BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  // KVIETIMAS  SUSIPAŽINTI  SU ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTU   III  DALIS # 2020 – 01 – 08

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

KVIETIMAS  SUSIPAŽINTI  SU

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022

METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

PROJEKTU   III  DALIS

2020 – 01 – 08

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

2020-01-07

KULTŪROS VEIKLOS IR SPORTO PLĖTOJIMO

PROGRAMOS APRAŠYMAS (Nr. 05)

 

Biudžetiniai metai 2020 m.
Asignavimų valdytojo/priemonių vykdytojo pavadinimas Kodas
Elektrėnų savivaldybės administracija 188756190 1
Architektūros ir kraštotvarkos skyrius 2
Finansų ir strateginio planavimo skyrius 7
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 11
Ūkio plėtros ir investicijų skyrius 14
Elektrėnų savivaldybės administracijos Beižionių seniūnija 188750885 22
Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnija 188673563 23
Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnija 188750547 24
Elektrėnų savivaldybės administracijos Kazokiškių seniūnija 288750690 25
Elektrėnų savivaldybės administracijos Kietaviškių seniūnija 188684435 26
Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnija 188750732 27
Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnija 188674850 28
Elektrėnų savivaldybės administracijos Vievio seniūnija 188673759 29
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka 188207697 55
Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 300002463 56
Elektrėnų kultūros centras 300008516 57
Vievio kultūros centras 300008587 58

 

Programos parengimo argumentai

Programa parengta siekiant kryptingai vykdyti valstybės ir savivaldybės kultūros ir sporto politiką, išsaugant ir populiarinant savivaldybės paveldą ir tradicijas: sudaryti palankias sąlygas visuomenei dalyvauti kultūriniame ir sportiniame gyvenime, skatinti kultūrinę ir sportinę veiklą, vaikų ir jaunimo meninį ir sportinį ugdymą Elektrėnų savivaldybėje.

 

Ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą) Ilgalaikio prioriteto kodas
Ekonominio konkurencingumo didinimas 1
Visuomenės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas 2
Šia programa įgyvendinami 2020–2022 m. strateginiai tikslai Strateginio tikslo kodas
Užtikrinti, kad Elektrėnų savivaldybės bendruomenė būtų aktyvi, draugiška aplinkai ir socialiai saugi 1

 

Programos tikslas

Skatinti kultūrinę ir sportinę veiklą savivaldybėje

Kodas

01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Programos tikslas – ugdyti gyventojų etninę savimonę ir tapatumą, skatinti domėjimąsi krašto istorine praeitimi, kultūriniu paveldu.

Įgyvendinama pagrindinė sporto ir kūno kultūros misija – ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, kuo daugiau gyventojų įtraukiant į organizuotas savarankiškas sporto pratybas, skatinant jų visapusišką tobulėjimą. Programa padeda plėtoti sporto klubų veiklą, atrinkti gabius vaikus ir rengti juos didžiajam sportui, kad jie galėtų deramai atstovauti savivaldybei ir šaliai svarbiausiuose pasaulio sporto forumuose, prisidėti prie teigiamo Elektrėnų, Lietuvos įvaizdžio formavimo.

Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti 5 uždavinius:

01 uždavinys. Skatinti profesionaliojo ir mėgėjiško meno plėtrą. Įgyvendindama uždavinį savivaldybė vykdys šias priemones:

„Reprezentacinių Elektrėnų savivaldybės renginių rėmimas“  (01.01.01. priemonė). Tikslai:remti savivaldybei reikšmingų renginių organizavimą, skatinti leidinių leidybą bei sklaidą;„Elektrėnų kultūros centras“ (01.01.02. priemonė). Šių priemonių tikslas – tradicinių ir šiuolaikinio meno renginių organizavimas (valstybinės, kalendorinės šventės bei kiti renginiai, kuriuose dalyvaus profesionalūs atlikėjai ir mėgėjų meno kolektyvai, diskotekos, šokių vakarai, kinas, sudaromos sąlygos mėgėjų meno kolektyvų veiklai).

Vievio kultūros centras“  (01.01.03. priemonė). Šių priemonių tikslas – tradicinių ir šiuolaikinio meno renginių organizavimas (valstybinės, kalendorinės šventės bei kiti renginiai, kuriuose dalyvaus profesionalūs atlikėjai ir mėgėjų meno kolektyvai, diskotekos, šokių vakarai, sudaromos sąlygos mėgėjų meno kolektyvų veiklai);

„Įvairių socialinių grupių kultūrinių projektų rėmimas“ (01.01.04. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę numatoma iš dalies paremti Elektrėnų savivaldybei reikšmingų renginių organizavimą. Kultūros renginiai finansuojami konkurso būdu, pateikus tam tikros formos paraišką. Konkursui paraiškas teikia kultūros, ugdymo įstaigos, visuomeninės organizacijos, užsiimančios kultūrine veikla. Projektaivertinami ir skiriamas dalinis finansavimas. Priemonė įgyvendinama kiekvienais metais;

„Seniūnijų kultūros programa“ (01.01.05. priemonė). Įgyvendinant šią priemonę bus užtikrinta seniūnijų kultūros įstaigų veikla, skirta darbo, kalendorinių, bendruomenės, krašto tradicijų tęstinumui, autentiškumui bei unikalumui išsaugoti, sudaromos palankios sąlygos steigtis ir veikti vaikų bei suaugusiųjų meno kolektyvams;

Uždavinio vertinimo kriterijai (produkto kriterijai):

1. Elektrėnų kultūros centre organizuotų renginių skaičius (2019 m. – 160, 2020 m.  – 200);

2. Elektrėnų kultūros centre organizuotų profesionalių atlikėjų renginių skaičius (2019 m. – 19, 2020 m. – 15);

3. Elektrėnų kultūros centre veikiančių mėgėjų meno kolektyvų skaičius (2019 m. – 24, 2020 m. – 24);

4. Elektrėnų kultūros centre veikiančių mėgėjų meno kolektyvų narių skaičius (2019 m. – 300, 2020 m. – 300);

5. Vievio kultūros centre organizuotų renginių skaičius (2019 m. – 95, 2020 m. – 110);

6. Vievio kultūros centre organizuotų profesionalių atlikėjų renginių skaičius (2019 m. – 12, 2020 m. – 12);

7. Vievio kultūros centre veikiančių mėgėjų meno kolektyvų skaičius (2019 m. – 11, 2020 m. – 11);

8. Vievio kultūros centre veikiančių mėgėjų meno kolektyvų narių skaičius (2019 m. – 210, 2020 m. – 180);

9. Paremtų kultūros projektų skaičius (2019 m. – 21, 2020 m. – 22).

02 uždavinys. Užtikrinti viešą prieigą prie visų informacijos sluoksnių visų amžiaus grupių žmonėms.

Įgyvendindama uždavinį savivaldybė vykdys šias priemones:

„Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas“ (01.02.01. priemonė). Priemonės tikslas – tenkinti savivaldybės gyventojų informacinius poreikius. Panaudojant savivaldybės biudžeto lėšas, taip pat Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir kitas lėšas bus formuojamas informacijos masyvas: komplektuojamas spaudinių ir kitų dokumentų fondas, kuriama bendra informacinė sistema, organizuojami kultūriniai-šviečiamieji renginiai. Savivaldybėje veikia Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka ir jos 11 filialų;

Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje (01.02.02. priemonė). Projekto tikslas – viešosios interneto prieigos savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos struktūriniuose vienetuose (toliau – Biblioteka) įrengimas arba pagerinimas ir bibliotekos darbuotojų bei gyventojų mokymas ir skatinimas naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūra. Projektą įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Elektrėnų savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka neatlygintinai perduos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka savivaldybei Bibliotekos struktūriniams vienetams skiriamą kompiuterinę techninę įrangą, o savivaldybė turi sudaryti sąlygas kompiuteriams funkcionuoti. Projekto vertė – 150 000 Eur (Europos Sąjungos lėšos – 150 000 Eur).

Uždavinio vertinimo kriterijai (produkto kriterijai):

1. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos fondo apyvartos rodiklis (2019 m. – 1,12, 2020 m. – 1,12);

2. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos fondo dokumentų skaičius, tenkantis vienam savivaldybės gyventojui (2019 m. –7,14, 2020 m. – 7,15);

3. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos fondo dokumentų skaičius vienam skaitytojui (2019 m. – 20,4, 2020 m. – 20,4);

4. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje išduotų dokumentų vienam skaitytojui skaičius (skaitomumas) (2019 m. – 22, 2020 m. – 22);

5. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje kiekvieno skaitytojo apsilankymų skaičius (lankomumas) (2019 m. – 16, 2020 m. – 16);

6. Prenumeruojamų duomenų bazių skaičius (2019 m. – 10, 2020 m. – 10);

7. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje interneto paslaugomis besinaudojusių vartotojų skaičius (2019 m. –1 740, 2020 m. – 1 800);

8. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuotų renginių skaičius (2019 m. – 940, 2020 m. – 980).

03 uždavinys.Stiprinti savivaldybės gyventojų kultūrinį-literatūrinį identitetą.

Uždavinys – panaudoti esamą literatūrinį, materialinį ir dvasinį kultūros paveldą, kurti naujas tradicijas.

Įgyvendindama uždavinį savivaldybė vykdys šias priemones:

„Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus veiklos užtikrinimas (01.03.01. priemonė).Literatūrosir meno muziejuje bus rengiamos edukacinės programos, svarbių kultūrinių bei asmenybių sukakčių paminėjimai, organizuojamos tautodailės parodos, rengiamos Poezijos pavasario ir kt. šventės. Puoselėjant literatūrinę, etninę kultūrą, bus rengiami tradicinių kalendorinių švenčių renginių ciklai, edukacinės ir neformaliojo švietimo programos, etninės kultūros projektai vaikams ir jaunimui.

Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto kriterijus):

1. Organizuotų edukacinių renginių skaičius (2019 m. – 22 2020 m. – 23);

2. Organizuotų tautodailės parodų skaičius (2019 m. – 2, 2020 m. – 2).

04 uždavinys.Užtikrinti gyventojų sveikatingumo priemonių ir Lietuvos bei tarptautinių sporto renginių vykdymą. 

Šiuo uždaviniu siekiama įgyvendinti kūno kultūros ir sporto plėtrą, skatinti bendruomenės pilietinį, tautinį, sportinį ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinį užimtumą, profesionalaus sporto sklaidą savivaldybėje, aktyvų gyventojų laisvalaikį.Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti šias priemones:

„Įvairių socialinių grupių sporto projektų rėmimas“ (01.04.02. priemonė).Savivaldybė iš dalies finansuoja kūno kultūros ir sporto projektus, kurie skatina kūno kultūros ir sporto plėtrą, bendruomenės pilietinį, tautinį, sportinį ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinį užimtumą, tarptautinį, regioninį bei tarpregioninį bendradarbiavimą, profesionalaus sporto sklaidą;

„VšĮ Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokykla“ (01.04.05 priemonė). Mokykla veikia vaikų nuo 4 iki14 metų amžiaus(imtinai) ledo ritulio organizavimo, koordinavimo, plėtojimo, rėmimo, vykdymo, populiarinimo bei visuomenės informavimo, taip pat su tuo susijusių varžybų ir kitų renginių organizavimo ir koordinavimo Lietuvos Respublikoje srityse. Mokyklos veiklos tikslas –tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą (ugdyti aukštos kvalifikacijos, visapusiškai išsilavinusius ledo ritulininkus). Ledoritulio mokykla bus išlaikoma Elektrėnų savivaldybės, Dariaus Kasparaičio, rėmėjų, mokesčio už ugdymą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento lėšomis;

„Neformaliojo ugdymo užtikrinimas ledo rūmuose“ (01.04.07. priemonė). Tikslas – užtikrinti neformaliojo ugdymo procesą ledo rūmuose. Metinis atlygis už viešųjų paslaugų teikimą ledo rūmuose – 180 000 Eur(savivaldybės biudžeto lėšos).

 

Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto kriterijus):

1. Paremta sporto klubų veiklos projektų, vnt. (2019 m. – 43, 2020 m. – 40);

2. Lankytojų, pasinaudojusių baseino paslaugomis, skaičius (2019 m. – 13 500, 2020 m. – 14 000);

3. Lankytojų, pasinaudojusių pirčių paslaugomis, skaičius (2019 m. –6 000, 2020 m. – 6 000);

4. Organizuotų plaukimo varžybų skaičius (2019 m. –80, 2020 m. – 80);

5. Lankytojų, čiuožiančių ledo rūmuose, skaičius (2019 m. – 7 400, 2020 m. – 7 000);

6. Ledo ritulio varžybų skaičius (2019 m. – 173, 2020 m. – 150).

05 uždavinys.Prižiūrėti ir vystyti savivaldybės kultūros ir sporto infrastruktūrą.

Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti šias priemones:

„Elektrėnų savivaldybės Vievio kultūros centro (Trakų g. 7 Vievio m.) rekonstravimas“ (01.05.02. priemonė). Valstybės investicijų 2019–2021 m. programai pateiktas projektas. Projekto tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Elektrėnų savivaldybės vietovėse, rekonstruojant svarbius statinius (projekto specialusis tikslas –rekonstruoti Vievio kultūros centrą, padidinant Vievio gyvenamosios aplinkos patrauklumą).Projekto vertė 1 966 000 Eur, VIP lėšos – 1555 000 Eur, Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšos – 411 000 Eur.

„Kultūros įstaigų remontas“ (01.05.05. priemonė);

„Sporto bazių atnaujinimas Elektrėnų savivaldybėje“ (01.05.09 priemonė). Tikslas – suformuoti kompleksinę aukšto lygio sporto, kūno kultūros ir sveikatingumo veiklų prieinamumą. Planuojama sukurti visus standartus atitinkančius sporto, kūno kultūros ir sveikos gyvensenos infrastruktūros objektus – sporto bazes Vievyje ir Elektrėnuose. Projekto vertė – 216 404 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 127 678 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 88 726 Eur.

Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto kriterijus):

Įgyvendintų projektų skaičius (2019 m. – 1, 2020 m. – 1).

Tikslo vertinimo kriterijus (rezultato kriterijus):

1. Kultūros renginių skaičius (2019 m. – 255, 2020 m. – 310);

2. Sporto renginių skaičius (2019 m. – 200, 2020 m. – 200);

3. Savivaldybės komandų, dalyvavusių šalies ir tarptautinėse varžybose, skaičius (2019 m. –25, 2020 m. – 25);

4. Savivaldybės sportininkų, dalyvavusių šalies ir tarptautinėse varžybose, skaičius (2019 m. – 500, 2020 m. – 500);

5. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuotų renginių skaičius (2019 m. – 940, 2020 m. – 980);

6. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus organizuotų renginių skaičius (2019 m. – 22, 2020 m. – 22).

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Įgyvendinus Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programą, bus aktyvesnis įvairių gyventojų grupių dalyvavimas meninėje kūryboje ir kultūriniuose renginiuose, užmegzti ryšiai su Lietuvos ir užsienio profesionalaus ir mėgėjų meno atlikėjais. Padaugės kultūros vartotojų. Sustiprėjęs krašto gyventojų identitetas skatins labiau tausoti ir saugoti kultūros vertybes, paveldą. Modernizavus savivaldybės kultūros įstaigų materialinę, techninę bazę, įsigijus modernios techninės įrangos, pagerės pastatų estetinis vaizdas, organizuojamų renginių kokybė, bus užtikrintas eksponatų ir pastatų saugumas, taupomas šildymas ir elektros energija.

Įgyvendinant programą, pasikeis gyventojų požiūris į kūno kultūros reikšmę ir tai darys teigiamą įtaką savivaldybės ekonominei, socialinei ir kultūrinei raidai. Programa kiekvienam žmogui padės patenkinti fizinio tobulėjimo poreikį, stiprinti sveikatą, sudarys sąlygas ugdyti gerą fizinį parengimą, saugią, sveiką ir turiningą gyvenseną, pagerins žmogaus fizinio, dvasinio, dorovinio ir kultūrinio ugdymo galimybes, į sportinę veiklą įsitrauks daugiau įvairaus amžiaus savivaldybės gyventojų. Bus sprendžiama vaikų popamokinio užimtumo problema, populiarinama sveikos gyvensenos ir fizinio pasiruošimo nauda ir būtinumas. Sporto laimėjimai formuos teigiamą savivaldybės įvaizdį integruojantis į tarptautines sporto organizacijas.

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Savivaldybės biudžeto lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos, lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, ES, valstybės biudžeto lėšos ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.

 

Kita svarbi informacija

Su programa susijusios Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 metams (kodas SPP) priemonės:

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas
1.1.1.5. Pažintinių turų, informacinių renginių organizavimas, dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose 2019–2020
1.2.1.1. Kultūros paveldo objektų pritaikymas turizmui 2014–2020
1.2.1.2. Vandens išteklių pritaikymas rekreacijai, turizmui ir pramogoms 2019–2020
1.2.1.3. Viešosios autoturizmo infrastruktūros plėtra ir trasų žymėjimas be rekreacinių zonų įrengimas ir atnaujinimas 2019–2020
1.2.1.4. Sportinio, pramogų, vandens ir kitų rūšių turizmo objektų atnaujinimas ir plėtra 2019–2020
1.2.1.5. Elektrėnų marių akvatorijos statinių atnaujinimas ir pritaikymas turizmui ir sportui 2014–2020
1.2.1.6. Gamtos objektų / išteklių pritaikymas turizmui 2019–2020
1.2.1.7. Etnografinio Grabijolų kaimo pritaikymas turizmui 2014–2020
1.2.1.8. Archeologinių ir kitų reikalingų tyrimų atlikimas, techninių dokumentų parengimas 2014–2020
1.2.1.9. Elektrėnų marių pusiasalio pritaikymas visuomenės reikmėms 2014–2020
1.2.1.10. Turizmo informacinės infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas 2019–2020
1.2.2.1. Turizmo plėtros strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas 2019–2020
1.2.2.2. Turizmo aikštelių ženklinimas 2014–2020
1.2.2.3 Informacinių stendų įrengimas, žemėlapių ir kitų leidinių išleidimas, filmų sukūrimas ir kita 2014–2020
1.2.2.4. Turizmo srities darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas 2014–2020
2.4.1.1. Kultūros visuomeninių organizacijų veiklos skatinimas ir rėmimas 2014–2020
2.4.1.2. Meno saviveiklos kolektyvų veiklos skatinimas 2014–2020
2.4.1.3. Elektroninių paslaugų sistemos bibliotekose plėtra 2014–2020
2.4.1.4. Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai 2014–2020
2.4.2.1. Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų atnaujinimas 2014–2020
2.4.2.2. Pastatų ir viešųjų erdvių pritaikymas kultūros renginiams ir kultūros veikloms 2014–2020
2.4.2.3. Informacinių technologijų plėtra kultūros įstaigose 2014–2020
2.4.3.1. Atnaujinti ir plėtoti sporto objektų infrastruktūrą 2014–2020
2.4.3.2. Atnaujinti ir plėsti vandens sporto bazių infrastruktūrą 2014–2020
2.4.4.1. Seminarų ir diskusijų vedimas sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo klausimais NVO, įmonių ir organizacijų darbuotojams, mokyklų bendruomenėms 2014–2020
2.4.4.2. Organizuoti masinius sveikatingumo ir sporto renginius visose Savivaldybės seniūnijose 2014–2020
2.4.4.3. NVO sporto ir sveikatingumo projektų ir programų rėmimas 2014–2020
2.5.1.5. Dalyvavimas parodose, mugėse, informacinių leidinių apie savivaldybę rengimas ir platinimas 2014–2020
Su programa susiję Elektrėnų savivaldybės darnaus vystymosi politikos (kodas P4) uždaviniai:
4.1.2.1. Skatinti paslaugas rekreacinėse zonose
4.1.2.2. Efektyviau panaudoti ar adaptuoti turimą sporto pastatų kompleksą (ledo rūmus, jachtklubą, vandens parką)
4.1.4.2. Plėtoti tradicinius amatus
4.1.4.3. Plėtoti kaimo turizmą

 

Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos etninės kultūros globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymas, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas, tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimuV.TS–254 patvirtinta Elektrėnųsavivaldybės 2017–2020 metų sveikatingumo ir sporto plėtrosstrategija, 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. V.TS–240 patvirtintas Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano atnaujinimas 2019–2020 metams, 2004 m. kovo 31 d. sprendimu TS – 67 patvirtinta Elektrėnų savivaldybės darnaus vystymosi politika.

