PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA # WWW.DIRST.LT P.<828/979> BMJ „DOVANOS“ RUDENĮ 2021  XII LIETUVIŲ, RUSŲ, ANGLŲ KALBA # 2021-11-29

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA

МИР:  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ / ОБОЗРЕНИЕ / ЗДОРОВЬЕ

 WORLD:  GEOPOLITICAL GRIMACES / REVIEWS / HEALTH

СТРАНИЦА / PAGE   828/979

♦♦

BMJ „DOVANOS“ RUDENĮ

2021  XII

«ПОДАРКИ» БМБ ОСЕНЬЮ

2021  XII

WMB „GIFTS“ IN THE FALL

2021  XII

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space 

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2021 – 11 – 29/29 – 11 – 2021

♦♦

PSO iškėlė „omikrono“ hipotezę

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Nepaprastųjų ligų skyriaus techninės grupės vadovė Maria Van Kerkhove pokalbyje su „Financial Times“ žurnalistu paskelbė omikrono koronaviruso varianto atsiradimo versiją.

„Ji (Van Kerkhove) pasakė, kad nežinoma, iš kur atsirado ši padermė, tačiau, remiantis viena iš svarstomų hipotezių, ji galėjo kilti nuo užsikrėtusio paciento, kurio imunitetas nusilpęs ir kuris negalėjo visiškai pasveikti nuo viruso. kurio organizme virusas dauginosi ilgą laiką“, – rašo leidinys.

PSO atstovė taip pat paragino nestigmatizuoti valstybių, kurios praneša apie naujų padermių atsiradimą, ir reaguoti subalansuotai. Van Kerkhove’as mano, kad būtina atidžiai stebėti padermes, įskaitant omikroną, atlikti daugiau bandymų ir sekos nustatymų taip, kad apimtų daugiau šalių.

„Mums reikia subalansuoto požiūrio į rizikas. “Delta” padermė niekur nedingo, nuo jos miršta žmonės visame pasaulyje. Turime nepamiršti, kiek yra juo užsikrėtusių žmonių“, – priminė ji.

Van Kerkhove’as taip pat mano, kad omikrono aptikimą būtų galima palyginti su koronaviruso aptikimu 2019–2020 metais Kinijoje. PSO atstovė nepateikė duomenų, kiek žmonių užsikrėtė nauja paderme.

Pasaulio sveikatos organizacija po penktadienį įvykusio nepaprastojo posėdžio nusprendė Botsvanoje ir Pietų Afrikoje rastą naują koronaviruso atmainą priskirti nerimą keliančiajai kategorijai. Padermė B.1.1.529 yra pavadinta PSO graikiška raide omikronas.

♦♦

ВОЗ выдвинула гипотезу возникновения «омикрона»

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в разговоре с журналистом газеты Financial Times озвучила версию возникновения варианта коронавируса «омикрон».

«Она (Ван Керкхове) сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но, согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени», — пишет издание.

Представитель ВОЗ из-за появления нового штамма также призвала «не клеймить» государства, которые сообщают о новых вариантах, и реагировать сбалансированно. Ван Керкхове считает, что нужно пристальнее наблюдать за штаммами, в том числе «омикроном», проводить больше тестов и секвенирование таким образом, чтобы покрыть больше стран.

«Нужен взвешенный подход к рискам. Штамм „дельта“ никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Нельзя забывать о том, сколько людей заражены им», — напомнила она.

Ван Керкхове также считает, что выявление «омикрона» можно было бы сравнить с выявлением коронавируса в 2019–2020 годах в Китае. Представитель ВОЗ не указала данные о числе зараженных новым штаммом.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в Ботсване и ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой «омикрон». 

♦♦

WHO put forward the hypothesis of the „omicron“

The head of the technical group of the Emergency Diseases Unit of the World Health Organization (WHO) Maria Van Kerkhove, in a conversation with a journalist with the Financial Times, announced the version of the emergence of the omicron coronavirus variant.

“She (Van Kerkhove) said that it is not known where this strain came from, but, according to one of the hypotheses under consideration, it could have originated from an infected patient with weakened immunity who could not completely recover from the virus and in whose body the virus multiplied for a significant time „- the newspaper writes.

The WHO spokesman also urged not to stigmatize states that report new options due to the emergence of a new strain, and to respond in a balanced manner. Van Kerkhove believes that it is necessary to closely monitor the strains, including the omicron, to carry out more tests and sequencing in such a way as to cover more countries.

“We need a balanced approach to risks. The delta strain has not gone anywhere, people all over the world are dying from it. We must not forget how many people are infected with it,” – she recalled.

Van Kerkhove also believes that the detection of the omicron could be compared with the detection of coronavirus in 2019-2020 in China. The WHO representative did not provide data on the number of people infected with the new strain.

The World Health Organization, following an emergency meeting on Friday, decided to classify a new variant of the coronavirus found in Botswana and South Africa as causing concern. Strain B.1.1.529 is named by WHO with the Greek letter omicron.

Related posts