Įdomybės XXIX (ledynų tirpimo pasekmės, klimato atšilimas)

Romualdas Černeckis  

XXIX (ledynų tirpimo pasekmės, klimato atšilimas)

Informacija paskelbta internete 2018 m. gruodį – 2019 m.sausio pradžioje.

Lietuvių ir rusų kalba.

Mokslininkų perspėjimas: Arkties ledynų atšilimo padariniai žmonijai

Amžinojo įšalo tirpimas paveiks per 70 proc. Užpoliarės miestų Rusijoje, Kanadoje ir JAV, be to, tuos procesus nepriklausomai nuo Paryžiaus sutaries ateities jau nebegalima sustabdyti.

Tokią išvadą padarė mokslininkai, paskelbę straipsnį žurnale Nature Communications.

Pastaraisiais metais klimatologai rimtai susirūpino tuo, kad Arkties atšilimo pasekoje greitai išnyks visos amžinojo įšalo atsargos, atsiradusios paskutiniojo apledėjimo laikemečiu `Sibire, Aliaskoje bei Kanadoje šalia ašigalio esančiuose regionuose.

Anot dabartinių prognozių, apytikriai trečdalis amžinojo įšalo pietiniuose Sibiro ir Aliaskos plotuose išnyks šio šimtmečio pabaigoje. Jo tirpimas, kaip nūnai mano tyrinėtojai, atlaisvins milžinišką kiekį į dirvą įšalusios ir per milijonus apledėjimo metų ten besikaupusios organinės medžiagos. Šitos augmeninės bei gyvulinės kilmės atliekos pradės pūti, atmosferoje išskirdamos metaną ir angliarūgštę, o taip pat degs stichiniuose gaisruose, kas dar labiau pagreitins atšilimą.

Kaip pažymi mokslininkai, žmogui yra ir pavojingesnių globalaus atšilimo pasekmių. Daugelis paskutiniame amžiuje Arkties tundros teritorijoje pastatytų rusų, kanadiečių, europiečių ir amerikiečių miestų tiesiogine prasme tirpstant amžinajam įšalui gali sugriūti arba ʺpaskęstiʺ.

Tyrėjai iš Kanados, JAV, Norvegijos ir Rusijos pirmąkart išsamiai įvertino Užpoliarės didelių miestų ir kitų gyvenviečių gruntą ir paruošė jų ateities detaliąją prognozę.

Besiaiškindami iššūkį specialistai atliko dešimtis ekspedicijų į tas gyvenamasias vietoves bei ištyrė jų dabartinę padėtį.

Dėl amžinojo įšalo dirvoje paskendęs namas Feirbenkso apylinkėse Vladimiro Romanovskio nuotrauka

Duomenis klimatologai apjungė su prognozuojamais orų režimo modeliais. Tai sudarė galimybę jiems įvertinti amžinojo įšalo pasekmes miestams ir stambiausiems infrastruktūros objektams per ateinančius 30 – 40 metų. Anos prognozės labai niūrios.

Nepriklausomai nuo to, kaip žmonija kovos su globaliu atšilimu, amžinojo įšalo tirpimas Arktyje paveiks daugiau nei pusę penkių šalių miestų infrastruktūrą. Ypač nuo pastarojo nukentės geležinkeliai – įšalusios dirvos tirpimas jau šio šimtmečio viduryje faktiškai paveiks visas Euroazijoje, Aliaskoje bei Kanados ašigalio plotuose pastatytas transporto šakas.

Amžinojo įšalo tirpimo žemėlapis ir Užpoliarės svarbiausi infrastruktūros objektai Hjort@ et al – Nature Communications 2018

Vykstant analogiškiems procesams kils grėsmė normaliam funkcionavimui daugmaž 60 – 80 proc. gyvenamųjų ir administracinių pastatų Rusijoje, Europos šalyse bei Amerikoje, be to, maždaug trečdalis statinių bus kritinėje padėtyje. Nuo jų tolesnio likimo priklausys maždaug milijono gyventojų būtis.

Bus karšta: žmonija grįš į 3,5 mln. metų praeitį

Artėjantis globalus atšilimas gali reikšti, jog klimatinės sąlygos planetoje vėl bus tokios pat, kaip prieš milijonus metų.

Ledų ir sniego sumažės, o vasara bus šiltesnė. Tik bėda ta, kad šiluma ateis greitai.

