PASAULIS: KARYBA // PIRMOSIOS METALINĖS ŽIURKĖS „DOVANOS“ III (IRANAS/JAV) / Lietuvių, rusų, anglų kalba # 2020 – 01 – 10

PASAULIS: KARYBA

PIRMOSIOS METALINĖS ŽIURKĖS

„DOVANOS“

III (IRANAS/JAV)

2020– 01 – 10

Šaltinis: Interneto erdvė 

Lietuvių / rusų/ anglų kalba (vertė Romualdas Černeckis ir Jonas Paulauskas) 

Šaltinis: Interneto erdvė 

Lietuvių / rusų/ anglų kalba (vertė Romualdas Černeckis ir Jonas Paulauskas) 

03/09 – 01 – 2020

ĮVYKIŲ KALEIDOSKOPAS PO ŽIURKĖS PIRMŲJŲ ŠIŲMEČIŲ „DOVANŲ“

(APŽVALGA)

 I. Irano nuolatinis atstovas JT: „keršto bus žiaurus, JAV gaus karą“.

Duodamas interviu televizijos kanalui CNN Irano nuolatinis atstovas prie Jungtinių Tautų Majidas Taht-Ravanchi, įspėjo, kad nužudžius Q. Soleimani Teheranas atsakys Jungtinėms Amerikos Valstijoms žiauriu kerštu. Šalis savarankiškai nustatys tos akcijos laiką ir vietą.

II. Po Q. Soleimani nužudymo šimtai tūkstančių iraniečių išėjo į šalies miestų gatves.

Po Q. Soleimani nužudymo šimtai tūkstančių iraniečių išėjo į šalies miestų gatves, kad pareikšti protestą JAV atakavus Bagdado (Irakas) aerouostą, kur buvo nukautas Q. Soleimani.

Pilnos gatvės žmonių buvo ne tik Teherane, bet ir kituose miestuose. Jie nešė generolo portretus, skandavo Irako šiitus palaikančius šūkius, periodiškai kartojo – “Mirtis Amerikai!“, „Mirtis Izraeliui!“, be to, degino amerikiečių vėliavas.

III. Paskirtas Q. Soleimani įpėdinis.

Irano lyderis Q. Souleimani įpėdiniu paskyrė jo pavaduotoją brigados generolą Esmailą Qaan.

IV. Irako parlamentas nubalsavo už amerikiečių kariuomenės išvedimą iš šalies. 

Apie tai praneša pasaulio žiniasklaida

V. Iranas savo raketas nukreipė į JAV ambasadą Bagdade.

Arabų žiniasklaidos duomenimis, amerikiečių ambasados rajoną pasiekė irakiečių raketos, sprogusios arti Valstijų diplomatinės atstovybės

VI. Irako parlamentas Pentagoną bei JAV armiją paskelbė teroristais.

Po generolo Q. Soleimani nužudymo Irano parlamentas vienbalsiai priėmė įstatymo projektą, pripažinusį Pentagoną bei JAV armiją teroristais.

Apie tai pranešė Irano informacinė agentūra Tasnim.

VII. Iranas pažadėjo JAV „13 keršto variantų“.

Irano Aukščiausioji nacionalinio saugumo taryba paruošė 13 keršto variantų, kurie po Soleimani  nužudymo skirti Jungtinėms Valstijoms.

VIII. Iranas – smūgis JAV bazei: sunaikinta aviacija ir daugybė kariškių.

Irano televizija pranešė, jog po raketų smūgio į JAV karinę bazę Irake žuvo 80 amerikiečių kariškių.

Vašingtone tvirtina, jog nuostolių iš jų pusės neva nėra. Pavyzdžiui, apie tai pranešė CNN su nuoroda į Pentagono šaltinius.

Iš viso Ain al-Assad karinėje bazėje yra  4 000 JAV karių, daug JAV karinių oro pajėgų dronų bei  sraigtasparnių.

