinę krizę, sprendžiant jų problemas, taikant prevencines ir intervencines priemones, siekiama juos integruoti į visuomenę.

Teikiant paslaugas socialiai pažeistiems asmenims, užtikrinama jų integracija į visuomenę, bendruomenės poreikių tenkinimas naujomis, palankesnėmis specialiųjų paslaugų teikimo formomis, ugdomas visuomenės daugialypiškumas.

Plėtojant socialines paslaugas, socialiai remtini Elektrėnų savivaldybės gyventojai gauna daugiau ir įvairesnių socialinių paslaugų, kurios teikiamos atsižvelgiant į konkrečius poreikius pagal jų gyvenamąją vietą.

Įtraukiant nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO) į socialinių paslaugų teikimą, plėtojamas pilietinis visuomenės aktyvumas, ugdomi visuomenės lyderiai. NVO suteikiama galimybė parodyti iniciatyvą, teikiant įvairiapuses socialines paslaugas, o savivaldybei lieka koordinavimo ir kontrolės funkcija.

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Savivaldybės biudžeto lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos, lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, ES, valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.

 

Kita svarbi informacija

Su programa susijusios Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 metams (kodas SPP) priemonės:Eil. Nr.Priemonės pavadinimasVykdymo terminas1.1.2.1.Remti verslo iniciatyvas, siekiančias nedarbo mažinimo tikslų, skatinti viešą ir privačią partnerystę2014–20202.3.1.1.Transporto paslaugų socialių paslaugų gavėjams plėtra2014–20202.3.1.2.Asmeninės higienos ir priežiūros (dušo ir skalbimo) paslaugų kaimo vietovėse plėtra2014–20202.3.1.3.Integruotų sveikatos ir socialinių paslaugų namuose neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims plėtra2014–20202.3.1.4.Vaikų dienos centrų ir juose teikiamų paslaugų plėtra2014–20202.3.1.5.Socialinę riziką patiriančių asmenų ir šeimų socialinės integracijos programos parengimas ir įgyvendinimas2014–20202.3.1.6.Grupinio ir/ar savarankiško gyvenimo namų neįgaliesiems plėtra2014–20202.3.1.7.Bendruomeninių vaikų globos namų plėtra2016–20202.3.1.8.Vaikų globos namų veiklos pertvarkymas pritaikant šeimose augančių vaikų poreikiams2014–20202.3.1.9.Pagalbos globėjams, įtėviams ir budintiems globotojams paslaugų plėtra2014–20202.3.1.10.Dienos užimtumo paslaugų ir /ar dienos globos paslaugų neįgaliesiems plėtra2016–20202.3.2.1.Metodinė ir finansinė pagalba bendruomenėms ir NVO rengiant projektus2014–20202.3.2.2.Kompleksinės pagalbos šeimai centro (bendruomeninių šeimos namų) įkūrimas ir programos parengimas2018–20202.3.2.3.Įvairių sričių specialistų įtraukimas į pagalbos šeimai procesą plečiant tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus ir atvejo vadybininkų veiklą2017–20202.3.2.4.Kursai / programos vaikų auklėjimo klausimais2014–20202.3.3.1.Esamų socialinių paslaugų įstaigų patalpų ir įrangos modernizavimas2014–20202.3.3.2.Socialinės paramos sistemos informacinių sistemų ir duomenų bazių atnaujinimas / plėtra / kūrimas (tame tarpe ir SPIS)2014–20202.3.3.3.Profesinės socialinių darbuotojų rizikos vertinimas ir draudimas2015–20202.3.3.4.Socialinių paslaugų įstaigų interneto svetainių kūrimas, plėtra ir priežiūra2014–20202.3.3.5.Naujų transporto priemonių įsigijimas (tarp jų ir specialiojo)2014–20202.3.3.6.Socialinio būsto plėtra ir esamo remontas pritaikant neįgaliųjų poreikiams2014–20202.3.3.7.Gyvenamųjų patalpų pritaikymas neįgaliesiems ir pagyvenusiems žmonėms2014–2020Su programa susiję Elektrėnų savivaldybės darnaus vystymosi politikos (kodas P4) uždaviniai:4.3.1.1.Sukurti ir įgyvendinti socialinės paramos strategiją4.3.1.2.Modernizuoti ir renovuoti socialines įstaigas ir įkurti trūkstamas4.3.1.3.Parengti ir įgyvendinti visuomeninių pastatų modernizavimo/pritaikymo neįgaliesiems planą4.3.1.4.Parengti ir įgyvendinti gatvių pritaikymo neįgaliesiems planą

 

Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, Lietuvos Respublikos šalpos išmokų įstatymas, Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas, Lietuvos Respublikos paramos mokiniams įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl socialinės paramos koncepcijos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl apmokėjimo už socialines paslaugas principų ir tvarkos patvirtinimo“, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys socialinės paramos skyrimą ir teikimą, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas, 2004 m. kovo 31 d. sprendimu TS – 67 patvirtinta Elektrėnų savivaldybės darnaus vystymosi politika,2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. V.TS–240 patvirtintas Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano atnaujinimas 2019–2020 metams, Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu V.TS–248 patvirtintas Vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos Elektrėnų savivaldybėje 2017–2020 metų priemonių planas.

 

Programos (Nr. 03) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės Asignavimai 2019 m. Poreikis

2020 m.

Projektas 2021 m. Projektas  2022 m.
1. Lėšų poreikis:
1.1. išlaidoms        
iš jų darbo užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti        
2. Finansavimo šaltiniai:        
2.1. savivaldybės lėšos (iš viso): 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1. savivaldybės biudžetas        
iš jo:        
        2.1.1.1. savivaldybės biudžeto lėšos SB
        2.1.1.2. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)
        2.1.1.3. gaunamųjų pajamų lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą) SB (SP)
        2.1.1.4. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB)
        2.1.1.5. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos investicijų projektams SB (VIP)
        2.1.1.6. savivaldybės biudžeto lėšos investicijų projektams bendrai finansuoti SB (BF)
        2.1.1.7. valstybės biudžeto lėšos LRVB (SB)
        2.1.1.8. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšos ES (SB)
        2.1.1.9. valstybės biudžeto dotacija investicijų projektams bendrai finansuoti LRVB (VIPA)
        2.1.1.10. vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti LAKD
2.1.2. skolintos lėšos P(K)
2.1.3. apyvartinių lėšų (n-1) metų likutis, iš jo:
        2.1.3.1. savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų (n-1) metų likutis SB(AL)
        2.1.3.2. savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos 1(-n) m. nepanaudotas likutis AA (AL)
        2.1.3.3. gaunamųjų pajamų 1(-n) m. nepanaudotas likutis SP (AL)
        2.1.3.4. skolintų lėšų 1(-n) m. nepanaudotas likutis P (AL)
2.2. kiti šaltiniai (iš viso):        
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos LRVB
2.2.3. Kiti finansavimo šaltiniai Kt
2.2.4. Užsienio valstybių UV

