PASAULIS: APŽVALGOS // APIE KARTŲ PRIEŠPRIEŠĄ # 2019 – 12 – 01

PASAULIS: APŽVALGOS

APIE KARTŲ PRIEŠPRIEŠĄ 

Įvardinti pagrindiniai “ planetos priešai“

2019 – 12 – 01

Šaltinis: Interneto erdvė

Lietuvių / rusų / anglų kalba

Išvertė: lietuvių/rusų k. – Romualdas Černeckis, anglų k. – Jonas Paulauskas.

Demokratija paskelbta priešu. Kaip nekeista, bet tai pareiškė vienas iš išsivysčiusio pasaulio dominuojančių autoritetingų leidinių Foreign Policy (JAV).

Medžiaga vadinasi „Demokratija – pagrindinis planetos priešas“ ir skirta didžiuliam idėjiniam susipriešinimui išsivysčiusiose šalyse tarp jaunų ir pagyvenusių kartų.

Formali priežastis pamąstymams – reakcija dėl švedų mergaitės aktyvistės Gretos Tunberg neseno vizito į Jungtinę Karalystę, kuri kovoja su globaline klimato kaita (žinoma visuotiniu atšilimu). Greta ragino paklausyti mokslininkų ir, svarbiausia, jaunosios kartos, kuri rytoj galimai visiškai neturės ateities.

Greta, kaip rašo leidinys, politikos atžvilgiu demonstruoja gilų susipriešinimą tarp jaunesnio bei vyresnio amžiaus kartų; tarp tų, kurie turi galimybę veikti, ir tų, kurie pasmerkti turėti reikalą su neveiklumo pasekmėmis.

Jauni ir seni kuo toliau, tuo labiau atrodo kaip dvi įvairios gentys, o skirtumas ypač matomas būtent sprendžiant klimato kaitos aktualiją.

Paskutinės atliktos apklausos Jungtinėje Karalystėje rodo, kad „beveik pusė jaunuolių nuo 18 iki 24 metų amžiaus globalinį atšilimą laiko pagrindine mūsų laikų problema“. Tuo tarpu tarp vyresnių kaip 65 m. piliečių mažiau nei penktadalis tegalvoja analogiškai.

Spaudinys visuomenei nustato tokią diagnozę: „Vyresnės kartos paprasčiausiai negalvoja apie jaunesniųjų interesus“. Bet iš tikrųjų, kaip pažymima tekste, priežastis ne abejingume ir netgi ne švietimo lygyje: piliečiai virš 65 metų amžiaus dabar taip pat išsilavinę kaip ir iki 24. Problema – jų pačių būties patirtis, kuri rodo, kad nieko dramatinio „pasaulio klimato kaita“ neturi.

Dėl savo neobjektyvios patirties jie tiesiog negali suprasti, kiek visa tai rimta. Tuo tarpu klimatas negali laukti, kol dabartinis jaunimas taps pagyvenusiais žmonėmis. Jis gali nesugrįžtamai pakisti jau dabar, ir ką dabar daryti?

Pakibęs ore klausimas taip ir lieka nepagarsintas (dėl akivaizdžių priežasčių) – bet vis dėlto jis yra ganėtinai įžiūrimas: ko gi imtis, kad neobjektyvios gyvenimo patirties nešėjus iš politinio gyvenimo išmesti velniop ir sprendimų priėmimo teisę perduoti jaunimui.

Ką šiame kontekste norėtųsi akcentuoti.

Realiai pagrindinė takoskyra tarp progresyvaus pasaulio „senosios“ bei „jaunosios“ kartų – ne ekologija. Paprasčiausiai pagyvenusieji nenori būti vargaši. Tai yra, anot Foreign Policy, vyresnė karta nenori pripažinti, jog šviesi ateitis – tai „mažiau mėsos, mažesni namai ir mažiau automobilių“.