Bendras (Nr. 05) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės Asignavimai 2019 m. Poreikis

2020 m.

Projektas 2021 m. Projektas  2022 m.
1. Lėšų poreikis:        
1.1. išlaidoms        
iš jų darbo užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti        
2. Finansavimo šaltiniai:        
2.1. savivaldybės lėšos (iš viso): 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1. savivaldybės biudžetas        
iš jo:        
        2.1.1.1. savivaldybės biudžeto lėšos SB
        2.1.1.2. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)
        2.1.1.3. gaunamųjų pajamų lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą) SB (SP)
        2.1.1.4. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB)
        2.1.1.5. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos investicijų projektams SB (VIP)
        2.1.1.6. savivaldybės biudžeto lėšos investicijų projektams bendrai finansuoti SB (BF)
        2.1.1.7. valstybės biudžeto lėšos LRVB (SB)
        2.1.1.8. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšos ES (SB)
        2.1.1.9. valstybės biudžeto dotacija investicijų projektams bendrai finansuoti LRVB (VIPA)
        2.1.1.10. vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti LAKD
2.1.2. skolintos lėšos P (K)
2.1.3. apyvartinių lėšų (n-1) metų likutis, iš jo:
        2.1.3.1. savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų (n-1) metų likutis SB(AL)
        2.1.3.2. savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos 1(-n) m. nepanaudotas likutis AA (AL)
        2.1.3.3. gaunamųjų pajamų 1(-n) m. nepanaudotas likutis SP (AL)
        2.1.3.4. skolintų lėšų 1(-n) m. nepanaudotas likutis P (AL)
2.2. kiti šaltiniai (iš viso):        
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos LRVB
2.2.3. Kiti finansavimo šaltiniai Kt
2.2.4. Užsienio valstybių UV

VERSLO IR TURIZMO PLĖTROS BEI ŽEMĖS ŪKIO KONKURENCINGUMO SKATINIMO

PROGRAMOS APRAŠYMAS (Nr. 06)

 

Biudžetiniai metai 2020 m.
Asignavimų valdytojo/priemonių vykdytojo pavadinimas Kodas
Elektrėnų savivaldybės administracija 188756190 1
Architektūros ir kraštotvarkos skyrius 2
Finansų ir strateginio planavimo skyrius 7
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 11
Ūkio plėtros ir investicijų skyrius 14
Žemės ūkio ir melioracijos skyrius 17

 

Programos parengimo argumentai

Pagrindiniai šios programos strateginiai tikslai – skatinti ekonominį ir socialinį augimą, plečiant darnaus pažintinio turizmo infrastruktūrą, didinant turistų susidomėjimą Elektrėnų savivaldybe, mažinant sezono įtaką turizmo sektoriui (turizmas yra viena iš prioritetinių sričių, nes savivaldybė yra patogioje geografinėje padėtyje, išsiskiria gražiu kraštovaizdžiu ir sveika aplinka), sukuriant palankią aplinką verslumui ir mažų bei vidutinių įmonių steigimui, pagerinti smulkiojo verslo finansavimo galimybes, plėtoti lankstesnes ir įvairesnes subsidijavimo formas, didinti gyventojų užimtumą, subalansuoti darbo rinką pritraukiant privačias investicijas, skatinant žemės ūkio ir kaimo plėtrą ekonominiu, ekologiniu, socialiniu ir etninės kultūros požiūriu, skatinti kaimo bendruomenių ir kitų organizacijų veiklą, puoselėti religinių bendruomenių tradicijas,valdyti ir naudoti patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos ir hidrotechnikos statinius.

 

Ilgalaikis prioritetas (pagal strateginį plėtros planą) Ilgalaikio prioriteto kodas
Ekonominio konkurencingumo didinimas 1
Visuomenės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas 2
Darnus teritorijų ir infrastruktūrosvystymas 3
Šia programa įgyvendinami 2020–2022 m. strateginiai tikslai Strateginio tikslo kodas
Kryptingai ir nepažeidžiant darniosios plėtros principų didinti Elektrėnų savivaldybės konkurencingumą 2

 

Programos tikslas Sudaryti palankias sąlygas investicijoms pritraukti į savivaldybę ir gyventojų verslumui plėtotis Kodas 01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Programos tikslo siekiama vykdant 2 uždavinius.

 

01 uždavinys. Parengti teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, reikalingus savivaldybės infrastruktūros plėtrai. Koordinuoti teritorijų planavimo dokumentų, reikalingų verslo plėtrai, rengimą.Planuojama parengti Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūrą ir monitoringą, žemės valdos projektus ir koordinuoti ne savivaldybės inicijuojamų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, žemės pagrindinės tikslinės paskirties ir būdo keitimo procesus, atlikti privalomas funkcijas projektuojant pastatus ir statinius.Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės:

Projektinių paraiškų ir kitos dokumentacijos rengimas ES ir kitai paramai gauti“ (01.01.01. priemonė). Tikslas – parengti dokumentaciją, reikalingą projektams įgyvendinti. Planuojama, kad bus perkamos investicijų, techninių projektų ir kitos būtinos dokumentacijos rengimo paslaugos. Lėšų poreikis iš savivaldybės biudžeto – 90000 Eur;

„Teritorijų planavimo dokumentų (detaliųjų planų, žemės sklypo ribų planų), topografinių-inžinerinių nuotraukų rengimas, kadastriniai matavimai ir kt. veiklos“ (01.01.02. priemonė).Priemonės tikslas – įgyvendinti savivaldybės politiką žemės valdymo, disponavimo ir naudojimo srityse, vykdyti teritorijų planavimo ir kitų su šia veikla susijusių teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą, kontroliuoti teritorijų planavimo dokumentų, kurių planavimo organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius, rengimo eigą ir sutarčių vykdymą.Lėšų poreikis iš savivaldybės biudžeto – 139 000 Eur;

Uždavinio vertinimo kriterijai (produkto kriterijai):

1. Parengta investicijų, techninių projektų, vnt. (2019 m. –5/5, 2020 m. – 2/4);

2. Išduotų statybos leidimų ir pritarimų skaičius, vnt. (2019 m. – 112, 2020 m. – 110).

3. Parengtų detaliųjų ir specialiųjų planų skaičius, vnt. (2019 m. – 1, 2020 m. – 0).

4. Parengtų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius, vnt. (2019 m. – 15, 2020 m. – 10).

5. Suderintų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų ir detaliųjų planų) skaičius, vnt. (2019 m. – 85, 2020 m. – 85).

6. Modernizuota (renovuota) daugiabučių namų (2019 m. – 3, 2020 m. – 2).

02 uždavinys. Gerinti verslo sąlygas, skatinti vietos gyventojų bei įmonių verslumą ir konkurencingumą.

„Smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programa“ (01.02.01. priemonė). Vienas iš svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių – aktyvi smulkiojo verslo subjektų veikla. Elektrėnų savivaldybėje yra patvirtinta Smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programa, finansuojama iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšų,skirta labai mažoms įmonėms, atitinkančioms Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir verslininkams, atitinkantiems šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas, finansiškai remti, įmonių verslumui ir konkurencingumui skatinti. Vykdant šią priemonę, naudojant Smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos lėšas (jas sudaro savivaldybės biudžeto lėšos), smulkiojo verslo subjektams, ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms galės būti kompensuotos:

1. verslo planų, investicijų projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimo išlaidos;

2. palūkanų už paskolas, gaunamas verslo veiklos projektams įgyvendinti (išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms) išlaidos;

3. dalyvavimo Lietuvoje ir užsienyje vykstančiose parodose, mugėse ir verslo misijose patirtos išlaidos;

4. kvalifikacijos kėlimo ir kursų, seminarų išlaidos;

5. naujos įmonės steigimo išlaidos;

6. naujų interneto svetainių kūrimo išlaidos;

7. kaimo verslui reikalingų inžinerinių įrenginių (elektros energijos prijungimas ar galios padidinimas, artezinis šulinys) įrengimo išlaidos;

8. įrangos ir technikos įsigijimo išlaidos;

9.gyvulių produktyvumo kontrolės vykdymo išlaidos;

10. nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčių išlaidos;

11. išlaidos žemdirbių konkursams ir renginiams organizuoti ir dalyvauti, apdovanojimams įsigyti, leidiniams leisti;

12. mokestis už verslo liudijimą veiklai „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma“ (nuomojant socialinio būsto laukiantiems asmenims ir šeimoms) vykdyti.

Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto kriterijus):

1. Gavusių paramą iš Smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programosverslo subjektų skaičius(2019 m. –50, 2020 m. – 45);

2. Smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programai skirta parama eurais (2019 m. –45000, 2020 m. –60000);

3. Suteiktos nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatos juridiniams asmenims Eur (2019 m. – 1 296, 2020 m. – 1 000).

Tikslo vertinimo kriterijus (rezultato kriterijus):

1. Tiesioginės investicijos, vidutiniškai tenkančios vienam paramos prašančiam smulkaus verslo subjektui, Eur (2019 m. –900, 2020 m. – 1 000);

2. Suteiktų nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatųskaičius juridiniams asmenims (2019 m. – 1, 2020 m. – 2).

Programos tikslas Sudaryti palankias sąlygas turizmo plėtrai Kodas 02

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Planuojant savivaldybės veiklą kaip perspektyvinė sritis yra išskirtas turizmas. Elektrėnų savivaldybės strateginiame plėtros plane ypač pabrėžiama turizmo infrastruktūros plėtra. Siekiant pagerinti Elektrėnų savivaldybės įvaizdį ir pritraukti daugiau vietinių ir užsienio turistų, būtina plėtoti turizmo infrastruktūrą, pritaikant esamus turizmo objektus ir statant naujus, surasti daugiau galimybių tinkamai išnaudoti gamtinius išteklius aktyviam poilsiui organizuoti.

Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti 1 uždavinį „Plėtoti pramogų ir sportinio turizmo infrastruktūrą“, kuriam keliamas tikslas – pritraukti investicijų į Elektrėnų savivaldybę.Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti šias priemones:

„Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra(02.01.03. priemonė). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr.1168 projektas „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Projektas „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ įgyvendinamas dviem etapais, baigtas Elektrėnų ledo rūmų rekonstrukcijos I etapas. Rekonstruoti Elektrėnų ledo rūmai yra pirmieji ledo rūmai Lietuvoje, kurių ledo arenos matmenys atitinka tarptautinius standartus ir olimpinių varžybų reikalavimus. II etape numatoma tęsti ledo rūmų plėtros darbus: statinio rekonstravimas, lauko inžinerinių tinklų ir sklypo sutvarkymas. Parengtas naujas investicijų projektas „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“.Projektą planuojama įgyvendinti, gavus finansavimą iš Valstybės investicijų programos (SB(VIP);

Paminklosauginių darbų vykdymas“ (02.01.07. priemonė).Puoselėjamos krašto etninės kultūros tradicijos ir paveldas, prižiūrimi ir tvarkomi kultūros paveldo objektai, šalinami pažeidimai, susidarę dėl gamtos veiksnių arba žmogaus veiksmų. Skatinant visuomenę domėtis kultūros paveldo vertybių išsaugojimu, kiekvienais metais rugsėjo mėnesį organizuojami Europos Tarybos programos „Europos paveldo dienos“ renginiai.

De Raesų ir Broel-Pliaterių šeimų koplyčios-mauzoliejaus interjero tvarkybos darbų projekto parengimas. Tikslas – parengti koplyčios interjero restauravimo darbų projektą, kuriuo vadovaujantis būtų sutvarkytas koplyčios vidus. Priemonė finansuojama Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis.

Kalninių Mijaugonių piliakalnio sutvarkymo ir pritaikymo lankymui darbų atlikimas. Tikslas – sutvarkyti piliakalnio teritoriją pritaikant lankymui ir apsaugant nuo neigiamo poveikio. Priemonė finansuojama Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis.

Piliakalnių želdinių tvarkymo darbai. Tikslas – sutvarkyti piliakalnių želdinius, gerinant paveldo objekto patrauklumą ir pasiekiamumą. Priemonė finansuojama Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis.

Europos paveldo dienų 2020 renginys. Tikslas – aktualizuoti vietos kultūros vertybes. Priemonė finansuojama Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis.

„Religinių bendruomenių rėmimas“ (02.01.09. priemonė) savivaldybėremia religinių bendruomenių veiklą ir iš dalies finansuoja Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių religinėms bendruomenėms priklausančių pastatų remonto darbus bei šių pastatų pritaikymą bendruomenės poreikiams. Kasmet savivaldybės biudžete numatomos lėšos Elektrėnų savivaldybės religinėms bendruomenėms remti. Religinių bendruomenių ūkinei veiklai planuojama skirti 40 000 Eur;

„Baseino rekonstrukcija“ (02.01.14. priemonė). Tikslas – atnaujinti vandens valymo sistemą, nuperkant ir sumontuojant naujus vandens filtrus. Projekto vertė – 50000 Eur.

„Buvusio ,,Vaikų pasaulio“ (atrakcionų ir pramogų parko) konversija į viešąją rekreacinę teritoriją (didinant teritorijos patrauklumą investicijoms ir verslo plėtrai)“ (02.01.15. priemonė). Tikslas –prisidėti prie gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo. Planuojama demontuoti buvusio atrakcionų parko įrenginius, sutvarkytoje teritorijoje įrengti inžinerinius tinklus, sutvarkyti kraštovaizdį ir želdynus, suremontuoti esamus privažiavimus, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, įrengti mažosios architektūros elementus, apšvietimą).Projekto vertė – 1 395 084 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 1 185 830 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 104 632 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos – 104 632 Eur;

„Sporto komplekso su 50 m baseino Draugystės g 20 Elektrėnuose rekonstrukcija“ (02.01.17 priemonė). Elektrėnų savivaldybės administracija planuoja rekonstruoti esamą sporto kompleksą su 50 m baseinu, siekdama kurti modernią sporto infrastruktūrą visuomenei. Planuojama projekto vertė – apie 3 mln. Eur, kuri apima statinio projektavimo paslaugas, komplekso rekonstrukcijos darbus ir infrastruktūros šalia pastato įrengimą. Projekto vertė – 3 492 177 Eur: valstybės biudžeto lėšos – 2 793 742 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos – 698 435 Eur;

„Turizmo maršruto Elektrėnai–Širvintos–Ukmergė informacinės infrastruktūros plėtra“ (02.01.18. priemonė). Tikslas – įgyvendinti projektą „Turizmo maršruto Elektrėnai–Širvintos–Ukmergė informacinės infrastruktūros plėtra“, siekiant užtikrinti turistų informuotumą apie maršrute esančius lankytinus objektus, pritaikyti maršruto objektų pažinimą regos negalią turintiems žmonėms. Planuojama įrengti ženklinimo infrastruktūros objektus. Elektrėnų savivaldybė dalyvauja partnerio teisėmis. Tris rajonus – Ukmergę, Širvintas ir Elektrėnus jungiančiame turizmo maršrute bus įrengta informatyvi kultūros ir gamtos paveldo objektų ženklinimo ir informacinės infrastruktūros sistema, kuri sudarys sąlygas lankytojams ir turistams lengvai orientuotis ir gauti visą reikalingą informaciją. Tikslas – užtikrinti turistų informuotumą bei pritaikyti maršrutą regos negalią turintiems žmonėms, bus įrengta atitinkama šio maršruto ženklinimo infrastruktūra. Projekto metu maršrute bus įrengti informaciniai kelio ženklai, krypties rodyklės, informaciniai stendai, neįgaliųjų informavimo priemonės – taktiliniai žemėlapiai bei taktilinės lankytinų objektų kopijos. Projekto vertė – 317068 Eur. Elektrėnų savivaldybei skirta 105689 Eur(Europos Sąjungos lėšos – 89836 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 15853Eur);

 

Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto kriterijus):

1. Įgyvendinamų projektų skaičius (2019 m. – 2, 2020 m. – 2);

2. Rekonstruotų ir naujai įrengtų pėsčiųjų takų ilgis, m (2019 m. –1169, 2020 m. –393);

3. Įrengtų informacinių stendų prie kapinių skaičius (2019 m. –0, 2020 m. – 1)

4. Sutvarkytų piliakalnių želdinių skaičius (2019 m. –3, 2020 m. – 4)

Tikslo vertinimo kriterijus (rezultato kriterijus):

1. Apgyvendintų turistų skaičius (2019 m. – 2 382, 2020 m. – 2 400);

2. Apgyvendinimo įstaigų skaičius (2019 m. – 25, 2020 m. – 26);

3. Paremtų religinių bendruomenių skaičius, vnt.(2019 m. –3, 2020 m. – 4).

 

Programos tikslas Vystyti kaimo plėtrą ir žemės ūkio veiklą Kodas 03

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Siekiant didinti savivaldybės ekonominį konkurencingumą, svarbu didelį dėmesį skirti kaimo bendruomenių veiklumui ir gyventojų verslumui skatinti bei įvairioms iniciatyvoms plėtotis, žemės ūkio našumui didinti, atlikti įvairius melioracijos darbus, vykdyti melioruotos žemės ir statinių priežiūrą. Bus siekiama vykdant 2 uždavinius.

1 uždavinys. Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti žemės ūkio veikla.

Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti šias priemones:

„Melioracijos statinių priežiūra“ (03.01.01 priemonė). Savivaldybė, siekdama užtikrinti valstybei nuosavybės teise priklausančių ir savivaldybei patikėjimo teise perduotų valdyti ir naudoti melioracijos statinių naudojimą ir apsaugą, organizuos melioracijos darbus (taip pat ir jų projektavimą, ekspertizes), vykdys melioruotos žemės ir statinių apskaitą, jų techninės būklės bei naudojimo priežiūrą, prireikus organizuos melioracijos statinių remonto darbus, taip gerins žemdirbystės sąlygas bei prisidės prie kaimo plėtros.

Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto kriterijus):

1. Rekonstruota griovių metrais (2019 m. – 2.500, 2020 m. – 2000);

2. Drenažo rinktuvo remontas (tūkst. Eur) (2019 m. –3,0, 2020 m. – 1,0).

2 uždavinys. Stiprinti kaimo bendruomenes, skatinti jų veiklos iniciatyvas ir bendradarbiavimą.

Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti priemonę:

„Bendruomeninės veiklos rėmimas“ (03.02.05. priemonė.);

„Laisvalaikio ir poilsio erdvės sukūrimas Gilučių kaime“ (03.02.07. priemonė). Tikslas – viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas vietos gyventojų poreikiams Gilučių kaime. Projekto metu bus įrengta lauko scena su apšvietimu ir elektros instaliacija, nupirkta ir įrengta vaikų žaidimų aikštelė, pėsčiųjų takas, bus įrengtas teritorijos apšvietimas, nupirkti mažosios architektūros elementai (suolai, šiukšliadėžės). Viešosioms teritorijoms šienauti bus nupirktas vejos pjovimo traktorius. Įgyvendinus projektą, jo poveikis bus ilgalaikis, o rezultatais vietos gyventojai naudosis neribotą laiką. Projekto tęstinumą užtikrins Elektrėnų savivaldybės administracija ir Gilučių seniūnija. Gilučių seniūnija rūpinsis infrastruktūros priežiūra, tvarkymu, šienavimu, kartu su vietos bendruomene organizuos veiklas ir renginius. Projekto vertė – 43 529 Eur: Europos Sąjungos lėšos – 37 000 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 6 529 Eur;

Uždavinio vertinimo kriterijus (produkto kriterijus)

1. Vykdomų projektų skaičius (2019 m. – 4, 2020 m. – 3);

2. Religinėms bendruomenėms remti skirta lėšų, Eur (2019 m. – 35 000, 2020 m. –40 000).

Tikslo vertinimo kriterijus (rezultato kriterijus):

1.Bendras deklaruotas žemės plotas, ha (2019 m. –20 618, 2020 m. – 19 500);

2. Ūkių skaičius (2019 m. –1 503, 2020 m. – 1520);

3. Melioracijos statinių priežiūrai ir remontui skirtos lėšos, Eur (2019 m. –41 000, 2020 m. – 41 000).

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Įgyvendinus programą, padidės vietos gyventojų bei įmonių verslumas, savivaldybės konkurencingumas, savivaldybės kaimo gyventojų ir ūkininkų pajamos, žemės ūkio subjektų kompetencija, suaktyvės miesto ir kaimo sanglauda bei alternatyvių veiklų plėtra kaime.

Rekonstruojant ir remontuojant melioracijos statinius ir vykdant einamuosius melioracijos darbus, bus pagerintas sausinimo sistemų funkcionavimas, pagerinta tvenkinių, tiltų, pralaidų, griovių, drenažo žiočių ir kitų statinių eksploatacinė būklė, žemdirbystės sąlygos.

Bus sukurti nauji turistų traukos objektai, sudarytos prielaidos aktyviam poilsiui, praplečiamos galimybės turistams susipažinti su Elektrėnų krašto gamtiniais ir kultūriniais ištekliais. Be to, bus sukurtos naujos šiuolaikinės turizmo rinkodaros priemonės, patogios naudoti ir lengvai pasiekiamos tiek vietos, tiek užsienio turistams, bus skatinamas vietinis ir atvykstamasis turizmas bei turizmo paslaugų verslo plėtra.

Bus plečiamas visuomenės akiratis apie kultūros paveldo objektus, sudaromos sąlygos pažintiniam objektų lankymui. Išsaugotos kultūros paveldo vertybės bus perduotos ateities kartoms kaip istorinis-kultūrinis palikimas.

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Savivaldybės biudžeto lėšos, lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, ES, valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.

 

Kita svarbi informacija

Su programa susijusios Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 metams (kodas SPP) priemonės:

 

Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Vykdymo terminas
1.1.1.1. Verslo subjektų rėmimas 2014–2020
1.1.1.2. Žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų naujai besikuriančioms verslo įmonėms taikymas;

Naujų įmonių steigimo rėmimas

2014–2020
1.1.1.3. Švietimo įstaigų skatinimas dalyvauti jaunimo verslumą ugdančiose iniciatyvose 2014–2020
1.1.1.4. Žemės sklypųsuformavimas investuotojams ir inžinerinės infrastuktūros pagerinimas 2014–2020
1.1.1.5. Pažintinių turų, informacinių renginių organizavimas, dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose 2014–2020
1.1.2.1. Verslo iniciatyvų, siekiančių nedarbo mažinimo tikslų, rėmimas,viešos ir privačios partnerystės skatinimas 2014–2020
1.1.2.3. Investuotojams patrauklios savivaldybės įvaizdžio formavimas 2014–2020
1.1.2.4. Verslo organizacijų iniciatyvų, prisidedančių prie viešosios infrastruktūros gerinimo, rėmimas 2014–2020
1.1.2.5. Viešbučio tipo paslaugų skatinimas 2014–2020
1.2.1.1. Kultūros paveldo objektų pritaikymas turizmui 2014–2020
1.2.1.2. Vandens išteklių pritaikymas rekreacijai, turizmui ir pramogoms 2014–2020
1.2.1.3. Viešosios autoturizmo infrastruktūros plėtra ir trasų žymėjimas be rekreacinių zonų įrengimas ir atnaujinimas 2014–2020
1.2.1.4. Sportinio, pramogų, vandens ir kitų rūšių turizmo objektų atnaujinimas ir plėtra 2014–2020
1.2.1.5. Elektrėnų marių akvatorijos statinių atnaujinimas ir pritaikymas turizmui ir sportui 2014–2020
1.2.1.6. Gamtos objektų / išteklių pritaikymas turizmui 2014–2020
1.2.1.7. Etnografinio Grabijolų kaimo pritaikymas turizmui 2014–2020
1.2.1.8. Archeologinių ir kitų reikalingų tyrimų atlikimas, techninių dokumentų parengimas 2014–2020
1.2.1.9. Elektrėnų marių pusiasalio pritaikymas visuomenės reikmėms 2014–2020
1.2.1.10. Turizmo informacinės infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas 2019–2020
1.2.2.1. Turizmo plėtros strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas 2019–2020
1.2.2.2. Turizmo aikštelių ženklinimas 2014–2020
1.2.2.3 Informacinių stendų įrengimas, žemėlapių ir kitų leidinių leidyba, filmų sukūrimas ir kita 2014–2020
1.2.2.4. Turizmo srities darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas 2014–2020
1.3.1.1. Melioracijos statinių įrengimas ir rekonstrukcija 2014–2020
1.3.1.2. Jaunųjų ūkininkų kūrimosi skatinimas 2014–2020
1.3.1.3. Profesinio mokymo ir informavimo apie žemės ūkį skatinimas 2014–2020
1.3.1.5. Kaimo bendruomenių ir kitų NVO kūrimosi skatinimas bei reikalingų sąlygų jų veiklai sudarymas 2014–2020
1.3.1.7. Esamų viešųjų pastatų modernizavimas, bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kaimo vietovėse gerinimas 2014–2020
1.3.1.8. Žemės ūkio subjektų rėmimas 2014–2020
2.4.3.1. Sporto objektų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra 2014–2020
2.4.3.2. Vandens sporto bazių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra 2014–2020
3.1.2.4. Projektinės dokumentacijos parengimas 2014–2020
3.3.1.3. Asbesto turinčių gaminių šalinimo iš aplinkos skatinimas 2014–2020
3.4.1.1. Bendrųjų planų rengimas ir atnaujinimas 2014–2020
3.4.1.2. Specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas 2014–2020
3.4.1.3. Elektrėnų savivaldybės geografinės informacinės sistemos – interneto svetainės (GIS) parengimas 2014–2020
3.4.2.3. Informacijos apie daugiabučių namų renovaciją viešinimas ir renovacijos skatinimas 2014–2020
3.4.2.4. Daugiabučių namų renovacija 2014–2020
3.4.2.5. Želdynų sutvarkymas 2014–2020
Su programa susiję Elektrėnų savivaldybės darnaus vystymosi politikos (kodas P4) uždaviniai:
4.1.1.1. Ieškoti lėšų smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programoms įgyvendinti iš tarptautinių rėmimo fondų (tarp jų ir ES struktūrinių fondų)
4.1.3.1. Sukurti Informavimo ir konsultavimo apie verslo galimybes sistemą savivaldybės ir valstybės mastu
4.1.3.3. Skatinti verslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimą
4.1.3.4. Ugdyti verslumą ir remti (suteikiant konsultacijas ar lengvatines sąlygas pradiniam verslui) smulkių ir vidutinių įmonių steigimą
4.1.3.5. Skatinti socialinių įmonių steigimą
4.1.4.2. Plėtoti tradicinius amatus
4.1.4.3. Plėtoti kaimo turizmą
4.1.4.4. Plėtoti ekologinį žemės ūkį
4.4.1.1. Numatyti ir paruošti teritorijas ūkio ir verslo plėtrai
4.4.1.2. Numatyti įrengti vietas paplūdimiams prie vandens telkinių

 

Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. V.TS–240 patvirtintas Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano atnaujinimas 2019–2020 metams, 2004 m. kovo 31 d. sprendimu TS – 67 patvirtinta Elektrėnų savivaldybės darnaus vystymosi politika.

 

Bendras (Nr. 6) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės Asignavimai 2019 m. Poreikis

2020 m.

