II.: ĮDOMYBĖS III # WWW.DIRST.LT P. <995 / 1146> MOKSLININKAI IŠSIAIŠKINO ŽMOGAUS GYVENIMO TRUKMĖS RIBĄ # 2022 – 01 – 09

II.: ĮDOMYBĖS / ЛЮБОПЫТНОЕ / CURIOSITY III

995 / 1146

2022 – 01 – 09 / 09 – 01 – 2022

Šaltinis: Interneto erdvė / Источник: Пространство интернета/ Sourse: Internet space 

Vertė / Перевел / Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas Czerneckis  

Mokslininkai išsiaiškino žmogaus gyvenimo trukmės ribą

Baigiantis XXI amžiui žmonės galės gyventi iki 130 metų, o būties trukmės riba sieks 180 metų, analizuodami statistinius duomenis padarė išvadą Monrealio universiteto HEC Montreal mokslininkai, rašo „Daily Mail“.

Tyrimo autorius, matematikos mokslų daktaras Leo Belzilas užsiminė, kad iki 2100 m. bus viršytas maksimalios 122 metų gyvenimo trukmės rekordas.Iki tokio amžiaus išgyveno 1997 m. mirusi prancūzė Jeanne Kalman. Mokslininkas paaiškino, kad pagal kai kuriuos duomenis galima daryti prielaidą dėl viršutinės žmogaus gyvenimo trukmės ribos nebuvimo.

„Anual Review of Statistics“ publikacijoje Belzielis perspėjo dėl šimtamečių skaičiaus didėjimo pasekmių visuomenei: visų pirma sveikatos priežiūros išlaidos augs dėl senatvei būdingų ligų plitimo.

Be to, padidės našta socialinio draudimo sistemai: išaugs pensininkų dalis bei sumažės mokesčių mokėtojų procentas. Jau dabar pasaulis žino apie 12 žmonių, vyresnių nei 110 metų.

Pietų Kalifornijos universiteto profesorė Eileen Crimmins sutiko su Belziel. Interviu „The Times“ ji pareiškė, jog norint išgelbėti tokio amžiaus žmonių gyvybes reikės įdėti daug pastangų. Visų pirma, kalbame apie protezavimą ir organų transplantaciją. Ekspertė pateikė informaciją iš Tarptautinės ilgaamžiškumo duomenų bazės, pagal kurią mirties rizika smarkiai padidėja sulaukus 50 metų, lėtėja sulaukus 80 metų ir gali net pagerėti iki 110 metų.

„Kai žmogui sukanka 110 metų, kitais metais tikimybė mirti pasiekia 50 proc. Tai reiškia, kad kai kurių modelių viršutinė tarnavimo trukmė gali siekti 130–180 metų “, – tęsė ji.

Kartu ji išreiškė susirūpinimą dėl mažėjančios gyvenimo trukmės Jungtinėse Valstijose nuo koronaviruso pandemijos pradžios.

Учёные выяснили предел продолжительности жизни человека

К концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет, а предел продолжительности жизни достигнет 180 лет, сделали вывод ученые HEC Montreal из Монреальского университета во время анализа статистических данных, пишет Daily Mail.

Автор исследования, кандидат математических наук Лео Бельзиль предположил, что к 2100 году будет побит рекорд максимальной продолжительности жизни, составивший 122 года. До такого возраста дожила француженка Жанна Кальман, умершая в 1997 году. Ученый пояснил, что по некоторым данным можно предположить об отсутствии верхнего предела продолжительности жизни человека.

В публикации в «Ежегодном обзоре статистики» Бельзиль предупредил о последствиях для общества из-за увеличения количества долгожителей: в частности вырастут расходы на здравоохранение из-за распространения болезней, характерных для старческого возраста.

Кроме того, усилится нагрузка на систему социального обеспечения: вырастет доля пенсионеров и сократится процент налогоплательщиков. Уже сейчас в мире известно о 12 людях старше 110 лет.

С Бельзилем согласилась профессор из Университета Южной Калифорнии Эйлин Кримминс. В беседе с Times она заявила, что для сохранения жизни людей в таком возрасте придется приложить немало усилий. Речь в частности идет о протезировании и трансплантации органов. Эксперт привела информацию из Международной базы данных о долголетии, согласно которой риск смерти стремительно возрастает с 50 лет, замедляется в 80 и даже может выправиться к 110 годам.

«Когда человек достигает 110 лет, шансы умереть в следующем году достигают 50%. Это означает, что в некоторых моделях возможен верхний предел срока жизни в 130-180 лет», — продолжила она.

В то же время она выразила обеспокоенность сокращением продолжительности жизни в США с начала пандемии коронавируса.

Scientists have figured out the limit of human life expectancy

By the end of the 21st century, people will be able to live up to 130 years, and the life expectancy limit will reach 180 years, concluded HEC Montreal scientists from the University of Montreal during an analysis of statistical data, writes the Daily Mail.

The study’s author, Ph.D. Leo Belzil, has suggested that by 2100, the record for the maximum life expectancy of 122 years will be broken. Jeanne Kalman, a Frenchwoman, who died in 1997, lived to this age. The scientist explained that according to some data, it can be assumed that there is no upper limit for a person’s life expectancy.

In a publication in the Annual Review of Statistics, Belziel warned of the societal consequences of an increase in the number of centenarians: in particular, health care costs will rise due to the spread of diseases characteristic of old age.

In addition, the burden on the social security system will increase: the proportion of pensioners will increase and the percentage of taxpayers will decrease. Already, the world knows about 12 people over 110 years old.

University of Southern California professor Eileen Crimmins agreed with Belziel. In an interview with the Times, she said that it will take a lot of effort to save the lives of people at this age. In particular, we are talking about prosthetics and organ transplantation. The expert cited information from the International Database on Longevity, according to which the risk of death increases rapidly from 50 years old, slows down at 80 years old and may even improve by 110 years.

“When a person reaches 110 years of age, the chances of dying next year reach 50%. This means that some models can have an upper lifespan of 130-180 years,”she continued.

At the same time, she expressed concern about the declining life expectancy in the United States since the start of the coronavirus pandemic.

Related posts