PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA WWW.DIRST.LT P. <111/264> BMJ „DOVANOS “ ŽIEMĄ XLV 2021 # 2021 – 02 – 21

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA

МИР:  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ / ОБОЗРЕНИЕ / ЗДОРОВЬЕ

 WORLD:  GEOPOLITICAL GRIMACES / REVIEWS / HEALTH

СТРАНИЦА / PAGE  111/264

♦♦

BMJ „DOVANOS “ ŽIEMĄ XLV 2021

«ПОДАРКИ» БМБ ЗИМОЙ XLV  2021 

WMB „GIFTS“ IN WINTER XLV  2021

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space 

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2021 – 02 – 21/  21 – 02  – 2020

♦♦

Mokslininkai įspėjo apie pandemijos su 75 proc. mirtingumu riziką

Mokslininkai perspėjo apie naują pandemiją su 75 proc. mirtingumu galinčio sukelti Nipah viruso pavojų. Apie tai praneša „The Sun“.

Dr. Rebecca Dutch, Kentukio universiteto Molekulinės ir ląstelių biochemijos katedros vedėja, pareiškė, jog Nipah gali „absoliučiai tiksliai“tapti kitos pandemijos priežastimi.

Šio viruso mirtingumo lygis yra nuo 45 iki 75 procentų, o tai ženkliai daugiau nei nuo COVID-19.

Ji taip pat pažymėjo, kad virusas gali mutuoti ir žmonėms tapti labiau užkrečiamas.

Savo ruožtu daktarė Melanie Seville perspėjo, kad pasaulis turi pasirengti „labai didelei“ pandemijai, kuri bus daug blogesnė nei dabartinė.

Rašytojas – ekologas,  gyvūnų platinamų ligų ekspertas Johnas Vidalas numatė, kad žmonija susidurs su nauja juodosios mirties masto pandemija.

„Atsižvelgiant į kelionių lėktuvu ir pasaulinės prekybos populiarumą, virusas per kelias savaites visame pasaulyje gali pasklisti per besimptomius nešiotojus ir nužudyti dešimtis milijonų žmonių dar prieš uždarant valstybių sienas“, – mano jis.

Sunki smegenų edema, traukuliai ir vėmimas yra tik keletas Nipah viruso ligos simptomų. PSO duomenimis, ji gali būti besimptomė ir sukelti rimtų kvėpavimo problemų bei encefalitą.

Mokslininkams nerimą kelia labai ilgas viruso inkubacinis laikotarpis – 45 dienos. Specialistai dar tiksliai nežino, ar užsikrėtęs asmuo per šį laikotarpį gali platinti infekciją.

Nipah taip pat gali sukelti daug mutacijų. Ekspertai mano, kad s tokių pokyčių būdu virusas gali geriau prisitaikyti prie žmonių ir greitai išplisti.

Nipą žmonėms gali perduoti užkrėstais mangais besimaitinę šikšnosparniai ir kiaulės. 1999 m., kad išvengti pandemijos, dėl šito viruso buvo sunaikinta  daugiau nei milijonas kiaulių.

Nipahas įtrauktas į Pasaulio sveikatos organizacijos sąrašą kaip vienas pavojingiausių žmonijai virusų.

Šiai infekcijai gydyti nėra preparatų ar vakcinų. Farmacijos kompanijos dar neturi projekto, kad sukurti vaistą kovai su liga. Gydant naudojama simptominė intensyvioji terapija.

♦♦

Учёные предупредили о риске пандемии с 75%-ной смертностью

Ученые предупредили об опасности вируса Нипах, который способен вызвать новую пандемию с 75% летальностью. Об этом сообщает The Sun.

Доктор Ребекка Датч, заведующая кафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки, заявила, что Нипах может «абсолютно точно» стать причиной следующей пандемии.

Уровень смертности от этого вируса составляет от 45 до 75 процентов, что гораздо выше, чем от COVID-19.

Она также отметила, что вирус может мутировать и стать более заразным для людей.

Доктор Мелани Севилл, в свою очередь, предупредила, что миру нужно готовиться к «очень большой» пандемии, которая будет гораздо хуже нынешней.

Писатель-эколог, эксперт по передающимся от животных болезням Джон Видаль предсказал, что человечество столкнется с новой пандемией масштаба Черной смерти.

«Учитывая популярность авиаперелетов и мировой торговли, вирус может распространиться по всему миру через бессимптомных носителей в течение нескольких недель, убивая десятки миллионов людей еще до того, как границы государств будут закрыты», — считает он.

Сильный отек мозга, судороги и рвота — это лишь некоторые из симптомов заболевания, вызываемого вирусом Нипах. По данным ВОЗ, он может протекать бессимптомно, а также привести к серьезным респираторным проблемам и энцефалиту.

Ученые обеспокоены очень долгим инкубационным периодом вируса — 45 дней. Специалисты еще точно не знают, может ли зараженный распространять инфекцию в течение этого периода.

Нипах также способен породить большое количество мутаций. Эксперты считают, что путем таких изменений вирус может лучше адаптироваться к человеку для быстрого распространения.

Нипах могут передавать человеку как летучие мыши, так и свиньи, поедавшие инфицированные манго. В 1999 году из-за этого вируса уничтожили более миллиона свиней, чтобы предотвратить эпидемию.

Нипах включен в список Всемирной организации здравоохранения как один из наиболее опасных для человечества вирусов.

Препаратов и вакцин для лечения этой инфекции не существует. У фармацевтических компаний пока нет проекта по созданию лекарства для противодействия болезни. В качестве лечения применяют симптоматическую интенсивную терапию. .

♦♦

Scientists warn of risk of pandemic with 75% death rate

Scientists have warned of the danger of the Nipah virus, which is capable of causing a new pandemic with 75% mortality. Reported by The Sun.

Dr. Rebecca Dutch, chair of the Department of Molecular and Cellular Biochemistry at the University of Kentucky, said Nipah could „absolutely“ cause the next pandemic.

The mortality rate for this virus ranges from 45 to 75 percent, which is much higher than that of COVID-19.

She also noted that the virus can mutate and become more infectious in humans.

Dr. Melanie Seville, in turn, warned that the world needs to prepare for a „very large“ pandemic, which will be much worse than the current one.

Environmental writer and expert on animal-borne diseases, John Vidal, predicted that humanity would face a new Black Death pandemic.

“Given the popularity of air travel and global trade, the virus could spread throughout the world through asymptomatic carriers within weeks, killing tens of millions of people even before state borders are closed,” – he said.

Severe cerebral edema, seizures and vomiting are just some of the symptoms of the Nipah virus disease. According to the WHO, it can be asymptomatic and can lead to serious respiratory problems and encephalitis.

Scientists are concerned about the virus’s very long incubation period – 45 days. Experts do not yet know for sure whether an infected person can spread the infection during this period.

Nipah is also capable of producing a large number of mutations. Experts believe that by making such changes, the virus can better adapt to humans for rapid spread.

Nipah can be transmitted to humans by both bats and pigs that ate infected mangoes. In 1999, this virus killed more than a million pigs to prevent an epidemic.

Nipah is included in the list of the World Health Organization as one of the most dangerous viruses for humanity.

There are no drugs or vaccines available to treat this infection. Pharmaceutical companies do not yet have a project to create a drug to counter the disease. Symptomatic intensive care is used as a treatment.

Related posts