ĮDOMYBĖS XXXVIII 2019 – 08 – 31 / ЛЮБОПЫТНОЕ XXXVIII 31 – 08 – 2019

Informacinę medžiagą paruošė ROMUALDAS ČERNECKIS

Информационный материал подготовил РОМУАЛЬДАС ЧЕРНЕЦКИС

ĮDOMYBĖS  XXXVIII

ЛЮБОПЫТНОЕ  XXXVIII

 

Lietuvių/rusų kalba

Литовский/русский язык

2019 – 08 – 31

31 – 08 – 2019 

Mokslininkai parodė, ką internetas daro su žmogaus smegenimis

Per dažnas naudojimasis internetu sumažina dėmesio koncentracijos trukmę ir susilpnina atmintį.

Tokią išvadą padarė grupė mokslininkų iš Oksfordo bei Harvardo universiteto, Londono karališkojo koledžo ir Vakarų Sidnėjaus universiteto, kuri išanalizavo kelias dešimtis darbų interneto poveikio žmonių psichinei sveikatai bei mąstymo gebėjimams tema.

Nuolat gaunamos žinutės, prenumerata, informacija, pasiūlymai apie nuolaidas ir kiti dėmesį atitraukianys faktoriai, pasitaikantys veb serfingų seansų metu tiesiogiai veikia smegenų funkcijas.

Pavyzdžiui, susilpnėja galimybė susikoncentruoti, ypač po online šopingo. Tuo tarpu aktyvumas ofline kad ir skaitant popierinį žurnalą, kaip rašo The Thelegraph, tokio poveikio neturi.

Rizika ir tame, kad internetas tampa“išorės atmintimi“: kaip informacijos gavimo šaltiniu žmonės vis labiau pasitiki išmaniuoju telefonu (smartfonu).

Tačiau vietoj to, kad įsiminti gautus duomenis, smegenys gerai tepriima tai, kur anuos galima rasti. Dar daugiau, internetas daugelį suklaidina, versdamas galvoti, jog jie protingesni nei yra iš tikrųjų.

Mokslininkai perspėjo, kad nusitrina riba tarp žmogaus įgytų žinių ir tuo, ką lengvai galima sužinoti per išmanųjį telefoną.

Ilgaamžiai per apgaulę

Žemėje yra vietos, kur žmonės gyvena labai ilgai, kur nereta sutikti asmenį, kuriam 100 arba netgi 110 metų. Paprastai tokia gyvenimo trukmė aiškinama ypatinga dieta ir aplamai gyvenimo būdu, kurio laikosi vietiniai.

Prie tokių vietovių priskiriama italų Sardinija, japonų Okinava, Kaukazo kalnai ir t.t.

Tačiau Saul Justin Newman iš Australijos nacionalinio universiteto užtiko kelis su šia ilgaamžiškumo zona susijusius keistus dėsningumus. Pirmiausia, jeigu žmonės ten laikosi kažkokio ypatingo sveiko gyvenimo būdo, tai tose ilgaamžių teritorijose vidutinė gyvenimo trukmė (VGT) taip pat turėtų būti didesnė, t. y. be šimtamečių ten rastume daug aštuoniasdešimtmečių. Tačiau, kaip teigiama bioRxiv straipsnyje, VGT tokiuose rajonuose labai trumpa. Ir kuo ji trumpesnė, tuo regione kažkodėl daugiau vyresnių nei 100 metų.

Be to, būties sąlygos ten tokios, kad žmonės kaip tik greičiau išeitų Anapilin, kadangi ilgai gyvenančiųjų susibūrimo vietose aukštas nusikalstamumo lygis, bloga padėtis ekonomikos, sveikatos apsaugos, kitose srityse, tad atsiranda įtarimų, jog šimtamečiai bei vyresni nėra tokie.

Nesunku įsivaizduoti, kodėl tai įmanoma. Pirmiausiai, informacija apie amžių – tai užrašai civilinės teisės aktuose. Portalas LiveScience pateikia pavyzdį JAV, kuriose XIX amžiaus pabaigoje  buvo labai daug per 110 metų sulaukusių žmonių.

Žinoma, galima pasamprotauti apie pražūtingą XX a. industrinę civilizaciją bei panašiai. Bet sumažėjus ilgaamžių skaičiui JAV tuo pačiu laiku padidėjo VGT. Svarbiausia gi, ilgai gyvenančiųjų skaičius smuko tose valstijose, kur pradėtos specialiai fiksuoti žmonių imimo ir mirimo datos.

Kiekvieną kartą šitaip biurokratiškai įrašant 110 metų senolių iš karto sumažėdavo 69 – 82 proc. Taigi, iš dešimties tokių ilgaamžių septyni ar aštuoni būdavo jaunesni nei iš tikrųjų.

Jie nebūtinai sąmoningai apgaudinėjo. Paprasčiausiai nesant formalių biurokratinių užrašų tekdavo amžių nustatyti neformalių liudijimų pagalba, kurie ne visuomet tikslūs.

Bet Italijoje, pavyzdžiui, tokie užrašai vedami jau ne vieną šimtmetį. Ir čia „ilgo gyvenimo“ priežastys jau kitokios. Visų pirma, gal tai tipografinė klaida dokumente – ir tokio pobūdžio netikslumų tikrai pasitaiko. Kai kurie žmonės tegyvuoja popieriuje, kaip tai atsitiko su dešimtimis tūkstančių japonų ilgaamžių.