Projektas 2021 m. Projektas  2022 m.
1. Lėšų poreikis:        
1.1. išlaidoms        
iš jų darbo užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti        
2. Finansavimo šaltiniai:        
2.1. savivaldybės lėšos (iš viso): 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1. savivaldybės biudžetas        
iš jo:        
        2.1.1.1. savivaldybės biudžeto lėšos SB
        2.1.1.2. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)
        2.1.1.3. gaunamųjų pajamų lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą) SB (SP)
        2.1.1.4. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB)
        2.1.1.5. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos investicijų projektams SB (VIP)
        2.1.1.6. savivaldybės biudžeto lėšos investicijų projektams bendrai finansuoti SB (BF)
        2.1.1.7. valstybės biudžeto lėšos LRVB (SB)
        2.1.1.8. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšos ES (SB)
        2.1.1.9. valstybės biudžeto dotacija investicijų projektams bendrai finansuoti LRVB (VIPA)
        2.1.1.10. vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti LAKD
2.1.2. skolintos lėšos P(K)
2.1.3. apyvartinių lėšų (n-1) metų likutis, iš jo:
        2.1.3.1. savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų (n-1) metų likutis SB(AL)
        2.1.3.2. savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos 1(-n) m. nepanaudotas likutis AA (AL)
        2.1.3.3. gaunamųjų pajamų 1(-n) m. nepanaudotas likutis SP (AL)
        2.1.3.4. skolintų lėšų 1(-n) m. nepanaudotas likutis P (AL)
2.2. kiti šaltiniai (iš viso):        
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos LRVB
2.2.3. Kiti finansavimo šaltiniai Kt
2.2.4. Užsienio valstybių UV