Čia reikėtų suprasti, kad iš tikrųjų šio žinasklaidos kavalerinės kampanijos prieš „pagyvenusius žmones“ tikslas– ne šiaip kažkokia amžiaus kategorija, bet visas socialinis sluoksnis: patyrusi geroji vidurinioji klasė. Labai įpratusi turėti namą, automobilį (arba du), o taip pat kas šeštadienį lankytis Steakhouse.

Būtent žadant šitą kuklią gerovę viduriniąją klasę ragino balsuoti už atitinkamus politikus ir esant reikalui pritarti invazijoms į įvairias blogio šalis.

Bet dabar darbotvarkė akivaizdžiai keičiasi: žiniasklaidos (komunikacijos) erdvės kontrolinio akcijų paketo savininkų užplanuota ateitis nenumato masinio namų, automobilių turėjimo bei visuotinio kepsnių rijimo. Mes jau rašėme, jog ateitis pagal pažangių utopijų variantą atrodo labiau kaip rūstus „karinis komunizmas“ nei 1950 – jų stiliaus gerovė. Maži butai „žmonių skruzdėlynėje“, o ne atskiri namai; nedideli elektrokarai ir viešasis transportas, bet ne asmeninės „benzoėdės“; ir, žinoma, žalioji jūrų spirulina (dumblis vingrūnė) plius sojos srėbalas vietoj išlaidžių energijai imlių steikų.

Tad piliečiai, kurie dėl savo mažametystės neturi nei asmeninio kapitalo, nei kokios nors gyvenimo patirties, naujojoje koncepcijoje neabejotinai priimtinesni už įgijusiuosius ilgą (ir todėl klaidingą) gyvenimo patirtį. Ši nauja progresyvių šalių karta jau gerai pasiruošusi tam, kad su pasididžiavimu priimti būsimą ekonominį skurdą.

..Visa tai mums parodo vienas paprastas dalyką.

Tie, kurie 1960 – jų pabaigoje baiminosi gyventojų pertekliaus (išdavoje nuogastavimas virto gimstamumo krize, ką mes patiriame dabar), kurie 1970 – siais ir 1980 – siais metais bijojo branduolinio karo (baimė paprasčiausiai pasibaigė, nors pas nieką, regis, branduoliniai arsenalai nedingo), kurie 1990- siais bei 2000 siais drebėjo dėl ozono skylės (beje, kur ji?),-dabar jau nelabai panašūs į tuos, kurie ir toliau baiminasi

Toliau ad baimintis toliau.

Tai reiškia, kad jų nuomonė, bent jau tarp tų, kurie priima sprendimus, nebeturėtų būti kotiruojama.

Problema tame, kad, turint omenyje aukščiau paminėtą gimstamumo krizę pažangiose šalyse, šios „netinkamos patirties“ nešėjų (jie gi vyresnioji  karta) procentiniu aspektu pernelyg daug.. Jau dabar jų šimtai milijonų, be to, jie skirtingai nuo jaunų piliečių, kurie neturi nieko, išskyrus paskyras socialiniuose tinkluose, turi  valdo nuosavybę ir kapitalus.

Ir ką su jais ateities pažangių pažiūrų šalininkams daryti – ne visiškai aišku.

МИР: ОБЗОР

О ПРОМИВОСТОЯНИИ ПОКОЛЕНИЙ

Названы главные «враги планеты»

01 – 12 – 2019

Источник: Пространство интернета 

Перевел: Ромуальдас Чернецкис

Демократия объявлена врагом. Как ни странно, об этом заявило одно из ведущих авторитетных изданий развитого мира Foreign Policy (США).

Материал называется «Демократия — главный враг планеты» и посвящен гигантскому идейному расколу между молодым и немолодым поколениями в развитых странах.

Формальный повод для рассуждений — реакция на недавний визит в Великобританию шведской девочки-активистки Греты Тунберг, которая борется с глобальным изменением климата (ранее известным как глобальное потепление). Грета призывала послушать ученых и, главное, само юное поколение, у которого завтра, возможно, вообще не будет будущего.

Грета, пишет издание, демонстрирует глубокое разделение между младшим и старшим поколениями в применении к политике; между теми, кто имеет возможность действовать, и теми, кто обречен иметь дело с последствиями бездействия.