IX. Irano aukščiausiojo lyderio patarėjas: „JAV laukia „antrasis Vietnamas“.

JAV pasigailės, jeigu neišves kariuomenės iš Artimųjų Rytų. Apie tai atsisveikinimo ceremonijoje su generolu K. Soleimani pareiškė Irano aukščiausiojo lyderio patarėjas Ali Akbar Velayati.

*******

X. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog Soleimani reikėjo seniai sunaikinti.

XI. D. Trumpas pasakė, kad JAV karinės pajėgos pasiruošusios smogti į 52 numatytus taikinius Irane, jeigu bus atakuoti Jungtinių Valstijų piliečiai ar objektai.

XII. JAV pradėjo daugiau nei 4 tūkst. kariškių permetimą į Artimuosius Rytus.

Šimtai amerikiečių karių kaip pastiprinimas išvyko į Kuveitą, augant įtampai po Irano generolo K. Soleimani nužudymo.

Pavyzdžiui, Associated Press News sužinojo, kad perdislokuoti 3 500 kariškių iš 82 oro desanto greitojo reagavimobrigados. Jie prisijungė kai 700 karių, kurie atvyko į regioną anksčiau.

МИР: ВОЕННЫЕ ДЕЛА

ПЕРВЫЕ «ПОДАРКИ»

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ

III (ИРАН/США)

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ КРЫСИНЫХ «ПОДАРКОВ» ТЕКУЩЕГО ГОДА

(ОБЗОР)

10 – 01 – 2020

Источник: Пространство интернета

Русский  язык (перевел Ромуальдас Чернецкис

I. Постпред Ирана при ООН: «Месть будет жестокой, США получат войну».

B интервью телеканалу CNN постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предупредил, что за убийство Соединеными Штатами К. Сулеймани Тегеран ответит жестокой местью. Страна самостоятельно определит время и место той акции.

II. После убийства K. Сулеймани сотни тысяч иранцев вышли на улицы городов страны.

Сотни тысяч иранцев вышли на улицы городов страны, чтобы выразить протест против атаки США на аэропорт Багдада, где быд убит К. Сулеймани.

Заполнены не только улицы Тегерана, но и в других городах страны. Они несли портреты генерала и скандировали лозунги в поддержку шиитов Ирака, периодически повторяли – «Смерть Америке!», «Смерть Израилю!», кроме того, сжигали американские флаги.

III. Назначен преемник Сулеймани.

Лидер Ирана преемником Сулеймани назначил его заместителя бригадного генерала Эсмаила Каани.

IV. Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны.

Об этом сообщают мировые СМИ.

V. Иран свои ракеты направил на посольство США в Багдаде.

По данным арабских СМИ, район расположения американского посольства достали иранские ракеты, разорвавшиеся близко от диппредставительства Штатов.

VI. Парламент Ирана объявил Пентагон и армию США террористами.

После убийства генерала К. Сулеймани Ираке парламент Ирана единогласно принял законопроект, признавший Пентагон и Армию США террористами.

Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.

VII. Иран пообещал США «13 вариантов мести»

Высший совет нацбезопасности Ирана подготовил 13 вариантов мести, которые предназначены для Соединённых Штатов после убийства Сулеймани.

 VIII. Иран – удар по базе США: Уничтожена авиация и множество военных.

Иранское телевидение сообщило, что 80 американских военнослужащих погибли после ракетного удара по военной базе США в Ираке.

 В Вашингтоне утверждают, что потерь у ихней стороны якобы нет. В частности, об этом сообщила  CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Всего на военной базе Айн аль-Асад есть 4 тысячи американских военнослужащих, большое количество беспилотников и вертолётов ВВС США.

IX. Советник верховного лидера Ирана: «США ждёт «второй Вьетнам».

США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока. Об этом на церемонии прощания с генералом К.Сулеймани заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

*******

X. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Сулеймани следовало давно уничтожить.