Mūsų atetis gali pakartoti tolimąją praeitį. Gruodžio 10 d. JAV moksliniame žurnale ʺProceedings Proceedings of the National Academy of Sciencesʺ paskelbtame tyrime specialistai pažymi, jog žmonija atbulai grąžina planetos ilgalaikę atšalimo tendenciją, stebimą bent jau 50 milijonų metų. Ir tokio poveikio klimatui teprireikė dvejų šimtmečių.

Mokslininkai panaudojo trejas įvairius, profesionalų nuomone, puikiai pagrįstus klimatinius modelius: Hedlio centro, versija 3, Proceedings of the National Academy of Sciences арда ModelE2-R ir Community Climate System Model.

Kaip paleoklimatiniai orientyrai buvo atrinkti ankstyvasis eocenas (daugmaž prieš 55 milijonus metų), vidurinysis pliocenas (prieš 3,5 mln.metų), paskutinis tarpledyninis laikotarpis (prieš 129 – 116 tūkstančių metų), holoceno vidurys (prieš 6000 m.), priešindustrinė epocha (iki m.e. 1850 m.) ir pradžia XX amžiaus.

Kaip parodė modeliavimas, jau artėjant 2030 m. pirmame scenarijuje bei 2040 m.  – antrajame klimatas Žemėje primins plioceninę epochą: oras atšils 1,8 – 3,6° C.

Atitinkamai artėjant 2100 ar 20150 metams temperatūra tapsanalogiška  eoceno epochai – bus 13 laipsnių aukštesnė nei dabartinė.

Reikia turėti omenyje, kad Žemei netolygiai kaistant temperatūra vidutinio oro atžvilgiu įvairiuose planetos ruožuose pakils arba nukris.

NASA papasakojo apie Antarktidos ledynų tirpimo pasekmes

Nepaisant prognozių ledynai Rytų Antarktidoje pradėjo sparčiai tirpti.

Apie tai pranešama NASA saite.

Specialistai labai susirūpinę minimu  faktu, kadangi anksčiau manyta, jog šeštojo kontinento ledynai atsparūs pokyčiams.

Tirpstant Antarktidos ledynams jūros lygis gali ženkliai pakilti. Antai, tirpimas tik vieno Totteno ledyno gali pakelti jūros lygį 3 m.

Manoma, jog pagrindinė ledynų tirpimo pagreitėjimo priežastis yra kylantis šiltas vanduo.

Gruodžio 6 d. skelbta, jog Grenlandijos ledynai pradėjo tirpti beprecedentiniais tempais. Mokslininkai ištyrė duomenis apie salos ledo dangos būvį per paskutiniuosius 400 metų ir padarė neraminančias išvadas, jog bendras tirpstančio vandens nuotėkis Grenlandijoje dabar 50 proc. stiprenis nei industrinės eros pradžioje bei 30 proc. didesnis lyginant su XX a. pradžia.

Интереснейшее в мире XXIX

Информация опубликована в декабре 2018 г. – начале января 2019 г.

Литовский и русский язык.

Предупреждение ученых: последствия таяния ледников Арктики для человечества

Таяние вечной мерзлоты затронет свыше 70% инфраструктуры в заполярных городах России, Канады и США, причем эти процессы уже нельзя остановить вне зависимости от будущего Парижских соглашений.

К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Communications.

В последние годы климатологи всерьез обеспокоились тем, что потепление Арктики приведет к быстрому исчезновению всех запасов вечной мерзлоты, возникших в почве Сибири, Аляски и приполярных регионов Канады во времена последнего оледенения.

По текущим прогнозам, примерно треть вечной мерзлоты в южных регионах Сибири и Аляски исчезнет к концу текущего столетия.

Ее таяние, как сегодня считают исследователи, высвободит огромное количество органики, вмерзшей в почву и накапливавшейся там за миллионы лет оледенения. Эти растительные и животные останки начнут гнить, выделяя метан и углекислоту в атмосферу, а также гореть в ходе стихийных пожаров, что еще больше ускорит глобальное потепление.

Дом в окрестностях Фейрбенкса, утонувший в почве из-за таяния вечной мерзлоты, © Фото: Владимир Романовский

Для человека, как отмечают ученые, есть и более опасное последствие глобального потепления. Многие города, построенные за последний век на территории тундры в российской, канадской, европейской и американской Арктике могут в буквальном смысле развалиться или «утонуть» из-за таяния вечной мерзлоты.