Молодые и старые чем дальше, тем больше выглядят двумя разными племенами, и разница виднее всего именно в вопросе изменения климата.

Последние опросы в Великобритании показывают, что «почти половина молодежи в возрасте от 18 до 24 считает главной проблемой нашего времени глобальное потепление». А среди граждан старше 65 менее одной пятой части думают так же.

Издание ставит следующий диагноз обществу: «Старшие поколения просто не думают об интересах младших». Но на самом деле, отмечается в тексте, причина не в равнодушии и даже не в уровне образования: граждане старше 65 сейчас такие же образованные, как и граждане младше 24. Проблема — в самом их жизненном опыте, который говорит о том, что ничего драматического «глобальное изменение климата» в себе не несет.

Они просто не могут понять, насколько все серьезно, из-за своего неправильного опыта. А между тем климат не может ждать, пока нынешние молодые станут пожилыми. Он может необратимо измениться уже сейчас, и что теперь делать?

Вопрос, повисающий в воздухе, так и остается неозвученным (по понятным причинам) — но тем не менее он вполне просматривается: как бы сделать так, чтобы обладателей неправильного жизненного опыта выкинуть из политической жизни к черту и передать право на принятие решений молодежи.

Что в этом контексте хотелось бы отметить.

На самом деле главный водораздел между «старым» и «юным» поколениями передового мира — состоит не в экологии как таковой. Просто пожилые не хотят быть бедными. То есть, говоря словами Foreign Policy, старшее поколение не желает признать, что светлое будущее — это «меньше мяса, меньшие дома и меньше автомобилей».

Тут надо понимать, что на самом деле цель этого кавалерийского медианаскока на «пожилых» — не просто какая-то возрастная категория, а целая социальная прослойка: старый добрый средний класс. Столь привыкший иметь дом, машину (или две), а также посещать ежесубботний стейк-хаус.

Именно под обещание этого скромного процветания средний класс призывали голосовать за соответствующих политиков и одобрять, если что, вторжения в разные страны неправильного мира.

Однако сейчас повестка явно меняется: грядущее, запланированное держателями контрольного пакета медиапространства, не предусматривает массового владения домами, машинами и пожирания стейков. Мы уже писали, что будущее в варианте передовых утопий выглядит похожим больше на жесткий «военный коммунизм», чем на процветание в стиле 1950-х. Небольшие квартиры в «человейниках» вместо отдельных домов; небольшие электрокары и общественный транспорт вместо персональных «бензоедов»; и, конечно, зеленая морская спирулина плюс соевая похлебка вместо расточительных энергозатратных стейков.

Поэтому граждане, не имеющие в силу малолетства ни личных капиталов, ни какого-либо жизненного опыта, в новой концепции безусловно предпочтительнее, чем граждане, имеющие слишком длинный (и, следовательно, неправильный) жизненный опыт. Это новое поколение передовых стран уже вполне готово к тому, чтобы принять будущую экономичную бедность с гордостью.

… Все это показывает нам одну простую вещь.

Те, которые в конце 1960 – х опасались избытка населения (итог – тревога превратилась в кризис рождаемости, что мы переживаем сейчас), которые в 1970 и 1980 годах боялись ядерной войны, (страх просто закончился, хотя у никого, кажется, ядерные арсеналы не исчезли), которые в 1990 – х и 2000 – х страшились озоновой дыры (кстати, где она?), – теперь же не очень подобают на тех, кто продолжают бояться.

Это означает, что их мнениe, по крайней мере среди тех, кто принимает решения, больше не должны котироваться.

Проблема в том, что ввиду упомянутого выше кризиса рождаемости в передовых странах этих самых носителей «негодного опыта» (они же старшее поколение) слишком много в процентном отношении. Их уже сейчас — сотни миллионов, причем они, в отличие от юных граждан, не владеющих ничем, кроме аккаунтов в соцсетях, владеют имуществом и капиталами.

И как с ними справляться носителям передовых взглядов на будущее — не совсем понятно.