XI. Д. Трамп сказал, что войска США готовы нанести «быстрый и сильный удар» по намеченным 52 целям в Иране, если будут атакованы граждане или объекты Соединённых Штатов.

XII. CША начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток.

Сотни американских солдат направились в Кувейт в качестве подкрепления на Ближнем Востоке на фоне роста напряженности после убийства иранского генерала К Сулеймани.

Например, журналисты Associated Press узнали, что развернуты 3500 военных 82-й воздушно-десантной бригады быстрого реагирования . Они присоединились  к примерно 700 военных, которые в регион направились раньше.

WORLD: MILITARY MATTERS

FIRST “GIFTS” OF METAL RAT

III (IRAN/USA)

CALEIDOSCOPE EVENTS AFTER FIRST „RATIN“THE NOW YEAR

(OVER)

2020 – 01 – 10

Source: Internet Space

English translator Jonas Paulauskas

I. Iranian Permanent Representative of the UN: „Revenge will be cruel, the US will get war“.

In an interview with the television channel, a CNN Iranian Permanent Representative to the United Nations Majid TAHT-Ravanchi, warned that Q. Soleimani Tehran would respond with a cruel vengeance to the United States of America. The party will determine the time and place of that share autonomously.

II. After the murder of Q. Soleimani, hundreds of thousands of Iraqis went to the streets of the cities of the country.

After the murder of Q. Soleimani, hundreds of thousands of Iraqis went to the streets of the country’s cities to bring the opposing U.S. by attacking Baghdad (Iraq) in Aerouost, where he was slain Q. Soleimani.

The full streets of the people were not only in Tehran, but also in other cities. They carried the portraits of the general, chied the sages of Iraq’s Shiites, periodically repeating the „death of America!“, „Death to Israel!“, in addition to burning the American flags.

III. Appointed Mr. Soleimani’s successor.

Iranian leader Mr Souleimani has appointed his deputy to Brigade Generole Esmailą Qaan.

IV. The Iraqi parliament voted in favour of the withdrawal of American troops from the country.

This is reported by the world media.

V. His rockets were directed to the U.S. Embassy in Baghdad.

In Arabic media data, the American Embassy area reached the Iraqi missile, exploded in close proximity to state diplomatic representations.

VI. The Iraqi Parliament announced the Pentagon and the US army as terrorists. 

After the murder of General Q. Soleimani, the Iranian parliament unanimously passed a bill which acknowledged the Pentagon and the US army as terrorists.

This was reported by the Iranian Information agency Tasnim.

VII. Iran promised US „13 revenge options“.

The Iranian Supreme National Security Council has prepared 13 variants of revenge, which after Soleimani’s murder are destined for the United States.

VIII. Iran – Blow to the US base: The destruction of aviation and numerous military troops.

Iranian TV reported that after a rocket crash into the U.S. military base in Iraq killed 80 American military.

Washington argues that there is no loss on their part. For example, it is reported by CNN with a reference to the Pentagon sources.

In total, the military base of Ain al-Asad has 4 000 US troops, many US Air Force drones and helicopters.

IX. Adviser to the Iranian Supreme Leader: „The United States is waiting for“ second Vietnam „.

The US will have mercy if it does not lead to troops from the Middle East. On this farewell ceremony to General K. Soleimani declared the adviser of the Iranian supreme leader, Ali Akbar Velayati.

********

X. US President Donald Trump stated that Soleimani needed to be destroyed long ago.

XI. D. Trump said that the US military is ready to hit the target targets for 52 in Iran if the United States ‘ citizens or objects were to be attacked.

XII. The US started more than 4 thousand. The military failover to the Middle East.

Hundreds of American soldiers as reinforcement went to Kuwait, rising in tension after the murder of Iranian general K. Soleimani.

For example, the Associated Press News learned to redeploy the 3 500 military from the 82 airborne Rapid Responder Imobrigados. They joined some 700 soldiers who arrived in the region before.

Related posts