SVEIKOS, ŠVARIOS IR SAUGIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS KŪRIMO

PROGRAMOS APRAŠYMAS (Nr. 04)

 

Biudžetiniai metai 2020 m.
Asignavimų valdytojo/priemonių vykdytojo pavadinimas Kodas
Elektrėnų savivaldybės administracija 188756190 1
Architektūros ir kraštotvarkos skyrius 2
Finansų ir strateginio planavimo skyrius 7
Socialinės paramos skyrius   9
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius   11
Ūkio plėtros ir investicijų skyrius 14
Elektrėnų savivaldybės administracijos Beižionių seniūnija 188750885 22
Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnija 188673563 23
Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnija 188750547 24
Elektrėnų savivaldybės administracijos Kazokiškių seniūnija 288750690 25
Elektrėnų savivaldybės administracijos Kietaviškių seniūnija 188684435 26
Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnija 188750732 27
Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnija 188674850 28
Elektrėnų savivaldybės administracijos Vievio seniūnija 188673759 29
Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 181630577 51
Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 303210658 65
Uždaroji akcinė bendrovė „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 181613656 68
VšĮ Elektrėnų ligoninė 181383721 71
VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė 181370656 72
VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centras 181522929 73
VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras 181527132 74
VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras 181391821 75

 

Programos parengimo argumentai

Gyvenamoji kokybė – vienas iš svarbiausių veiksnių kiekvienam žmogui, susijęs su sveikata, švara ir saugumu. Šia programa siekiama užtikrinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, aplinkosaugos ir su asmens ir visuomenės saugumą didinančia prevencine veikla susijusias priemones.

Programa siekiama įgyvendinti:

sveikatos politiką, užtikrinančią visuomenės sveikatą, aukštą sveikatinimo veiklos kokybę ir racionalų išteklių naudojimą savivaldybėje, ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę. Programa apims visas Elektrėnų savivaldybės gyventojų grupes, nes ji skirta ne tik ligų prevencijos priemonėms diegti, bet ir sveikatos priežiūros paslaugoms išsaugoti ir prieinamumui gerinti, kūno kultūros ir sporto plėtrai, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportiniam užimtumui ir aktyviam poilsiui skatinti;

sumažinti aplinkos užterštumą, gerinti aplinkos būklę ir kokybę savivaldybėje;

gerinti komunalinių paslaugų kokybę ir prieinamumą;

gerini kapinių priežiūrą ir viešąją infrastruktūrą;

pagerinti kelių ir gatvių dangas, padidinti eismo saugumą ir sumažinti eismo nelaimių, rekonstruoti esamas automobilių stovėjimo aikšteles, įrengti naujas, rekonstruoti ir atnaujinti transporto ir pėsčiųjų tiltus, įrengti naujus ir atnaujinti esamus kelio ženklus bei eismo valdymo priemones;

plėsti ir gerinti gyvenamųjų vietovių apšvietimą ir didinti elektros energijos naudojimo efektyvumą.

 

Ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą) Ilgalaikio prioriteto kodas
Ekonominio konkurencingumo didinimas 1
Visuomenės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas 2
Darnus teritorijų ir infrastruktūrosvystymas 3
Šia programa įgyvendinami 2020–2022 m. strateginiai tikslai Strateginio tikslo kodas
Užtikrinti, kad Elektrėnų savivaldybės bendruomenė būtų aktyvi, draugiška aplinkai ir socialiai saugi. 1

 

Programos tikslas Stiprinti savivaldybės gyventojų sveikatą Kodas 01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos savivaldybių savarankiškosios funkcijos: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas bei parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai,  valstybės perduotos savivaldybės funkcijos: visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėsena bei antrinės sveikatos priežiūros organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka.

01 uždavinys. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą. Viena iš pagrindinių sergamumo ir mirtingumo mažinimo priemonių yra profilaktika ir prevencija, todėl savivaldybė, atsižvelgusi į vykdomos visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų analizę, kasmet panaudodama savivaldybės biudžeto lėšas ir kitus finansavimo šaltinius organizuoja ir vykdo sveikatos išsaugojimo, stiprinimo ir kitas prevencines (triukšmo prevencijos ir triukšmo mažinimo) programas ir projektus, didelį dėmesį skirdama vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrai, gerindama informacijos prieinamumą visuomenei. Nuolat remiami projektai, susiję su mokinių sveikatinimu ir mokymu plaukti, skatinantys fizinį aktyvumą bei susiję su smurto, patyčių ir savižudybių prevencija.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės:

„Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas“(01.01.09 priemonės). Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tikslas – remti visuomenės sveikatos priežiūros priemones, stiprinančias gyventojų sveikatą, mažinančias sveikatą žalojančios elgsenos paplitimą, gerinančias ankstyvąją diagnostiką, ligų profilaktiką, formuojančias aktyvų visuomenės požiūrį į sveikatą, užtikrinančias sveikatai palankią aplinką;

„Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena“ (01.01.10. priemonė).Įgyvendinant priemonę, renkama, kaupiama ir teikiama informacija apie Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos būklę ir jos kitimo duomenis, vertinami ir analizuojami jų pokyčiai, stebimi ir analizuojami aplinkos veiksniai, darantys įtaką sveikatai, analizuojami socialiniai bei ekonominiai veiksniai, turintys įtakos gyventojų sveikatai. Siekiant stiprinti visuomenės sveikatą, visuomenei teikiama informacija apie sveiką gyvenseną, sveikos gyvensenos propagavimą, formuojant ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą, vykdomos kitos visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytos priemonės;

„Sveikos gyvensenos skatinimas Elektrėnų savivaldybėje“ (01.01.11. priemonėperkelta iš 01.02.12. priemonės). Tikslas – gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms. Planuojama modernizuoti sveikatos biurą, vykdyti švietimo, informavimo, mokymo ir kitas veiklas. Projekto vertė – 233 919 Eur: Europos Sąjungos (ES) lėšos – 198 931 Eur, valstybės biudžeto (LRVB) lėšos – 17 544 Eur ir savivaldybės biudžeto (SB) lėšos – 17 544 Eur;

„Moksleivių visuomenės sveikatos priežiūra“(01.01.14. priemonė).Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose. Įgyvendinant priemonę, vykdoma visuomenės sveikatos priežiūra mokyklose, kuri padeda saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija. Siekiant užtikrinti efektyvią sveikatos priežiūros kokybę, suteikiama informacija apie sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, saugios aplinkos kūrimą, šalinant rizikos veiksnius galinčius sukelti ligas;

„Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas“(01.01.15. priemonė). Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga. Pagrindiniai šios įstaigos veiklos tikslai: rūpintis Elektrėnų savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas;

„Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas“(01.01.16. priemonė). Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos darbo organizavimas.

„Savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimas“(01.01.17. priemonė). Tikslas – stiprinti savivaldybės gyventojų psichikos sveikatą, tikslinėms grupėms vykdyti mokymus, leidžiančius atpažinti savižudybės rizikos ženklus bei įvertinus riziką efektyviai reaguoti, organizuoti priklausomybių konsultantų paslaugų teikimą savivaldybėse.

„Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ (01.01.18 priemonė). Tikslas – parūpinti ugdymo įstaigose esantiems sveikatos kabinetams metodinių priemonių, kad visuomenės sveikatos specialistai galėtų įdomiau, efektyviau ir kokybiškiau vykdyti sveikatingumo veiklas mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Projekto vertė – 200 000–250 000 Eur. Savivaldybės biudžeto prisidėjimas – 10 proc. nuo projekto vertės. Planuojama šią priemonę vykdyti kooperuojantis su kitais visuomenės sveikatos biurais, todėl prisidėjimas gali sumažėti iki 5 000–10 000 Eur.

Uždavinio vertinimo kriterijai (produkto kriterijai):

1. Vykdomų (finansuotų) visuomenės sveikatos priežiūros programų skaičius (2019 m. –19, 2020 m. – 22);

2. Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma visuomenės sveikatos priežiūra, skaičius (2019 m. – 14, 2020 m. – 14);

3. Mokinių, dalyvavusių sveikatinimo veikloje, skaičius(2019 m. – 3 845, 2020 m. – 3 737);

4. Visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai(2019 m. – 51, 2020 m. – 51);

5. Asmenų, dalyvavusiųsveikos gyvensenos skatinimo projekto veiklose, skaičius(2019 m. – 900, 2020 m. – 1000).

02 uždavinys. Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros kokybę bei paslaugų prieinamumą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės:

„Dantų protezavimo Elektrėnų sav. gyventojams rėmimas“ (01.02.05. priemonė). Savivaldybių remiamas nustatytų kategorijų asmenų dantų protezavimas yra reglamentuojamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) nustatytas sąrašas asmenų, turinčių teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, ir vienam asmeniui kompensuojama dantų protezavimo išlaidų suma. Savivaldybė skirtas tikslines lėšas savivaldybės gyventojų dantų protezavimui pagal neatlygintiną savivaldybės ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Vilniaus TLK) bendradarbiavimo sutartį perveda Vilniaus TLK. Elektrėnų savivaldybės skirtomis tikslinėmis lėšomis mokama už Elektrėnų savivaldybės gyventojams, įrašytiems į Sąrašą, suteiktas dantų protezavimo paslaugas.

„Neatpažintų palaikų pasauga“(01.02.07. priemonė).

„Modernizuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas, siekiant aukštesnės jų teikiamų paslaugųkokybės“(01.02.11. priemonė). Sparčiai senstant visuomenei, ypač svarbu gerinti dirbančiųjų žmonių sveikatą ir šalinti veiksnius, sąlygojančius gyventojųsergamumą, invalidumą ir mirtingumą. Siekiant pastarųjų tikslų, siekiama užtikrinti šiuolaikinęir modernią sveikatos priežiūrą, jos prieinamumą ir efektyvumą, diegti naujas technologijas, atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą. Planuojama atnaujinti  VšĮ Elektrėnų ligoninės ir VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės medicininę įrangą, VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje, VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centre ir VšĮ Vievio sveikatos priežiūros Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje atlikti patalpų remontą, atnaujinti GMP skyriaus medicininę įrangą, VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centre atnaujinti kompiuterinę įrangą bei biuro baldus.

„DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje įgyvendinimas“ (01.02.13 priemonė). Tikslas – mažinti Elektrėnų savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, siekti išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikrobakterijų atsiradimo ir plitimo. Projekto metu bus užtikrinamas tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso teikimas (DOTS) Elektrėnų savivaldybėje, teikiama socialinė parama tuberkulioze sergantiems asmenims, norint paskatinti juos reguliariai vartoti vaistus. Projekto vertė – 5 352 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 4 951 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos – 401 Eur;

„Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų Elektrėnų savivaldybėje prieinamumo ir kokybės gerinimas diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“ (01.02.14. priemonė). Projekto tikslas – sukurti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) koordinacinį centrą ir Elektrėnų savivaldybėje įdiegti JPSPP modelį, kurio pagrindinė funkcija – per paslaugų teikimo protokolus sujungti į bendrą tinklą jau esančius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, gerinant bendradarbiavimą teikti efektyvesnes jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas. Projekto vertė – 200 000 Eur;

„Elektrėnų savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų ir med. psichologų kelionės išlaidų dalinis kompensavimas” (01.02.16 priemonė) Tikslas – dalinai kompensuoti gydytojų ir medicinos psichologų, dirbančių viešosiose Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose, važiavimo į darbą ir atgal išlaidas. Tokiu būdu siekiama pritraukti ir įdarbinti kituose miestuose gyvenančius sveikatos priežiūros specialistus ir užtikrinti savivaldybės gyventojų teisę į kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas

„VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro DOTS kabineto slaugytojos etato dalinis išlaikymas“ (01.02.17 priemonė). Savivaldybės DOTS kabinetas įsteigtas VšĮ Elektrėnų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centre, tačiau paslaugas teikia visiems savivaldybės gyventojams, neatsižvelgiant į tai, kurioje ASPĮ prisirašęs;

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Elektrėnų savivaldybės gyventojams“(01.02.18. priemonė). Tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms Elektrėnų savivaldybės gyventojų grupėms. Šiam tikslui pasiekti reikia modernizuoti trijų Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro) infrastruktūrą, kad būtų efektyviau teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos. Projekto metu numatomos investicijos į įstaigų pritaikymą neįgaliesiems, patalpų atnaujinimą, medicinos ir kitos įrangos bei tikslinių transporto priemonių įsigijimą, taip pat VšĮ Elektrėnų PSC bus įkurtas pakaitinio gydymo kabinetas. Projekto vertė – 241 020 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 204 867 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 18 076 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos – 18 077 Eur;

„Greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugų užtikrinimas ir kokybės gerinimas“ (01.02.19. priemonė). Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakyme Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nustatyta, kad GMP brigadų skaičius priklauso nuo savivaldybės gyventojų skaičiaus, o įstaiga, teikianti GMP paslaugas, privalo turėti ne mažiau kaip dvi GMP brigadas. Elektrėnų savivaldybėje PSDF lėšomis išlaikoma 1,7 brigados.