WORLD: REVIEWS 

ABOUT GENERATIONAL OPPOSITION

Named the main “enemies of the planet“

2019 -12-01

SOURCE: Internet space

Translated: Jonas Paulauskas

Democracy is declared an enemy. Oddly enough, this was stated by one of the leading authoritative publications of the developed world –  „Foreign Policy“ (USA). The material is called „Democracy – the main enemy of the planet“ and is dedicated to a giant ideological split between young and middle-aged generations in developed countries.

A formal reason for discussion is the reaction to a recent visit to Britain by the Swedish activist girl Greta Thunberg, who is struggling with global climate change (formerly known as global warming). Greta urged to listen to scientists and, most importantly, the young generation itself, which tomorrow, perhaps, will have no future at all.

Greta, writes the publication, demonstrates a deep separation between the younger and older generations as applied to politics; between those who have the ability to act, and those who are doomed to deal with the consequences of inaction.

Young and old, the farther away, the more they look like two different tribes, and the difference is most evident in the issue of climate change. Recent polls in the UK show that „nearly half of young people aged 18 to 24 consider global warming to be the main problem of our time.“ And among citizens over 65, less than one fifth think so.

The publication makes the following diagnosis to society: „The older generations simply do not think about the interests of the younger.“ But in fact, the text says, the reason is not in indifference or even in the level of education: citizens over 65 are now as educated as citizens under 24. The problem is in their life experience, which says that there’s nothing dramatic „Global climate change“ does not carry.

They simply cannot understand how serious everything is because of their wrong experience. Meanwhile, the climate cannot wait for today’s young people to become elderly. It can irreversibly change now, and now what to do?

The question, hanging in the air, remains unanswered (for obvious reasons) – but nevertheless it is quite visible: how to make sure that the owners of the wrong life experience are thrown out of political life and transfer the right to make decisions for young people.

What in this context I would like to note. In fact, the main divide between the „old“ and „young“ generations of the advanced world is not in ecology as such. Just the elderly do not want to be poor. That is, in the words of „Foreign Policy“, the older generation does not want to admit that a brighter future is “less meat, smaller houses and fewer cars”.

It must be understood here that in fact the goal of this cavalry mediapounce against the “elderly” is not just some age category, but a whole social stratum: the good old middle class. So used to having a house, a car (or two), as well as attending a Saturday steak house.

It was under the promise of this modest prosperity that the middle class was called upon to vote for the relevant politicians and to approve, if anything, the invasions in different countries of the wrong world.

However, now the agenda is clearly changing: the future, planned by the holders of a controlling stake in the media space, does not provide for mass ownership of houses, cars and devouring steaks. We have already written that the future in the variant of advanced utopias looks more like a harsh “war communism” than prosperity in the style of the 1950s. Small apartments in the „dormitory“ instead of individual houses; small electric cars and public transport instead of personal „gasoline eaters“; and, of course, green sea spirulina plus soya stew instead of wasteful energy-consuming steaks.

Therefore, citizens who, by virtue of their infancy, have neither personal capital nor any life experience, are clearly preferable in the new concept than citizens who have too long (and therefore incorrect) life experience. This new generation of advanced countries is ready to embrace the future economic poverty with pride.

… All this tells us about one simple thing. Those who were afraid of overpopulation in the late 1960s (fear turned into the birth of crisis that we are experiencing now), who were afraid of nuclear war in the 1970s and 1980s (fear simply ended, although it seems that no one has nuclear arsenals disappeared), who in the 1990s and 2000s were afraid of the ozone hole (by the way, where is it?), now they’re not very suitable for fearing further.

This means that their opinion – at least among those who make decisions – should no longer be quoted. The problem is that in view of the fertility crisis mentioned above in the advanced countries, these very carriers of “bad experience” (they are the older generation) are too much in percentage terms. There are hundreds of millions of them now, and they, in contrast to young citizens who do not own anything other than accounts on social networks, own property and capital.

And how to cope with them – holders of advanced views on the future – is not entirely clear.

Related posts