ĮDOMYBĖS LI: DIRST: 100 METŲ (Lietuvių, rusų, anglų kalba) # 2020 – 06 – 21

ĮDOMYBĖS / ЛЮБОПЫТНОЕ / CURIOSITY  LI

2020 – 06 – 21 / 21 – 06- 2020 

Šaltinis: Interneto erdvė / Источник: Пространство интернета/ Sourse: Internet space 

Vertė / Перевел / Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas Czerneckis  

DIRST: 100 METŲ!

Kaip išgyventi iki 100 metų

Amerikos mokslininkai iš Vašingtono valstijos universiteto išsiaiškino, kokiomis sąlygomis žmogus gali išgyventi iki 100 metų.

Kaip rašo International Journal of Environmental Research and Public Health, didelio masto tyrime išnagrinėtos 145 000 žmonių, kuriems sukako 75 metai, gyvenimo sąlygos.

Specialistai išanalizavo duomenis apie senjorų gyvenamąją vietą, išsilavinimą ir socialinę padėtį 2011–2015 m. laikotarpyje.

Taip pat buvo atsižvelgta į gerovės lygį, galimybę gauti medicininę pagalbą, oro taršą ir į augalijos kiekį.

Tyrimo pabaigoje mokslininkai patvirtino, kad žmogaus gyvenimo trukmę veikia ne tik genai, bet ir tai, kur ir kaip jis gyvena.

Tikimybė išyventi iki 100 metų padidėja, jeigu žmogus turi aukštą socialinį statusą, gyvena ekologiškai švarioje vietovėje, reguliariai vaikšto, turi galimybę gauti medicininę priežiūrą.

Be to, moterys iki 100 metų moterys išgyvena dažniau nei vyrai.

ВЗГЛЯНИ – КА: 100 ЛЕТ!

Как дожить до 100 лет

Американские учёные из Университета штата Вашингтон выяснили, какие условия позволяют человеку дожить до 100 лет.

Как пишет International Journal of Environmental Research and Public Health, в масштабном исследовании изучались условия жизни 145 тыс. человек, которым исполнилось 75 лет.

Специалисты проанализировали данные о месте жительства, образовании и социальном положении людей, доживших до преклонного возраста в период с 2011 по 2015 гг.

Также учитывались уровень достатка, доступ к медицинской помощи, загрязнение воздуха, количество зеленых насаждений.

По завершении исследования учёные подтвердили, что на продолжительность жизни человека влияют не только гены, но и то, где и как он живет.

Шансы дожить до 100 лет повышаются, если человек имеет высокий социальный статус, живёт в экологически чистой местности, регулярно совершает пешие прогулки, имеет возможность получать медицинскую помощь.

Кроме того, до 100 лет чаще доживают женщины, чем мужчины.

TAKE A LOOK:  100 YEARS OLD!

How to live to 100 years

American scientists from the University of Washington have found out what conditions allow a person to live to 100 years.

According to the International Journal of Environmental Research and Public Health, the large-scale study examined the living conditions of 145,000 people. 75 years old.

Experts analyzed data on the place of residence, education and social status of people who lived to old age between 2011 and 2015.

The level of affluence, access to medical care, air pollution, and the number of green spaces were also taken into account.

At the end of the study, the scientists confirmed that the life expectancy of a person is influenced not only by genes, but also by where and how he lives.

The chances of living up to 100 years are increased if a person has a high social status, lives in an environmentally friendly area, regularly walks, has the opportunity to receive medical care.

In addition, women are more likely to live up to 100 years than men.

..

 

Related posts