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijaus kodas 2019 m. faktas 2020 m. planas 2021 m. planas 2022 m. planas
1 STRATEGINIS TIKSLAS. Užtikrinti, kad  Elektrėnų savivaldybės bendruomenė būtų aktyvi, draugiška aplinkai ir socialiai  saugi
Efekto:
Migracijos saldo, žm. E-01-01 103 110 105 100
Veikiančių kaimo bendruomenių skaičius E-01-02 30 31 32 33
Praktikuojančių gydytojų skaičius Elektrėnų savivaldybėje 10 000 gyv. E-01-03 23 23 23 23
Elektrėnų savivaldybės gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metais) E-01-04 74 74 75 75,6
Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų E-01-05 6,2 6 5,8 5,6
2 STRATEGINIS TIKSLAS. Kryptingai ir nepažeidžiant darniosios plėtros principų didinti Elektrėnų savivaldybės konkurencingumą
Efekto:
Veikiančių ūkio subjektų skaičius Elektrėnų savivaldybėje E-02-01 477 480 485 485
SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA (Nr. 01)
01 tikslas. Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbą
Rezultato:
Registruotų skundų savivaldybės administracijoje skaičius R-01-01-01 10 8 7 6
Atliktų vidaus auditų skaičius R-01-01-02 8 7 7 7
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų, vertinimų, teiktų ataskaitų ir išvadų Savivaldybės tarybai, išnagrinėtų skundų skaičius* R-01-01-03 8 7 7 7
Finansinių įsipareigojimų vykdymas, proc. R-01-01-04 100 100 100 100
Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius R-01-01-05 675 750 800 800
Asmenų apklausų skaičius R-01-01-06 5 5 6 6
Savivaldybės užimtumo didinimo programos lėšų panaudojimas, tūkst. Eur R-01-01-07 41,49 50 65 70
Lėšų, skirtų Užimtumo didinimo programai įgyvendinti, panaudojimo efektyvumas (procentais) R-01-01-08 100 100 100 100
01.01 uždavinys. Sudaryti sąlygas savivaldybės funkcijoms vykdyti
Produkto:
Tarybos posėdžių skaičius P-01-01-01-01 12 11 11 11
Surengtų viešųjų pirkimų skaičius P-01-01-01-02 134 200 210 210
Išduotų veiklos licencijų ir leidimų skaičius P-01-01-01-03 55 10 20 30
Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius P-01-01-01-04 450 400 400 400
Išduotų archyvinių pažymų skaičius P-01-01-01-05 180 150 140 130
Atlikti įstaigų patikrinimai valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės klausimais P-01-01-01-06 4 4 5 5
Pasirašomų ir įgyvendinamų užimtumo didinimo programų su darbdaviais sutarčių skaičius P-01-01-01-07 8 9 10 10
Suderintų topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų skaičius P-01-01-01-08 1850 1500 1500 1500
Suteiktų adresų skaičius P-01-01-01-09 510 500 500 500
01.02 uždavinys.Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti, eksploatuoti ir valdyti savivaldybės turtą
Savivaldybės turto išlaikymo išlaidų padengimas, proc. P-01-01-02-01 100 100 100 100
01.03 uždavinys. Įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei sudaryti galimybę finansuoti  iš anksto negalimas suplanuoti išlaidas
Produkto:
Grąžinta paskolų, tūkst. Eur P-01-01-03-01 610,3 596,7 646,2 577,9
Sumokėta palūkanų, tūkst. Eur P-01-01-03-02 105,6 56,93 49 40,6
Mero fondas, tūkst. Eur P-01-01-03-03 11,15 15,8 16 16
01.04 uždavinys. Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis naujausiais vadybos principais
Produkto:
Pasirašytų naujų tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių ir susitarimų skaičius P-01-01-04-01 1 1 1 1
Organizuotų įvairių dvišalių pažintinių, gerosios patirties perėmimo vizitų P-01-01-04-02 13 10 10 10
Atliktos elektroninės apklausos ir įvertinta administracinė našta besikreipiantiems į Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius dėl administracinių paslaugų suteikimo P-01-01-04-03 2 2 3 3
Kaimo VVG strategijose dalyvaujančių bendruomenių ir kitų organizacijų, gavusių finansinę paramą, skaičius P-01-01-04-04 14 8 10 10
Miesto VVG strategijose dalyvaujančių bendruomenių ir kitų organizacijų, gavusių finansinę paramą, skaičius P-01-01-04-05 0 5 3 3
ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (Nr. 02)
01 tikslas. Sudaryti galimybes gauti aukštos kokybės švietimo ir ugdymo paslaugas pagal savivaldybės gyventojų gebėjimus ir poreikius
Rezultato:
Išlaikiusių brandos egzaminus mokinių dalis (proc.) pagal egzaminų tipus: valstybiniai egzaminai (VBE), mokykliniai egzaminai (MBE) (pagrindinėje sesijoje) R-02-01-01 VBE 87,48
MBE 91,92
VBE 89
MBE 92
VBE 90
MBE 93
VBE 91
MBE 94
Išlaikiusių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus mokinių dalis, proc. R-02-01-02 71,84 75 80 80
Kartojančių kursą (pirmą, antrą kartą) mokinių dalis, proc. R-02-01-03 0,3 0,3 0,3 0,3
5–12 klasių mokinių pažangumas, proc. R-02-01-04 34 – gerai ir l. gerai,
1,7 – prastai
35 – gerai ir l. gerai,
1 – prastai
35 – gerai ir l. gerai,
1 – prastai
35 – gerai ir l. gerai,
1 – prastai
Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo mokyklas, dalis nuo savivaldybės mokyklų bendro mokinių skaičiaus, proc. R-02-01-05 41 41 42 43
Vienam mokytojui vidutiniškai tenkantis kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius per metus R-02-01-06 4 4 4 4
Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro savivaldybės pedagogų skaičiaus, proc. R-02-01-07 90 90 90 90
Specialiąją pedagoginę pagalbą gavusių mokinių dalis nuo bendro savivaldybės specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus švietimo įstaigų duomenimis, proc. R-02-01-08 84,9 83,7 82,5 82,5
Logopedo pagalbą gavusių mokinių dalis nuo bendro savivaldybės specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus švietimo įstaigų duomenimis, proc. R-02-01-09 56,6 60,7 60,7 60,7
Psichologinę pagalbą gavusių mokinių dalis nuo bendro savivaldybės specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus švietimo įstaigų duomenimis, proc. R-02-01-10 69,6 46,3 45 45
Socialinę pagalbą gavusių mokinių dalis nuo bendro savivaldybės specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus švietimo įstaigų duomenimis, proc. R-02-01-11 99,1 96,7 96 95
Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo bei gabių vaikų ir jaunimo ugdymo rėmimo programų projektams remti skirta lėšų, Eur R-02-01-12 11000 15000 15000 15000
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos projektams remti skirta lėšų, Eur R-02-01-13 7500 7500 7500 7500
01.01 uždavinys. Užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams
Produkto:
Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius P-02-01-01-01 932 941 945 945
Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius P-02-01-01-02 244 240 250 250
Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, skaičius P-02-01-01-03 976 978 980 980
Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skaičius P-02-01-01-04 1311 1311 1320 1330
Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, skaičius P-02-01-01-05 321 321 340 350
Elektrėnų savivaldybės meno mokyklas ir sporto centrą lankančių mokinių skaičius P-02-01-01-06 1070 1070 1100 1150
Specialiąją pedagoginę ir specialiąją, psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų etatų skaičius P-02-01-01-08 48,6 47,5 47 47
Vaikų/mokinių, kuriems PPT buvo atliktas specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas ir paskirta švietimo pagalba, skaičius P-02-01-01-09 70 70 70 70
Vaikų/mokinių, kuriems PPT suteikta specialioji pedagoginė (specialiojo pedagogo, logopedo) pagalba, skaičius P-02-01-01-10 25 25 25 25
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, kuriems PPT buvo parengtos pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų pritaikymo pažymos, skaičius P-02-01-01-11 9 7 7 7
Pavėžėjamų į mokyklą mokinių skaičius P-02-01-01-12 899 838 840 845
Mokykliniais autobusais pavėžėjamų į mokyklą mokinių skaičius P-02-01-01-13 368 421 420 420
Mokytojams ir švietimo pagalbą teikiantiems specialistams organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius P-02-01-01-14 100 100 100 100
Dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų skaičius P-02-01-01-15 380 380 390 390
Organizuotų neformalaus suaugusiųjų švietimo renginių P-02-01-01-16 40 40 50 50
Neformalaus suaugusiųjų švietimo renginius lankančių asmenų skaičius P-02-01-01-17 80 65 65 65
Iš dalies finansuotų neformalaus suaugusiųjų švietimo programų skaičius P-02-01-01-18 12 5 5 5
Iš dalies finansuotų vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo bei gabių vaikų ir jaunimo ugdymo rėmimo programų projektų skaičius P-02-01-01-19 25 25 26 27
01.02 uždavinys. Gerinti teikiamų švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę
Produkto:
Modernizuotų ir/arba renovuotų švietimo įstaigų skaičius P-02-01-02-01 4 4 2 2
01.03 uždavinys. Užtikrinti jaunimo politikos įgyvendinimą
Produkto:
Iš dalies finansuotų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų skaičius P-02-01-03-01 7 6 7 8
Veikiančių įsisteigusių jaunimo organizacijų skaičius P-02-01-03-02 9 10 11 11
Veikiančių atvirų jaunimo erdvių skaičius P-02-01-03-03 4 5 6 6
Atviras jaunimo erdves lankančių jaunų žmonių (14–29 m. amžiaus) P-02-01-03-04 320 350 350 360
Veikiančių atvirų jaunimo centrų skaičius P-02-01-03-05 1 1 2 2
Akredituotų jaunimo savanorius priimančių organizacijų skaičius P-02-01-03-06 3 3 4 5
Savanorišką veiklą atliekančių jaunų žmonių skaičius P-02-01-03-07 20 30 35 40
Įvykusių savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžių skaičius P-02-01-03-08 7 7 8 8
Įsidarbinusių jaunuolių skaičius P-02-01-03-09 28 30 35 35
SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (Nr. 03)
01 tikslas. Didinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją
Rezultato:
Patenkintas socialinės paramos gavėjų paramos poreikis, proc. R-03-01-01 99 99 99 99
Socialinių paslaugų rūšių įvairovės padidėjimas, vnt. R-03-01-02 23 25 26 27
Finansuotų NVO projektų skaičius R-03-01-03 16 16 17 18
Įgyvendinus Užimtumo didinimo programą, darbdavių įdarbinti asmenys R-03-01-04 2 2 3 4
01.01 uždavinys. Teikti socialinę paramą pinigais ir natūra
Produkto:
Socialinės paramos pinigais ir natūra gavėjų skaičius P-03-01-01-01 9400 9450 9455 9460
Pritaikytų neįgaliesiems žmonėms būstų skaičius P-03-01-01-02 7 6 3 3
Naujai pastatytų ir įsigytų socialinių būstų skaičius P-03-01-01-03 5 0 1 2
Socialinės rizikos šeimų, kurioms suteiktos socialinės paslaugos, skaičius P-03-01-01-04 178 170 165 160
Išmokų vaikams gavėjų skaičius P-03-01-01-05 4546 4425 4500 4550
Moksleivių, kuriems teikiama socialinė parama, skaičius P-03-01-01-06 446 890 890 890
Asmenų, gavusių paramą mirties atveju, skaičius P-03-01-01-07 335 365 365 365
Asmenų, gavusių paramą palaikų parvežimui mirties atveju, skaičius P-03-01-01-08 4 4 3 3
Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius P-03-01-01-09 683 685 690 690
Šildymo išlaidų, geriamojo ir karšto vandens kompensacijų gavėjų skaičius P-03-01-01-10 1379 1400 1500 1500
Kredito ir palūkanų gavėjų skaičius P-03-01-01-11 73 90 90 90
Socialinių pašalpų gavėjų skaičius P-03-01-01-12 714 730 750 750
Vienkartinės socialinės paramos gavėjų skaičius P-03-01-01-13 181 190 190 200
Išmokų globėjams gavėjų skaičius P-03-01-01-14 13 15 20 20
01.02 uždavinys. Plėtoti teikiamas socialines paslaugas
Produkto:
Patenkinta prašymų paslaugoms, proc. P-03-01-02-01 99 99 99 99
Socialinių darbuotojų, jų padėjėjų, pakėlusių kvalifikaciją, skaičius P-03-01-02-02 130 130 110 110
Asmenų, kuriems suteiktos socialinės paslaugos Elektrėnų socialinės globos namuose, skaičius P-03-01-02-03 124 140 170 170
Socialinių paslaugų gavėjų Elektrėnų socialinių paslaugų centre skaičius P-03-01-02-05 1620 1620 1695 1695
Asmenų, kuriems suteiktos socialinės paslaugos Elektrėnų šeimos namuose, skaičius P-03-01-02-06 91 103 75 75