Kai 2010 metais Japonijoje pakartotinai patikrino 238 000 vyresnių nei šimtas metų asmenų duomenis, iš ju tebuvo likę 40 399 – kiti arba jau mirė, arba išvyko iš šalies, ir tik pas 40 399 užfiksuoti konkretūs adresai, pagal kuriuos galima buvo nuvyktiį vietas ir juos pamatyti.

Tikėdamasis gauti didesnę pensiją žmogus galų gale dažnai pats prisideda metų. Kadangi ilgaamžiai dažnai sutinkami ne ypač prestižniuse rajonuose, tai galima suprasti, kaip mintis pasiilginti amžių gali ateiti į galvą.

S. Newman ne pirmą kartą suabejojo ilgaamžių buvimu. Tai  retas reiškinys, todėl net nedidelė klaidelė gali smarkiai suklaidinti.

Учёные показали, что интернет делает с мозгом человека

Чрезмерное пользование интернетом снижает продолжительность концентрации внимания и ухудшает память.

К такому выводу пришла группа ученых Оксфордского и Гарвардского университетов, Королевского колледжа Лондона и Университета Западного Сиднея, которая проанализировала несколько десятков работ на тему влияния интернета на психическое здоровье и мыслительные способности людей.

Постоянно всплывающие уведомления, подписки, сообщения, предложения о скидках и прочие отвлекающие факторы, встречающиеся во время сеанса веб-серфинга, напрямую воздействуют на функции мозга.

В частности, ухудшается способность концентрироваться, особенно после онлайн-шопинга. При этом активность в офлайне — например, чтение бумажного журнала, — такого влияния не оказывает, пишет The Telegraph

Риск и в том, что интернет становится «внешней памятью»: люди все больше полагаются на смартфон в качестве источника получения информации.

Однако вместо того чтобы запоминать найденные данные, мозг хорошо фиксирует только то, где их можно найти. Более того, интернет вводит многих людей в заблуждение, заставляя думать, что они умнее, чем есть на самом деле.

Ученые предупредили, что стирается грань между собственными знаниями человека и тем, что можно легко узнать из смартфона.

Долгую жизнь получают обманом

На земле есть места, где люди живут очень долго, где не редкость встретить человека, которому 100 и даже 110 лет. Обычно такую продолжительность жизни объясняют особой диетой и вообще образом жизни, которого придерживаются местные обитатели.

К таким местам относится итальянская Сардиния, японская Окинава, Кавказские горы и т. д.

Однако Сол Джастин Ньюман (Saul Justin Newman) из Австралийского национального университета обнаружил несколько странных закономерностей, связанных с этими зонами долгой жизни. Для начала, если люди там соблюдают какой-то особенно здоровый образ жизни, то средняя продолжительность жизни (СПЖ) на территориях долгожителей должна быть тоже больше, т.о. кроме столетних там нашли бы много людей 80 лет. Но, как говорится в статье в bioRxiv, СПЖ в таких районах оказывается очень низкой. И чем она меньше, тем больше почему-то в регионе людей старше 110 лет.

Кроме того, условия жизни там такие, что люди как раз быстрее отправляются на тот свет, так как на местах скопления долгожителей высокий уровень преступности, плохо в сферах экономики, здравоохранения,других, потому возникают подозрения, что столетние и старшие — совсем не такие.

Легко представить, почему такое возможно. Во-первых, информация о возрасте — это записи актов гражданского состояния. Портал LiveScience приводит в пример США, в которых в конце XIX века было очень много людей, переваливших за 110 лет, и число которых потом постепенно падало.

Можно, конечно, порассуждать о губительности индустриальной цивилизации XX века и пр. и пр. Но одновременно с уменьшением числа долгожителей в США увеличивалась CПЖ. И, что самое главное, число долгожителей резко уменьшалось в тех штатах, где начинали специально фиксировать дату рождения и дату смерти всех живущих.

Каждый раз, когда в практику внедряли такие бюрократические записи, количество стодесятилетних старцев сразу уменьшалось на 69–82%. То есть из десяти таких долгожителей семь-восемь оказывались моложе, чем они есть на самом деле.

Они не обязательно преднамеренно вводили в заблуждение. Просто в отсутствии формальных бюрократических записей приходилось определять возраст по неформальным свидетельствам, которые не всегда точны.

Но в Италии, например, такие записи ведутся не одну сотню лет. И здесь причины «долгой жизни» уже другие. Во-первых, может иметь место типографская ошибка в документе — и такие ошибки действительно попадаются. Некоторые люди продолжают существовать только на бумаге, как это случилось с десятками тысяч японских долгожителей.

Когда в 2010 году в Японии перепроверили данные 238 000 людей старше ста лет, из них осталось 40 399 — остальные либо уже умерли, либо уехали из страны; и только у этих 40 399 был конкретные адреса, по которым можно было прийти и увидеть их собственными глазами.

Наконец, человек сам часто накидывает себе года, рассчитывая на большую пенсию. Так как супердолгожители часто встречаются в не слишком благополучных районах, то можно понять, как мысль прирастить себе года может прийти в голову.

C. Ньюман не раз сомневался о сущуствовании долгожителей. Это  явление редкое, потому даже небольшая ошибка может сильно исказить картину.

Related posts