Исследователи из Канады, США, Норвегии и Финляндии провели первую масштабную оценку состояния грунта в окрестностях всех крупных городов и других поселений в Заполярье, и подготовили детальный прогноз по их будущему.

Для этого специалисты совершили десятки экспедиций в тe населенные пункты и изучили их текущее состояние.

Эти данные климатологи объединили с предсказаниями климатических моделей, что позволило им оценить последствия таяния вечной мерзлоты в последующие 30–40 лет для самих городов и крупнейших объектов инфраструктуры. Эти прогнозы оказались очень мрачными.

Таяние вечной мерзлоты затронет больше половины инфраструктуры арктических городов пяти стран вне зависимости от того, как человечество будет бороться с глобальным потеплением.

Сильнее всего от него пострадают железные дороги — таяние мерзлой почвы коснется фактически всех транспортных веток, построенных в Евразии, на Аляске и в приполярных регионах Канады, уже в середине текущего столетия.

Аналогичные процессы будут угрожать нормальному функционированию около 60 – 80% жилых и административных зданий в России, странах Европы и в Америке, причем примерно треть из них будет находиться в критическом состоянии.

От их дальнейшей судьбы будет зависеть жизнь около миллиона жителей Арктики.

Карта таяния вечной мерзлоты и важнейшие инфраструктурные объекты заполярья © Hjort et al. / Nature Communications 2018

Будет жарко: человечество вернётся на 3,5 миллиона лет назад

Назревающее глобальное потепление может означать, что климатические условия на планете вновь станут такими же, как миллионы лет назад.

Льда и снега станет меньше, а лето будет теплее. Беда только в том, что тепло наступит быстро.

Наше будущее может оказаться повторением далекого прошлого. В исследовании, опубликованном 10 декабря в научном журнале США ʺProceedings of the National Academy of Sciencesʺ, специалисты отмечают, что человечество обращает вспять долгосрочную тенденцию охлаждения планеты, наблюдаемую, по крайней мере, уже 50 миллионов лет. И это воздействие на климат потребовало всего два столетия.

Ученые использовали три разные, но в профессиональной среде считающиеся хорошо обоснованными климатические модели: центра Хэдли, версия 3, Proceedings of the National Academy of Sciences арда ModelE2-R и Community Climate System Model.

В них были подставлены данные, соответствующие двум разным сценариям развития дальнейших событий. В одном случае выброс парниковых газов в атмосферу сохраняется примерно на сегодняшнем уровне. В другом он умеренно сокращается.

В качестве палеоклиматических ориентиров были выбраны ранний эоцен (около 55 миллионов лет назад), средний плиоцен (3.5 миллиона лет назад), последний межледниковый период (от 129 до 116 тысяч лет назад), середина голоцена (6000 лет назад), доиндустриальная эпоха (до 1850 года н. э.) и начало 20-го века.

Как показало моделирование, уже к 2030 в первом сценарии и в 2040 году — во втором, климат на Земле будет напоминать плиоценовый: воздух станет теплее на 1,8−3,6 градуса Цельсия.

Примерно к 2100 или к 2150 годам, соответственно, температура станет «эоценовой» — на 13 градусов выше нынешней.

Следует иметь в виду, что из-за неравномерного нагрева Земли температура разных участков планеты повысится сильнее или слабее среднего значения.

NASA рассказало о последствиях таяния ледников в Антарктиде

Ледники в Восточной Антарктиде начали стремительно таять вопреки прогнозам.

Об этом сообщается на сайте NASA.  

Специалисты сильно обеспокоены этим фактом, поскольку ранее считалось, что ледники шестого континента не подвержены изменениям.

В случае таяния ледников Антарктиды уровень моря может существенно повыситься. Так, таяние только одного ледника Тоттен повысит уровень моря на 3 м.

Основной причиной ускорения таяния ледников считают поднимающуюся теплую воду.

6 декабря сообщалось, что ледники Гренландии стали таять беспрецедентными темпами. Специалисты изучили данные о состоянии ледового покрова острова за последние 400 лет и пришли к неутешительным выводам, что общий сток талой воды в Гренландии сейчас на 50% выше, чем в начале индустриальной эры, и на 30% выше по сравнению с началом XX века.

****

Related posts