BŪTIS / IŠMINTIS – DIRST: AR VYRAS / ŽMONA – NUOSAVYBĖ? (Lietuvių, rusų, anglų kalba) # 2020 – 05 – 22

BŪTIS / IŠMINTIS

DIRST: AR VYRAS / ŽMONA –

NUOSAVYBĖ

ВЗГЛЯД: МУЖ / ЖЕНА –

СОБСТВЕННОСТЬ? 

LOOK: HUSBAND / WIFE – PROPERTY?

Šaltinis:  tradicinių vertybių tinklalapis „Šeima Ir Namai / сайт традиционных ценностей „Семья И  Дом“ / website of traditional values „Family And Home“

Portale paskelbta 2020 – 05 – 22  /  в портале опубликовано 22 – 05 – 2020 /  published in the portal 2020 – 05 – 22 

♣♣

Mano vyras / žmona – mano nuosavybė

2020 – 05 – 15

Savo praktikoje labai dažnai susiduriu su reiškiniu, kai santykius šeimoje sutuoktiniai grindžia savininkiškumu. Ne, kalba eina ne apie namus, automobilius ar kitą turtą. Nuosavybe laikomas vyras arba ja tampa žmona. Kai kurių sutuoktinių pasąmonėje jau iš anksto užprogramuota, kad vesti/ištekėti yra tolygu nusipirkti partnerį, įsigyti jį kaip nuosavybę. O aš pats/pati, atitinkamai, pardaviau jam save, savo kūną ir kitas šeimoje reikalingas funkcijas.

Labai daug šeimų būtent taip ir gyvena. Taip, yra meilė, kuri ir suartino du žmones. Paskui jie nutarė sukurti šeimą, gyventi kartu ir susilaukti vaikų. Bet jeigu pasąmonėje slypi savininkiškumo mina, ji anksčiau ar vėliau sprogs ir sunaikins visus santykius arba pavers juos visiškai tuščiu ir beprasmišku dviejų susvetimėjusių žmonių gyvenimu po vienu stogu.

Praėjus kokiems 5 ar 10-čiai metų nuo santuokos, kai jau yra vaikų, išoriškas meilės jausmas šiek tiek priblėsta, o tiksliau, meilė transformuojasi į kitą formą. Tokiais naujais santykiais vertėtų pasimėgauti, jie gali suteikti daug džiaugsmo – paprasto, ramaus, gyvenimiško džiaugsmo. O kaip gi su savininkiškumu? Šeimose, kur jis viešpatauja, šiuo periodu savininkiškumas suveši visu gražumu. “Kur eini? Kas per draugai? Kuo jūs ten užsiimsite? Kiek galima kiurksoti prie kompiuterio? Tu man visai nerodai dėmesio…” Maždaug tą patį, su tam tikrais niuansais, galima išgirsti ir iš vyrų. Tiesiai lyg ir nepasakoma, tačiau turima galvoje, kad tu esi mano nuosavybė ir be mano leidimo praktiškai nieko negali daryti. Kitas variantas – maloningas leidimas, kurį savininkė ir valdovė teikiasi suteikti savo “inventoriui” “Na gerai, kapstykis tame savo garaže, tik žiūrėk, kad jokio alaus!” Arba: “Na, gerai, gali važiuoti į žvejybą su draugais, bet kad be moterų!”

Net į galvą nešauna mintis, kad kitas žmogus turi teisę į asmeninį gyvenimą, pomėgius, hobį. Viskas griežtai kontroliuojama. Galbūt kiek ir sutirštinau spalvas, tačiau tokių dalykų pasitaiko praktiškai visose šeimose.

Vyras turi pomėgį. Iš pradžių žmona tikrina. Jeigu egzaminas išlaikytas – gerai, tegu sau daro, jeigu jam taip norisi. Jei moteriai veikla pasirodo įtartina, prasideda aktyvus pasipriešinimas. Scenos, skandalai, pavydas, namuose tiek daug darbo, viską ant savo kupros tempiu, o tu kažkur šlaistaisi… Vyras nebeįsileidžiamas į lovą…

Sutuoktiniams net į galvą nešauna pasikalbėti, paanalizuoti, kas negerai su šeimyniniu gyvenimu, ką mes abu darome tokio, kad pradėjo trūkti švelnumo, intymumo, artumo, viso to, ko labai norisi ir ko galiausiai imame ieškoti už šeimos ribų.

