I.: PORTALO  WWW.DIRST.LT KRONIKOS /  KULTŪRA, TRADICIJOS # WWW.DIRST.LT P.<1938> PORTALO WWW.DIRST.LT INTERNETINIAM LEIDINIUI  „SKVARBUS  ŽVILGSNIS Į BŪTĮ“– PENKERI II DALIS # 2022-07-30

I.: PORTALO  WWW.DIRST.LT KRONIKOS /  KULTŪRA, TRADICIJOS

Portale paskelbta: 2022-07-30

PORTALO WWW.DIRST.LT

INTERNETINIAM LEIDINIUI 

„SKVARBUS  ŽVILGSNIS Į BŪTĮ“ – PENKERI 

II DALIS 

2022 – 07 -30

II. ROMUALDO ČERNECKIO PROGINIS ATASKAITINIS PANEŠIMAS

Portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės penkerių metų sukakties proga

2022 – 07 – 25

Trumpai apie portalo www.dirst.lt internetinio leidinio įkūrimo datą

Kad įsteigti tinklalapį www.dirst.lt bei pradėti leisti internetinį laikraštį „Skvarbus žvilgsnis į būtį“, 2017 metų kovo mėnesį kreipiausi į UAB „Interneto vizija“. Šio mėnesio vidurys ir yra portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žingsnis į būtį“ įkūrimo data“.

II. Tikslai

Portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės tikslai: a) toliau vadovautis asmeninio pomėgio, savanoriškumo, saviraiškos ugdymo bei visapusiško nepriklausomumo principais; b) internetinėje erdvėje organizuoti tikrai nepriklausomos, nepolitinės ir kūrybinės bendruomenės veiklą savišalpos bei savarankiško apsirūpinimo sistemos pagrindu.

Pirmoji dalis <a> sėkmingai įgyvendinama, o sprendžiant antrosios dalies <b> realizavimo aktualijas rezervų tinklalapio leidinio kūrybinės grupės veiklai plėsti yra nemažai. Deje, išsispręsti sveikatos (judėjimo) problemų man iki šiol dar nepavyko.

Kaip žinia, pasaulyje populiarėja nuotolinė (internetinė) informacinė veikla, kuri, be abejo, turi daug efektyvių privalumų. Mūsų portalo kūrybinė grupė pasiryžusi ir toliau praktiškai juos išbandyti bei objektyviai įvertinti. Tuo labiau, kad turiu reikalingas kompiuterines bei kitokias dominančiam reikalui skirtas darbo priemones.

III. Bendra informacija apie šios dienos renginį

Šiandien, liepos 25 d. mes, portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinė grupės nariai ir laikraščio redakcijos bičiuliai, paminime savo veiklos penkerių metų veiklos sukaktį. Kadangi balandį numatytąjį renginį įgyvendinti trukdė Covid 19 pandemija šalyje bei su tuo susijusi mano liga, kita nesveikata, tai nukėlėme jį į š. m. liepos 25 d.

Mūsų šios dienos planai tokie: pagerbti Anapilin išėjusius aktyvųjį portalo www.dirst.lt dienraščio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės narį Juozą Stepankevičių ir kaišiadorietę bičiulę Marytę Petkevičienę, taip pat anksčiau mirusį mūsų draugą Vievio meno mokyklos dailės mokytoją Augenį Kasputį, kuris padėjęs kūrybinei grupei spręsti dizaino aktualijas; pateikti išsamesnius duomenis apie laikraščio kūrybinės grupės nuveiktą darbą; pagerbti šį mėnesį gimusius sambūrio narius; visiems kviestiems dalyviams sudaryti galimybes aptarti tolesnio analitinio / informacinio darbo tobulinimo aktualijas; nuoširdžai tarpusavyje pabendrauti.

