PASAULIS: KARYBA // PIRMOSIOS METALINĖS ŽIURKĖS „DOVANOS“ I / Lietuvių, rusų, anglš kalba # 2020 – 01 – 04

PASAULIS: KARYBA

PIRMOSIOS METALINĖS ŽIURKĖS

„DOVANOS“

I

2020– 01 – 04

Šaltinis: Interneto erdvė 

Lietuvių / rusų/ anglų kalba (vertė Romualdas Černeckis ir Jonas Paulauskas) 

Vietoj naujametinio sveikinimo Kim Čen Unas pažadėjo korėjiečiams naują ginklą

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas atsisakė savo kasmetinio pasveikinimo liaudžiai Naujųjų metų rytą.

Vietoj to Korėjos televizija parodė KLDR Darbo partijos Centro komiteto gruodžio posėdį, kuriame dalyvavo šalies vadovas. Kaip Bloomberg pažymi, jų spauda taip pat vietoj Kim Čen Uno pasveikinimo paskelbė šio susirinkimo stenogramą, kurios apimtis beveik 4 400 žodžių.

 

Būtent tame renginyje Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad jis daugiau nesusijęs su branduolinių bandymų moratoriumo įsipareigojimais, ir anonsavo naujų rūšių strateginius ginklus. Kokius būtent – jis nepatikslino, nors kaip vieną iš pagrindinių grėsmių KLDR įvardino JAV ir, pirmiausia, Donaldą Trumpą.

Kim Čen Unas kelis sykius pakartojo, kad šalyje bus atnaujinti ginklų bandymai, „įskaitant ilgo nuotolio raketas“. Šiuos šalies lyderio žodžius Šiaurės Korėjos valstybinė televizija pertraukdavo klipais apie raketų paleidimą, be to, tarp pademonstruotų ginklų – raketos iš mobiliųjų paleidiklių bei raketa, paleista nuo povandeninės platformos.

Kim Čen Unas nuo 2013 metų kasmet kreipdavosi Naujųjų metų proga. Šią tradiciją 1940 m. pradėjo jo senelis Kim Ir Senas.

Apie karą Libijoje

Padėtis karo draskomoje Libijoje toliau aštrėjo.

Sausio 2 d. Turkijos Parlamentas priėmė įstatymą, kuris suteikė galimybę siųsti į Libiją Turkijos kariškius. Atitinkamam sprendimui pritarė 325 deputatų dauguma, prieštaravo 184.

Prieš tai Tripolį kontrolianti Libijos nacionalinės santarvės vyriausybė, maršalo Chalifos Haftaro vadovaujamai Libijos nacionalinei armijai puolant šalies sostinę, oficialiai paprašė Turkijos karinės pagalbos. Manoma, jog dabar turkų kariuomenė galės padėti JT pripažintai Libijos valdžiai sulaikyti Tripolį puolančią Haftaro Libijos nacionalinės armijos pajėgas.

Donaldas Trumpas ir Recepas Erdoganas pasikalbėjo telefonu. Baltuosiuose rūmuose papasakojo, kad telefoninio pokalbio metu Amerikos prezidentas įspėjo turkų kolegą, jog intervencija į Libiją apsunkintų padėtį toje Afrikos šalyje.

Po to pasirodė Graikijos, Izraelio, Kipro vadovų bendras pareiškimas:

„Turkijos sprendimas pasiųsti kariuomenę į Libiją yra rimta grėsmė regiono stabilumui. Šis sprendimas grubiai pažeidžia 1970 JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, pagal kurią Libijai įvedamas ginklų embargas. Toks žingsnis (Ankaros) pakerta tarptautinės bendruomenės pastangas ieškant taikaus politinio sprendimo Libijos konflikte. Tai pavojinga toliau eskaluojant konfliktą ir žymiai pabloginant padėtį. Turkija neturėtų pažeisti JT rezoliucijos. Tokio beatodairiško žingsnio pasekmės būtų žalingos stabilumui ir taikai visame regione. Ankarai reikėtų susilaikyti nuo tokių veiksmų, kurie akivaizdžiai pažeidžia Libijos nacionalinį suverenumą ir nepriklausomybę.“

Kaip buvo pranešta, Turkija yra viena iš pagrindinių Libijos nacionalinės santarvės vyriausybės, kuri įsikūrusi Tripolyje, šalininkių. Jų pagrindinis varžovas – atstovų rūmų paskirtas Libijos karinių pajėgų vyriausiasis vadas maršalas Chalifas Haftaras. Jį  taip pat remia užsienis, pavyzdžiui, Egiptas, JAE ir eilė kitų arabų pasaulyje įtakingų šalių. Be to, Libijos konflikte abejose fronto pusėse dalyvauja užsienio samdiniai iš įvairių valstybių.

МИР: ВОЕННЫЕ ДЕЛА I

ПЕРВЫЕ «ПОДАРКИ»

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ

I

24 – 12 – 2019

Источник: Пространство интернета

Русский  язык (перевел Ромуальдас Чернецкис

Вместо новогоднего поздравления Ким Чен Ын пообещал корейцам новое оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отказался от ежегодного поздравления своего народа в новогоднее утро.

Вместо этого на корейском телевидении показали еще декабрьское заседание Центрального комитета Трудовой партии КНДР с участием главы страны. Как отмечает Bloomberg, местная пресса также обнародовала вместо поздравления Ким Чен Ына стенограмму этого заседания объемом в почти 4 400 слов.

Именно на этом мероприятии северокорейский лидер заявил, что больше не связан обязательствами моратория на ядерные испытания, и анонсировал новые виды стратегических вооружений. Какие именно — он не уточнил, однако в качестве одной из главных угроз КНДР он назвал США и, в частности, Дональда Трампа.