Uždavinio vertinimo kriterijai (produkto kriterijai):

1. Atnaujintų ir modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų skaičius (2019 m. – 3, 2020 m. –3);

2. Asmenų, kuriems kompensuotas dantų protezavimas, skaičius (2019 m. – 140, 2020 m. – 140);

3. Asmenų, gavusių trumpo gydymo (DOTS) paslaugą, skaičius(2019 m. – 7, 2020 m. – 5);

4. Savivaldybės biudžeto lėšomis dalinę kelionės išlaidų kompensaciją gavusių specialistų skaičius (2019 m. – 79, 2020 m. – 75);

5. Jaunų sveikatos priežiūros specialistų, sudariusių darbo sutartis, skaičius(2019 m. – 6, 2020 m. – 10).

Tikslo vertinimo kriterijai (rezultato kriterijai):

1. Įgyvendintų sveikatos investicijų projektų skaičius (2019 m. – 2, 2020 m. – 2);

2. Skirtas finansavimas visuomenės sveikatos priežiūros programoms, tūkst. Eur (2019 m. – 31, 2020 m. – 32);

3. Gydytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų(2019 m. – 23, 2020 m. – 23);

4. Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui(2019 m. – 6, 2020 m. – 6).

Programos tikslas Saugoti ir puoselėti natūralią gamtą Kodas 02

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti šiuos uždavinius:

01 uždavinys. Vykdyti prevencijos priemones siekiant išvengti žalos aplinkai.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės:

„Aplinkosauginio gyventojų informavimo ir švietimo vykdymas“ (02.01.01. priemonė), informacinių stendų rengimas;

„Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių vykdymas“(02.01.03. priemonė), prevencijos priemonėms teikiamos paraiškos;

„Leidinių ekologine tema prenumerata“(02.01.05. priemonė), leidiniai ekologine tema.

Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto kriterijus)

Vykdomų prevencinių priemonių skaičius (2019 m. – 1, 2020 m. – 1).

02 uždavinys. Projektuoti, statyti, rekonstruoti ir eksploatuoti gamtosauginius objektus.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės:

„Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ (02.02.30. priemonė). Tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei sistemos efektyvumą Elektrėnų savivaldybės teritorijoje. Planuojama padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą Elektrėnų ir Vievio miestuose.Projekto vertė – 2 049 307,86 Eur: Europos Sąjungos lėšos bei kitos lėšos – 1 536 980,89 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 512 326,97 Eur;

 Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto kriterijus):

1. Įgyvendintų projektų skaičius (2019 m. –2, 2020 m. – 1);

2. Įrengtų VGĮ/NVĮ skaičius (2019 m. –1, 2020 m. – 1).

03 uždavinys. Kompensuoti padarytą gamtai žalą ir pašalinti aplinkos taršos šaltinius. Tikslas – vykdyti prevencines aplinkosaugos priemones ir užtikrintiaplinkos taršos šaltinių pašalinimą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės:

„Apželdinimodarbai“ (02.03.01. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma želdinių priežiūra, perkamos gėlės;

„Gamtospaminklų tvarkymas“ (02.03.03. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, bus tvarkomi savivaldybės saugomi gamtos paveldo objektai;

„Elektrėnų vandens telkinio pakrančių, dažniausiai lankomų vietų tvarkymas ir priežiūra“ (02.03.04. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, tvarkoma Elektrėnų vandens telkinio pakrantė, dažniausiai lankomos vietos;

„Vievio vandens telkinio pakrančių, dažniausiai lankomų vietų tvarkymas ir priežiūra“ (02.03.05. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, tvarkoma Vievio vandens telkinio pakrantė, dažniausiai lankomos vietos;

„Želdinių registracija, želdynų priežiūra“ (02.03.08. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma želdinių ir želdynų priežiūra;

„Avarinių medžių išpjovimas“ (02.03.11. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, išpjaunami ar genėjami avariniai medžiai;

„Ekstremalių ekologinių situacijų valdymo priemonių vykdymas“ (02.03.13. priemonė). Tikslas – ekstremalių ekologinių įvykių ir situacijų: potvynio, naftos produktais, kitomis cheminėmis ir pavojingomis atliekomis užterštų teritorijų tvarkymas, kitų ekologinių ekstremaliųjų situacijų padarinių šalinimo priemonių taikymas.

„Užterštų teritorijų valymas“ (02.03.15. priemonė). Tikslas – tvarkyti užterštas teritorijas, bešeimininkes atliekas, išmestas viešosiose erdvėse, atliekas iš stambiųjų atliekų konteinerių (padangas, šiferį, elektronines, statybines ir kitas atliekas) vežti į stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles, siekiant sumažinti teritorijų teršimą bešeimininkėmis atliekomis;

„Pavojingų atliekų tvarkymas“ (02.03.16. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę,tvarkomos pavojingos atliekos;

„Atliekų tvarkymas“(02.03.17. priemonė).Tikslas – išvežti atliekas iš bendrojo naudojimo teritorijų ir kapinių;

„Ekskrementų surinkimo konteineriai ir dėžės“(02.03.26. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę bus nupirkti konteineriaigyvūnų ekskrementams surinkti ir 1,1 kubo talpos konteineriai;

„Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra (vykdytoja UAB „VAATC“)“ (02.03.29. priemonė);

„Bešeimininkių apleistų pastatų tvarkymas Elektrėnų savivaldybėje“ (02.03.30. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, planuojama likviduoti bešeimininkius pastatus, kurie yra įtraukti į Statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi) ir kurių naudojimo priežiūrą vykdo savivaldybės administracija;

„Nuotekų išvadų įrengimas aglomeracijoje Elektrėnai – Vievis“ (02.03.31 priemonė). Projekto tikslas – saugiai surinkti nuotekas iš namų ūkių ir jas sutvarkyti, nedarant neigiamo poveikio aplinkai, tausojant gamtos išteklius, užkertant kelią užkrečiamųjų ligų plitimui ir laikantis visuomenės sveikatos saugos reikalavimų. Tikslui pasiekti bus įrengta 90 nuotekų vamzdyno atkarpų. Projekto vertė – 111 962 Eur: valstybės biudžeto lėšos – 78 373 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos – 33 589 Eur (papildomai savivaldybė prisideda iki 25000 Eur). Projekto veiklų įgyvendinimas  pratęstas iki 2020-03-09;

