PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS /  POLITIKA # WWW.DIRST.LT PUSLAPIS <96/249> BMJ „DOVANOS“ ŽIEMĄ XXXIX 2021 LIETUVIŲ, RUSŲ, ANGLŲ KALBA # 2021 – 02 – 15

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS /  POLITIKA

МИР:  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ / ОБОЗРЕНИЕ / ПОЛИТИКА

 WORLD:  GEOPOLITICAL GRIMACES / REVIEWS / POLITICS

СТРАНИЦА / PAGE   96/249

♦♦

BMJ „DOVANOS“ ŽIEMĄ XXXIX

2021

БМБ «ПОДАРКИ» ЗИМОЙ XXXIX 2021

 WMB „GIFTS“  IN WINTER XXXIX  2021

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space 

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2021 – 02 – 15 / 15 – 02 – 2021

♦♦

Ką reiškia Trumpo apkaltos nesėkmė?

Antrosios apkaltos epopėja, kurią atgaline data pradėjo demokratai, siekdami užkirsti kelią jo kandidatūrai į kitus prezidento rinkimus, baigėsi Trumpo naudai.

Senato balsavimas

Senatas, kaip ir buvo tikėtasi, išteisino Trumpą byloje dėl kurstymo šturmuoti Kapitolijų sausio 6 d. (pirmoji apkalta buvo susijusi su Ukraina – jį kaltino neva spaudimu Zelenskiui, kad gautų kompromituojančią medžiagą apie Bideną).

Už apkaltą buvo 57, prieš – 43. Dviejų trečdalių balsų pritrūko, nors septyni respublikonai vis dėlto balsavo už pasmerkimą, o tai atspindi susiskaldymą partijos elite.

Pagrindinė žlugusios apkaltos išvada – Trumpas, jeigu panorės, galės dar kartą balotiruotis į prezidento postą.

Trumpo reakcija

Panašu, kad pats Trumpas laukė tokios atomazgos. Iš karto po Senato balsavimo buvęs prezidentas kreipėsi į šalininkus su savo įprastu patosu, kuriame pareiškė apie „didžiausią raganų medžioklę istorijoje“. Bet kreipimesi yra keletas svarbių dalykų. Pirma, Trumpas aiškiai davė suprasti, kad neketina palikti politikos, ir anonsavo apie savo judėjimo sukūrimą.

Trumpas taip pat akcentavo pagrindinę pretenziją demokratams – „jie mano, kad tai gali daryti tik jie“.

Emocijų audra tarp priešininkų

Trumpo išteisinimas sukėlė emocijų audrą priešininkų gretose.

Senato demokratinės daugumos lyderis Chuckas Schumeris atsisakymą pasmerkti Trumpą pavadino „gėdingiausiu balsavimu JAV senato istorijoje“.

Bidenas pareiškė, kad nors Trumpas, esą, buvo išteisintas, „kaltinimų esmė nekelia abejonių“.

„Netgi tie, kurie prieštaravo pasmerkimui, pavyzdžiui, kaip Senato mažumų lyderis McConnellas, mano, kad Donaldas Trumpas kaltas dėl „pelnyto pasmerkimo už savo pareigų nevykdymą bei „praktiškai ir moraliai atsakingas už smurto išprovokavimą Kapitolijuje“, sakoma pareiškime, paskelbtame Baltųjų rūmų svetainėje.

Priešprieša

Pačiose JAV apkaltos nesėkmė dar labiau sustiprino Trumpo šalininkų ir priešininkų konfrontaciją.

„Trumpistai jau teisėtai kalba apie savo lyderio teisumą ir trokšta keršto, o Trumpo priešininkai tikri, kad jis vis dėlto kaltas, o Senato sprendimą vadina politiniu.

Padėtis vėl įkaito. Artimiausiu metu galime tikėtis kaip naujos trampistų protestų bangos, taip ir susidūrimų tarp dviejų stovyklų iki pilietinio konflikto“, – pasakė Vašingtone gyvenantis politologas Peteris Stone’as.

Vienaip ar kitaip, apkaltos nesėkmė sustiprino D.Trumpo pozicijas Respublikonų partijoje. Iš esmės, dabar žmonės, kurie pasirengę balsuoti už respublikonus, yra ne partijos elektoratas (kaip buvo visus ankstesnius metus), o asmeniškai Trumpo.

♦♦

Что означает провал импичмента Трампа?

В пользу Трампа завершилась эпопея со вторым импичментом, который задним числом запустили демократы с целью не допустить его выдвижения на следующих президентских выборах.

