PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA: WWW.DIRST.LT PUSLAPIS V # MŽ „DOVANOS“ 2020  RUDENĮ IV Lietuvių, rusų, anglų kalba # 2020 – 09 – 15

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA

МИР: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ / ОБОЗРЕНИЕ / ПРИРОДА 

   WORLD: GEOPOLITICAL GRIMACES / REVIEWS / NATURE

СТРАНИЦА / PAGE  V

♦♦

MŽ „DOVANOS“ 2020  RUDENĮ IV

«ПОДАРКИ» МК ОСЕНЬЮ  2020 IV

„GIFTS“ MK AUTUMN 2020 IV

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2020 – 09 – 

15 / 15 – 09 – 2020

♦♦

PSO suabejojo koronaviruso vakcinos efektyvumu

Būsima vakcina nuo koronaviruso ligos nepanaikins pandemijos ir vargu ar bus vienodai efektyvi visoms gyventojų grupėms. Tai pareiškė PSO Europos regioninio biuro direktorius Hansas Kluge, pirmadienį, rugsėjo 14 d., pranešė Daily Star.

„Aš visą laiką girdžiu: „Vakcina užbaigs pandemiją.“ Žinoma, ne! Mes net nežinome, ar vakcina padės visoms gyventojų grupėms. Dabar matome keletą požymių, kad tai padės vienai grupei, o kita – ne. Pandemijos pabaiga – tai momentas, kai mes, kaip bendruomenė, išmoksime gyventi su šia pandemija. Ir tai priklauso nuo mūsų, ir tai pozityvu,“ – pažymėjo Kluge.

PSO taip pat prognozuoja, kad mirčių nuo koronaviruso Europos šalyse padaugės jau kitą mėnesį.

„Padėtis  vis sudėtingesnė. Spalio ir lapkritį mes pamatysime daugiau mirčių“, – pridūrė Kluge.

Anot jo, mirčių skaičius išaugs dėl susirgimų atvejų padaugėjimo. 

♦♦

В ВОЗ усомнились в эффективности вакцины от коронавируса

Будущая вакцина от коронавирусной болезни не положит конец пандемии и вряд ли будет одинаково эффективной для всех групп населения. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, сообщила в понедельник, 14 сентября, Daily Star.

«Я все время слышу: „Вакцина завершит пандемию“. Конечно, нет! Мы даже не знаем, поможет ли вакцина всем группам населения. Сейчас мы видим некоторые признаки того, что она поможет одной группе, а другой нет. Конец пандемии — это момент, когда мы как сообщество научимся жить с этой пандемией. И это зависит от нас, в этом позитив», — отметил Клюге.

Также в ВОЗ прогнозируют рост количества смертей от коронавирусной болезни в странах Европы уже со следующего месяца.

«Ситуация усложняется. В октябре и ноябре мы увидим большее количество смертей», — добавил Клюге.

По его словам, увеличение числа смертей будет связано с ростом количества случаев заболевания.

♦♦

WHO doubts effectiveness of coronavirus vaccine

A future vaccine for coronavirus disease will not end the pandemic and is unlikely to be equally effective for all populations. This was stated by the Director of the European Regional Office of WHO Hans Kluge, reported on Monday, September 14, Daily Star.

„I hear all the time, „The vaccine will end the pandemic.“ Of course not! We don’t even know if the vaccine will help all groups. Now we see some signs that it will help one group and the other does not. The end of the pandemic is the moment when we as a community will learn to live with this pandemic. And it depends on us, it’s positive,“ – Kluge said.

WHO also forecasts an increase in coronavirus deaths in Europe as early as next month.

„The situation is getting more complicated. We will see more deaths in October and November,“ – Kluge added.

According to him, the increase in the number of deaths will be due to the increase in the number of cases.

Related posts