Kodėl taip nutinka? Savininkiškų santykių pagrindą sudaro baimė. Giluminė, protu kartais aiškiai nesuvokiama, pasąmonėje slypinti baimė. Baimė, kad esu nepilnavertė moteris, pernelyg stora ar plona, liksiu netekėjusi ar kažkas panašaus. Šitą baimę trumpam nuslopina vyras, šeima, tačiau vidinis nepilnavertiškumo pojūtis galiausiai vis tiek išlenda į paviršių.

Moterys ir vyrai, kurie žino savo vertę, nejaučia poreikio vis iš naujo ir iš naujo įsitikinti, kad jie vis dar vertingi. Tokie žmonės kuria santykius, pagrįstus abipuse meile ir pagarba. Jie su džiaugsmu dovanoja artumą ir dėmesį. Ir jei visgi kyla problemų su santykiais, tai jie visiškai pajėgūs apie tai pasakyti, kartu viską aptarti, o kraštutiniu atveju taikiai išsiskirti. Be skandalų, vaikų dalybų per teismus, išsaugodami orumą ir geranoriškus santykius.

Tačiau dažniausiai viskas baigiasi kaltinimais ir skandalais. Užuot padirbėję su savimi, su savo nepilnavertiškumo jausmu, žmonės kaltina kitus. O gyvenimas juos ir toliau mokys. Pakankamai skaudžiai.

Šeima Ir Namai

tradicinių vertybių tinklapis

Мой муж / моя жена – моя собственность?

В своей практике часто встречаюсь с таким явлением, когда отношения в семье строятся на отношениях собственности. Нет, это не недвижимость, автомобиль и тому подобное. Собственностью выступает муж или жена. В подсознании некоторых супругов уже заложено, что раз я вышла замуж, я купила своего мужа. В свою очередь, я продала себя, свое тело. Может это и жестковато звучит, но часто именно так и строятся отношения. Или в некоторой части. Да, есть любовь, она и сблизила двух людей, они решили создать семью, чтобы жить вместе и иметь совместных детей. Но вот если есть эти подленькие отношения собственности, рано или поздно они разрушают семью или выхолащивают ее до совместного проживания.

Где-то после 5-10 лет совместной жизни, когда уже есть ребенок, а то и два, чувства любви внешне немного притухают, а может просто переходят в новую форму. Стоит наслаждаться этими отношениями, они приносят много радости, такой спокойной. А что же отношения собственности? А там где они основные, начинают вылезать во всей красе. “Куда ты пошел? Что за твои такие друзья? Чем вы там будете заниматься? Что ты сидишь целый день за компьютером? Ты мне мало внимания уделяешь.” Тоже самое только в другом направлении можно услышать и от мужей. Прямо вроде и не говорится, но подразумевается, что ты моя собственность и без моего разрешения ничего делать не можешь. “Ладно, покопайся в машине в гараже, только смотри, чтобы трезвый”. “Хорошо, можешь съездить на ночевку с друзьями на рыбалку, но чтобы без женщин”.

То, что другой человек имеет право на свою личную жизнь, свои увлечения, хобби, даже и не подразумевается. Только под контролем. Я может и сгущаю краски, но это присутствует во многих семьях.

Что же происходит, когда вдруг возникает нарушение. У супруга появляется увлечение как занятие. Сначала идет проверка, если прошел проверку, ладно пускай. Если не прошел проверку, начинается активное противостояние. Закатываются сцены ревности под видом, что дома много работы, я все на себе тащу. Супруг лишается доступа к телу.

А если происходит супружеская измена, увлечение женщиной (или мужчиной у жены), тогда происходит что-то страшное, человек действительно переживает трагедию. Это для него большая травма, что-то вроде смерти близкого человека, крах всей жизни.

К сожалению, именно так. Вместо того, чтобы проанализировать, что в нашей семейной жизни стало не так, что мы оба делаем такое, что нам не хватает той нежности, интимности, близости, которой нам хочется и мы ее находим у другого человека.