Голосование в Сенате

Сенат ожидаемо оправдал Трампа в деле о подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января (первый импичмент был связан с Украиной — его обвиняли в якобы давлении на Зеленского для получения компромата на Байдена).

За импичмент были 57, против — 43. Две трети голосов не набралось, хотя семь республиканцев все же проголосовали за осуждение, что отражает раскол в партийной верхушке.

Главный вывод из провала импичмента — Трамп, если захочет, сможет ещё раз баллотироваться в президенты.

 Реакция Трампа

Сам Трамп, похоже, ждал такой развязки. Сразу после голосования Сената бывший президент опубликовал обращение к сторонникам с привычной для него патетикой с заявлением о «величайшей в истории охоте на ведьм». Но в нем есть несколько важных моментов. Во-первых, Трамп дал понять, что не намерен уходить из политики, и анонсировал создание своего движения.

Также Трамп обозначил главную претензию демократам — «они думают, что только им можно».

Буря эмоций у проитвников

Оправдание Трампа вызвало бурю эмоций среди противников.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер отказ осудить Трампа назвал «самым позорным голосованием в истории Сената США».

Байден заявил, что хоть Трампа, мол, и оправдали, «суть обвинений не подлежит сомнению».

«Даже те, кто был против осуждения, как, например, лидер меньшинства в сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в «заслуживающем порицания невыполнении своего долга» и «практически и морально ответственен за провоцирование насилия в Капитолии», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Противостояние

В самих США провал импичмента еще больше обострил противостояние между сторонниками и противниками Трампа.

«Трамписты уже на законных основаниях говорят о правоте своего лидера и жаждут реванша, а противники Трампа уверены, что он все же виноват, а решение Сената называют политическим.

Обстановка снова накалилась. В ближайшее время можно ожидать как нового витка протестов трампистов, так и стычек двух лагерей — вплоть до гражданского конфликта», — сказал вашингтонский политолог Питер Стоун.

Так или иначе, но провал импичмента укрепил позиции Трампа в Республиканской партии. По сути, сейчас люди, которые готовы голосовать за республиканцев, это электорат не партии (как было все прошедшие годы), а лично Трампа. 

♦♦

What does Trump’s impeachment failure mean?

In Trump’s favor, the epic ended with a second impeachment, which was retroactively launched by the Democrats in order to prevent his nomination in the next presidential election.

Senate vote

The Senate, as expected, acquitted Trump in the case of inciting the storming of the Capitol on January 6 (the first impeachment was related to Ukraine – he was accused of allegedly pressure on Zelensky to obtain compromising evidence on Biden).

For impeachment there were 57, against – 43. Two-thirds of the votes fell short, although seven Republicans still voted for condemnation, which reflects the split in the party elite.

The main takeaway from the failure of the impeachment is that Trump, if he wants, can run for president again.

Trump’s reaction

Trump himself, it seems, was waiting for such a denouement. Immediately after the Senate vote, the former president issued an address to supporters with his usual pathos, stating „the greatest witch hunt in history.“ But it has several important points. First, Trump made it clear that he did not intend to leave politics, and announced the creation of his own movement.

Trump also outlined the main complaint to the Democrats – „they think that only they can do it.“

A storm of emotions among the proprietors

Trump’s acquittal has caused a storm of emotions among opponents.

Senate Democratic Majority Leader Chuck Schumer called his refusal to condemn Trump „the most shameful vote in the history of the US Senate.“

Biden said that although Trump was, they say, acquitted, „the essence of the charges is beyond doubt.“

“Even those opposed to the conviction, such as Senate Minority Leader McConnell, believe that Donald Trump is guilty of“ blameworthy failure to fulfill his duty ”and“ practically and morally responsible for provoking violence in the Capitol, ”the statement said. Biden, published on the White House website.

Confrontation

In the US itself, the failure of the impeachment has further exacerbated the confrontation between supporters and opponents of Trump.

“Trumpists are already legally speaking about the righteousness of their leader and are eager for revenge, while Trump’s opponents are sure that he is still to blame, and the Senate’s decision is called political.

The situation was heated again. In the near future, we can expect a new round of protests from the Trumpists, and clashes between the two camps – right up to a civil conflict, ”said Washington-based political analyst Peter Stone.

One way or another, the failure of the impeachment strengthened Trump’s position in the Republican Party. In fact, now the people who are ready to vote for Republicans are not the electorate of the party (as it was all the past years), but Trump personally.

Related posts