GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA: MŽ „DOVANOS“ 2020 VASARĄ XVII (Lietuvių, rusų, anglų kalba) # 2020 – 07 – 13

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS

BŪTIS: SVEIKATA / ЗДОРОВЬЕ / HEALTH

MŽ „DOVANOS“ 2020 VASARĄ XVII

 «ПОДАРКИ» МК ЛЕТОМ 

2020 ГОДА XVII

 „GIFTS“ MR IN THE SUMMER

2020 XVII

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2020 – 07 – 

13/ 13- 07 – 2020

◊◊

Italai papasakojo, ko jie nenori pas save matyti šią vasarą

Du trečdaliai Italijos gyventojų šią vasarą pas save šalyje nenori matyti amerikiečių turistų. Apie tai sekmadienį, liepos 12 –ąją, su nuoroda į socialinius tyrimus pranešė leidinys TheLocal.it.

Taip pat 57 procentai respondentų savo šalyje nenori matyti keliautojų iš Kinijos, o prieš britų turistus pasisako 44 proc. apklaustųjų.

Laikraščio duomenimis, panašios tendencijos pastebėtos Prancūzijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Danijoje, Norvegijoje ir Suomijoje, kur ekspertai apklausė po tūkstantį žmonių.

Kiekvienoje šalyje prieš amerikiečius turistus šią vasarą buvo nusiteikę 61-79 procentai gyventojų. Be to, daugelis (57-77 procentų) pasisako prieš svečius iš Kinijos.

Tarp kitko, ir patys amerikiečiai nelabai veržiasi į Europą. Tik 17 procentų JAV respondentų pareiškė, kad jie pasiruošę apsvarstyti atostogų praleidimo galimybę Italijoje šią vasarą, maždaug tiek pat pranešė, jog važiuos į Prancūziją, Ispaniją ar Vokietiją. 

◊◊

Итальянцы рассказали, кого они не хотят видеть у себя этим летом

Две трети жителей Италии этим летом не хотят видеть у себя в стране американских туристов. Об этом со ссылкой на социологическое исследование в воскресенье, 12 июля, сообщило издание TheLocal.it.

Также путешественников из Китая у себя в стране не хотят видеть 57 процентов респондентов, а против британских туристов высказалось 44 процента oпрошенных.

По данным издания, аналогичные тенденции наблюдались во Франции, Испании, Германии, Дании, Норвегии и Финляндии, где эксперты опросили по тысяче человек.

В каждой стране против американских туристов этим летом выступали 61–79 процентов жителей. Также многие (57–77 процентов) выступают против гостей из Китая.

Между прочим, и сами американцы не сильно стремятся в Европу. Только 17 процентов американских респондентов заявили, что готовы рассмотреть возможность проведения отпуска в Италии этим летом, примерно столько же заявили, что поедут во Францию, Испанию или Германию.

◊◊

Italians told who they don’t want to see this summer

Two-thirds of Italian people do not want to see American tourists in their country this summer. This was reported by the TheLocal.it, citing a sociological study on Sunday, July 12.

Also, travelers from China in their country do not want to see 57 percent of respondents, and against British tourists 44 percent of respondents.

According to the newspaper, similar trends were observed in France, Spain, Germany, Denmark, Norway and Finland, where experts interviewed a thousand people.

In each country, 61 to 79 percent of residents opposed American tourists this summer. Also, many (57-77 percent) oppose visitors from China.

By the way, the Americans themselves are not very eager to Go to Europe. Only 17 percent of U.S. respondents said they were willing to consider holidaying in Italy this summer, with about the same number saying they would go to France, Spain or Germany. 

Related posts