Asmenų, kuriems suteiktos socialinės globos paslaugos valstybiniuose (nevyriausybiniuose) socialinės globos namuose, skaičius P-03-01-02-07 25 22 23 23
Neveiksnių asmenų, kuriems nustatyta globa ir paskirtas globėjas, skaičius P-03-01-02-09 48 48 48 48
01.03 uždavinys. Gerinti socialinės paramos įstaigų infrastruktūrą
Produkto:
Įrengtų socialinių paslaugų įstaigų skaičius P-03-01-03-01 2 1 1 1
Rekonstruotų/įrengtų socialinių būstų skaičius P-03-01-03-02 5 1 2 2
Nupirktų socialinių būstų skaičius P-03-01-03-03 6 0 1 2
01.04 uždavinys. Padėti bedarbiams grįžti į darbo rinką
Produkto:
Žmonių, dirbusių viešuosius darbus ir dalyvavusių užimtumo didinimo programoje, skaičius P-03-01-04-01 14 15 20 20
SVEIKOS, SAUGIOS IR ŠVARIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS KŪRIMO PROGRAMA (Nr. 04)
01 tikslas. Stiprinti savivaldybės gyventojų sveikatą
Rezultato:
Įgyvendintų sveikatos investicijų projektų skaičius R-04-01-01 2 2 2 2
Skirtas finansavimas visuomenės sveikatos priežiūros programoms, tūkst. Eur R-04-01-02 31 32 33 34
Gydytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų R-04-01-03 23 23 23 23
Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui R-04-01-04 6 6 6 6
01.01 uždavinys. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą
Produkto:
Vykdomų (finansuotų) visuomenės sveikatos priežiūros programų skaičius P-04-01-01-01 19 22 23 24
Ugdymo įstaigų, kuriose vykdoma visuomenės sveikatos priežiūra, skaičius P-04-01-01-02 14 14 14 14
Mokinių, dalyvavusių sveikatinimo veikloje, skaičius P-04-01-01-03 3845 3737 3750 3770
Visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai P-04-01-01-04 51 51 51 51
Asmenų, dalyvavusių sveikos gyvensenos skatinimo projekto veiklose, skaičius P-04-01-01-05 900 1000 1000 1000
01.02 uždavinys. Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
Produkto:
Atnaujintų ir modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų skaičius P-04-01-02-01 3 3 1 1
Asmenų, kuriems kompensuotas dantų protezavimas, skaičius P-04-01-02-02 140 140 150 150
Asmenų, gavusių trumpo gydymo (DOTS) paslaugą, skaičius P-04-01-02-03 7 5 6 7
Savivaldybės biudžeto lėšomis dalinę kelionės išlaidų kompensaciją gavusių specialistų P-04-01-02-04 79 75 75 75
Jaunų sveikatos priežiūros specialistų, sudariusių darbo sutartis, skaičius P-04-01-02-05 6 6 6 6
02 tikslas. Saugoti ir puoselėti natūralią gamtą
Rezultato:
Nuotekų, kurias reikia valyti, išvalymas iki normos, proc. R-04-02-01 100 100 100 100
02.01 uždavinys. Vykdyti prevencijos priemones siekiant išvengti žalos aplinkai
Produkto:
Vykdomų prevencinių priemonių skaičius P-04-02-01-01 0 2 1 1
02.02 uždavinys. Projektuoti, statyti, rekonstruoti ir eksploatuoti gamtosauginius objektus
Produkto:
Įgyvendintų projektų skaičius P-04-02-02-01 2 1 1 1
Įrengtų VGĮ/NVĮ skaičius P-04-02-02-02 1 1 2 2
02.03 uždavinys. Kompensuoti padarytą gamtai žalą ir pašalinti aplinkos taršos šaltinius
Produkto:
Komunalinių atliekų kiekis, pristatytas į MBA (mechaninis biologinis apdorojimas) P-04-02-03-01 5500 5500 5500 5500
Vandens telkinių pakrančių tvarkymas ir priežiūra, tūkst. Eur P-04-02-03-02 21 14 15 15
Įrengtų komunalinių atliekų aikštelių skaičius P-04-02-03-03 2 53 2 2
Visuomenės informavimo priemonių skaičius P-04-02-03-04 1 1 2 2
03 tikslas. Didinti asmens ir visuomenės saugumą savivaldybėje
Rezultato:
Įgyvendintų transporto infrastruktūros investicijų projektų skaičius R-04-03-01 3 5 3 3
Įgyvendintų gatvių apšvietimo infrastruktūros investicijų projektų skaičius R-04-03-02 2 2 3 3
Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius R-04-03-03 234 240 230 220
Ištirtų nusikalstamų veikų skaičius R-04-03-04 102 120 130 150
03.01 uždavinys. Prižiūrėti ir plėtoti didinančią saugumą savivaldybėje susisiekimo infrastruktūrą (Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).
Produkto:
Prižiūrima vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga, m2 P-04-03-01-01 11436 10000 9000 9000
Prižiūrima vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga, km P-04-03-01-02 1163 1000 1000 1000
Įrengta naujų/rekonstruota kelių, km P-04-03-01-03 1,4 1 1 1
Įdiegtų saugaus eismo priemonių skaičius P-04-03-01-04 1 2 2 2
Įrengtų kelio ženklų ir eismo saugumo priemonių skaičius P-04-03-01-05 56 20 20 20
03.02 uždavinys. Prižiūrėti ir plėtoti didinančią saugumą savivaldybėje gatvių apšvietimo infrastruktūrą
Produkto:
Skirta lėšų, tūkst. Eur P-04-03-02-01 314 440,5 450 450
Apšviestų gatvių ilgis, km P-04-03-02-02 3,6 4 5 5
03.03 uždavinys. Palaikyti viešąją tvarką savivaldybėje siekiant didesnio asmens ir visuomenės saugumo
Produkto:
Vykdomų prevencinių projektų skaičius, vnt. P-04-03-03-01 0 2 1 1
Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veikiančių vaizdo stebėjimo kamerų skaičius P-04-03-03-02 39 42 42 42
KULTŪROS VEIKLOS IR SPORTO PLĖTOJIMO PROGRAMA (Nr. 05)
01 tikslas. Skatinti kultūrinę ir sportinę veiklą savivaldybėje
Rezultato:
Kultūros renginių skaičius R-05-01-01 255 310 320 330
Sporto renginių skaičius R-05-01-02 200 200 210 220
Savivaldybės komandų, dalyvavusių šalies ir tarptautinėse varžybose, skaičius R-05-01-03 25 25 25 25
Savivaldybės sportininkų, dalyvavusių šalies ir tarptautinėse varžybose, skaičius R-05-01-04 500 500 500 500
Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuotų renginių skaičius R-05-01-05 940 980 990 1000
Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus organizuotų renginių skaičius R-05-01-06 22 22 22 22
01.01 uždavinys. Skatinti profesionaliojo ir mėgėjiško meno plėtrą
Produkto:
Elektrėnų kultūros centre organizuotų renginių skaičius P-05-01-01-01 160 200 200 210
Elektrėnų kultūros centre organizuotų profesionalių atlikėjų renginių skaičius P-05-01-01-02 19 15 20 20
Elektrėnų kultūros centre veikiančių mėgėjų meno kolektyvų skaičius P-05-01-01-03 24 24 25 25
Elektrėnų kultūros centre veikiančių mėgėjų meno kolektyvų narių skaičius P-05-01-01-04 300 300 310 310
Vievio kultūros centre organizuotų renginių skaičius P-05-01-01-05 95 110 110 110
Vievio kultūros centre organizuotų profesionalių atlikėjų renginių skaičius P-05-01-01-06 12 12 13 13
Vievio kultūros centre veikiančių mėgėjų meno kolektyvų skaičius P-05-01-01-07 11 11 12 13
Vievio kultūros centre veikiančių mėgėjų meno kolektyvų narių skaičius P-05-01-01-08 210 180 180 180
Paremtų kultūros projektų skaičius P-05-01-01-09 21 22 23 24
01.02 uždavinys.Užtikrinti viešą prieigą prie visų informacijos sluoksnių visų amžiaus grupių žmonėms
Produkto:
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos fondo apyvartos rodiklis P-05-01-02-01 1,12 1,12 1,13 1,13
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos fondo dokumentų skaičius, tenkantis vienam savivaldybės gyventojui P-05-01-02-02 7,14 7,15 7,15 7,15
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos fondo dokumentų skaičius vienam skaitytojui P-05-01-02-03 20,4 20,4 20,5 20,5
Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje išduotų dokumentų vienam skaitytojui skaičius (skaitomumas) P-05-01-02-04 22 22 22,2 22,2
Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje kiekvieno skaitytojo apsilankymų skaičius (lankomumas) P-05-01-02-05 16 16 16,5 16,5
Visi užsiregistravę ir gavę slaptažodį Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojai, skaičius P-05-01-02-06 10 10 11 11
Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje interneto paslaugomis besinaudojusių vartotojų skaičius P-05-01-02-07 1740 1800 1800 1800
Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuotų renginių skaičius P-05-01-02-08 940 980 980 980
01.03 uždavinys. Stiprinti savivaldybės gyventojų kultūrinį-literatūrinį identitetą
Produkto:
Organizuotų edukacinių renginių skaičius P-05-01-03-01 22 23 23 24
Organizuotų tautodailės parodų skaičius P-05-01-03-02 2 2 2 2
01.04 uždavinys. Užtikrinti gyventojų sveikatingumo priemonių ir Lietuvos bei tarptautinių sporto renginių vykdymą
Produkto:
Paremta sporto klubų veiklos projektų, vnt. P-05-01-04-01 43 40 45 45
Lankytojų, pasinaudojusių baseino paslaugomis, skaičius P-05-01-04-02 13500 14000 14000 14200
Lankytojų, pasinaudojusių pirčių paslaugomis, skaičius P-05-01-04-03 6000 6000 6100 6200
Organizuotų plaukimo varžybų skaičius P-05-01-04-04 80 80 80 80
Lankytojų, čiuožiančių ledo rūmuose, skaičius P-05-01-04-05 7400 7000 7050 7100
Ledo ritulio varžybų skaičius P-05-01-04-06 173 150 150 150
01.05 uždavinys. Prižiūrėti ir vystyti savivaldybės kultūros ir sporto infrastruktūrą
Produkto:
Įgyvendintų projektų skaičius R-05-01-05-01 1 1 1 1
VERSLO IR TURIZMO PLĖTROS BEI ŽEMĖS ŪKIO KONKURENCINGUMO SKATINIMO PROGRAMA (Nr. 06)
01 tikslas. Sudaryti palankias sąlygas investicijoms pritraukti į savivaldybę ir gyventojų verslumui plėtoti
Rezultato:
Tiesioginės investicijos, vidutiniškai tenkančios vienam paramos prašančiam smulkaus verslo subjektui, Eur R-06-01-01 900 1000 1100 1200
Suteiktų nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų skaičius juridiniams asmenims R-06-01-02 1 2 3 3
01.01 uždavinys. Parengti teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, reikalingus savivaldybės infrastruktūros plėtrai
Produkto:
Parengta investicijų, techninių projektų, vnt. P-06-01-01-01 5./5 2./4 1./2 1./2
Išduotų statybos leidimų ir pritarimų skaičius, vnt. P-06-01-01-02 112 110 120 120
Parengtų detaliųjų ir specialiųjų planų skaičius, vnt. P-06-01-01-03 1 0 1 1
Parengtų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius, vnt. P-06-01-01-04 15 10 11 12
Suderintų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų ir detaliųjų planų) skaičius, vnt. P-06-01-01-05 85 85 85 85
Modernizuota (renovuota) daugiabučių namų P-06-01-01-06 3 2 3 4
01.02 uždavinys. Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektų steigimąsi ir plėtrą
Gavusių paramą iš Smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos verslo subjektų skaičius P-06-01-02-01 50 45 45 45
Smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programai skirta parama eurais P-06-01-02-02 45000 60000 65000 65000
Suteiktos nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatos juridiniams asmenims Eur P-06-01-02-03 1296 1000 1000 1000
02 tikslas. Sudaryti palankias sąlygas turizmo plėtrai
Rezultato:
Apgyvendintų turistų skaičius R-06-02-01 2382 2400 2420 2450
Apgyvendinimo įstaigų skaičius R-06-02-02 25 26 27 28
Paremtų religinių bendruomenių skaičius, vnt. R-06-02-03 3 4 5 5
02.01 uždavinys. Plėtoti pramogų ir sportinio turizmo infrastruktūrą
Produkto:
Įgyvendinamų projektų skaičius R-06-02-01-01 2 2 1 1
Rekonstruotų ir naujai įrengtų pėsčiųjų takų ilgis, m R-06-02-01-02 1169 393 300 400
Įrengtų informacinių stendų prie kapinių skaičius R-06-02-01-03 0 1 2 3
Sutvarkytų piliakalnių želdinių skaičius R-06-02-01-04 3 4 4 4
03 tikslas. Vystyti kaimo plėtrą ir žemės ūkio veiklą
Rezultato:
Bendras deklaruotas žemės plotas, ha R-06-03-01 20618 19500 16000 16000
Ūkių skaičius R-06-03-02 1503 1520 1633 1633
Melioracijos statinių priežiūrai ir remontui skirtos lėšos, Eur R-06-03-03 41000 41000 30000 30000
03.01 uždavinys. Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti žemės ūkio veikla.
Produkto:
Rekonstruota griovių metrais R-06-03-01-01 2500 2000 2500 2500
Drenažo rinktuvo remontas (tūkst. Eur) R-06-03-01-02 3 1 3,6 3,6
03.02 uždavinys. Stiprinti kaimo bendruomenes, skatinti jų veiklos iniciatyvas ir bendradarbiavimą
Produkto:
Vykdomų projektų skaičius P-06-03-02-01 4 3 3 3
Religinėms bendruomenėms remti skirta lėšų, Eur P-06-03-02-02 35000 40000 42000 42000
** – vertinimo kriterijai nebuvo planuoti
* – nuo 2019 m. keitėsi vertininmo kriterijaus pavadinimas

Pabaiga

Related posts