PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS /  GAMTA # WWW.DIRST.LT P. <107/260> BMJ „DOVANOS “ ŽIEMĄ 2021  XLIII LIETUVIŲ, RUSŲ, ANGLŲ KALBA # 2021 – 02 – 19

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS /  GAMTA

МИР:  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ / ОБОЗРЕНИЕ / ПРИРОДА

 WORLD:  GEOPOLITICAL GRIMACES / REVIEWS / NATURE

СТРАНИЦА / PAGE   107/260

♦♦

BMJ „DOVANOS “ ŽIEMĄ 2021  XLIII

«ПОДАРКИ» БМБ ЗИМОЙ 2021  XLIII

WMB „GIFTS“  IN WINTER 2021  XLIII

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space 

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2021 – 02 – 19/ 19 – 02 – 2021

♦♦

Ledinė apokalipsė JAV: aukų skaičius auga, šimtai tūkstančių liko be elektros, vandens ir namų

Nenormalūs snygiai ir šalnos, neseniai ištikusios keletą JAV valstijų, pražudė iki 38 žmonių. Aukų skaičius auga, o padėtis dėl valstybės infrastruktūros nepasirengimo tokioms oro sąlygoms tik blogėja.

Labiausiai nukentėjo Teksaso valstija, kur anksčiau buvo pranešta apie 23 mirtis.

Bandymai sušilti taip pat ėmė lemti mirtinus rezultatus: žinoma apie mirtį automobilyje apsinuodijus anglies monoksidu, o dujinių viryklių ir židinių naudojimas šildymui sukelia gaisrus, praneša SBS televizijos kanalas.

Laikraštis „The New York Times“ rašo, kad amerikiečiai žūsta per avarijas apledėjusiuose keliuose, nuo šalčio ir beviltiškai „bandydami rasti šiek tiek šilumos“.

Aktuali energijos ir vandens tiekimo problema. Remiantis naujausia informacija, apie 300 tūkstančių Teksaso gyventojų lieka be elektros, o daugiau nei 260 tūkstančių – be vandens.

Pranešama, kad geriamojo vandens buteliuose nepakanka tam, kad aprūpinti visus, kuriems to reikia, be to, miestuose jau yra maisto tiekimo sutrikimų. Dėl stiprių šalčių suiro saulės baterijų ir vėjo jėgainių darbas, kurios apledėję ir negali gaminti elektros energijos.

Padėtis sumažėjus elektros gamybai lėmė staigų jos kainų šuolį. Panaši situacija susiklostė ir dėl gamtinių dujų trūkumo: jų kaina iškart padidėjo.

Be to, žmonės tiesiogine to žodžio prasme praranda namus: būstai skęsta dėl plyšusių vamzdžių, o kai kurių stogai griūva dėl sniego svorio.

♦♦

Ледяной апокалипсис в США: число жертв растёт, сотни тысяч остались без света, воды и домов

Аномальные снегопады и морозы, недавно обрушившиеся на несколько штатов США, унесли жизни до 38 человек. Число жертв растёт, а ситуация только ухудшается из-за неготовности инфраструктуры штатов к таким погодным условиям.

Наиболее пострадавшим оказался штат Техас, где ранее сообщалось о 23 погибших.

К летальным исходам стали приводить и попытки согреться: известно о случае гибели в машине от отравления угарным газом, а использование газовых плит и каминов для обогрева провоцирует пожары, сообщает телеканал СBS.

Газета New York Times пишет, что американцы гибнут в авариях на обледенелых дорогах, от холода и при отчаянных «попытках найти немного тепла».

Актуальная проблема энерго- и водоснабжения. По последней информации, около 300 тысяч жителей Техаса остаются без электричества и более 260 тысяч — без воды.

Сообщается, что запасов бутилированной питьевой воды недостаточно для того, чтобы обеспечить всех нуждающихся, к тому же в городах уже отмечаются перебои поставок продуктов. Сильные морозы нарушили работу солнечных панелей и ветрогенераторов, которые обледенели и не могут вырабатывать электричество.

Ситуация со снижением выработки электроэнергии привела к резкому скачку цен на неё. Аналогичная ситуация сложилась и с дефицитом природного газа: его стоимость сразу выросла.

Кроме того, люди в буквальном смысле лишаются крова:  дома затапливает из-за лопающихся труб, а у некоторых под тяжестью снега обрушаются крыши.

♦♦

Icy apocalypse in the USA: the number of victims is growing, hundreds of thousands were left without electricity, water and houses

Abnormal snowfalls and frosts that recently hit several US states have killed up to 38 people. The number of victims is growing, and the situation is only getting worse due to the unpreparedness of the state infrastructure for such weather conditions.

The most affected was the state of Texas, where 23 deaths were previously reported.

Attempts to keep warm also began to lead to lethal outcomes: it is known about a death in a car from carbon monoxide poisoning, and the use of gas stoves and fireplaces for heating provokes fires, SBS TV channel reports.

The New York Times writes that Americans are dying in accidents on icy roads, cold and desperate „trying to find some warmth.“

The actual problem of energy and water supply. According to the latest information, about 300 thousand Texas residents are left without electricity and more than 260 thousand – without water.

It is reported that the supply of bottled drinking water is insufficient to provide all those in need, and in addition, there are already interruptions in the supply of food in cities. Severe frosts have disrupted the operation of solar panels and wind turbines, which are iced up and cannot generate electricity.

The situation with a decrease in electricity generation led to a sharp jump in prices for it. A similar situation has developed with the shortage of natural gas: its cost immediately increased.

In addition, people literally lose their homes: houses are flooded due to bursting pipes, and some roofs are collapsing under the weight of snow. 

 

Related posts