„Elektrėnų miesto kraštovaizdžio sutvarkymas“ (02.03.32. priemonė). Projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdžio arealų būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę Elektrėnų savivaldybėje. Planuojama atlikti kraštovaizdžio sprendinių korekciją Elektrėnų savivaldybės bendrajame plane, kurio pagrindu būtų suformuotas kraštovaizdis gamtinio karkaso teritorijoje sutvarkant želdinius bei įrengiant mažos apimties viešąją infrastruktūrą, išlaikant susiformavusią ekosistemą. Projekto vertė – 299 716 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 254 759 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos – 44 957 Eur;

„Invazinių augalų naikinimas“ (02.03.34 priemonė). Lietuvoje esančių invazinių augalų, kurie kelia realų pavojų žmogaus sveikatai ar net gyvybei, kontrolės įgyvendinimo darbai;

 „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra Elektrėnų savivaldybės teritorijoje“(02.03.36. priemonė). Projekto tikslas – pagerinti atliekų rūšiuojamojo surinkimo iš gyventojų infrastruktūrą Elektrėnų savivaldybėje, įrengiant reikalavimus atitinkančias konteinerių aikšteles.Planuojama įrengti pusiau požemines komunalinių atliekų konteinerines aikšteles Elektrėnų ir Vievio miestuose. Projekto vertė – 1 157 850 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 984 170 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos – 173 680 Eur;

Uždavinio vertinimo kriterijai (produkto kriterijai):

1. Komunalinių atliekų kiekis, pristatytas į MBA (mechaninis biologinis apdorojimas) (2019 m. – 5 500, 2020 m. – 5500);

2. Vandens telkinių pakrančių tvarkymas ir priežiūra, tūkst. Eur(2019 m. –21, 2020 m. – 14);

3. Įrengtų komunalinių atliekų aikštelių skaičius (2019 m. – 2, 2020 m. – 53);

4. Visuomenės informavimo priemonių skaičius (2019 m. – 1, 2020 m. – 1).

Tikslo vertinimo kriterijus (rezultato kriterijus):

Nuotekų, kurias reikia valyti, išvalymas iki normos, proc. (2019 m. – 100, 2020 m. – 100).

Programos tikslas Didinti asmens ir visuomenės saugumą savivaldybėje Kodas 03

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

 Transporto infrastruktūra – svarbus gyvenamosios aplinkos elementas.Šios infrastruktūros priežiūra ir plėtra yra būtina siekiant spręsti aplinkos taršos, triukšmo, saugumo kelyje problemas, todėl nuolatinė kelių ir gatvių priežiūra bei infrastruktūros gerinimas, ypatingą dėmesį skiriant kelių eismo saugumui stiprinti, numatytas 01 uždavinyje. Kitas svarbus saugumo veiksnys – gatvių apšvietimas. Savivaldybė moka už elektros energiją, suvartotą gatvėms apšviesti, organizuoja gatvių apšvietimo infrastruktūros einamojo remonto darbus. Savivaldybėje pakeisti visi gyvsidabrio lempų šviestuvai į natrio. Tai numatyta 02 uždavinyje.

01 uždavinys. Prižiūrėti ir plėtoti didinančią saugumą savivaldybėje susisiekimo infrastruktūrą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės:

„Vietinės reikšmės kelių, gatvių bei pėsčiųjų takų įrengimas, remontas ir priežiūra“ (03.01.01. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, iš LAKD lėšų vykdomas kelių ir gatvių duobių remontas asfalto danga;

„Trūkstamų kelio ženklų įrengimas, horizontalus ženklinimas ir kitų saugaus eismo priemonių įgyvendinimas“ (03.01.04. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę, įrengiami kelio ženklai ir kitos saugaus eismo priemonės, vykdoma jų priežiūra;

„Centrinės Elektrėnų miesto dalies ir jos prieigų (įvažiavimo į miestą žiedinė sankryža, apleistos teritorijos šalia Rungos g. 18 A) sutvarkymas, pritaikant infrastruktūrą aktyvaus poilsio, fizinio tobulėjimo ir pramogų veiklai, didinant lankytojų srautus“(03.01.21. priemonė).Tikslas –skatinti ekonominę bei socialinę plėtrą Elektrėnų mieste, sudarant sąlygas gyventojų užimtumo didėjimui. Planuojama Elektrėnų mieste sutvarkyti neišnaudotą, apleistą infrastruktūrą ir teritoriją prie Rungos g. 18 A, pėsčiųjų ir dviračių takus Rungos g. ir Taikos g. ir modernizuoti viešąsias erdves.Projekto vertė – 3 337 268 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 2 605 381 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 229 887 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos – 502 000 Eur;

„Draugystės g. Elektrėnuose rekonstrukcija, įdiegiant eismo saugos priemones“ (03.01.22. priemonė). Tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Elektrėnų savivaldybėje.Įgyvendinus projektą bus rekonstruota arba atnaujinta 0,307 km kelio, įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (1 komplektas). Projekto vertė – 235 009 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 199 758 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos – 35 251 Eur;

„Vilniaus g. Vievio mieste rekonstrukcija“(03.01.25. priemonė). Tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Elektrėnų savivaldybėje. Planuojama atlikti Vilniaus gatvės (nuo Semeliškių g. iki Ežero g.) Vievio mieste rekonstrukciją pagerinant techninius parametrus ir diegiant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones.Projekto vertė – 182 582 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 155 195 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 31834 Eur;

„Beržų g. (Nr. V046-2-4-4.1) ir Vilniaus g. (Nr. V31.2-A-6-0.12) ruožų Lazdėnų kaime rekonstrukcija“ (03.01.27. priemonė). Tikslas –  Lazdėnų kaimo gyvenamosios vietovės gyvybingumo didinimas, rekonstruojant vietinius kelius. Planuojama rekonstruoti Beržų g. (Nr. V046-2-4-4.1) ir Vilniaus g. (Nr. V31.2-A-6-0.12) ruožus Lazdėnų kaime.Projekto vertė – 208 109,22 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 166 487,37 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 41 621,85 Eur;

