GEOPOLITIKOS GRIMASOS: Švedijoje siūlo išgelbėti planetą valgant žmogieną / ГРИМАСЫ ГЕОПОЛИТИКИ: В Швеции предлагают спасти планету каннибализмом 

GEOPOLITIKOS GRIMASOS

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt  

2019 – 09 – 10 

Švedijoje siūlo išgelbėti planetą valgant žmogieną 

Lietuvių/rusų kalba 

 

Švedijoje mokslininkas Magnus Sederlund televizijos laidoje paskelbė idėją, kad kovojant su globaliu atšilimu bei gelbėjant planetą žmonėms, galimai, verta valgyti maistą su žmogiena. Apie tai praneša The New American.

Ekologų nuomone, būtent mėsos pramonė ir žemės ūkis, darydami įtaką globaliam atšilimui, neigiamai veikia planetos būklę.

Todėl mąstydamas apie ateities maistą švedas spėjo, jog gelbstint Žemę, galimai, būtina užsiimti kanibalizmu ir pradėti valgyti žmogieną. Kad sustabdyti klimato pokyčius, mokslininkas netgi ketina vesti seminarus apie žmogėdrystę. Tarp pagrindinių svarstytinų klausimų yra tokie: „Ar trukdo žmogaus egoizmas racionaliai išnaudoti Žemės resursus?“ „Ar taps kanibalizmas ateities ekologiniu sprendimu?“ „Kaip nukreipti vartotojus priimti teisingus sprendimus?“

Pasak Sederlund, viena iš pagrindinių kliūčių valgant maistą su žmogiena bus uždraustos lavono natūralios savybės bei tas faktas, kad daugelis palaikys šitai velionio paniekinimu. Mokslininkas taip pat pripažino, kad žmonės „truputį konservatyvūs“, kai kalbama apie valgį, prie kurio jie nepripratę, pavyzdžiui, apie lavonus.

ГРИМАСЫ ГЕОПОЛИТИКИ

Ромуальдас Чернецкис, www.dirst.lt 

10 – 09 – 2019

В Швеции предлагают спасти планету

каннибализмом 

Литовский /русский язык

В Швеции ученый Магнус Сёдерлунд выступил по телевидению с идеей, что ради борьбы с глобальным потеплением и спасения планеты людям, возможно, стоит потреблять в пищу человечину. Об этом сообщает The New American.

По мнению экологов, именно мясная промышленность и сельское хозяйство негативно сказываются на состоянии планеты, способствуя глобальному потеплению.

Поэтому, размышляя о еде будущего, швед предположил, что, возможно, необходимо обратиться к людоедству и начать есть людей, чтобы спасти Землю. Чтобы остановить изменение климата, ученый даже намерен проводить семинары о необходимости употребления человеческой плоти,. Среди главных вопросов есть такие: «Мешает ли человеческий эгоизм рационально использовать ресурсы Земли?», «Станет ли каннибализм экологическим решением будущего?», «Как подтолкнуть потребителей к принятию верных решений?»

По словам Сёдерлунда, одним из главных препятствий на пути к употреблению в пищу человечины будет запретная природа трупов и тот факт, что многие посчитают подобное осквернением покойника. Ученый также признал, что люди «немного консервативны», когда речь идет о еде, к которой они не привыкли, например, трупах.

Related posts