IV. Apie kūrybinę grupę ir jos bičiulius

Kas sudaro portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žingsnis į būtį“ kūrybinę grupę? Vadovas esu aš, Romualdas Černeckis, – laikraščio „Elektrėnų kronika“ įkūrėjas bei pirmasis redaktorius, buvęs ilgametis Trakų rajono „Galvės“ ir Elektrėnų savivaldybės „Elektrėnų žinios“ laikraščių korespondentas, taip pat kurį laiką leidinyje „Trakų žemė“ dirbęs žurnalistas. Aktyviausi kūrėjai: Jonas Paulauskas – Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, mūsų internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ analitikos bei humoro skyrių vedėjas, trijų mūsų grupės nario Juozo Stepankevičiaus knygų redaktorius, buvęs Vievio kelių muziejaus kuratorius; Viktoras Misiovič – Elektrėnų profesinio mokymo centro (EPMC) kompiuterijos specialistas. Portalo veikloje aktyviai reiškiasi ir mano brolis Gintautas Černeckis – Plungės Simono Daukanto bibliofilų klubo ir Jeronimas Laucius – rašytojas pozityvistas, lektorius, leidyklos „Trys žvaigždutės“ vadovai, Lina Ališauskienė – EPMC direktorės pavaduotoja ugdymui, Aleksas Garbanovas bei Nijolė Anskaitienė – atitinkamai Elektrėnų savivaldybės „Bočių“ bendrijos bei Vievio trečiojo amžiaus universiteto atstovai, kaišiadoriškė poetė Lionė Bulaukienė, kiti mūsų bičiuliai, kurių, kas be ko, turime nemažai.

Tiesa, iš kolektyvo dėl nežinomų priežasčių pasitraukė Vievio meno mokyklos akordeono mokytojas Andrius Šimkus.

V. Duomenys apie publikacijų spausdinimą portalo leidinyje

Tinklalapio dienraščio “Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinė grupė savo veiklą tobulino besigilinandama į vietos būties bei geopolitines realijas. Tuo besivadovaudama ji publikacijas suskirstė į dviejų kategorijų grupes: pirmoje vyravo, pavyzdžiui, Vilniaus apskrities / Elektrėnų krašto aktualijos, portalo www.dirst.lt kronikos momentai, išminties, kūrybos, sveikatos, kultūros ir tradicijų, neįgaliųjų, humoro pobūdžio temos, netrūko nuotraukų ir fotoreportažų, o antroje – geopolitinių grimasų momentai, apžvalgos, žinios apie įdomybes, gamtą, ekonomiką ir politiką.

Tiesa, vertėtų atkreipti dėmesį, jog pastaruoju metu mažokai pateikta informacijos kelininkų būties, kelionių, sporto, ugdymo klausimais.

Portalas leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ informacinio/analitinio pobūdžio medžiagas spausdino kūrybinės grupės narių ir jos bičiulių puslapiuose. Besiruošdamas šios dienos šventei, pasidomėjau, kiek iki šiolei portale www.dirst.lt paskelbta straipsnių. Apie 5000. Pavyzdžiui, iki liepos 18 dienos išspausdinta, 1898 www.dirst.lt puslapių, 1625 Romualdo Černeckio psl., 414 Jono Paulausko psl., 139 Jeronimo Lauciaus psl., 132 kitų autorių (Alekso Garbanovo, Nijolės Anskaitienės, Tomo Černeckio, „Strėlės“ ir kt.) psl.

Matyt, pravartu paminėti, jog savo gabumus besistengianti realizuoti www.dirst.lt grupė pernai kryptingai bendradarbiavo, pavyzdžiui, su Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Elektrėnų savivaldybės bei Kaišiadorių rajono bendrijomis (pirmininkės Birutė Kizienė ir Marytė Petkevičienė), Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija „Spindulys“ (neįgaliųjų organizacijos vadovė Marija Kazbarienė), Vievio meno mokykla (direktorius Eugenijus Vedeckas, jo pavaduotoja ugdymui Adelė Kasputienė), plungiškiu mano broliu, Simono Daukanto bibliofilų klubo vadovu G. Černeckiu.

Per dabartinį ataskaitinį laikotarpį šią tendenciją tęsėme.

VI. Perspektyvos

Be abejo, ir toliau tobulintina portalo www.dirst.lt leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės veikla. Kūrybinė grupė su džiaugsmu stengsis įsigyti naujų bičiulių.

Related posts