Почему так происходит? В основе отношений собственности лежит страх. Страх глубинный, который зачастую и не осознается. Страх, что я неполноценная, слишком толстая, худая, останусь не замужем и тому подобное. И этот страх на время затыкается супругом. Но ощущение внутренней неполноценности все равно вылезет.

Есть еще и родовой страх. Не так далеко были войны, когда мужчин просто убивали и их не было. Многие женщины оставались одни и это очень трудно, растить детей, выживать в те годы. И это родовой страх тоже сидит в подсознании, неосознаваемый, но влияющий на поведение.

У женщины (мужчины) которые осознают собственную ценность нет необходимости раз за разом убеждать себя, что я достойный человек. Такие люди строят отношения на основе взаимной любви и уважении друг друга. Они с удовольствием подтверждают свою близость и дарят знаки внимания. И если все же возникают отношения с другим человеком, отношения любви, то могут рассказать об этом, совместно обговорить и расстаться. Расстаться без скандалов и дележа детей, сохраняя доброжелательные отношения.

К сожалению, очень часто когда происходит измена, супруга или супруг начинают обвинять другого. Обвиняют, вместо того, чтобы заняться собой, своим ощущением неполноценности. А жизнь продолжает учить, раз за разом.

 „Семья И  Дом“

сайт традиционных ценностей

My husband/wife is my property

In my practice, I often come to the meeting with such a phenomenon, when relationships in the family are built on the relationship of property. No, it’s not real estate, car and the like. The property is a husband or wife. Some spouses already believe that since I got married, I bought my husband. In turn, I sold myself, my body. It may sound harsh, but that’s how relationships are built. Or in some part. Yes, there is love, and she brought together two people, they decided to start a family to live together and have children together. But if there is these petty relationship of property, sooner or later they destroy the family or emasculate it to live together.

Somewhere after 5-10 years of life together, when there is already a child, or even two, feelings of love outwardly a little dull, and maybe just go into a new form. It is worth enjoying this relationship, they bring a lot of joy, so calm. What about property relations? And where they are basic, begin to come out in all its glory. „Where did you go? What kind of friends are you? What are you going to do there? That you’ve been at the computer all day? You don’t pay much attention to me.“ It doesn’t say that, but it’s implied that you’re my property and you can’t do anything without my permission. „Okay, dig in the car in the garage, just look sober.“ „Okay, you can go fishing with your friends for the night, but without women.“

The fact that another person has the right to his personal life, his hobbies, hobbies, is not even implied. Only under control. I may be thickening paint, but it is present in many families.

What happens when suddenly there is a violation. The spouse has a hobby as an occupation. First there is a check, if passed the test, okay let. If you have not passed the test, an active confrontation begins. There are scenes of jealousy under the guise that there is a lot of work at home, I carry everything on myself. The spouse is deprived of access to the body.

And if there is adultery, fascination with a woman (or a man in his wife), then something terrible happens, a person really experiences a tragedy. It’s a big trauma for him, something like the death of a loved one, the collapse of a lifetime.

Unfortunately, that’s the way it is. Instead of analysing what has become wrong in our family life, we both do things that we lack the tenderness, intimacy, intimacy that we want and find in another person.

Why is this happening? Fear is at the heart of property relationships. Fear is deep, which is often not realized. Fear that I’m inferior, too fat, thin, i’ll be single and things like that. And this fear is puncheded by the spouse for a while. But the feeling of internal inferiority will still come out.

There is also a ancestral fear. Not so far there were wars, when men were simply killed and they were not. Many women were left alone and it is very difficult, to raise children, to survive in those years. And this ancestral fear also sits in the subconscious, unconscious, but influencing behavior.

Women (men) who realize their own worth don’t need to convince themselves time after time that I am a decent person. Such people build relationships based on mutual love and respect for each other. They are happy to confirm their closeness and give signs of attention. And if there is still a relationship with another person, a relationship of love, they can tell about it, discuss it together and break up. To part without scandals and division of children, maintaining friendly relations.

Unfortunately, very often when treason occurs, the spouse or spouse begins to blame the other. They accuse, instead of taking care of themselves, with their sense of inferiority. And life continues to teach, time after time.

„Family And Home

website of traditional values

Related posts