„Dviejų lygių geležinkelio kelio ir automobilių kelio sankirtos Lentvaris – Vievis 38+855 km pervažoje įrengimas“ (03.01.28. priemonė). Tikslas – įrengti dviejų lygių sankirtą. Projekto metu bus įrengtas automobilių tunelis po geležinkeliu ir sutvarkytos prieigos prie tunelio. Bendra projekto vertė – 8.864.401 Eur. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4749 privažiuojamojo kelio prie Vievio geležinkelio stoties nuo kelio Vievis – Maišiagala – Nemenčinė ruožo (unikalus Nr. 4400-2008-9076)“ vertė – 487 370 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 243 685 Eur, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos – 243 685 Eur. Elektrėnų savivaldybė projekte dalyvauja partnerio teise;

„Vilniaus g. Vievio mieste rekonstrukcija. II etapas“ (03.01.29. priemonė). Tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Elektrėnų savivaldybėje. Uždavinys – atlikti Vilniaus gatvės (nuo sankryžos ties gyvenamuoju namu, adresu: Vilniaus g. 67A, iki sankryžos ties gyvenamuoju namu, adresu: Vilniaus g. 88) Vievio mieste rekonstrukciją pagerinant techninius parametrus ir diegiant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones. Planuojama rekonstruoti gatvės važiuojamąją dalį, diegti eismo saugos priemones, įrengiant pėsčiųjų taką (rekonstruojamoruožo ilgis – 390 m). Projekto vertė – 158 046,14 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 134 339,21 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 23 706,93 Eur;

 „Saulės g. Elektrėnuose rekonstrukcija“(03.01.32. priemonė). Tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Elektrėnų savivaldybėje. Planuojama rekonstruoti Saulės g. Elektrėnų mieste. Projekto vertė – 252 166 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 214 341 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 51 015 Eur;

„Elektrėnų ir Vievio miesto dviračių takų sujungimas“ (03.01.34. priemonė). Tikslas – pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo Elektrėnų savivaldybėje. Planuojama įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką Semeliškių gatvės atkarpoje nuo Semeliškių g. žiedo Vievio mieste iki valstybinių kelių sankryžos. Projekto vertė – 512 733 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 314 466 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos – 198 267 Eur;

„Rungos g. Elektrėnuose rekonstrukcija“ (03.01.39. priemonė). Tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Elektrėnų savivaldybėje. Planuojama rekonstruoti Rungos g. Elektrėnų mieste. Projekto vertė – 117 895 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 100 211 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 25 619 Eur;

„Naujos gatvės Nr. 1 tiesimas Elektrėnų mieste“(03.01.40. priemonė). Tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Elektrėnų savivaldybėje. Planuojama nutiesti gatvę Nr.1 Elektrėnų mieste.Projekto vertė – 242 788 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 206 370 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 47 429 Eur;

„Eismo saugos priemonių diegimas Rungos g. Elektrėnų mieste“(03.01.41. priemonė). Tikslas – gerinti susisiekimo infrastruktūrą. Planuojama atlikti Rungos g. rekonstrukciją pagerinant techninius parametrus ir diegiant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones. Projekto vertė – 267 144 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 227 073 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 65 822 Eur.

 Uždavinio vertinimo kriterijai (produkto kriterijai):

1. Prižiūrima vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga, m2 (2019 m. – 11 436, 2020 m. – 10000);

2. Prižiūrima vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga, km (2019 m. – 1 163, 2020 m. – 1000);

3. Įrengta naujų/rekonstruota kelių, km (2019 m. – 1,352, 2020 m. – 1,045);

4. Įdiegtų saugaus eismo priemonių skaičius (2019 m. – 1, 2020 m. – 0);

5. Įrengtų kelio ženklų ir eismo saugumo priemonių skaičius (2019 m. – 56, 2020 m. – 20).

02 uždavinys. Prižiūrėti ir plėtoti didinančią saugumą savivaldybėje gatvių apšvietimo infrastruktūrą. Tikslas – vykdyti gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją ir priežiūrą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės:

„Elektros energijos įsigijimas gatvėms apšviesti, apšvietimo tinklų įrengimas ir nuolatinė gatvių apšvietimo tinklų priežiūra:“ (03.02.01. priemonė).

03 uždavinys. Užtikrinti savivaldybės gyventojų saugumą ir palaikyti viešąją tvarką.

Uždaviniui įgyvendinti bus vykdomos šios priemonės:

„Nelaimingų atsitikimų ir nusikalstamumo prevencijos vykdymas“ (03.03.01 priemonė). Savivaldybės tarybos 2012-09-26 sprendimu Nr. TS–266 sudaryta Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija ir patvirtinti Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos veiklos nuostatai. Komisijos tikslai:  formuoti nusikalstamumo prevencijos politiką Elektrėnų savivaldybėje, plėtoti ir koordinuoti nusikaltimų prevencijos priemones, susijusias su gyventojų saugumo užtikrinimu ir saugios savivaldybės aplinkos kūrimu. Tarybos 2014-12-30 sprendimu Nr. TS–294 patvirtinta Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2015–2016 m. programa ir priemonių planas. Programoje numatytos priemonės yra Lietuvos Respublikos nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kokybės programos dalis, kurios nuosekliai siejamos su socialinių problemų sprendimu Elektrėnų savivaldybėje. Priemonės padės vykdyti kryptingą nusikaltimų prevencijos politiką, kompleksiškai plėtos savivaldybės veiklą, skirtą gyventojų saugumui stiprinti.

Priemonių plane numatytos priemonės:

Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencija ir kontrolė (informacijos skleidimas, prevencinių renginių organizavimas vaikams ir jaunimui, patyčių prevencijos vykdymas ir kt.);

Turtinių nusikalstamų veikų prevencija ir kontrolė (skleisti saugios kaimynystės idėjas, steigti saugios kaimynystės grupes ir kt.);

Smurtinių nusikalstamų veikų prevencija ir kontrolė (smurtas artimoje aplinkoje, prostitucijos ir prekybos žmonėmis prevencijos organizavimas ir kt.);

Nusikaltimų, daromų viešosiose vietose, prevencija ir kontrolė (prevencinė veikla su valkataujančiais ir elgetaujančiais asmenimis, alkoholio pardavimo kontrolė, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija);

Nusikalstamumo prevencijos projektai vykdomi kartu su Elektrėnų savivaldybės policijos komisariato atstovais. Priemonė finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis.