Ким Чен Ын несколько раз повторил, что в стране возобновят испытания оружия, «включая ракеты большой дальности». Эти слова лидера страны государственное телевидение Северной Кореи перебивало клипами запуска ракет, причем среди представленного оружия — ракеты, выпущенные с мобильных пусковых установок, и ракета, запущенная с подводной платформы.

Ким Чен Ын ежегодно выступал с новогодними обращениями с 2013 года. Эту традицию заложил еще его дед Ким Ир Сен в 1940-х годах.

O войне в Ливии

Ситуация вокруг охваченной войной Ливии продолжает обостряться.

2 января, парламент Турции одобрил закон, которыйразрешил отправку турецких военнослужащих в Ливию. Соответствующее решение поддержало большинство— 325 депутатов, 184 выступили против.

Перед этим контролирующее Триполи правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции на фоне наступления Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара на столицу страны. Предполагается, что теперь турецкие войска смогут помочь признанным ООН ливийским властям сдержать наступление на Триполи сил Ливийской национальной армии Хафтара.

Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган побеседовали по телефону. В Белом доме рассказали, что в телефонном разговоре американский президент предупредил турецкого коллегу о том, что вмешательство в Ливию осложнит обстановку в этой африканской стране.

После этого появилось совместное заявление глав Греции, Израиля и Кипра:

«Турецкое решение о вводе войск в Ливию является серьёзной угрозой для стабильности в регионе. Данное решение является грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН от 1970 года, согласно которому вводится эмбарго на поставки оружия в Ливию. Этот шаг (Анкары) подрывает усилия международного сообщества по поиску мирного политического урегулирования ливийского конфликта. Это опасно дальнейшей эскалацией конфликта и значительным ухудшением обстановки. Турция не должна нарушать резолюцию ООН. Последствия такого безрассудного шага будут пагубными для стабильности и мира во всём регионе. Анкаре следует воздерживаться от таких действий, которые грубо нарушают национальный суверенитет и независимость Ливии».

Как сообщалось, Турция является одним из главных сторонников правительства национального согласия Ливии, которое находится в Триполи. Их главный соперник — назначенный палатой представителей верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Ливии маршал Халифа Хафтар. Он также пользуется иностранной поддержкой, в частности — со стороны Египта, ОАЭ и ряда других влиятельных в арабском мире государств. Кроме того, в ливийском конфликте по обеим сторонам фронта участвуют иностранные наёмники из разных стран.

WORLD: MILITARY MATTERS

FIRST “GIFTS” OF METAL RAT

I

SOURCE: Internet Space

English translator Jonas Paulauskas

Instead of New Year’s greetings, Kim Jong-Un promised the Koreans a new weapon

 

The leader of North Korea, Kim Jong-Un, refused the annual congratulations of his people on New Year’s morning.

Instead of it Korean television showed the December meeting of the Central Committee of the DPRK Labor Party with the participation of the head of the country. According to Bloomberg, instead of congratulating Kim Jong-Un, the local press also published a transcript of this meeting of almost 4,400 words.

It was at this event that the North Korean leader said that he was no longer bound by a moratorium on nuclear tests, and announced new types of strategic weapons. Which ones, he did not specify, however, he named the United States and, in particular, Donald Trump, as one of the main threats to the DPRK.

Kim Jong-Un repeated several times that the country would resume testing weapons, „including long-range missiles.“ North Korean state television interrupted these words of the country’s leader with clips of rocket launch, and among the presented weapons are missiles fired from mobile launchers and a missile launched from an underwater platform.

Kim Jong-Un annually made New Year’s addresses since 2013. This tradition was laid down by his grandfather Kim Il Sung in the 1940s.

About the war in Libya

 

The situation around the war-torn Libya continues to escalate.

On January 2, the Turkish parliament approved the law, which allowed the sending of Turkish troops to Libya. The corresponding decision was supported by a majority – 325 deputies, 184 opposed.

Before that, the Government of Libya, which controls Tripoli, formally requested military assistance from Turkey against the backdrop of the advance of the Libyan National Army under the command of Marshal Khalifa Haftar in the country’s capital. It is assumed that now the Turkish troops will be able to help the Libyan authorities recognized by the UN to restrain the Haftar Libyan National Army’s offensive on Tripoli.

Donald Trump and Recep Erdogan talked on the phone. The White House said that in a telephone conversation the American president warned his Turkish counterpart that interference in Libya would complicate the situation in this African country.

After that, a joint statement of the heads of Greece, Israel and Cyprus appeared:

“The Turkish decision to send troops to Libya is a serious threat to stability in the region. This decision is a gross violation of the UN Security Council resolution of 1970, according to which an embargo on arms supplies to Libya is imposed. This step (Ankara,s) undermines the efforts of the international community to find a peaceful political settlement of the Libyan conflict. This is dangerous with a further escalation of the conflict and a significant deterioration of the situation. Turkey must not violate the UN resolution. The consequences of such a reckless move would be detrimental to stability and peace throughout the region. Ankara should refrain from actions that flagrantly violate Libyan national sovereignty and independence. ”

As reported, Turkey is one of the main supporters of the Libyan national accord government, which is located in Tripoli. Their main rival is Marshal Khalifa Haftar, appointed by the House of Representatives as Supreme Commander of the Libyan Armed Forces. He also enjoys foreign support, in particular from Egypt, the UAE and a number of other states influential in the Arab world. Previously reported that in the Libyan conflict on both sides of the front involved foreign mercenaries from different countries.

 

Related posts