„Stebėjimo kamerų įrengimas Elektrėnų savivaldybės teritorijoje“ (03.03.02. priemonė). Panaudojant vaizdo stebėjimo kameras savivaldybėje vykdoma nusikaltimų prevencija. Iš savivaldybės biudžeto kasmet skiriamos lėšos kamerų priežiūrai. Elektrėnų savivaldybėje veikia 25 modernios skaitmeninės vaizdo stebėjimo kameros. Elektrėnų (19), Vievio (5), Semeliškių (1) viešosiose erdvėseįrengtos aukštos kokybės ir didelės raiškos vaizdo kameros, 18 iš jų yra sujungtos šviesolaidiniu tinklu ir valdomos iš vieno valdymo centro Elektrėnų policijos komisariate (pasirašyta 3 metų sistemos įsigijimo ir priežiūros paslaugų sutartis). Vaizdo stebėjimo kamerų tinklą Elektrėnų savivaldybėje planuojama plėsti. Visi darbai bei stebėjimo vietos derinami su Elektrėnų savivaldybės policijos komisariato atstovais;

„Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba“ (03.03.03. priemonė perkelta iš 01.02.04. priemonės). Įgyvendinant šią priemonę, teikiamos būtinos paslaugos žmonėms ir įmonėms nelaimės atveju, tiriamos ir analizuojamos gaisrų priežastys, užtikrinamas savivaldybės gyventojų saugumas. Šią priemonę įgyvendina Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. TS–163 patvirtintus nuostatus. Tarnybos funkcijos: gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą gaisro vietoje, vykdyti pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių atvejais, informuoti gyventojus priešgaisrinės saugos klausimais, transportuoti nelaimingų atsitikimų, kitų įvykių Elektrėnų savivaldybės teritorijoje aukas ir transporto priemones į policijos, kitų tarnybų ar institucijų nurodytas vietas, vykdyti pramoninį valymą, administruoti laikiną palaikų saugojimą, vykdyti palaikų spec. pervežimą;

„Infrastruktūros ir kompetencijų kūrimas abipus sienos priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo srityje“ (03.03.04. priemonė perkelta iš 03.02.19. priemonės). Tikslas – integralus augimas kuriant priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo infrastruktūrą ir kompetencijas pasienio regionuose, Elektrėnuose ir Pilypave. Įgyvendinant projektą Elektrėnuose bus pastatyta nauja priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo stotis, o Pilypave bus renovuota esama priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo stotis, įsigytas ir įrengtas gaisrinis automobilis. Projektas įgyvendinamas Elektrėnų savivaldybės ir Pilypavo valsčiaus nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 1 d. Projekto vertė – 543 400 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 461 890 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 81 510 Eur.

Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto kriterijus):

1. Vykdomų prevencinių projektų skaičius, vnt. (2019 m. – 0, 2020 m. – 2);

2. Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veikiančių vaizdo stebėjimo kamerų skaičius (2019 m. –39, 2020 m. – 42).

Tikslo vertinimo kriterijus (rezultato kriterijus):

1. Įgyvendintų transporto infrastruktūros investicijų projektų skaičius (2019 m. –3, 2020 m. -5);

2. Įgyvendintų gatvių apšvietimo infrastruktūros investicijų projektų skaičius (2019 m. –2, 2020 m. – 2);

3. Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius (2019 m. –234, 2020 m. – 240);

4. Ištirtų nusikalstamų veikų skaičius (2019 m. – 102, 2020 m. – 120).

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Programos įgyvendinimas padės suformuoti aktyvų visuomenės požiūrį į sveikatą, leis nustatyti rizikos veiksnius ir apsaugoti gyventojų sveikatą nuo nepalankių aplinkos veiksnių poveikio, sumažinti gyventojų sergamumą. Pagerės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, o tai turės įtakos gyventojų sveikatos rodikliams. Savivaldybėje bus renovuotos ir modernizuotos sveikatos priežiūros įstaigos, pirminės sveikatos priežiūros paslaugos priartės prie gyvenamųjų vietų. Medikai turės galimybę teikti gyventojams skubesnę ir kokybiškesnę medicininę pagalbą. Pagerinus sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę, bus atnaujintas savivaldybės turtas, mažiau lėšų įstaigos išleis patalpoms išlaikyti, daugiau lėšų galės skirti sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

Sutvarkius Nekilnojamojo turto registrą, pagerės sąlygos juo disponuoti ir investicijų projektams vykdyti. Pagerinus kelių ir gatvių dangas, bus mažiau triukšmo, dulkių, sumažės avaringumas, autotransporto priemonių eksploatacijos išlaidos ir oro tarša.

Pagerės gyvenamųjų vietovių apšvietimas ir elektros energijos naudojimo efektyvumas.

Savivaldybės bendruomenė bus saugesnė, sveikesnė, o gyvenamoji aplinka bus švaresnė.

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Savivaldybės biudžeto lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos, lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, ES, valstybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.

 

Kita svarbi informacija

Su programa susijusios Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 metams (kodas SPP) priemonės:

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas
2.2.1.1. Vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų skiepijimo masto stebėsena (vykdoma atskirai savivaldybės mastu) 2014–2020
2.2.1.2. Priklausomybių mažinimo programos parengimas ir vykdymas, pagalbos besigydantiems nuo priklausomybės ligų užtikrinimas 2019–2020
2.2.1.3. Visuomenės narių fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos ir mitybos įpročių skatinimas 2014–2020
2.2.2.1. Stacionarinių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų apimčių išlaikymas, didinant teikiamų paslaugų kokybę 2014–2020
2.2.2.2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų (sveikatos priežiūros specialistų) kvalifikacijos tobulinimas 2014–2020
2.2.2.3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas 2014–2020
2.2.2.4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų finansinio ir nefinansinio skatinimo programos parengimas (atskirai kiekvienai įstaigai) 2019–2020
2.2.2.5. Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų interneto svetainių atnaujinimas ir modernizavimas 2014–2020
2.2.2.6. Psichikos sveikatos paslaugų plėtra 2014–2020
2.2.2.7. Sveikatos priežiūros įstaigų pritaikymas poilsiui ir neįgaliųjų poreikiams 2019–2020
2.2.2.8. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtra savivaldybėje 2014–2020
2.2.3.1. Nuolatinis visuomenės sveikatos priežiūros kvalifikacijos tobulinimosi kursų sveikatos priežiūros specialistams, pedagogams, NVO atstovams organizavimas 2014–2020
2.2.3.2. Kokybės vadybos sistemų ir kitų kokybės gerinimo priemonių diegimas ir taikymas Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2014–2020
2.2.3.3. Elektroninių sveikatos priežiūros paslaugų plėtra 2014–2020
2.2.3.4. Privačiai dirbančių pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veiklos skatinimas 2014–2020
2.5.1.6. Informacinių sistemų ir vaizdo stebėjimo kamerų plėtra 2014–2020
3.1.1.1. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų inventorizacija 2019–2020
3.1.1.2. Geriamojo vandens kokybės gerinimo, geležies šalinimo įrenginių įrengimas ir rekonstrukcija 2014–2020
3.1.1.3. Esamų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir naujų įrengimas 2014–2020
3.1.1.4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir plėtra 2014–2020
3.1.1.5. Lietaus nuotekų surinkimo plėtra 2017–2020
3.1.2.1. Savivaldybei priklausančių pastatų energinio efektyvumo didinimas 2014–2020
3.1.2.2. Gatvių apšvietimo tinklų plėtra gyvenvietėse 2014–2020
3.1.2.3. Katilinių ir centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų modernizavimas / įrengimas diegiant šiuolaikines technologijas 2014–2020
3.2.1.1. Vietinės reikšmės kelių ir jų statinių remontas, rekonstravimas ir plėtra 2014–2020
3.2.1.2. Vietinės reikšmės kelių ir jų statinių inventorizavimas ir įteisinimas 2014–2020
3.2.1.3. Saugaus eismo priemonių diegimas ir atnaujinimas 2014–2020
3.2.1.4. Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir plėtra 2014–2020
3.2.1.5. Viešojo transporto stotelių įrengimas ir atnaujinimas 2014–2020
3.2.1.6. Viešojo transporto (tarpjų ir mažai taršaus) plėtra 2014–2020
3.2.1.7. Žvyruotų kelių asfaltavimas 2014–2020
3.2.1.8. Pėsčiųjų susisiekimo infrastruktūros plėtra 2014–2020
3.2.1.9. Dviračių ir kito bevariklio transporto takų, kelių ir su tuo susijusios infrastruktūros įrengimas ir plėtra 2014–2020
3.3.1.1. Atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo sistemos atnaujinimas ir plėtra 2014–2020
3.3.1.2. Visuomenės švietimo apie atliekų surinkimą, rūšiavimą, tvarkymą priemonių vykdymas 2014–2020
3.3.1.3. Asbesto turinčių gaminių šalinimo iš aplinkos skatinimas 2014–2020
3.3.1.4. Antrinių žaliavų ir atliekų sistemos atskiro surinkimo plėtra 2014–2020
3.3.2.1. Vandens telkinių būklės gerinimas, jų rekreacinio potencialo didinimas ir taršos mažinimas 2014–2020
3.3.2.2. Užterštų teritorijų sutvarkymas 2014–2020
3.3.2.3. Gatvių valymo technologijų atnaujinimas ir plėtra 2014–2020
3.4.2.5. Želdynų sutvarkymas 2014–2020
Su programa susiję Elektrėnų savivaldybės darnaus vystymosi politikos (kodas P4) uždaviniai:
4.4.1.1. Kelti gyventojų aplinkosauginį sąmoningumą
4.4.1.2. Patobulinti atliekų tvarkymo sistemą
4.4.1.3. Skatinti Lietuvos elektrinę naudoti geriausius prieinamus gamybos būdus ir efektyvias oro taršos mažinimo priemones
4.4.1.4. Mažinti automagistrale važiuojančio autotransporto keliamą triukšmą ir taršą
4.4.1.5. Atlikti biologinės įvairovės inventorizaciją ir neleisti išplisti nepageidaujamiems paukščiams
4.4.1.6. Pradėti naudoti biologiniusdegalus savivaldybės administracijos ir įmonių transporto priemonėse
4.4.2.1. Įrengti nuotekų kanalizavimo tinklus ir vandens valymo įrenginius
4.4.2.2. Įrengti ir prižiūrėti rekreacijos zonas prie vandens telkinių
4.4.2.3. Pagerinti geriamojo vandens kokybę
4.4.2.4. Užkirsti kelią paviršinių vandenų taršai naftos produktais ir įrengti lietaus kanalizaciją didesnėse gyvenvietėse
4.2.3.1. Išplėsti želdynų plotus Elektrėnų mieste ir nederlingose žemės plotuose, nuolat vykdyti apželdinimo darbus
4.2.3.2. Sustabdyti želdinių ligų išplitimą
4.4.2.1. Plėtoti automobilių ir stovėjimo aikštelių sistemą
4.4.2.2. Tiesti dviračių takus

 

Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai:

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas, Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos vandens įstatymas, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas,Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 03V-1000 patvirtintaElektrėnų savivaldybės tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2017–2020 m. programa, 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. V.TS–240 patvirtintas Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano atnaujinimas 2019–2020 metams, 2004 m. kovo 31 d. sprendimu TS – 67 patvirtinta Elektrėnų savivaldybės darnaus vystymosi politika.

 

Bendras (Nr. 04) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės Asignavimai 2019 m. Poreikis

2020 m.

Projektas 2021 m. Projektas  2022 m.
1. Lėšų poreikis:
1.1. išlaidoms        
iš jų darbo užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti        
2. Finansavimo šaltiniai:
2.1. savivaldybės lėšos (iš viso): 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1. savivaldybės biudžetas        
iš jo:        
        2.1.1.1. savivaldybės biudžeto lėšos SB
        2.1.1.2. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)
        2.1.1.3. gaunamųjų pajamų lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą) SB (SP)
        2.1.1.4. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB)
        2.1.1.5. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos investicijų projektams SB (VIP)
        2.1.1.6. savivaldybės biudžeto lėšos investicijų projektams bendrai finansuoti SB (BF)
        2.1.1.7. valstybės biudžeto lėšos LRVB (SB)
        2.1.1.8. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšos ES (SB)
        2.1.1.9. valstybės biudžeto dotacija investicijų projektams bendrai finansuoti LRVB (VIPA)
        2.1.1.10. vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti LAKD
2.1.2. skolintos lėšos P(K)
2.1.3. apyvartinių lėšų (n-1) metų likutis, iš jo:
        2.1.3.1. savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų (n-1) metų likutis SB(AL)
        2.1.3.2. savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos 1(-n) m. nepanaudotas likutis AA (AL)
        2.1.3.3. gaunamųjų pajamų 1(-n) m. nepanaudotas likutis SP (AL)
        2.1.3.4. skolintų lėšų 1(-n) m. nepanaudotas likutis P (AL)
2.2. kiti šaltiniai (iš viso):        
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos LRVB
2.2.3. Kiti finansavimo šaltiniai Kt
2.2.4. Užsienio valstybių UV

________________________

(Bus daugiau)

Related posts